LONGREAD – Op weg naar het nieuwe normaal: een gekooid bestaan…

(Door: “Henk V.”)

Als startpunt voor heroverwegingen die mij regelmatig te binnen schieten bij het denken aan de krankzinnige gebeurtenissen waaraan onze overheden ons al jaren blootstellen, neem ik een onlangs gepubliceerd artikel, omdat dit illustratief is voor de belachelijke situaties waarin wij kunnen worden gemanoeuvreerd. Wij kennen de achtergrond van deze op zich werkelijk onbenullige kwestie die speelde nadat onze Minister van Justitie in het huwelijk was getreden. Voorafgaande daaraan had de hoeder van de Wet  – in samenwerking met zijn ambtenaren – al maatregelen in een noodwet op schrift laten stellen, die tot doel hadden om de steeds onwilliger wordende bevolking te dwingen zich te houden aan de ‘’broodnodige’’ voorschriften die zijn uitgevaardigd om ons volk  te ‘’behoeden voor de levensgevaarlijke dreiging’’ die er heet uit gaan van het afschuwelijke Covid-19 virus dat de gezondheid van onze bevolking ‘’ernstig dreigt aan te tasten’’.

Zoals gezegd, de minister was pas getrouwd en vanzelfsprekend vond er naderhand een receptie met genodigden plaats. In een ongedwongen sfeer werd het kersverse echtpaar gefeliciteerd door uitgenodigde gasten die zich op ‘’ongepaste’’ wijze rond het echtpaar hadden verzameld: Men zag op een foto notabelen ZONDER mondkapjes die nota bene erg dicht bij elkaar stonden. Dit schouwspel was volledig in strijd met de door het Ministerie opgestelde noodwet .Daarin staat onder meer dat  burgers die zich niet hielden aan de ‘’broodnodige gezondheidsdecreten konden rekenen op een stevige bestraffing”. Zij konden een flinke geldboete verwachten en mogelijk zelfs in het strafregister worden bijgeschreven, want ORDNUNG MUSS SEIN!

In een normaal functionerende Nederlandse samenleving bestaat er geen beperking op vormen van intermenselijk omgangsgedrag. Zo zit ons volk niet in elkaar, maar zolang het woord ‘’corona’’ als een fictief zwaard van Damocles boven ieders hoofd blijft hangen, moet men elke vorm van fysiek contact tot het uiterste beperken, zeggen mensen die als experts worden gezien, dus: geen knuffelen of zoenen meer, geen handen meer geven en zelfs – meen ik – moet de veilige afstand van anderhalve meter tussen de mensen ook binnenshuis te allen tijde worden gehandhaafd. Onze overheden hebben dus de intentie ons de wet voor te schrijven , zelfs ‘’achter de voordeur’’!  Dat is een ongekende ingreep in onze privacy. Het volk wordt daardoor letterlijk ingeperkt in zijn doen en laten. Deze dictatoriaal ogende bemoeizucht zou een half jaar geleden door niemand zijn geaccepteerd!

Het voortdurend suggestief inpraten op de mensen via berichten van de overheden, reportages in de kranten, verslaggeving en talkshows op de media EN via weerzinwekkende reclames op de televisie, die op ons worden losgelaten alsof wij randdebielen zijn, heeft er voor gezorgd dat onze leefwereld in verbluffend korte tijd op een onvoorstelbare manier werd ingeperkt en ergerlijk daarbij is dat de meerderheid van de bevolking dat lijkt te accepteren… WORDT HET NIET EENS TIJD DAT WIJ ALLEMAAL WAKKER WORDEN???

Minister Grapperhaus zondigde dus tegen zijn eigen wetten en bood nederig zijn excuses aan. Naar nieuw politiek normaal gebruik mag hij daarom gewoon op zijn post blijven, want een minister naar huis sturen past uiteraard niet meer in deze tijden van schuivend moreel besef…..  Grapperhaus lapte zijn eigen  gedragsregels aan zijn laars, daarin voorgegaan door ons staatshoofd . Ook zag ik al een video-opname van Rutte die een schilderijenexpositie bezocht en ook daar hield niemand zich aan de regels… Op de Covid-19 kwestie kom ik later nog even terug.

Ik stel dat er een strategie schuilgaat achter ALLE problemen die sinds 2015 aan ons worden OPGEDRONGEN. Alle aandachtspunten die op ons bord worden gelegd, hebben een opvallend dwingend karakter. De dwang schuilt in de suggestie van GROTE URGENTIE van elk probleem. Aan alle problemen moet NU iets worden gedaan. NU, door ons! De bedoeling is dat wij doordrongen moeten worden van niet ophoudende dreigingen die ons tot handelen dwingen. Niet willen toegeven aan deze druk op ons moet als een vorm van negatieve mentaliteit worden veroordeeld. Het is opvallend dat bij GEEN van deze problemen die aan ons worden gepresenteerd door onze overheden en voorlichters ruimte wordt geboden voor een OPEN, PUBLIEK DEBAT over de kwesties die moeten worden aangepakt. Sinds 2015 leven wij in een periode van opgelegde dictaten. Een open debat veronderstelt verschillen in interpretaties van bestaande problemen. Deze verschillen van opvattingen kunnen overduidelijk niet meer in alle openheid naast elkaar worden gelegd. Slechts één invalshoek lijkt acceptabel. Die van de overheid en je kunt zeggen dat onze media – die eigenlijk centra van ZELFSTANDIGE verslaggeving hadden moeten zijn – tot spreekbuizen van de overheid zijn geworden. Voor andere meningen moet men nu zoeken op het internet. Wij zijn echt op weg naar een dictatuur en wie het karakter van de EU leert doorzien, zal dat niet verbazen.

In werkelijkheid is er niet zo zeer sprake van extreme, fatale problemen , maar van strategieën die onophoudelijk op ons denken worden losgelaten en die een bepaald doel beogen. ‘’Onze’’ overheden – en hun willig meewerkende media –  zijn allang geen vertegenwoordigers van ons volk meer, maar uitvoerders van een tactiek, die tot doel heeft ons te doordringen van  grote gevaren  waarop wij OP EEN VOORGESCHREVEN wijze moeten reageren.

De lieden die  hard werken aan de vorming van een starre, collectieve bewustwording blijven bij voorkeur buiten zicht. MET REDEN!! Er zou wel eens een opstand tegen de overheden kunnen uitbreken wanneer iedere burger zich namelijk echt bewust zou zijn van het feit dat er al tijden met ons wordt gesold alsof wij een kudde schapen zijn. De bedenkers van dit systeem van beïnvloeding verschuilen zich achter onze eigen overheden, die zich weer verschuilen achter de EU en dus zijn zij ogenschijnlijk allemaal ongrijpbaar. Het enige wat men daar in eerste instantie tegen kan doen, is een drastische wijziging van de zetelverdeling in de Tweede Kamer aan te brengen in een verkiezing!

En zo gaat de manipulatie met onze geest nog ongehinderd voort en alle gebeurtenissen die via de media dwingend aan ons worden voorgelegd, moeten leiden naar één collectief besef: er komen zoveel grote problemen op ons af dat geen enkele nationale samenleving meer in staat zal zijn om die problemen als zelfstandig land op te lossen. De problemen moeten wereldwijd worden aangepakt, bij voorkeur onder leiding van experts, of van een of ander hooggekwalificeerd instituut of een wereldregering, die alle inspanningen gaat coördineren, zodat alle problemen in de wereld effectief kunnen worden aangepakt. Dat is de kerngedachte waarmee de ware machthebbers, de financieel zeer bevoordeelde kaste in de wereld, speelt. Deze opvatting is de ook de leidraad voor de EU, die zich op het ogenblik opvallend koest houdt, maar in stilte voortdurend aan onze gelijkschakeling werkt.

Deze tendens in het politiek correcte denken verklaart ook waarom de man en vrouw in de straat TERECHT het gevoel krijgt dat ONZE overheden er NIET meer voor ons zijn. Dat zijn ze allang niet meer. Zij zijn met iets hogers bezig, iets internationaals… Onze  burgerij belandt stapje voor stapje in een staat van TOTALE  ONMONDIGHEID. Ons wachten geen vrije keuzes meer, maar opgelegde dictaten. BEDENK DIT GOED: Een nieuwe wereldorde KAN geen vrije, onafhankelijk denkende burgers gebruiken! Die liggen veel te dwars wanneer het op handelen aankomt. Voor de handhaving van zo’n wereldrijk heeft men onmondige, volgzame (wereld) burgers nodig. SLAVEN! De beoogde nieuwe wereldorde sluit ELKE VORM VAN DEMOCRATIE UIT. Voelen jullie voor zo’n samenleving??

Ik hoop nu dus dat iedere lezer gaat beseffen dat wij al heel lang in een theater zitten, waarin wij als inwoners van dit land gedwongen worden een reeks bizarre voorstellingen VERPLICHT bij te wonen. Alles wat sinds 2015 op ons bordje belandt, moet ons bewust doen worden van steeds groter wordende  problemen waarvoor de mensheid in de wereld verkeert en WIJ in het WESTEN worden geacht het voortouw te nemen bij de oplossing daarvan. Sinds dat jaar wordt ons voorgehouden dat we genoegen moeten nemen met MASSA-IMMIGRATIE van niet-westerse personen. In dat betreffende jaar werd vastgesteld dat er miljoenen mensen BUITEN Europa in acute levensgevaar verkeerden en dat die mensen moesten worden geholpen. Niet daar, waar de nood hoog was/is en ook niet in de buurt van de streken waar dat probleem zich manifesteert, maar HIER, IN ONZE EIGEN LEEFWERELD. Dat was de opvatting van onze overheden en van alle organisaties die worden gesubsidieerd door onze overheden. Met die gesubsidieerde sympathisanten bedoel ik uiteraard de  doorgaans linkse NGO´s, die indirect hun geld ontvangen van ONS, de burgers. WIJ betalen deze poppenkast. De NGO´s niet! Die geven ons geld gewoon royaal uit, want Sinterklaas spelen met andermans geld is heel eenvoudig en je krijgt er bovendien een goed gevoel bij!

Van de grootschalige manipulatie die plaatsvindt, krijgen we soms de sporen te zien: In de gebieden waar de noodlijdende mensheid zich bevond, zagen wij noodlijdende mensen die PRECIES wisten waar zij  konden hulp konden krijgen, hoewel de meeste mensen echt geen idee hadden waar ons werelddeel zich bevond voordat de linkse helpers zich in de probleemgebieden meldden. Zij werden overduidelijk geïnformeerd door de NGO’s. De bekostiging van de overtocht naar ons werelddeel betaalden WIJ, de burgers. Bij dit soort reddingsacties zijn altijd linkse organisaties leidinggevend. Dat is logisch: links werkt graag met hulpeloze mensen, achtergestelde slachtoffers. Dat is heel dankbaar werk. Zonder afhankelijke mensen  zou het linkse sentiment verdorren. Ik denk wel eens dat links niet echt van onafhankelijke mensen houdt, mensen die voor zichzelf kunnen denken en handelen. Links zoekt altijd slachtoffers.

Al sinds 2015 is de EU dus een groot voorstander van een massale instroom van niet-westerse lieden. Daarbij hanteerde de EU een drogreden, namelijk dat alle culturen en leefwijzen totaal gelijkwaardig zijn en eigenlijk inwisselbaar. Dat lijkt mij een zwakke veronderstelling. Het feit dat miljoenen niet-westerse migranten met alle geweld onze kant op willen komen en zich beslist in ons midden willen vestigen, duidt er veelmeer op dat in hun ogen onze manier van leven en onze cultuur veel beter is dan hun eigen manier van leven. Mensen wilden hier komen om er BETER van te worden… Dat gegeven ondermijnt de theorie van gelijkheid.

Helaas ontbrak het de verbouwereerde burgerij van ons continent aan voldoende machtsmiddelen om zich te verweren tegen deze  geplande, bovenmaatse instroom. Als gevolg daarvan heeft ons continent inmiddels dus een groot aantal medebewoners gekregen die werkelijk niets gemeen hebben met onze cultuur en de daarbij behorende leefwijze. We moeten steeds blijven beseffen dat wij in de EU een NIET door ons gewenste overheid bezitten die de halsstarrige opvatting blijft koesteren dat het onze PLICHT blijft om deze mensen in Europa te helpen. Elk verzet tegen dat starre EU-beleid bleek ontoereikend te zijn, omdat de meerderheid van de partijen die de politieke koers van ons land bepalen de opvattingen van de EU onderschrijft en onze eigen belangen saboteert! Wie echt vrij wil worden, moet zich beslist losmaken van de EU. In plaats van de EU hebben wij een verbond van samenwerkende onafhankelijke staten nodig die hetzelfde kan als de EU.

Dit proces van instroom begon in 2015 en geloof het of niet : DAARAAN IS NOG STEEDS GEEN EINDE GEKOMEN. Aan deze ervaring hield de geteisterde burgerij een heel onaangenaam gevoel over: men werd een vreemdeling in eigen land. En dat is precies wat de EU beoogt: van je land vervreemden, want burgers van het nieuwe grote vaderland, de EU, moeten de band met hun eigenlijke nationale oorsprong VERLIEZEN. Wij moeten ons thuis voelen in een onherkenbare maatschappij, waarin de banden met een vorig bestaan systematisch worden uitgewist. Persoonlijk zie ik deze identiteitsroof als een ernstige schending van onze mensenrechten. Zij die dat willen bewerkstelligen, zijn in mijn ogen criminelen, die achter de tralies moeten zitten. De ‘’omvolking’’ van ons eertijds Joods-christelijke, humanistische continent, lijkt  ogenschijnlijk uit beeld, omdat ‘’noodlottige’’ veranderingen in ons klimaat daarna nadrukkelijke onze aandacht vroegen, maar het EU-immigratieproject zal zeker worden hervat..

Ook het thema ‘’klimaat’’ is een dwangmiddel om ons denken op één lijn te krijgen. Wat de klimaten in de wereldgeschiedenis betreft: Er zijn werkelijk kolossale klimaatwisselingen in de loop van de wereldgeschiedenis opgetreden zonder dat de mens er de hand in had. Dat gegeven is voor de linkse denkers niet zo bruikbaar. Volgens ultralinkse actiegroepen is de wijze waarop er NU schommelingen in het klimaat optreden VOLLEDIG te wijten aan onverantwoord consumptief gedrag in de meer en meer geïndustrialiseerde wereld.

Het is van groot belang dat men de politieke achtergrond van de opvattingen van Greta Thunberg cs. in de gaten houdt! Haar opvattingen komen uit de Antifa-hoek en die beogen onze kapitalistische, geïndustrialiseerde westerse maatschappij volledig te ontmantelen en naar een soort linkse ‘’Rode Khmer”-stijl te herinrichten, enigszins vergelijkbaar met wat wij  in Cambodja zagen. Ook in dat land dachten de communisten dat een versimpeld agrarisch bestaan goed zou uitpakken voor de bewoners. Het zou de natuur ten goed komen en voor schone lucht en water zorgen. Een soort ‘’terug naar de natuur’’ idee, dus. Om de bevolking in het gareel te brengen, deporteerden de Pol Pot communisten met geweld veel hoger opgeleide mensen naar keihard bestuurde werkkampen van waaruit de ‘’arbeiders’’ te werk werden gesteld. Het toezicht was meedogenloos en de Khmers slaagden er in tussen de één à twee miljoen slachtoffers te maken. Links heeft nog nooit een maatschappijvorm kunnen creëren die het volledig kan opnemen met ons vrije, welvarende Westen, waarin vrije ondernemers voor arbeid zorgen.

Evenmin is het de mensheid ooit gelukt om het klimaat naar zijn hand te zetten. Het was verstandiger geweest dat de activisten zich hadden  beperkt tot het najagen van schone lucht, een gezonde bodemstructuur en schoon water. Die dragen bij tot een gezond bestaan! Ieder nuchter denkend mens met verantwoordelijkheidsbesef zal zich zoiets tot doel stellen. In de Bijbel wordt in dit verband gesproken over ”goed rentmeesterschap’’ (= beheer). Elke vorm van roofbouw op onze planeet is uiteraard onverantwoord! Dat men door allerlei maatregelen het klimaat volledig naar zijn hand denkt te kunnen zetten, is een sterk staaltje van zelfoverschatting.

Wie beseft welke ongelofelijke pressie op ons denken wordt uitgeoefend door linkse klimaatprofeten zal verbijsterd  moeten vaststellen dat onze – door links beïnvloede – overheden tot absurde plannen hebben besloten die – zeker in  financieel  opzicht – catastrofaal gaan uitpakken voor de burgers als gevolg van de torenhoge uitgaven die de overheid aan de woningbezitters wil opleggen in verband met de uitvoering van de energie transitie in ons land! Dit transitieplan is zeer voorbarig, omdat ons land zelf nog gasvoorraden heeft waarmee men nog vele jaren vooruit kan en bovendien had men gas kunnen importeren uit het buitenland! Nederland heeft namelijk het beste netwerk voor gas in West-Europa…  Het is interessant te beseffen dat Duitsland nu meer en meer op het gebruik van aardgas overgaat. ELKE burger die zijn of haar woning gereed moet maken voor de omschakeling naar warmtepompen, moet rekenen op een investering van enkele TIENDUIZENDEN EURO´S PER WONING. Denk maar niet dat onze overheden de gelden op zal kunnen brengen om de burgers bij te springen.

De maatregelen die vanuit Den Haag voor de boerenstand  zijn bedacht, ruïneren ook de bedrijfstak die verantwoordelijk is voor de voeding van de burgers. Het is ongelofelijk dat linkse klimaatfanatici de hoge positie van onze landbouw, veeteelt en tuinbouw in gevaar brengen. Uittocht van boeren naar andere landen zou ons land wel eens onmetelijke schade kunnen bezorgen. En ook in de klimaatpolitiek heeft de EU helaas weer eens een sturende hand, dankzij de heer F.T. in Brussel. Dwang, dwang, dwang, dus.

Tot slot nog wat opvallende aspecten van het coronaprobleem !

De overheid wekt niet de indruk dat ze precies weet hoe ze het Covid-19 probleem echt moet aanpakken. De aard van de ziekte is niet helder te benoemen en de ernst van de ziekte evenmin. Wij weten dat de kern van de ziekte, die wordt veroorzaakt door het Covid-19 virus, schuilt in  de aantasting van het vermogen tot zuurstofopname door de longen. De ziekte kan men verwarren met verkoudheid, griep of longaandoeningen, maar de relatie ermee staat niet vast.

Het is bovendien helemaal niet duidelijk of het gevaar van Corona echt groter is dan het gevaar van griep of longontstekingen!

Hoe gevaarlijk is Covid-19 dus nu ECHT? Hoeveel ECHTE coronadoden zijn er geteld? Bij het tellen van het aantal slachtoffers ervan pasten de voorlichters vreemde methodes toe: Bij Covid-slachtoffers werd vastgesteld dat zij vaak tegelijkertijd aan meerdere kwalen leden. Voor de coronastatistici is dat niet van belang. Men stierf gewoon aan corona. Dat is een vreemde manier van tellen. De gedachte aan bewust misleidende informatie dringt zich aan ons op. Over jaren bezien blijken er meer mensen aan griep dan aan corona te zijn overleden, wat de dreiging door dit virus nogal tegenspreekt. Zo langzamerhand kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat onze overheden gretig politiek gebruik maken van dit probleem, dat bij lange na niet zo ernstig uitpakt als eerst door Rutte werd gesuggereerd!

Opvallend is ook dat de echt kwetsbaren voor Corona zich onder de mensen met grote gezondheidsklachten bevinden en onder de groep ouderen! Voor de laatstgenoemde groep had men een merkwaardige aanpak: volledig van de buitenwereld afzonderen. Bij iedereen die langdurig in een volledig isolement heeft moeten leven, gaat de gezondheid bepaald achteruit.

Vreemd is ook dat er maar één soort mondkapje bestaat, het exemplaar dat medici dragen, dat werkelijk virussen of bacteriën tegen kan houden. Dit kapje is niet beschikbaar voor het volk. De bevolking moet het doen met mondkapjes die alleen een symbolische waarde hebben, omdat die echt niets tegenhouden…

Intussen begint het er erg op te lijken dat in het ontstaan van het Covid-19 virus de mens de hand moet hebben gehad , mogelijk in een virologisch laboratorium in Wuhan.

Vreemd blijft ook dat over het verdere verloop van Covid de voorlichters erg vaag blijven.

De hoop is nu gevestigd op HET CORONA VACCIN. Inmiddels wordt op de schadelijke effecten daarvan vanuit de medische wereld met kracht gewaarschuwd. Ik zal mij dan ook zeker zelf NIET laten vaccineren.

En zo blijft de sfeer rond het Coronaverhaal  buitengewoon vaag  en wordt bij nogal wat burgers de angst gevoed.

De regeringsaanpak werkt eigenlijk (ongewild??) naar een vorm van manie onder de bevolking toe. Dat is een geestesgesteldheid, waarin het vermogen tot geestelijk verweer tegen druk wordt ondermijnd, omdat de lijders eraan beginnen te denken dat de problemen die zij waarnemen zo ingewikkeld worden dat zij er in hun denken niet meer aan kunnen ontsnappen. Dit mogen wij onze overheden zeer aanrekenen.

En dan heb ik het er nog niet eens over dat de Covid-19  maatregelen van de overheden een economische ramp zonder weerga teweeg zullen brengen. De emotionele en economische ellende die over veel mensen zal worden uitgestort, is nauwelijks voor te stellen.

Er dan te bedenken dat er mensen zijn die Rutte een groot leider vinden. Een Tweede Willem Drees (???). Die mensen adviseer ik onze geschiedenis beter te bestuderen…

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op LONGREAD – Op weg naar het nieuwe normaal: een gekooid bestaan…

 1. Tistochwat zegt:

  Intussen begint het er erg op te lijken dat in het ontstaan van het Covid-19 virus de mens de hand moet hebben gehad , mogelijk in een virologisch laboratorium in Wuhan.

  Degene die het meest verdient aan een VEKSÍÉN is Bill Prick.
  1 + 1 = 2

  Geliked door 1 persoon

 2. marthadevor zegt:

  Een fantastisch goed artikel!
  Bedankt, Henk!

  Like

 3. Doornroosje zegt:

  Gelukkig dat ik niet de enige ben die er zo , als in het artikel, over denkt. Bedankt voor de heldere uitleg Henk.V

  Like

 4. Henk.V zegt:

  Vergelijk de laatste Jensen Show # 220 maar eens met de strekking van mijn bovenstaand artikel :

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s