10 augustus 2014: Achteraf bekeken twijfelachtig, maar qua demonstratie mijn beste ervaring (en hier leest u waaróm)

Screenshot_21

(Door: Theresa Geissler)

Soms heeft een mens datgene wat men een “Aha-Erlebnis” noemt: een plotseling opgekomen nieuw inzicht, dat maakt dat men, beter dan tevoren, in staat is in verband met een bepaalde kwestie de vinger op de zere plek te leggen. Dit inzicht, een vondst, uitkomst of zelfs oplossing noemen, is veelal weer te sterk uitgedrukt (dat is eerder van toepassing bij het verwante begrip “Eureka!”) Toch geeft het “Aha-Erlebnis” in de regel wel enige verlichting, doordat zij voor meer duidelijkheid zorgt, waardoor ze op den duur een oplossing kán bewerkstelligen.

Beste vrienden, mede-reageerders en -schrijvers van E.J. Bron, vóór mijn intrede op deze onvolprezen site zat ik absoluut niet “in de acties”, zoals dat heet: het demonstratie-wezen was decennialang iets voor “Links” en zó voelde ik me niet. Maar het is een feit dat het iets anders wordt zodra je in contact komt met gelijkgestemden, temeer daar de Realisten, de geestverwanten van politici als Fortuyn en na hem Wilders, een geldige reden hadden om hun stem te laten horen, namelijk: dat die niet wèrd gehoord. Dat is dan ook ongetwijfeld de hoofdoorzaak geweest dat Wilders er in 2013 in slaagde zo’n 2.000 man te motiveren om zich vanuit het hele land te verzamelen op de Koekamp in Den Haag: op het oog nog niet eens zo’n opzienbarende prestatie, maar wèl als men zich realiseert dat dit gehoor werd gevormd door mensen aan wie het protest-wezen tot dan toe nagenoeg vreemd was geweest: zij hadden zich op de been laten brengen omdat de maat vol was en nergens anders om. Met andere woorden: dit was geen protest ‘om het protest’; dit was hen ernst!

Die manifestatie is voor mij dus altijd een goede herinnering gebleven. Onveranderlijk. Zo heel anders dan de verbittering die ik de laatste tijd steeds sterker bij de Pegida-NL-demonstraties ben gaan ervaren, hoewel beide soorten van manifestatie dan ook niet geheel en al met elkaar te vergelijken vielen. Niettemin kwam bij mij gisteren tevens de herinnering bovendrijven aan die andere demonstratie, ook in Den Haag, een klein jaar later, die georganiseerd was door Pro Patria en naar aanleiding waarvan ik mezelf afvroeg: heb ik díe dan als positief ervaren? Het antwoord: Jazeker! Toen althans wèl.

Later worden er veel andere dingen duidelijk: dat Pro Patria – dat overigens inmiddels als zodanig niet meer bestaat – de basis is geweest voor diverse huidige splintergroeperingen, die wel degelijk bekend staan als extremistisch en antisemitisch, zodat het eigenlijk niet anders kan of het heeft dat antisemitische element zelf eveneens in zich gehad, al gaf het dat nooit ronduit toe. Maar dat was in 2014 nog niet zozeer aan het licht gekomen, zodat de site van E.J. Bron toen nog het besluit dacht te kunnen nemen de aankondiging voor hun demonstratie te kunnen plaatsen. Want díe was ergens tegen gericht, waar wij hier voor 100% achter stonden: tegen ISIS en het Salafisme! Zodra mede-reageerder Jack Terrible had aangekondigd, gedecoreerd met één van zijn schilderijen, er aan deel te nemen, besloot ik zijn voorbeeld te volgen. En, afgezien van de overige latent aanwezige drijfveren van de beweging, die demonstrátie op zich was een prima ervaring.

Níet vanwege de weersomstandigheden, want aan het einde van middag had niemand meer een droge draad aan zijn lijf gehad. Níet, omdat er geen enkele wanklank geweest zou zijn, want die was er wèl geweest, zij het extern, doordat het de ‘mossels’ was gelukt ons bij de Hoefkade de toegang tot de Schilderswijk te verhinderen, zodat de stoet omgeleid had moeten worden (met dank aan Jozias). Wèl, omdat de onderlinge sfeer bij de deelnemers doodgewoon góed was geweest, ook al had vrijwel niemand elkaar ooit eerder ontmoet. Maar het besef dat men hier voor dezelfde zaak kwam, had dat van meet af aan op natuurlijke wijze gereguleerd, stilzwijgend als het ware. En zo was het de hele tocht gebleven.

Het was een demonstratie-zonder-meer geweest, zonder sprekers-vooraf. Als men mij vraagt: “Was dat dan geen gemis?”, kan ik antwoorden: Op dat moment in elk geval niet, omdat ze niet gepland waren, niemand zich had ingesteld op het luisteren naar één of meer redes en we zonder dat evengoed wel wisten waarvoor we kwamen. Vraagt men vervolgens: “Zouden ze dan niets hebben toegevoegd?”, dan is mijn antwoord daarop: Waarschijnlijk wel; één of meer -goede- redes voegen altijd wel iets toe. Maar dat er bij die gelegenheid geen sprake van was, lag hem tevens aan het karakter van de organisatie, en díe opzet is dus vrijwel zeker één van de belangrijkste oorzaken geweest dat ik er nu nog steeds zo positief op terugkijk. Nogmaals: op de demonstrátie op zichzèlf.

“Organisatie” betekende hier namelijk iets héél anders dan bij Pegida-NL: ze was er ongetwijfeld, maar ze bleef grotendeels anoniem. Vóór de aanvang, toen Jack Terrible, Lucky bee en ik elkaar op Den Haag Centraal bij de uitgang Koningin Julianaplein hadden getroffen, was er even een aardige dame naar ons toegekomen om te vragen of we voor de demonstratie kwamen, om ons, op onze bevestiging, met een welgemeend “Fijn” weer aan onszelf over te laten. Zodra eenmaal het plein redelijk was volgestroomd, zo omstreeks de officiële aanvangstijd, werd er even omgeroepen zich achter het politiekordon te scharen en zich aan de instructies te houden, en dat was het: de omroeper maakte zichzelf niet bekend en hóefde dat ook niet, want ook zonder dat deden de deelnemers automatisch wat er van hen gevraagd werd. Waar de organisatie de taak had regulerend en/of corrigerend op te treden, dééd ze dat, op dezelfde anonieme wijze, zij het dan misschien ook weer achteraf om discutabele redenen, daar het bijvoorbeeld het in beslag nemen van de Israëlische vlag van ex-PVV’er Paul ter Linden betrof: de betreffende organisator, Jon Devos, had daar echter twee dagen later op onze site een argument voor, dat ons bijna allemaal op dat moment steekhoudend voorkwam: volgens zijn lezing had dit in beslag nemen niet met antisemitisme te maken gehad, maar met het uitsluiten van alle niet-Nederlandse vlaggen van de demonstratie in verband met het thema; Néderland tegen Isis/salafisme. Nu kan, achteraf bekeken, misschien ook dát argument betwist worden, maar tegen die officiële lezing als zodanig viel op dat moment weinig in te brengen en in feite gaat het mij thans ook niet zozeer dáárom, maar slechts om in dit verband te illustreren dat we ook van deze organisator slechts bij díe gelegenheid toevallig de náám te horen kregen.

Wat ik hier maar mee wil uitdrukken: voor de organisatie van deze beweging was, althans hier, de zuivere doelstelling: het realiseren en reguleren van de demonstrátie en níet: het zichzèlf als organisatie in de schijnwerpers zetten. De leuzen die onderweg werden gescandeerd, waren grotendeels dezelfde, die doorgaans bij Pegida-NL-demonstraties gebruikelijk zijn, maar borrelden, veelvuldiger dan bij Pegida-NL, volkomen spontaan op vanuit dán die hoek en dán die hoek, zonder  de meeste tijd te worden ingezet door een toonaangevende organisator met een megafoon….Want die wás er niet. Of dat belangrijk is? Op zichzelf niet. Maar achteraf bekeken was het wèl één van de oorzaken dat ik onwillekeurig het gevoel kreeg dat deze demonstratie, die middag, er ècht één was van alle deelnemers, van allen die daar meeliepen….Een gevoel dat ik bij Pegida-NL persoonlijk steeds meer ben gaan missen.

Maar, zal deze of gene tegenwerpen, is de mogelijkheid dan niet aanwezig dat dit gevoel eveneens verloren was gegaan bij Pro Patria als die beweging was dóórgegaan, uitgegroeid tot een brede(re)  volksbeweging en ook hier de sprekers hun intrede hadden gedaan, bij iedere demonstratie? En inderdaad. Dat was zelfs praktisch onvermijdelijk geweest.

Men ziet dat in feite ook al aan Pegida-Dresden, dat, zeker in het prille begin van de ‘avondwandelingen,’ zoveel dichter stond bij het element van: “Dit doen wij samen, dit is van ons allemaal.” Pas toen de beweging echt uitgroeide, de redes nadrukkelijker hun intrede deden, oprichter Lutz Bachmann daardoor automatisch genoodzaakt was zich duidelijker als ‘woordvoerder’ te profileren en, ter ondersteuning van die taak, tevens mede-sprekers op het toneel verschenen, deed zich ook hier die duidelijker scheidslijn voor van: dít zijn de woordvoerders/de organisatie en dát is het publiek, zodat de oorspronkelijke vormgeving gaandeweg verwaterde. Dat is altijd zo gegaan trouwens, bij alle bewegingen, overal ter wereld.

Naar mijn mening is er echter een manier om dat niet ongebreideld zijn loop te laten. Voorwaarde is dan echter wel dat de organisatie zich ervan bewust is dat ze dat zelf óók niet wil. Wanneer ze, vanuit idealistisch oogpunt, zichzelf voorhoudt: dat aspect “van ons sámen” vinden wij waardevol, dat willen wij graag in stand houden, kan ze daar naar blijven streven. Dat kan door relatief kleine dingen: bijvoorbeeld door het element “organiseren” niet automatisch te koppelen aan het element “spreken.” Een organisator heeft de taak op zich genomen te organiséren en, als het goed is, zou hij reeds uit het succesvol volbrengen van die taak zijn voldoening moeten putten, ook al blijven de verdiensten in eerste instantie veelal onopgemerkt. Wanneer hij daarnaast als vanzelfsprekend het recht om naar voren te treden, bijvoorbeeld door te spréken, voor zichzelf opeist, is daarvan de consequentie dat het andere deel van de beweging, de achterban, automatisch een stuk terrein ontnomen wordt. Natúúrlijk kan bij een manifestatie niet iedereen tegelijk spreken en moeten hiervoor al te vaak ‘wachtlijsten’ gehanteerd worden; daar is niets onredelijks aan. De grens wordt echter overschreden door die twee elementen onlosmakelijk aan elkaar te koppelen, althans als men, zoals gezegd, streeft naar behoud van dat “van ons samen” principe.

Vanzelfsprekend zijn er ook in dat geval bestaande restricties voor beide partijen: een lid van de achterban mag, als hij daartoe behoefte voelt, in principe altijd spreken – zo nodig schikt de organisatie daar, bij toerbeurt, voor op als het zo uitkomt – maar hij/zij organiseert pertinent niet mee. Een organisatielid, de woordvoerder ten dele inbegrepen, spreekt dan misschien níet elke keer, maar organiséért en beslist vanzelfsprekend altijd mee.Die wisselwerking is voor iedereen te begrijpen en te aanvaarden; daaraan consequent vasthouden, zal zelden of nooit gevoelens van onvrede geven.

Hanteert men daarentegen de werkwijze waarbij de éne partij principieel béide rechten worden toegekend en de andere principieel geen van beide, ja, dan loopt men dus het risico dat er zich onder de laatste mensen bevinden die zich op den duur van de beweging vervreemd voelen. Voor wie de beweging nog steeds alles betekent, maar die zich uitgesloten voelen van het leveren van bijdragen, met name zíchtbare. Dan wordt het dus – voor de eerste partij – op den duur echt een kwestie van “De Beweging, dat ben ik.” Om dan nog maar te zwijgen van het nevenverschijnsel waarbij de woordvoerder zich onevenredig op een voetstuk plaatst of – geplaatst wórdt, wat weer zijn weerslag heeft op interne beleidskwesties, waarbij vooral díe organisatieleden getroffen worden die nog wèl waarde hechten aan dat “van ons samen”- principe. Maar laat ik dat in deze maar laten rusten.

In ieder geval verklaart dit alles, ook voor mijzelf, afdoende wat mij, als lid van de aanhang, aan Pegida-NL steeds minder begon te bevallen en waarom het voor mij langzamerhand tijd begon te worden om van deze beweging afstand te nemen (en nu niet allemaal beginnen te steigeren, beste vrienden van E.J. Bron: dat is zúiver persoonlijk; hoeft voor níemand anders op te gaan). En het verklaart tevens waarom die éérste demonstratie, op 10 augustus 2014, die echt van iedere islamcriticus was en waar iedere islamcriticus op gelijke voet bij betrokken was (óók de verstandige Surinamers en Antillianen, de tegenpolen van Sylvana), voor mij, niettegenstaande de achteraf bekeken discutabele achtergrond van de beweging, zo’n positieve gebeurtenis is geweest – en, op zichzelf, blijft.

Het zal mij een genoegen zijn aan dezelfde goede zaak te werken voor een vergelijkbare beweging, die er naar streeft om dit “van ons samen”- principe wèl te handhaven. Dutch Defense League van ónze Raffie, bijvoorbeeld!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

23 reacties op 10 augustus 2014: Achteraf bekeken twijfelachtig, maar qua demonstratie mijn beste ervaring (en hier leest u waaróm)

 1. BertG. zegt:

  Zo, dat is een heel verhaal, zo alles bij elkaar, moet ‘m nog een keer overlezen.
  Maar een protest ergens tegen. is toch altijd bedoeld met ernst.
  Anders kan je net zo goed thuis blijven als we ’t enkel zouden doen voor een gezellige middag zo met ze alle bij elkaar in de regen op een afgetrapt modderveldje.
  Het heeft wel wat natuurlijk. Maar of het zin gehad heeft?

  Noem mij 1 betoging, protest mars, demonstratie, of wat dan ook, die ooit enig effect gehad hebben.
  Dan ben ik er waarschijnlijk de volgende keer bij.

  Geliked door 1 persoon

  • Volledig mee eens Bert_G. Hoe de argumentatie ook is, het draait er altijd om wie met wie mag spelen en wie er cowboy of dindiaantje is. Mij doet al dit gekut altijd denken aan de High Tea waarop je als boerelul alleen genodigd werd als je je arm tot aan de oksel in den reedt van zo’n beetje alle Poederpruiken had gepropt. Tenslotte wil ik graag kwijt dat er in de geschiedenis van de mensheid nog nooit een demonstratie, manifestatie, opstand, lente of hoe dan ook genoemd enig resultaat heeft gehad, tenzij a. de hele zooi door de Poederpruiken zelf in elkaar werd gezet en bevolkt door ingehuurde nuttige idioten; b. Er belangen van de roofpoederpruikerij op het spel stonden, of c. De Poederpruikgedrochten de kans zagen om hun neven en nichten danwel de New Rich, die ook graag op de High Tea werden genodigd, een poot uit te trekken. Zie hiervoor de vermeende Franse Revoluties of die van de Russen.

   Geliked door 1 persoon

 2. Jean zegt:

  Theresa, ik heb grote bewondering voor u, het is steeds aangenaam uw artikels te lezen en vooral uw inzet voor onze vrijheid, dat moet navolging krijgen in heel Europa.
  Proficiat.

  Geliked door 2 people

 3. wauso zegt:

  Als U al die Proza, Proza, Proza aan het schrijven bent gaan er dan geen lichtjes branden ? Zoveel nietszeggende woorden ! In al Uw bewoordingen raakt U vrijwel niets ! Geef hulp en hand- en spandiensten aan leidinggevenden, maar stop aub met deze nonsens proza. Het interesseert vrijwel niemand en het doel = NUL !

  Like

 4. Thomas zegt:

  Beste Theresa. wat U beschrijft is zeer begrijpelijk. Het is voor een organisatie zelf een dilemma om dingen uit handen te geven. Denk aan de PVV met Geert Wilders aan het roer. Hier heeft Brinkman geprobeerd de partij zogenaamd democratisch te maken en toegankelijker voor leden.
  Wilders heeft de boot terecht afgehouden. Hoe het met Pegida en andere demonstaties zit weet ik niet zo. Het is wel zo, dat iemand die zich ergens enorm voor inzet dan verwacht daarvoor een deel erkenning voor te krijgen. Daar zal het in het geval van Pegida en u voor een deel fout gelopen zijn, lijkt mij. U heeft zich opgeofferd en het is niet of nauwelijks beloond. Dat wringt.
  De vraag is moet je jezelf wel helemaal opofferen voor een doel waarbij je eigenlijk naderhand uitsluitend teleurgesteld zult worden?

  Like

  • Geen zorgen: Ik schreef dit vandaag juist, omdat ik er voor mezelf uit ben!

   Like

   • Thomas zegt:

    Ik bedoel het veel algemener. U weet zelf wel dat U op één of andere manier in ieder geval wat het reconstrueren van de geschiedenis van Nederland tot rond 1950 hoogbegaafd bent. U zette een raak beeld neer van het Rijke roomse Brabantse leven uit een tijd die U wellicht maar gedeeltelijk heeft meegemaakt en dan nog niet eens op de beschreven plaatsen. U weet ook veel van factoren die een rol spelen in het menselijke gevoelsleven, bijvoorbeeld geldingsdrang. Nou heeft een vorm hoogbegaafheid een groot nadeel. Je weet teveel en snapt teveel. Daardoor raak je gevoelig voor toestanden waarvan anderen niet eens inzien dat ze bestaan. Wat anderen doen moet U zich minder aantrekken, dan wordt het leven een stuk aangenamer en voelt men zich minder miskend.

    Like

   • Als U dat zo goed door heeft, zult u toch ook wel weten, dat dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. En mens heeft zichzelf niet gemaakt.
    Maar goed, bedankt voor het begrip: Dat is tenminste al veel beter dan de vileine dommigheden van…..Nou ja, ene “Rapunzel,” eerder, in een vorig topic.

    Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Mooi gesproken Theresa. Zelf heb ik heel goede herinnering aan de demonstratie op de Koekamp, in den Haag. Daarna heb ik niet meer mee kunnen doen bij diverse demonstraties. Fysiek lukt dat niet meer door slijtage van mijn beide knieén. Lang staan, of lopen gaat niet meer. maar ik sta wel vierkant achter de doelstellingen die jij noemt. Ik zal via mijn bijdrage op deze site, en elders wel mijn mening blijven verkondigen, tegen de Islam en de Eussr, bilderberg en de NWO. Together we stand.

  Like

 6. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  Hoewel met forse tegenzin, beste Theresa, moet ik uw conclusie (voor wat betreft Pegida ) delen…

  Met openhartigheid maakt men zelden vrienden, maar wat mij betreft is U dat toch gelukt, waarmee van harte proficiat… u bent het waard 😛
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 2 people

 7. Mooi geschreven mededemonstrant Theresa Geissler!!! Maar op 11 september, Nine Eleven, ga ik naar de demonstratie van Pegida op de Koekamp in Den Haag met mijn schilderij van Nine Eleven. De Koekamp is schuin tegenover het Centraal Station van Den Haag. Het begint om 14.00 uur. Ik ga daarheen om propaganda voor mijn schilderij te maken; https://plus.google.com/105792476709984401449/posts/L1JRJFarXjW

  Like

 8. Karen zegt:

  Theresa ik weet het ik hoef jouw stukken of commentaren niet te lezen maar dat doe ik wel omdat ik namelijk meestal vind dat jij zinnige dingen schrijft! Ik heb al eerder geschreven dat ik het knap vind dat jij zonder grof te worden de zaken heel goed kan verwoorden en uitleggen. Maar je snapt het, nu komt de maar, het begint mij een beetje te storen elke keer weer jouw uitleg waarom jouw inziens Pegida niet deugt. Het begint mij een beetje teveel op indoctrinatie te lijken. Je punt is, mij in ieder geval, helemaal duidelijk. Ik verwacht een scherpe reaktie van je waar ik absoluut niet tegenop zal kunnen maar ik wil het toch gezegd hebben. En voor de rest, ga zo door want als het niet over Pegida gaat waardeer ik jouw commentaren bijzonder.

  Like

  • Dank je wel. Maar dat van die indoctrinatie zie ik niet zo:
   Indoctrineren kun je alleen die groepen, waar je overwicht op hebt: Opvoeders (Ouders en onderwijzers) kunnen kinderen indoctrineren. Elite en MSM kunnen bepaalde volkslagen indoctrineren.
   Ik heb het nog steeds niet zo hoog in mijn hoofd, dat ik me kan voorstellen, dat ík hier op de site mensen zou kunnen indoctrineren. Als iemand het al met me eens is, is indoctrineren immers niet nodig!
   Geef dan liever direct toe, dat jij persoonlijk Pegida NL gewoon een warm hart toedraagt en liever niet leest, dat iemand er negatief over schrijft. Kan ik me nog voorstellen óók: Het is voor jou iets, wat je nog steeds hoop geeft. Was het voor mij eerst ook, maar nu niet langer meer.
   Ik ervaar waarschijnlijk hetzelfde als jij, als ik op een topic, waarop uiteen gezet wordt, hoe de woordvoerder in het zonnige zuiden een compleet zinloze show zit op te voeren, waarvan de hele aanhang maandenlang wordt uitgesloten, lees, dat iemand compleet zit te zwijmelen, “dat hij daar toch zulk ge-wel-dig goed werk doet.” Daar rijzen MIJ de haren van te berge.
   Maar we hebben het niet altijd voor het uitkiezen, wat de ander al dan niet schrijft. Zolang iemand niet overgaat tot een frontale aanval in de twééde persoon -dit is nog steeds de derde- valt er nog mee te leven -vind ik zelf.
   (Moet wel eerlijk toegeven, dat ik in het voorbeeld, dat ik nu aanhaal, zelf óók even in die tweede persoon verviel. Nou ja, gelukkig zonder echt gescheld. Ha ha!)

   Like

   • Harry zegt:

    Toch begint het een beetje naar rancune te ruiken , Theresa .
    Ik denk dat je het eindelijk eens moet laten rusten .
    Ik weet dat dat niet mee zal vallen .
    Soms moet je ook “groot” kunnen zijn in bepaalde zaken .
    Ik val je niet graag af , maar je slaat een beetje door , in mijn opinie .
    Regelmatig krijg ik dat : “daar gáán we wéér” , gevoel .
    Maar om nou DAGELIJKS met Pegida geconfronteerd te worden op deze manier , wordt ook mij een beetje teveel .

    Het heeft iets van een afgewezen minnaar ( of minnares ) , die worden soms als vergif .
    Slikken en gewoon doorgaan , zei mijn ouwe heer .

    Hou je toch bij je commentaren , daarin ben je steengoed .
    Dit gedoe levert NIEMAND winst op !
    En het belangrijkste is het voortbestaan van ONS LAND !
    Niet de ego’tjes of de teleurstellingen .

    Pegida is een prima initiatief , ondanks de hobbels , laat het zich ontwikkelen tot iets waar we allemaal profijt van hebben !
    Het rode gebroed verkneukelt zich bij dit soort strubbelingen , dat gun je ze toch niet ?

    Geliked door 1 persoon

   • Wat mij in deze kwestie telkens weer opvalt, Harry, is, dat je voortdurend dingen van MIJ, verlangt, niet van de andere kant, Pegida, zo je wilt.
    I k moet mijn mond er over houden, i k moet me liever bij mijn commentaren houden, i k …..moet “in de luwte blijven,” voor mijn part. Dat organisatoren van Pegida de laatste tijd zelfs sneren zitten uit te delen naar de eigen acherban (en daar bedoel ik niet eens mezelf mee) daar hoor je jou niet over. Misschien weet je dat niet zo, omdat je dat niet bij houdt, maar vraag je dan voor de verandering maar eens af, waar bij mij die rancune (inderdaad) vandaan komt.Dat interesseert je niet, omdat “Pegida” voor jou zwaarder weegt.
    Probeer ik met dit stuk uit te drukken, dat ik het nu zo ongeveer voor mezelf afgesloten heb, mag dat óók al weer niet!
    Voor het geval je het nog niet door hebt: Ook dat is censuur!
    Niet doen, joh: Op die manier verval je in dezelfde fout, die je onze MSM denkelijk verwijt!
    In het voormalig Oostblok zaten ze elkaar destijds óók voortdurend de mond te snoeren “vanwege de tegenstander, denk daar wel aan. Daar wil je toch niet in vervallen, vermoed ik?

    Like

   • Overigens, Harry:
    Zó algemeen negatief als het lijkt, ben ik nu ook weer niet, hoor:
    Pegida NL is wat mij betreft maar één ding, maar Pegida UK…… (’t Is maar een voorbeeld.)
    En op Pegida Duisburg ( spreker: M. Stürzenberger!) verheug ik me nú al: Ik zal hartstikke blij zijn om er hier even uit te zijn, al is het nóg zo kort!

    Geliked door 1 persoon

 9. Karen zegt:

  Misschien heb je wel gelijk wat indoctrineren betreft. Ik versta daaronder het blijven herhalen van een mening net zolang/vaak tot anderen het aannemen als waarheid. En wat Pegida betreft ik heb daar niet speciaal iets mee en zwijmelen, dat is iets wat ik misschien heel lang geleden nog wel eens deed maar daar ben ik inmiddels te oud voor. Alhoewel….Viktor Orban. Maar goed je punt v.w.b Pegida is (mij al een tijdje) helemaal duidelijk.

  Like

 10. Karen zegt:

  Harry, prima gezegd dat is eigenlijk precies wat ik ook bedoelde te zeggen. Dat laatste over die strubbelingen had ik me nog niet bedacht maar daar heb je volgens mij een belangrijk punt!

  Like

  • Zie daarover mijn eerste reactie op hetzelfde comment.
   Nee, Karen, indoctrineren is niet mijn eigenlijke bedoeling, maar, tjonge jonge, die neiging hier van sommigen om af en toe eensgezind iemand de mond te willen snoeren vanwege zijn mening over nota bene een derde!
   Ik maakte toch duidelijk, dat ik het voor mezelf hierbij wou afsluiten: Ik had het toch over een ‘nieuw inzicht!’ Ga dan nog eens een beetje zitten natrappen, alsof ik dát óók al niet meer had mogen zeggen!(Of jullie moeten niet kunnen lezen, maar daar ga ik niet van uit.)
   Op die manier kan ik begrijpen, dat Joop Klepzeiker de laatste tijd weer eens herhaaldelijk uit zijn slof schiet en van geen ophouden weet: Met bepaalde dingen willen verschillenden tegelijk, dat iemand ergens over ophoudt, omdat zijn achterliggende drijfveren hen niet interesseren. Ja, met zó ’n respons houdt iemand werktuiglijk juist níet op; dat is sterker dan hijzelf!
   Even géén feedback en ik was er met het plaatsen van dit stuk uit mezelf mee opgehouden. Maar ik raak telkens wéér geprikkeld door dat krampachtige “Geen kwaad van…….” ongeacht, hoe iemand daar tegenaan kijkt.
   Enfin, ik zál het nóg eens proberen. Maar graag een béétje medewerking, goed? Bedankt!

   Like

 11. tinekevanschagen zegt:

  Beste Theresa, In (rancune) blijven hangen (bevestig je zelf) kost heel veel energie.
  maar dat weet jij ook wel. dan stagneert alles.
  gebruik die energie voor je strijd tegen onrecht,, Das waar je zo goed in bent!
  Dat meen ik oprecht. Tineke

  Like

  • Frappant, dat je dat suggereert, want ik zie dít dus óók als onrecht en niet alleen jegens mij, als dat zo mocht overkomen: Kijk bijvoorbeeld, wat ze met Raffie hebben gedaan; dat telt voor mij nog meer, gezien haar grotere betrokkenheid bij dit alles en de gevolgen voor haar!
   Maar goed, Daar gá ik dus weer.
   Lieve, medereageerders:Met verwijzing naar ál het bovenstaande: Als júllie het éven kunnen opbrengen om vanaf heden één ogenblik niet krampachtig in de stuip te schieten ter verdediging van het zo onvolprezen Pegida NL zal ik van mijn kant mijn zóveelste oprechte poging doen om dit onderwerp te laten RUSTEN. (en hetzelfde geldt ten aanzien van alle goedbedoelde raadgevingen betreffende mijn ‘gemoedstoestand.) Iedereen akkoord? Hopelijk.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s