Actuele ontwikkelingen, gezien vanuit Bijbels perspectief

(Door: “bezorgde burger”)

Dagelijks vallen we van de ene verbazing in de andere. Niemand lijkt te kunnen verklaren waarom we ons eens zo succesvolle land zo makkelijk opofferen aan machten en bewegingen die overduidelijk niet het beste met het land voorhebben. Nederland, Europa en eigenlijk de gehele westerse wereld zijn meer verdeeld dan ooit. Extreem politiek gedachtegoed resulteert in polarisatie, maar de gevestigde partijen lijken het met elkaar eens te zijn om de inheemse bevolking te vervangen door ongeremde massa-immigratie. Politieke waanideeën zorgen ervoor dat onze voedselzekerheid wordt bedreigd en zelfs de veiligheid van medicijnen en het vertrouwen in medici is door corruptie en geldzucht verleden tijd.

De vraag waarom we onze vrede, veiligheid, energiezekerheid, zorg, overvloed aan voedsel en (technologische) vooruitgang zo gemakkelijk opgeven aan duistere machten en vage ideologieën kan door geen mens worden beantwoord.

Er worden vele oplossingen bedacht om de problemen aan te pakken, maar het lijkt onmogelijk om de zittende machthebbers en de achteruitgang te stoppen.

Zoals aangegeven kan geen mens het tij keren, en mocht er een verbetering zijn, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze kortstondig is.

Alexander Tytler was een geleerde die de opkomst en ondergang van machten bestudeerde en hij ontdekte dat iedere vorm van macht dezelfde cyclus doorloopt:

Voor Nederland kunnen we hieruit het volgende opmaken: Nadat de Rooms-katholieke kerk en de door haar aangestuurde koningen en keizers Europa eeuwen lang knechtten en onderdrukten, kwam de reformatie.

Faith (geloof)

Luther, Calvijn en andere grote namen verspreidden het woord van God, de Bijbel, in ieders moedertaal en legden Bijbelse waarheden uit in plaats van doctrines van de machthebbers. Mensen realiseerden zich dat ze zich niet vrij moesten kopen door aflaten en bijdragen aan de Roomse machthebbers, maar dat Jezus voor hen was gestorven en dat Hij in onze plaats de straf had ondergaan voor onze zonden. Alleen Jezus maakt het mogelijk om aan de hel en de eeuwige dood te ontsnappen. Het enige wat Jezus verlangt, is oprecht berouw, zodat we bereid zijn ons oude leven op te geven om Hem te volgen.

Courage (moed)

Een groot gedeelte van de bevolking kreeg na de verkondiging van Gods woord door dat ze eeuwen lang waren bedrogen en onderdrukt. Overtuigd van hun redding en door de toenemende kennis van Gods woord werd het groeiende christelijke deel van de bevolking moedig en stond op tegen de katholieke kerk. Het groeiende besef van corruptie en onderdrukking door de Roomse machthebbers leidde tot weerstand en revoluties.

Liberty (vrijheid)

De weerstand tegen de Roomse doctrines, keizer- en koningshuizen en valse leer resulteerde in een zelfstandig, vrij Nederland. Niet alleen politiek, maar ook economisch en cultureel was Nederland bevrijd van de Roomse last. Nederland werd welvarend en kon zich zelfs een VOC-vloot veroorloven. Het vrije westen bracht grote schilders en musici voort en christenen die de Rooms-katholieke overheersers ontvluchtten, legden de basis voor Amerika’s vrijheid en onafhankelijkheid. De Amerikaanse staten die vasthouden aan hun door de Bijbel geïnspireerde grondwet en geloof in God zijn nog steeds welvarend en het contrast tussen God vrezende en vrijheid verdedigende staten ten opzichte van de staten die menselijke filosofieën en machtsstructuren aanhangen, is nog nooit zo groot geweest.

Abundance (overvloed)

Het christendom bracht verantwoordingsgevoel, discipline, nuchterheid en moraal. Dit resulteerde in een succesvolle samenleving en een sterke economie.

Selfishness (zelfzuchtigheid)

Nederland balanceerde lange tijd tussen een stadium van overvloed en hard werken en zelfzuchtigheid. Nadat er een generatie opgroeide die de oorlog niet bewust had meegemaakt, maar die door technische vooruitgang in enorme overvloed leefde, sloegen de Bijbelse waarden om in zelfzuchtigheid.

Complacency (zelfingenomenheid)

Nederland verstedelijkte en de mensen werden steeds afstandelijker. Individualisme en ‚mondige burgers‘ werden als een deugd gezien en Bijbelse waarden werden vervangen door persoonlijke gevoelens en wensen. De samenleving viel langzaam uiteen en hield het langst stand op het platteland.

Apathy (onverschilligheid)

Vanaf de jaren 90 begon iedereen voor zichzelf te leven. Het maakte niet uit wat er om je heen gebeurde, als het jou maar goed ging. Langdurige relaties zoals het huwelijk, vast werk en vriendschappen werden ondergeschikt aan eigen gevoelens en ontwikkeling. Er ontstond een klasse die iedereen de les leest over milieu en natuur, maar die zelf wel op vakantie blijft gaan en luxe goederen consumeert.

Omdat de Bijbelse waarden grotendeels waren verdwenen, stonden de burgers ook onverschillig ten opzichte van de politiek en overheid. De burgers stemden kortzichtig op eigen voordelen en hadden lak aan de gevolgen van hun stemgedrag voor de gehele samenleving. Partijen als de PvdA, CDA en VVD konden middels ‚kiezersbeloften‘ op veel stemmen rekenen. Arbeiders werden gelokt met verminderde werktijden, hogere lonen en riante uitkeringen, grote bedrijven met enorme belastingvoordelen en ondernemers met gunstige regelgeving. Dat achteraf diezelfde politici hun verkiezingsbeloften nooit nakomen, massa-immigratie in de hand werkten, het onderwijs afbraken en veiligheid en voorzieningen kapot bezuinigden, leek de onverschillige kiezer niet te interesseren.

Dependence (afhankelijkheid)

Alle cadeaus en beloften van politici die wel werden nagekomen, resulteerden in afhankelijkheid. Een verbluffend groot gedeelte van de bevolking is afhankelijk van uitkeringen en tegemoetkomingen en ondernemingen hangen van subsidies aan elkaar. Om dit alles op te brengen, is de belastingdruk in Nederland nagenoeg het hoogst van de wereld. De belastingdruk in combinatie met subsidies, uitkeringen en tegemoetkomingen zorgen voor een volledige overheidsafhankelijkheid van het overgrote deel van de bevolking.

Bondage (slavernij)

De volgende stap is al in werking gesteld en globalisten, megaconcerns en wereldorganisaties maken haast om de afhankelijke burgers te domineren.

De Bijbel

Zoals eerder aangegeven, heeft geen mens een antwoord op de teloorgang van onze maatschappij. Maar wat heeft de bijbel hierover te zeggen? In het Nieuwe Testament staan veel uitspraken over onze huidige tijd en het boek Openbaringen laat zien waar het naartoe gaat.

Maar om de essentie hiervan te begrijpen kunnen we beter teruggaan naar het Oude Testament. In het Oude Testament staan veel profetieën die grotendeels zijn uitgekomen en waarvan het restant nog uit gaat komen. God heeft diverse mensen als profeet aangesteld en het feit dat de meeste profetieën zijn uitgekomen, bewijst Gods bestaan, almacht en dat de Bijbel echt het woord van God is. Geen enkele andere religie heeft een boek vol accurate en gedetailleerde voorspellingen waarvan geschiedkundigen onmogelijk kunnen ontkennen dat ze hebben plaatsgevonden.

God gebruikte profeten om Israël te waarschuwen voor Zijn toorn over Israëls ongehoorzaamheid. Onder andere de profeet Jeremiah kreeg deze taak toebedeeld en maakte zich zeer impopulair bij de toenmalige Israëlische koningen. Overigens stond op het voorspellen van onwaarheden de doodstraf, dus in tegenstelling tot allerlei wilde profeten van onze tijd (Greta, Al Gore, Timmermans, Van Dissel, Kuipers) zou kwakzalverij in het toenmalige Israël bij de eerste niet uitgekomen profetie de profeet duur komen te staan.

In Jeremiah 25 voorspelt de profeet dat Israël in handen zou vallen van het opkomende Babylonische koninkrijk. Hij voorspelt dat de Babylonische koning Nebukadnezar Israël, inclusief de tempel in Jeruzalem, compleet zal verwoesten en dat de bevolking in ballingschap naar Babylon zal worden gebracht. Jeremiah voorspelt ook dat deze ballingschap 70 jaar zou duren en dat het Babylonische rijk hierna van de aardbodem wordt gevaagd; teruggegeven aan de woestijn.

Dit is een van de vele bewijzen hoe gedetailleerde voorspellingen zijn uitgekomen want niemand kan ontkennen dat het Babylonische rijk en Nebukadnezar hebben bestaan, dat dit rijk na 70 jaar werd veroverd door de Meden en de Perzen en dat Babylon van de aardbodem lijkt weggevaagd. Zelfs de huidige bewoners van de regio zijn nog geobsedeerd door dit rijk; Sadam Hoessein wilde de nieuwe Nebukadnezar worden en van zijn Irak een nieuw, machtig Babylonië maken.

Nadat de profeten Israël uitdrukkelijk hadden gewaarschuwd en het volk geen berouw toonde voor zijn slechte gedrag, werd Israël daadwerkelijk ingenomen door de Babyloniërs. Het volk werd als slaaf afgevoerd naar het moederland Babylonië en Jeruzalem werd vernietigd.

Na de boeken van de profeten die dit onheil en vele andere toekomstig voorspellingen hebben gedaan, komt het boek van Daniël. Daniël was geboren en opgegroeid in ballingschap. In Babylonië was het ook voor de gevangen genomen volkeren mogelijk om zichzelf te ontwikkelen en Daniël blonk uit in zijn intelligentie en inzet en mocht daarom een opleiding volgen.

Samen met zijn vrienden schopten ze het tot wijze; tot adviseurs van de koning. Hun eerste inzet was naar aanleiding van een droom van koning Nebukadnezar. Deze droom zou niet alleen veel over de geschiedenis vertellen, maar ook over onze huidige tijd en daarmee vormt ze een belangrijke basis voor onder meer het boek Openbaringen.

De volgende keer vertel ik u graag meer over deze droom en hoe daarmee veel ontwikkelingen in onze maatschappij verklaard kunnen worden.

Door:
“bezorgde burger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Actuele ontwikkelingen, gezien vanuit Bijbels perspectief

 1. Marijke zegt:

  Nou, nou…. Alsof alleen religie kan zorgen voor normen en waarden. Religie is bedoelt om mensen te knechten en te prediken dat als ze niet goed deden dat de hel hen wachtte. Hier is ook heel veel misbruik door de kerk van gemaakt, met als doel macht. Normen en waarden krijg je met de opvoeding mee. Evenals respect hebben voor andere gelovigen. Dit is niet altijd wederzijds! Ik vind dit epistel beledigend naar niet-gelovigen!

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   Marijke zegt:

   LOVE YOU. U PRAAT IN DEZE GEVALLEN . DUS

   ALTIJD TEGEN GEHERSENSPOELDE IDIOTEN

   DIE DOORLULLEN ,. EN DAARNA OP VRAGEN MET

   2 VINGERS IN HUN OREN HARD. …

   LALALALALALALALALALALALALALALALLALALALALALLA

   URENLANG BLIJVEN ROEPEN

   DAT KUTVOLK DUS
   DIKKE KUS MEISSIE

   OOM BOBOBOBOBOB

   Like

 2. Jules van Rooyen zegt:

  Van de leugens en bedrog uit protestante hoek, is de wereld niet beter geworden, beste B – B. Wat is er nog over van de erfenis van de zelfmoordenaar en oorlogshitser Luther, of de tot honderden moorden (naar verluidt 400) aanzettende Calvijn, of de door geweld omgekomen Zwingli ?
  De “Reformatie” is de grootste ramp in de moderne geschiedenis geweest. Alle oorlogen, revoluties, en crises, zijn ontegenzeggelijk op haar terug te voeren.

  Like

 3. Snappie zegt:

  Dat is een heel verhaal BB , u beschrijft de menselijke cyclus en projecteert dat op de bijbel. maar dat kan ook op de menselijke psyche worden geprojecteerd. Denk zelf meer in de muterende evolutietheorie. Alles in dit universum is gebaseerd op veranderingen. Zij dit niet veranderen staan stil en worden ingehaald door de tijd en zijn dan achterhaald, dus overbodig. Zij die niet veranderen zullen worden veranderd. De Nederlanders zijn verwend met luxe en vrijheid en willen niet veranderen, dus worden ze willens en wetens veranderd dat is het lot van de mens. Zij die hun zwakstepunt kunnen veranderen in een sterkpunt dat zijn de toppers en kunnen bergen verzetten. Geloof hebben in veranderingen zijn doorzetters.
  Elk levend wezen wordt goed geboren, maar door omstandigheden kan die vals en slecht worden. Zo ontstaat haat ,wrok ,misleiding, misdaad.
  Zodra het slechte door woekert sluipt de verandering in het goede. De ene macht wil de andere macht overnemen. Zo polariseert de psyche van de mens.
  God is goed omdat men een nieuw inzicht kreeg en saamhorigheid en Samenwerking, maar aan al het goede en kwade komt een einde om dat alles altijd veranderd. Amen

  Like

 4. Dewaere zegt:

  Ja hoor daar gaan we weer: “Luther, Calvijn en andere grote namen verspreidden het woord van God..” Het woord van god: ‘hou van god en bemint u naaste als u zelf, dat is het hele gebod’, dat staat in de Bergrede.
  Even de historische feiten:
  Na de protestantse Reformatie in 1517 waren er 130 jaar Europese godsdienst-oorlogen, pas beëindigd in 1648; die naar schatting 15-20 miljoen doden kosten (soldaten en burgers). De heerschappij door Rome werd vervangen door de heerschappij van de lokale vorst, de baas van de kerk in Nederland werd Oranje, de baas van de kerk in Duitsland werd de Duitse Keizer…. hoezo vrij. De belangrijkste reden voor de vorsten in meer noordelijk europa om voor het lutherisme of calvinisme te kiezen waren de kerkelijke bezittingen. Voor de reformatie was in veel landen 20-30% van de landerijen en bezittingen in handen van kerken en vooral kloosters, dat geld ging niet massaal naar Rome zoals in de Randstad-geschiedenisboekjes werd gelogen, met de idiote handel aflaten waarmee rijke burgers zich een plaatsje in de hemel meenden te kopen ging naar Rome en dat was i.d.d. smerig. Met de lokale opbrengsten van landerijen werden vooral de ziekenzorg, de armenzorg, de scholen en de liefdadigheid betaald. Kerken functioneerden vooral als een soort haven tegen de uitbuiting van de adel en vorsten. Als een lokale vorst echter eenmaal protestants was kon hij bestaande kerken en kloosters sluiten en dat bezit verviel helemaal aan de vorst, aan de staat dus, we hebben het dan over 20-30% van de economie. Dát en niets anders was de reden dat noord-europa protestants werd. Het gewone volk had er niets aan, de georganiseerde liefdadigheid viel weg en de vorst die niets voor hun deed werd nu ook nog de leider van hun kerk.
  In de bijbel wordt herhaaldelijk gepleit voor de eenheid van het geloof, protestantse kerken bestaan uit afscheuringen van afscheuringen van afscheuringen en al helemaal het calvinisme (Calvijn was trouwens een mr. in de rechten die nog een cursusje theologie had gedaan, dat zie je terug in het hele legalistische van het calvinisme, alsof het een rechtbank is)
  Lees onderstaande maar eens, van een site over geloof, is van een níet-katholiek trouwens.

  Klik om toegang te krijgen tot calvinisme.pdf

  Klik om toegang te krijgen tot calvinisme2.pdf

  Geliked door 1 persoon

 5. Hans zegt:

  FANTASTISCH, maar het einde van de meesten heeft met deze situatie te maken. Let op hun einde staat in de Bijbel. En dat heeft ook te maken met Lazarus en de rijke man.

  Like

  • bobzelf zegt:

   Hans zegt:
   27 maart 2023 om 00:29

   ZIE HIER HET LUL MET 5 VINGERS ANTWOORD VAN
   EEN GESTOORDE GEHERSENSPOELDE CHRISSSSSSSSTEN

   WHAHAHA

   IK ZAL HEM EFFE HELPEN ..

   Let op hun einde staat in de Bijbel. En dat heeft ook te maken met Lazarus en de rijke man.

   NOU KLOOTVIOOL IK DENK MEER AAN …

   HET FEEST EN NEUK PALEIS MET INWONERS

   VAN SODOM & GOMORRAH

   DAT MIJ ALTIJD AAN EEN GESLACHTZIEKTE DOET DENKEN

   EN AAN EPPSTEINS PARTY EILAND. WHAHAHAHA

   DIE HELE KUT BIJBEL HANGT VAN GELUL EN LEUGENS AAN ELKAAR

   OOM LEVITICUS LAAT ME LUL LOS

   Like

 6. johannes zegt:

  mooi stuk , opvallend is momenteel ook dat juist in israel een wetsvoorstel is ingediend door een paar leden van het leugenachtige judaisme om het christendom te verbieden en in later stadium zullen ze er voor zorgen dat ze worden onthoofd zoals voorspeld , maar t begin is er (beest uit de zee => geestelijke aspect in de wereld) , ik vermoed dat deze club ook wordt aangeduid met de kleine hoorn (die zal groeien) die de hele wereld in zn macht zal krijgen.
  Dus de “niet-gelovigen” gaan toch nog religieus worden vroeg of laat 🙂 maar zullen het nog warm krijgen wanneer ze de inhoud van oa jouw stuk gemist hebben……….

  Like

  • bobzelf zegt:

   johannes zegt:
   27 maart 2023 om 01:01

   JA HOOR WIE IS DE VOLGENDE GELOVIGE ??
   ONS JOHANNES. DE DOPER SCHAT IK IN >>>

   EN GELIJK DE VERBORGEN BELEDIGING VAN DE NORMALE MENS
   DE BEDREIGING . DEZE DUS

   BRANDEN IN DE HEL . BEDOELT DEZE KLOOTZAK ..

   Dus de “niet-gelovigen” gaan toch nog religieus worden vroeg of laat 🙂 maar zullen het nog warm krijgen wanneer ze de inhoud van oa jouw stuk gemist hebben……….

   SNAPPIE DUS KOMT NET UIT BERTUS PEESPALEIS. MET EEN SLOKKIE OP . ZIJN LUL AAN DE GORDIJNEN AFGEVEEGD ..

   ALS EO CU . ERKEND HOERENLOPERT .

   BEGINT .OVER “” ZIJN STIJVE LUL “” NIET TEGEN ZIJN VROUW ZEGGEN HOOR .

   LEES MAAR .. ik vermoed dat deze club ook wordt aangeduid met de kleine hoorn (die zal groeien)

   NOU DE MIJNE OOK VANMORGEN . EEN SUPER LUL BEN JE .

   EN JA HOOR HET WHO DID IT ?? MET DE OPGEBLAZEN
   NORTHSTREAM

   WE HEBBEN DE DADER, DIE PLEURIS JODEN WEER …

   (beest uit de zee => geestelijke aspect in de wereld

   ZO IK BEN BANG DAT DEZE LUL OOK GELIJK MEE KAN ?
   VUUILNISMAN KUNT U DEZE BALLENZAK OOK GELIJK AFVOEREN

   UW GELIEFDE OME BOB .

   Like

  • John zegt:

   Ja, dat moet ook in Israel, dat komt omdat de laatste jaarweek van de profeet Daniel voor de deur staat. Dus wordt Israel een antichriste-lijke vesting, wat ook moet gebeuren omdat anders openbaring 4 nooit werkelijkheid wordt. Zij verwachten nl hun messias en volgens
   Jesaja 28:15 gaan ze spoedig een verbond aan (als dit niet het Abraham verbond is) met de komende antichrist. De tijd zal het leren. De derde tempel komt eraan en hun Messias yeshua gaat komen om hen te redden. Voor de niet gelovige onder ons eindigt binnenkort de genade tijd die hen is geschonken door God waarbij ze het genade offer wat Jezus heeft gebracht hebben afgewezen mede ook door alle dwallering en valse religie weet men niet eens meer waar over het gaat. In ieder geval niet over kerkje spelen en het willen onderdruk – ken en manipuleren van de mensheid maar redding van de eeuwige verlorenheid. Vorige week op internet gezien dat in ohio 100.000 mensen verslaafd zijn aan de drugs Flakka. Gister ontdekt dat deze drugs ook in het zuiden van NL zijn binnengekomen. Deze Zombie is het einde van een gezonde maatschappij. Zoek het maar op internet schockende beelden. Onze (R)overheid doet niets hiertegen en ver-dient hieraan.

   Like

 7. Peter zegt:

  Mensen gaan stemmen ,geloven al die mooie lulpraat die men ze belooft,en een dag later gooien ze in Den Haag alle beloftes overboord,liegen bedriegen,maken alles wat heilig is tot een puinhoop,memo ,telefoongegevens,besprekingen in het geheim,afspraken met lui waar nog nooit iemand op heeft gestemd Schwab,Soros ,iets waar men tegenstemt er gewoon doordrukken ,werkelijk maling aan de Nederlander ,liefst een oorlog met Putin uitlokken ,Rutte ,rot op je hebt voor jaren een ongeloofelijke schade aangericht,neem Kaag met haar bedriegers mee,vergeet Hugo niet ,en geef De Groot een bloemetje die heeft er voor gezorgd dat bij iedereen de oogkleppen afvielen en bind er een kaartje aan met de tekst , debiel van het jaar .

  Geliked door 1 persoon

 8. Edwin Vissers zegt:

  Romeinen 1:18 – 21 ; (ik citeer het Boek)

  20- God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk- alles wat Hij geschapen heeft- bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.

  21-Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan.

  Zij hielen zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten ze het spoor bijster.

  Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom.

  25- Ze ruilden Gods waarheid in voor de leugen.

  Dit gaat over NL

  Like

  • bobzelf zegt:

   Edwin Vissers zegt:
   27 maart 2023 om 07:40

   BESTE HOERENLOPENDE BIJBEL GEHERSENSPOELDE

   IK WEET DAT JE HERSENDOOD BENT

   EN DIE GEWAPEND BETONNEN PLAAT VOOR JE HARSUS

   IS NIET TE DOORBOREN

   DUS NEEM DIE FIJNE GEDACHTEN DAAR OP DAT HOEREN SNOLLEN EILAND LEKKER MEE IN JE LIJKKIST

   MAAR KOM NOU EENS MET EEN BEWIJS, WIE IS ER TERUG GEKOMEN MET IK HEN HET GEZIEN VAN DICHTBIJ

   HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL ALS JE DOODGAAT

   IS GEWOON DE KOPLAMP VN DE TGV UIT PARIJS

   DUS ALS IK ZEG IK HEB 16 GOALS GEMAAKT IN SEIZOEN 1969 /70

   EN ER ROEPT IEMAND OOOHHH JAAAAAH JOHH.

   DAT LAAT IK DE FOTO’S ZIEN

   IK HOOR NU EEN 58 JAAR DIT GELUL .

   IK HEB NOG NOOIT IETS SPANNEND GEZIEN

   EN IK WACHT OOK NOG STEEDS OP EEN …

   TERUG LIKKENDE CLITORIS.

   HEBBIE DAAR WEL FOTO’S VAN ??

   VERTEL VERTEL. OFFFFFFFF PLEURT OP NAAR XANDER OF ZO .

   JE HEBT NIET EENS ANTWOORDEN OP DE 3 SIMPELE VRAGEN VAN OOM BOB

   JIJ NIET
   MIJN ISLAM VRIEND UIT MONSTER NIET
   JOHANNES NIET
   NOU BENNIE ZEKER NIET. WANT DIE IS OOK NOG JOODS HOMO
   MET EEN LEKKENDE TABERNAKEL ACHTERIN
   HANS NIET
   EN OOK DIE UIT DAT KLIMREK GEFLIKKERDE DODE OUDE MAN NIET .

   ZAL WEL WEER IEMAND VERGETEN ZIJN

   BEANTWOORDT NOU GEWOON MIJN EERLIJKE OPEN VRAGEN

   EN DAN KOM JE TERUG NA EEN ZINNIGE UITLEG.

   MAAR DIT PLEUR JE HIER NEER. EN DAT IS DE WAARHEID .

   ??????

   JOUW WAARHEID . DUS . ZONDER ENIG BEWIJS KLOOTVIOOL

   DUS TERUG IN JE HONDENHOK EERST UITLEG.

   BESTE ONGELOVIGE THOMAS.

   IK BEN EEN BEEETJE FAN VAN SODOM & GOMORRAH . JE MOET ALLEEN NIET OMKIJKEN ALS JE HARD WEGLOOPT. TERINGGGGGGGGGGG

   BOBBIE WAT WEET JE TOCH VEEL

   DUS IK BEEINDIG MIJN JEZUS LOFZANG VANDAAG

   MET EEN ZOUTPILAAR. HOPPA . IN 1 KEER UITGESTAPT.

   MOOIE DOOD. NA HET ZUIPEN HOEREN EN SNOEREN

   MIJN GOD WAT HEBBEN ZE DAAR GENOTEN ..

   ONS BERTUS HEEFT OOK ZO’N TENT. IS NOG NIET ZO BEKEND
   MAAR DAT GAAT GOED KOMEN MET BERTUS ZIJN DOORZETTIGS VERMOGEN WHAHHAHAH

   GEGROET LOSER

   Like

 9. droevige mof zegt:

  De beste manier om veel reacties te krijgen is het schrijven van religieuze teksten met veel waardeoordelen. De lezers raken enthousiast en de auteur is blij dat zijn religieuze boodschap tot nadenken stemt.
  Een voorbeeld hiervan is de volgende zin:
  “Overtuigd van hun redding en door de toenemende kennis van Gods woord werd het groeiende christelijke deel van de bevolking moedig en stond op tegen de katholieke kerk.”
  Prachtige polemiek zonder enig historisch bewijs. Of waren de hervormers, die allen katholieke priesters waren, geen christenen maar slechts katholieken tot op een onbekende dag x?
  Dit is slechts één van de vele punten van kritiek die op deze religieuze tekst kunnen worden geleverd, zonder kritisch over religie te zijn. Als ongelovige heb ik grote waardering voor de verdiensten van het christendom en betreur ik het als christenen elkaar zwartmaken.

  Like

 10. koddebeier zegt:

  Aan de meeste van de huidige politici zit een schroefje los, zij kijken niet meer naar het landsbelang en dat van de burgers.
  Het zijn zetbaasjes van de WHO, WEF, de VS en de EU, zij dienen niet meer onze belangen !!!

  Like

 11. bobzelf zegt:

  De volgende keer vertel ik u graag meer over deze droom en hoe daarmee veel ontwikkelingen in onze maatschappij verklaard kunnen worden.

  WHAHHHHSH ,OOH IK KAN EIGENLIJK NIET WACHTEN . OOM DE OUWE BIJBEL LUL KOEK IS ER WEER . WHAHAHAHA
  MIJN FAVORIETE OUDE TESTAMENT

  IK GA EVEN . MET DIE OUWE WIJVEN ,, HET TRAPPENHUIS “” SOPPEN

  EN DAARNA KOM IK UW ZEIKSTUK WEER EVEN AFZEIKEN .. TOT STRAKS

  WHAHAHAHHA ,HEERLIJK HEERLIJK .

  DE BIJBEL IS BACK , 4500 JAAR WACHTEN EN MAAR WACHTEN EN ZELFS BUS 39 BIJ HALTE DE SINAI . PIKT HEM MAAR NIET OP ..

  JEZUS REDT ? WAAR EN WANNEER DAN . HIJ KOMT . HIJ KOMT ??

  IK GA GODVERDOMME STRAKS EFFE “”OPSPORING VERZOCHT “” EFFE BELLEN . WAAR IS HIJ ?/ WAAR BLIJFT HIJ ??

  WILT U ALLEN UITKIJKEN, NAAR EEN LICHT VERWARDE MAN ?? MET BAARD. EN JEZUS NIKE SLIPPERS. .. HIJ IS NIET ECHT GEVAARLIJK
  VOLGENS OVERLEVERING .

  NOU IKKE WEL . BIJ UW VERLOSSER HEB IK ZO MIJN TWIJFELS

  EN AL ALLE JEZUS LANG HOOR . EEN 68 JAAR GOK IK

  WHAHAHAHAHAHA

  OOM DANIEL KOMT ZO NAAR DE LEEUWENKUIL

  ZIJN DE XNDER BUSSEN ER OOK AL BERTUSSIE ??

  Like

 12. koddebeier zegt:

  @“bezorgde burger”, mooi verwoord !!!

  Like

 13. Comerius zegt:

  VOL VERWACHTING KIJK IK NAAR HET VERVOLG UIT

  Like

 14. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Kort samengevat: blablablabla, dromen, blablablabla, ‘voorspellingen’, blablablabla, GOD (Grootse Onzin Doctrine!) allemaal dom gezwets en hardnekkig blijven geloven in duivelse midden-oosterse sprookjesverhalen. De duivel heeft zich voorgedaan als slang, als Jezus en als Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr, als Adolf Hitler en Henry Kissinger (met zijn selfmade Schab-‘Jezus’)en zijn hedendaagse globalistische uitwassen! Maar ‘god’ is goed… echt waar…
  Godgestoorde mafklapper

  Like

  • bobzelf zegt:

   Drs.E.N.Schilder zegt:
   27 maart 2023 om 12:38

   IK WAS AL FAN VAN U .
   MAAR WAT KUNT U IEMAND HEERLIJK FINAAL AFZEIKEN

   IK BEN TROTS OP U .

   EN JA ALS WE HET OVER FOUTE JODEN HEBBEN IS DE ?? 99 JARIGE KISSINGER WEL EEN ERG GOED VOORBEELD. DE MILJOENEN DODEN HANGEN AAN ZIJN BESNEDEN LUL EN ZIJN ARMEN

   TOPPERTJE IN DE WERELD. MAAR NOEM HET GEEN ??

   PLEURIS JOOD MET EEN KEPPELTJE . WANT DAN STAAN ALLE TOUWEN VAN IEDERE TABERNAKEL STRAK . HEEL STRAK

   GEWOON DE WAARHEID. MAAR DAT MAG NIET.

   HULDE HULDE

   ER DAN HIERBOVEN GILT ER 1. IK BEN BENIEUWD NAAR DEEL 2 .

   NOU IKKE OOK . WHAHAHAHAHAHA

   OOM REHOBOTH NA DE GROEN VAN PRINSTEREN

   Like

 15. bobzelf zegt:

  LET US START , THE NEW EFTELING STORIES . SO FUNNY

  Actuele ontwikkelingen, gezien vanuit Bijbels perspectief..??????????????

  WRITTEN BY BENNY HILL , AND JOHN CLEESE

  I ZOU ZEGGEN ENJOY THE BRICS. ON YOUR KNEES TO MOSCOU
  AND KILL DE ONGEKOZENEN IN BRUSSEL . . DEN HAAG .etc
  luister misschien naar mijjn oom vladimir. ?? is ook een optie

  rotter kan het nooit meer worden !!!!!!!!!!!!!!!

  De vraag waarom we onze vrede, veiligheid, energiezekerheid, zorg, overvloed aan voedsel en (technologische) vooruitgang zo gemakkelijk opgeven aan duistere machten en vage ideologieën kan door geen mens worden beantwoord.

  hoe durf je het te zeggen “”HOPELOZE OUDE MAN “‘ HOW DARE YOU .

  Er worden vele oplossingen bedacht om de problemen aan te pakken, maar het lijkt onmogelijk om de zittende machthebbers en de achteruitgang te stoppen.

  WHAHAHAHAHA DIT MEEN JE TOCH NIET. ALLES HEBBEN JULLIE ZELF GECREEERD. EN ZELFS DE TOEKOMST VAN JE KINDEREN VERNIETIGD. ZIE ZELFS JONGSTLEDEN UW STEMGEDRAG

  TIEFT TOCH OP MAN . WAT EEN LULVERHAAL

  Zoals aangegeven kan geen mens het tij keren, en mocht er een verbetering zijn, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze kortstondig is.
  ACH DE RUSSEN BENT U AL VERGETEN DE CHINEZEN OOK

  JA WAT ZO LANGZAAM SCHUIVEN WE IN DIT LOSERS HERSENDODEN
  LULVERHAAL RICHTING ??
  JA HOOR DAAR IS JEZUS MET ZIJN BENDE EN GOD DE VADER . ONZE REDDER TOCH . LEES IK ALTIJD .
  GODVERDOMME WAAR DAN . OPA lulverhaal . waar dan en wanneer ??

  als mijn broertje van 4 . in de “‘HONDERWINTER ” DIFTERIE KRIJGT EN STERFT, ???
  WAT WAS HET NUT .ALS DIE MOORKOP DAAAR BOVEN ZOU BESTAAN . HAD HIJ DAAR EEN BEDOELING MEE DAN . 6 UUR IN DE RIJ VOOR EEN PAAR SNEETJES BROOD. VADER IN DUITSLAND .. STERVEN VAN DE HONGER EN DE KOU ..
  JA DAT KIND DEUGDE NIET. DIE DROEG IN DE WINTER EEN KORTE BROEK ????????????????????????????/

  GEWELDIG DAAAR MOET EEN REDEN VOOR ZIJN TOCH ??

  6 MILJOEN VERGASTE JODEN . ZIGEUNERS EN NOG WAT VROLIJK VOLK . HEERLIJK WAT BAYER GAZZZZZ . VAN ONZE CAROLIENTJE HET VARKEN ..
  UKRAINE . DE USA STEUNT UW GOD OOK NEEM IK AAN . HUN FEESIE BEGON ?????

  AL IN 2005 NA 206 GESTARTE OORLOGEN . ALTIJD WAS HIJ FAN DENK .IK ALLES PLAT GEGOOID. MILJOENEN DODEN , GO ON USA. YOU CAN DO IT. MY PEOPLE MY PEOPLE … ???

  WHERE IS THE NAPALM . BURN THEM ALL . THANK YOU LORD .

  I AM AT YOUR SIDE

  HIJ KOMT HIJ KOMT .
  LAAT IK HET GOUDEN KALF FEESIE EVEN KORT HOUDEN . TENSLOTTE MOESTEN ZE WEL ALLEMAAL DOOD , ZIJN MEEST VERKOREN VOLK . ALLEMAAL OMDAT . ZE NIET WISTEN VAN DE 15 GEBODEN .
  DIE ZAT DIE ASHOLE TE BEITELEN IN DAT TAKKENWEER.
  HEHOLD I BRING YOU THE `15 COMMANDMENTS

  HOEZO 15 . WHAT THE STORY MOZES ??
  STERVEN BIJ THE LAW. RIEP DE VOLKOMEN GESCHIFTE MOZES. DE BANDIET HIMSELF

  GOED VERHAAL TROUWENS DAT HELE OUWE TESTAMENT …

  NOG MEER GELUL . KILL THE BASTERDS. WIJ HEBBEN HET ECHTE GELOOF

  ONZE GOD ???? WAAR DAN . IS DE ECHTE . JEZUS REDT ?? WANNEER
  LET THE FIGTS AND KILLING START

  Een groot gedeelte van de bevolking kreeg na de verkondiging van Gods woord ?????? HET EFTELING BOEK . DUS door dat ze eeuwen lang waren bedrogen en onderdrukt.

  EN TOEN KWAMEN DE ECHTE LEIDERS BOVEN WATER. START THE KILLINGS.
  THE TRUTH BOYS. WIJ ZIJN DE ECHTE JEZUS LOVERS. WHHAHAHA

  Luther, Calvijn en andere grote namen verspreidden het woord van God, de Bijbel, in ieders moedertaal en legden Bijbelse waarheden uit in plaats van doctrines van de machthebbers.

  bijbelse wwaarheden . godveromme welke waarheden dan . ??

  DIE 95 TESTIKELS !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TEGEN DIE KERKDEUR ??
  LAAT JE NAKIJKEN ASHOLES . GIVE ME THE MONEY. EN STERF
  IN GODSNAAM

  Nederland bevrijd van de Roomse last. Nederland werd welvarend en kon zich zelfs een VOC-vloot veroorloven

  JA EN DE PIRATEN WERDEN UITGEZONDEN . EN STALEN DE HALVE WERELD LEEG. AAN GOUD. MIRRE. EN ALLES WAT ER MAAR TE STELEN WAS. WAS DE INBOORLINGEN

  TROTS WAREN WE. DE DODEN WERDEN NIET VERMELD . WANT ?? JA WE MOESTEN EERST NOG WAT MENSEN DODEN VERBRANDEN EN VERMOORDEN EN JEZUS DOOR JE MIK HEEN TRRAPPEN

  JEZZUS REDT . JEZUS REDT ?? MAAR NIET ALS JE NOG NOOIT VAN DIE GRAFTAK GEHOORD HEBT

  BALKENENDE WILDE DE VOC MENTALITEIT TERUG. DIE SCHIET IK ALS IK ZIN HEB ..NOG WEL WAT KOGELS DOOR ZIJN REFO . ZEELAND HARSUS .

  DE TERING EO CU CDA LUL ZEG MAAR. HEIL JEZUS. KILL THEM ALL

  THE TRAITOR OF VTHE NETHERLANDS. CDA DACHT IK .

  YES BOBBY . FUCK THEM ALL .

  EN BESTE HERSENDODE MAN , EERLIJK GEZEGT EN GEZWEGEN ZOU IK NA DEZE OPMERKING. MET GODS LIEFDE .2 HOUTEN PINNEN DOOR JE HEEN SLAAN . EN JE DAARNA IN DE BRANDENDE KEROSINE PLEUREN

  ALS IK DIT UIT MOET LEGGEN VRAAG MAAR EVEN HOOR. MISKLEUN

  De Amerikaanse staten die vasthouden aan hun door de Bijbel geïnspireerde grondwet en geloof in God zijn nog steeds welvarend en het contrast tussen God vrezende en vrijheid verdedigende staten ten opzichte van de staten die menselijke filosofieën en machtsstructuren aanhangen, is nog nooit zo groot geweest.

  ALS JE DIT OVER MASSAMOORDENAARS KAN EN DURFT TE SCHRIJVEN BEN JE DUS NIET GOEE BIJ JE HOOFD . DANK U WEL …

  NOU DIT KAN IK ZELFS NIET UITLEGGEN ZOVEEL GENIALE HERSENDOODHEID VAN EEN GELOVIGE NITWIT

  WHAHHHHH. WHAHAHAHHAA. OM JE KAPOT TE SCHAMEN DAT CHIMPANSEE IQ. WHAHAHAHHA . WHAHAHAHAH KOMT TIE

  Het christendom bracht verantwoordingsgevoel, discipline, nuchterheid en moraal. Dit resulteerde in een succesvolle samenleving en een sterke economie.

  WHAHAHAHAHA, DIE OUWE PEDOFIEL WHAHAHAHAHAHA

  STELEN . LIEGEN . JATTEN . . KLEINE KINDEREN OP DE LEEST ZETTEN . KINDERTJES SPOORLOOS LATEN VERDWIJNEN .
  JE MOET JE KAPOT SCHAMEN FUCKING ..ASH..LE

  EN ALLES IN DE NAAM VAN “:’THE GOOD LORD “” WHAHAHAHAHA

  ‚mondige burgers‘ werden als een deugd gezien en Bijbelse waarden werden vervangen door persoonlijke gevoelens en wensen.

  JA IEMAND MOEST JULLIE DE TYPHUS SCHELDEN EN WAKKER SCHOPPEN WAT NOOIT ZAL LUKKEN BIJ DE CU EO .. CDA .. DE GRIFFOOOS EN DE REFOOS. EN DE KATOLIEKEN DIE NA EEN 12 WEEST
  GEGROETJE HUN PENIS WEER IN EEN KIND STAKEN . EN DE EERST PAPA EFFE BENDES . DE ZEG MAAR VIEZERIKKEN CLUB
  TROUWENS WAT DOET U HIER OP DEZE SCHOOL OME BOB .

  U VOETBALT BIJ “”DIE ZONDAG CLUB “” . MIJN HEMEL WAT ZOU IK JULLIE GRAAG PERSOONLIJK “”OVER DE KLING ” JAGEN . DAN WEL VIERENDELEN . DAN WEL “”KIELHALEN “”
  WAT EEN GRAF VOLK ZIJ JULLIE .

  In het Nieuwe Testament staan veel uitspraken over onze huidige tijd en het boek Openbaringen laat zien waar het naartoe gaat

  JA TUURLIJK , EN AL DIE GEWELDIGE VOORSPELLINGEN OOK TOPPIE .

  DUS PUTIN IS ONZE VERLOSSER . HELAAS HEBBEN WE DIE NET BIJ
  “”HET GROF VUIL GEZET “””
  EN HEEFT HIJ GEROEPEN . VANUIT MOSCOU .

  BEKIJK HET MAAR. MET JE KUDDDTTTT EU EN DE USA.
  KAN FUME LA PIPE. MAMA AUSSI TROUWENS

  U WACHT. OP HIJ KOMT . HIJ KOMT. ????? WANNEER ??
  NOU JA IEDER MOMENT . HOE ROTTER HET WORDT. DES TE MEER HOOP TOCH ??

  NA AL 4500 JAAR DOODSE STILTE. EEN PAAR DAGEN TYPHUS WEER. OP HET SINAI GEBERGTE

  DIE 15 GEBODEN DIE NIET KLAAR LAGEN . NA 400 JAAR …
  “”DIE ALL. INN VAKANTIE . MET BEZICHTIGING VAN DE PYRAMIDES “”

  HIJ HAD HET TE DRUK DENK IK . MET AL DIE BLONDE SNOLLEN AF TE WERKEN

  DOOIEN HOEVEEL . MILJOENEN . EN HIJ KEEK NAAR BENEDEN !!

  “”EN ZAAG DAT HET GOEED WAS “”????
  OOK NA DE VERNEITIGING KAMPEN ??

  ZO OPGERUIMD STAAT NETJES TOCH ?? HIJ KOMT HIJ KOMT .

  WERKELIJK ONGELOFELIJK .

  EN OM HET LULVERHAAL NOG IETS VERWARRENDER TE MAKEN
  JA HOOR, …
  😊

  Maar om de essentie hiervan te begrijpen ????????????????????????????????
  WAT BEDOELT U . UW LULVERHAAL ???

  kunnen we beter teruggaan naar het Oude Testament. !!

  JOHHHH. WAT ONVERWACHTS WEER . !!

  In het Oude Testament staan veel profetieën ???????

  NOEM ER EENS 1 DAN ????

  die grotendeels ???? IS AANNAME !!!!!

  zijn uitgekomen ?? ALWEER TART IK JE .VERTEL !!!

  en waarvan het restant nog uit gaat komen.

  DAAR BEDOEL JE ?? MEE ?? DE EFTELING STORY IS COMING UP ??

  ER IS DUS NOG MEER KOMENDE . TERINGGGGGGGGGGGGGGGG !!!

  EN INEENS IS “LAU DE PALINGBOER “” WEER HERREZEN ??

  God heeft diverse mensen als profeet aangesteld ???????
  NOU IK DENK MEER. “”ZELFBENOEMDE PROFETEN “”
  BEGINNENDE MET DIE 12 HOMO’S DIE APOSTELEN WHAHHA

  en het feit dat de meeste profetieën zijn uitgekomen ???????????????????

  DE SPROOKJE DUS. D3E LULVERHAALEN

  , bewijst Gods bestaan, ??????????????????????????????????

  WHAHAHAHAHA. WHAHAHAHAHA . WHAHAHAHAHAHAHHAHAHA

  DE MAN DIE KAIN…. ABEL LIET DOOD SLAAN . EN KAIN EEN VOLK LIET STICHTEN.. ??????????????????????????????????????? EN VERGETEN WAS DAT ZE MAR MET ZIJN 3 TJES OVER WAREN !!

  SO THE REAL MOTHERFUCKER ??

  Oedipus, in Greek mythology, the king of Thebes who unwittingly killed his father and married his mother

  DAT VERTELDEN JULLIE MIJ OME BOB TOCH KLOOTVIOLEN

  DIT VERZIN IK TOCH NIET

  DIT ? BEWIJST ? GOD’S bestaan ???????????????????????????

  WAT DAN . IN JEZUS NAAM WAT DAN . LOSER . OUWE LOSER

  EN DAN DAT. BLIJVEN PRESSEN . WIJ WETEN HET . ALS ENIGE

  ZINNEN ALS DIT. DIE MENSEN MOETEN ZE OPSLUITEN
  EN
  ALLE JEZUS SNEL OOK
  EN
  DE SLEUTEL HEEL VER WEG GOOIEN ..

  Geen enkele andere religie heeft een boek vol accurate en gedetailleerde voorspellingen ???????????????????????

  JA DE RONDLEIDING IN DE EFTELING. VERGEET DE KORAN OOK NIET.

  DE LAATSTE ASTERIXEN . AVEEEEEE . JULIUS ALLES KITS. ???

  HOE LAAT ETEN WE HIER.

  ZIJN DE EVERZWIJNEN AL OP .???

  OBELIX NEE JIJ BENT ALS KIND AL IN DE TOVERDRANK GEVALLEN

  KOSTUNRIX . WEET NIX . HIJ KOMT …. HIJ KOMT

  waarvan geschiedkundigen ??? WELEK LOSER . VERTEL WELKE
  ???

  onmogelijk kunnen ontkennen ???? NOU IK ONTKEN ALLES HOOR ..

  dat ze hebben plaatsgevonden.

  IK ZOU ZEGGEN LAAR JE EENS GOED NAKIJKEN … ECHT HEEL GOED

  AHAAAA. EN HIER KOMT DE AAP UIT DE MOUW. DUS ??

  zou kwakzalverij in het toenmalige Israël bij de eerste niet uitgekomen profetie de profeet duur komen te staan.

  DUS VANDAAR. !!!!!!!!!!!!!!!!!! DACHAU MAUTHAUSEN EN AL DIE ANDERE PRETPARKEN .
  WE ZIJN ERUIT . ALLEMAAL KWAKZALVERS. DUS
  DUS VANDAAR DAT ER AF EN TOE ZO’N KWAKZALVER UIT ZO’N REUZEN RAD PLEURT. . .GEWELDIG BLIJ OM TE HOREN

  ALLEMAAL KWAKZALVERS DUS ??

  ZOALS ONZE … MSS KECH . .?? ONZE EIGEN .. ANUS EL KWAK ??

  THE ISLAM LOVER ?

  BESEFT U WEL OWE HERSNEDODE OUWE MAN . DAT UW GOD. DIT STUK TRIEFEL . DIE PAPISTINEN ISLAM LOVER. OOK EEN OS GESCHENK IK GEWEEST DAN ..

  EEN MAANDAG OCHTEN PRODUCTIE RIEPEN WIJ DAN VROEGER .

  MAAR JOUW GOD WEET TOCH ALLES. ???

  JESAJA 35. VERS 12. VAL TOCH GODVERDOMME HARSTIKKE DOOD MAN

  EN DAN WEET JE HET NIET MEER. DAN KOMT NOG ZOIETS UIT JE NEK GELULD. !!

  Sadam Hoessein wilde de nieuwe Nebukadnezar worden en van zijn Irak een nieuw, machtig Babylonië maken.

  DIE MAN WAS GEWELDIG VOOR ZIJN VOLK . WILDE NET ALS IN LYBIE ZIJN VOLK GELUKKIG MAKEN

  TOTDAT JOUW CHRISTUS VRIENDEN . EFFE 9/11 KLAARSTOOMDE MET DE FILMPJES VAN WALT DISNEY

  DE 3000 DODEN IN DE WORLD TRADE CENTER TOWERS. . MWHAAAAAA

  WE CALL THIS . COLLETTERAL DAMAGE ,,

  THE WAR ON TERROR KON BEGINNEN .

  GELUKKIG MET GOD’S HELP . VONDEN ZE KEURIG ONGESCHONDEN PASPOORTEN . HAD GOD KLAARGELEGD GELIJK MET DE 15 GEBODEN

  JA HET WAREN MOOIE GOED LEESBRE SAOEDISCHE PASPOORTEN

  DUS EEN GOEDE REDEN OM IRAK AAN TE VALLEN .. WHAHAHAHA

  WHAHAHAHAHA. DAT VERZIN JE TOCH NIET.

  EN ALLEMAAL MET JOUW “””GOD’S HULP “”” WHAHAHAHAHAHA

  MIJN GOD. IK MOET ZEGGEN IK VOND .”” PIERRE KNOOPS VEEL LEUKER HOOR .

  MET HEEFT “”WAARSCHIJNLIJK ” IEMAND EEN KAARS OM GESTOTEN “”4DAT WEET IK OOK NIET ???
  . IS IRAK GEBOMBARDEERD. EN IS HET HELE LAND IN DE FIK GEVLOGEN

  WHAHAHAHAHAH , WHAHAHAHAHA, EN DAN DIE SLOTZIN WHAHAHAHA

  De volgende keer vertel ik u graag meer over deze droom en hoe daarmee veel ontwikkelingen in onze maatschappij verklaard kunnen worden.

  ALSOF IK “”NAAR DE FILLEM VAN OME WILLEM “” ZIT TE KIJKEN

  WHAHAHAHAHHAA DAPPERE DODO EN KEES.

  .BESTE HEER E.J. BRON . DOE JE DIT NOU OM ONS , AAN HET WERKE TE ZETTEN

  EN WAT LEUKE GEINIGE REACTIE LOS TE LATEN BARSTEN ..

  IK HEB NOU ZEG MAAR 66 JAAR GEEN ANTWOORD GEKREGEN

  VAN DIT . GEHERSENSPOELDE ETTERBAKKEN LULVEERHAALEN VOLK ..
  MAAR GOED,

  WAS WEER LEUK .

  WANNEER KOMT HIJ MET DEEL 2.

  “”DE JEZUS DID IT. LULVERHALEN VAN DE DOOIE OUDE MAN

  IK GROET U . MAKKERS .

  HIJ KOMT HIJ KOMT . IK VANMORGEN OOK NOG EFFE .

  WAS GOEED STRAAK PLAN .

  HUGGIE EN DIKKE KUS .

  OOM DE REHOBOTH / GROEN VAN PRINSTEREN ZONDAG VOETBALLER

  Geliked door 1 persoon

 16. LUCIA zegt:

  “maar het lijkt onmogelijk om de zittende machthebbers en de achteruitgang te stoppen”.

  Als je de geschiedenis bekijkt is het altijd al zo geweest dat revoluties altijd door jongeren op gang gebracht werden, op een enkeling na, hebben we de meest rampzalige, domme en inerte generaties voortgebracht, zeg maar na 1965 is dat echt in stroomversnelling geraakt.
  Het zijn rasechte narcisten, die niet geïnteresseerd zijn in de wegen van de wereld, alleen in/op die van henzelf.

  Er zijn echt jongelui die tussen de 20 en 30 selfies per dag maken, op de scholen wordt veel meer nadruk gelegd op extra curriculaire activiteiten, terwijl diezelfde leerling van zowat alle vakken bijles krijgt en er dan nog maar matig wat van bakt. Moeten deze jongeren een revolutie op gang brengen??? Laat me niet lachen maar zezijn laks , ze zijn dom en lui maar pa en moe hebben ook een dik brevet van onvermogen, die hebben gewoon die kinderen door de verkeerde doen opvoeden, de TV

  ” Oude Testament. In het Oude Testament staan veel profetieën die grotendeels zijn uitgekomen en waarvan het restant nog uit gaat komen”

  De bijbel is een draaiboek grotendeels geredigeerd door de z.g. gevallen engelen, die nog steeds op de achtergrond alles bepalen via eeuwenoude instituten z.a de templars, de jezuiten, en nog meer van die secret societies .
  Geloven in de bijbel , en ik heb het niet over een schepper, is het domste wat je kunt doen. Bovendien kijk maar naar alle ellende veroorzaakt door religiën.
  Over voorspellingen ; Het is makkelijk die te doen uitkomen als je overal qua macht een vinger in de pap hebt, bovendien onderschatten we schromelijk de rol van kennis en techniek in de oudheid , we denken dat wij zo’n beetje de kroon daarop zijn/bezitten, niet beseffend met onze botte harsens dat we een heleboel zaken uit de oudheid met onze huidige technologie, niet na kunnen maken . Sterker nog totaal niet begrijpen ..Hopelijk komt u een volgende keer met wat betere argumenten, per slot van rekening kost het tijd en moeite om het te schrijven… dus beetje zonde van al uw werk.Het stuk van de opkomst van machten was aardig dus mijn advies laat die onzin uit de bijbel voortaan achterwege en beperk u tot feiten, dat is al omvangrijk genoeg.

  Like

 17. Harry zegt:

  Tjonge , wat een gezeik weer !
  Wat kopen we toch voor dat soort onzin ?
  Miljoenen zijn er vermoord voor en door allerhande religies en iedere doedel is van mening dat nou juist HIJ de enige juiste geloofsrichting heeft .
  Maar al die andere zwakzinnigen hebben hetzelfde idee .
  Religie is een psychische aandoening .
  Een robuust sterk mens heeft die onzin niet nodig , labielen wél !
  Kuddegedrag , zeg maar .

  Wat hebben we aan het gezeik over een droom van een of ander figuur uit de geschiedenis ?
  Als ie al bestaan heeft !
  Van God of Jezus hebben we daar ook al helemaal geen tastbaar bewijs van en daarom lijkt het mij volslagen onzin !
  Waarom zou je twee duizend jaar achter een sprookje aan lopen ?

  Het geloof is de voorloper van de NWO , de manipulerende bende , die greep wil krijgen op de grote massa .
  Maar de kerken lopen leeg ! Die “ magie “ raakt uitgewerkt .
  En daar ben ik blij mee .
  Lui die voorheen in middeleeuwse kledij naar de kerk gingen , kerels in hun zwarte pak , de dames met knotje , lange jurken , halleluja gezichtje , hoedje op en klapkuiten , ( komt door veelvuldige seks in een poging om nóg meer nazaten te fokken , tijdens het orgasme spannen ze hun beenspieren en dat leidt tot die klapkuiten ) , zijn na Corona bevrijd van die terreur van meneer de dominee , lopen nu op zondag te voetballen op straat en daarna gaan ze barbecuen !
  Is er toch nog wat goeds uit dat Corona gedoe gekomen .

  Die refo’s waren ook als de dood voor honden , ineens hadden ze geen vertrouwen meer in hun god , bang gebeten te worden als je ze tegenkwam .
  Was wel lekker , ze gingen altijd met een grote boog om me heen !
  Nu zijn er twee gezinnen die zelf een hond aangeschaft hebben .
  Waarschijnlijk aanbidden ze die nú !

  Begrijpelijk trouwens , er gaat niks boven een goeie hond !

  Like

 18. Svalbard zegt:

  De Bijbel betrouwbaar? Absoluut!
  In de hoofdstukken Ézéchiël 36 t/m 39 staat beschreven wat er in en rond Israël is gebeurd en wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat.
  Ook in dit geval gaat het om profetieën die deels al in vervulling zijn gegaan. De zeer grote oorlog die aanstaande is, wordt de oorlog van Gog en Magog genoemd. Het is een coalitie van meerdere landen die Israël vanuit het Noorden zullen gaan aanvallen, en hierbij gaat het o.a. over Rusland, Turkije en Iran.
  Het is dan ook geen toeval dat deze drie machten nu reeds militair aanwezig zijn in Syrië.
  De aanval zal dermate krachtig zijn, dat Israël deze invasie niet zal kunnen tegenhouden, echter, door rechtstreeks ingrijpen van God zal het slecht aflopen mdt de aanvallende machten.
  Mooi dat het nu al rond 25 eeuwen geleden op schrift is gesteld. En de hele wereld zal hiervan getuige zijn!
  Weldra zal dan ook blijken dat de athéïsten het volkomen bij het verkeerde eind hebben.

  Like

  • Skarsgärd zegt:

   Het is te zien dat er weer links en rechts uit de bijbel geplukt wordt:
   “De zeer grote oorlog die aanstaande is, wordt de oorlog van Gog en Magog genoemd.” dat komt uit het boek Openbaring, dat staat er inderdaad in, alleen is dat veel en veel later dan ‘het Beest’ (of eigenlijk 2 beesten) die de wereldvernietiging daarvoor inleiden. Het lijkt van bepaalde protestantse stromingen soms wel ‘wishfull thinking’, ze zitten al meer dan een eeuw te pilen of ze in de gebeurtenissen in de wereld geen apocalyps kunnen destilleren, de eerste de bese sekte doet er niet voor onder. De eerste échte bijbel-verklaarder; de kerkvader Origines; legde in de 2e eeuw in Perí Archón al uit dat de bijbel meerdere lagen heeft, hij kwam zelf op een stuk of 4 en dat deze grotendeels in beeldspraak en gelijkenissen gezien moet worden. Maar bij protestanten begint het Christendom pas na de reformatie, dat er daarvoor al 15 eeuwen christendom was erkennen ze niet. Dus al die oudste boeken erover van vele mensen die de apostelen of weer hún leerlingen zélf gekend hebben worden op de vuilnishoop gegooid en alleen hún leer is de juiste, wat een hoogmoed en narcisme. Het is trouwens ook nogeens de leer ván Luther of Calvijn in Nederland, hoezo ‘christelijk’ dan? En nu zijn ze ook nogeens bijna allemaal links.

   Like

  • Harry zegt:

   En dan nu die Russen , Iraniërs en Turken
   er nog even van overtuigen , dat ze in de pan gehakt worden door een onzichtbaar leger van een onzichtbaar verzinsel .
   Dát zal ze leren !

   Nee , die komen vast niet hoor nu ze dit weten !

   Zag trouwens op tv dat de Amerikanen enige geheimen over ufo’s openbaar gemaakt hebben , nadat dat tientallen jaren geheim moest blijven .
   Daar zaten toch opmerkelijke staaltjes van bewijs tussen .
   Veel meer dan in die onzinverhalen uit de bijbel .
   Maar die feiten moesten uit religieuze gronden geheim blijven , anders stort voor miljoenen mensen hun hele fantasiewereld in .
   Stel je voor , ineens 100 miljoen verwarde mensen er bij !
   Hopelijk geven die bewoners van andere planeten binnenkort eens duidelijkheid over hoe het écht zit .
   Dan valt die hele godsbeweging van z’n stoel !
   En zijn we hier ook van dat gezeik af .

   Like

 19. bobzelf zegt:

  Svalbard zegt:
  27 maart 2023 om 18:52

  EN JA HOOR. ..NU OOK NOG EVEN ….

  DE RECHTSTREEKSE VERBINDING MET IJSLAND

  ONE IGLO CORRESPONDENT. RECHTSTREEKSE VERBINDING ..

  MET HET 4500 JARIGE LUL VERHAAL ..

  EN UITERAARD . KAN ONZE HUIS LUL MET REFO VINGERS

  ALVAST BEWIJZEN DAT HIJ GELIJK HAD ????

  HIJ BEGINT ZIJN NIEUWE LULVERHAAL MET ??

  De Bijbel betrouwbaar? Absoluut!

  BEN JE DAN DOOR MIJN ST BERNHARDT NAT GEZEKEN ??
  DOOR DE RATTEN BESNUFFELD ??
  DANWEL VAN DE POT GERUKT . LOSER ????

  EFFE UITLEG WAAROM DIE 15 GEBODEN NA 400 JAAR EGYPTE NIET KLAAR LAGEN ??
  HOE JE EEN VOLK BIJ ELKAAR NEUKT ALS ALLEEN JE MOEDER ER NOG IS ???
  WAAROM APELDOORN NIET EFFE GEBELD IS. NA DAT FOUTJE MET DAT GOUDEN KALF.

  ENIGE UITLEG . NEE. WANT AL DIE LULVERHALEN STAAN ALLEMAAL IN DAT LEUGEN BOEKIE

  DUS DAN DOE JE NET OF OME BOB DAT NOOIT GEVRAAGD HEEFT.

  DE GROTE ONTKENNERS . JE BENT EEN LAFFE VIEZE LEUGENAAR

  EN DAN DIT ????

  In de hoofdstukken Ézéchiël 36 t/m 39 staat beschreven wat er in en rond Israël is gebeurd en wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat.

  JA. GEK HE. JULLIE DAT JODEN VOLK MET KEPPELTJE HEBBEN TOCH VANAF DAG 1 IN DAT SPROOKJESBOEK . IEDEREEN DIE JE MAAR TEGEN KWAM OVER DE KLING GEJAAGD .

  WIJ TOCH NIET.

  EN DAN KON JE DAT WEL MOOI OMSCHRIJVEN NATUURLIJK ..

  ALS VAN KOOTEN EN DE BIE OOK JODEN WAREN

  DUS MET TROMPETGESCHAL , TROMMELS EN BAZUINEN .EEN WEEKIE TRIMMEN , MET BUIKOEFENINGEN EN DAT DE MUREN VAN JERICHO OM TE TIEF STRALEN

  NOU LAAT DAT EEN KEER ZIEN DAN . WEL EENS VAN EEN AARDBEVING GEHOORD ?? TURKIJE GEZIEN . LUL

  KIJK OOIT ZIJN MENSEN DIT KEPPELTJES GELUL ZAT .

  MAAR ZELFS DEZE KREET VAN JE IS EEN AANNAME

  EN DAAR ZIJN JODEN GEK OP ..

  HIJ KOMT HIJ KOMT . IS ER OOK 1 .

  JEZUS REDT. WAAR HEB JE DAT OP GEBASEERD DAN . KOUWE NATNEK

  DUS ?? vanuit het Noorden zullen gaan aanvallen, en hierbij gaat het o.a. over Rusland, Turkije en Iran.

  OOK DAT STAAT NERGENS . DAT VERZIN JE

  OF WAS ER NOG 1 EXTRA BIJBELBOEK ?

  DE LEUGENS , AANNAMES EN LULVERHALEN STAAN IN DE JOODSE PLEURIS LEUGENS HET DIKSTRE BOEK TER WERELD ??

  IK LAS IN PENISKOKER 15 .RUK 12. T/M 16 DAT NEDERLAND DOOR EEN NUCLAIRE BOM VERNIETIGD ZAL WORDEN ..

  NOU WEET IK DAT NIET ZEKER. MAAR JE HEBT ER GODVERDEGODVERDOMME WEL ALLES AAN GEDAAN

  DUS DA N MOET JE NIET ZEIKEN MAKKER ..

  JULLIE KWAMEN VOLLLEDIG UITGEMOORD DOOR DIE ZELFDE KLOOTVIOOL BOVEN NAAR JULLIE “”:BELOOFDE LAND “‘

  JE WAS VOLGENS DE LEUGEN GESCHRIFTEN NET 400 JAAR ALS SLAAF IN EGYPTE GEWEEST TOCH OM OP JOODSE WIJZEN EEN LEKKERE GOEDKOPEN GRATIS ALL IN VAKANTIE TE BOEKEN ??

  JESAJA 48 VERS 12 TOCH .??

  U ZULT HET WC PAPIER AAN BEIDE ZIJDEN GEBRUIKEN

  DUS LEG EFFE UIT WAAROM JULLIE HET RECHT ZOUDEN HEBBEN OP EEN DIK BEVOLKT LAND ..MENSEN DIE IN JULLIE BVELOOFDE LAND WOONDEN

  EN UITMOORDEN DIE HAP . .

  DUS NOU ZEIKEN DAT JE VERNKIETIGD WORDT ?

  5000 JAAAR AAN GEWERKT .DUS NU NIET GAAN ZEIKEN EN ZEUREN

  ZOALS DE GOEIE JODEN BETAAMD. ZIE JULLIE VRIEND ZELENSKI

  SNAPPIE ? LUL MET VINGERS. NOOIT HEBBEN JULLIE HET GEDAAN

  BESTE INGEVROREN PAARDENLUL .OOK ZELENSKI NIET .

  OP HANDEN DRAGEN JULLIE HEM . EEN TYPHUS PLEURIS JOOD MET EEN KEPPELTJE EEN MASSAMOORDENAAR

  OME BOB 38 VERS 12 TOT 18 RECHTSTREEKS UIT ATHENE

  DUS NA 4500 JAAR IS ER MISCHIENE. ZEER WAARSCHIJNLIJK ZEER BINNENKORT. NOG JAARTJE OF 4500
  DAT ER EEN UFO LAND.
  EN DAT DAT MARSMANNETJE DAN VRAAGT. GELOVEN JULLIE NOG STEEDS
  IN DIE LUIE FUCKING ASHOLE LOSER OP DIE WOLK . DIE BEZOPEN DRONKEN LUL ???

  DAN KOMEN HARRY EN IK . EN HATSIKIDEE EN WOEF JE WEER UITLACHEN .. HOE HAAL JE HET IN JE PLATGESLAGEN DOMME HERSENS

  IK GROET U , IK GA EVEN EEN NIEUWE VERBLIJFSVERGUNNING AANVRAGEN VOOR MIJN MOOIE MEISSIE

  ONTKEN EVEN MIJN BOODSCHAP EN GEEF ALS HERSENDODE PAARDENLUL EFFE ANTWOORD OP MIJN 66 JAAR OUDE VRAGEN
  AAN THE LOSERS DE GRIFFOOS EN REFOOS . EN ONZE KATOLIEKEN NIET VERGETEN

  LATERRRRRRR . OOM BOB

  Like

  • delamontagne zegt:

   Een ding weet ik héél zeker, jij noch Harry komen zeker niet in de hemel, veels te veel troubles met al die geleuvigen die daar al zitten.

   Nou kom ik daar zelf waarschijnlijk ook niet maar om heel andere redenen.
   Pas & – wachtwoorden zijn een ramp voor me.
   Kon 2 dagen terug niet meer bij m’n NL-Bank, geblokkeerd etc.
   Heeft ’n uur geduurd voor de persoon van de bank ’t weer in orde had.

   (( P.s. als die himmel er wel is en ik mocht .t.z.t. er aan komen, laat ik ’t jullie wel weten.
   Ze moeten er dan wel Wifi hebben natuurlijk… ))

   Like

   • BosscheBol zegt:

    Zou je dat nou wel doen? Delamontagne? In de hemel proberen te komen? Volgens wat ze mij verteld hebben is er daar helemaal niets te beleven. Geen bier of wijn, geen lekkere meiden. Alleen maar de hele dag Hallelujah zingen en met gouden lepels van gouden borden eten (wat er te bikken valt, zeiden ze nooit. Sprinkhanen?) Maar het ergste is nog wel dat je daar tussen de kwezels zit. Die de hele dag de bijbel opdreunen en blij kijken en nooit antwoord geven op vragen. Mij niet gezien.

    Like

   • bobzelf zegt:

    delamontagne zegt:
    28 maart 2023 om 22:35

    LIEVE GEWELDIGE OUDE VRIEND .

    HEERLIJK DIE HUMOR …

    NOU IK BEN BANG GENOEG GEMAAKT. MET VAGEVUREN
    BRANDEN IN DE HELL .. SPIJKERS EN ZEEP OP JE BROOD .

    DIE MAN DIE DIT IN DAT BOEK HEEFT GESCHREVEN DIE IS TOCH VAN EEN KLIMREK GEPLEURD,

    VREDE LIEFDE. EN ALLES WAT JE MAAR WILT HEBBEN

    ER KLOPT GEEN FLIKKER VAN DAT BOEK ., EN TART ME NIET OM NOG MEER TE ZOEKEN .

    DUS IK PROBEERDE HET OP NIEUW !!

    EN JE KAN DE LOSERS TOCH DROMEN NOU , ALLES PLEUREN ZE HIER NEER.

    EN IK STEL ENKELE SIMPELE VRAGEN . ALS VANAF ZEG MAAR DAG 1 HET NIET KLOPT. DAN ZIT IK TOCH IN EEN LULVERHAA; TE ZOEKEN

    68 JAAR VRAGEN HOE KAIN EEN VOLK KAN STARTEN ??

    DUS BOOMPJE BEESIE. PENIS LEKKER WIPPEN EN HOPPA

    MAAR GODVERDOMME MET WIE DAN . IK VERTEL TOCH GEEN SPROOKJES ??
    IS ER DAN NIEMAND HELEMAAL NIEMAND DIE DAN ROEPT HIER

    BENNIE TABERNAKEL NIET
    MIJN VRIEND UIR MONSTER NIET
    DIE IGLO LUL NIET
    HANS NIET
    DEIE DOOIE OUWE LUL NIET

    HELEMAAL NIEMAND. IK VLIEG TOCH OOK OVERAL IN.

    EN WIE ER WAT VRAAGT .. KRIJGEN KEURIG NETJES ANTWOORD ..

    DUS HEB IK GELIJK . JAZEKER BOBBIE .

    DIE HELE BIJBL KLOPT GEEN REET VAN . OOK ZIJN DE MEESTE VERHALEN VAN DE PADVINDERS BIJ EEN KAMPVUUR
    DUS LEUKE VERHALEN DOORVERTELT AN DE KINDEREN , DIE DAN 20 JAAR LATER AAN HUN KINDEREN ZIJN GAAN VERTELLEN

    MET DIE LULVERHALEN ZIJN TESTEN GEDAAN

    HUILEND VAN HET LACHEN ZIE JE HET GEBEUREN EN DAN MOETEN DE DEELNEMERS DUS GEWOON EEN VERHAAL DIIRVERTELLEN AAN HUN BUURMAN

    DE BROEK ZAKT OP JE ENKELS VAN HET COMPLEET ANDERE VERHAAL 30 MINUTEN LATER .
    MAAR

    KOM IK IN DE HEMEL ???? NOU MOCHT TIE BESTAAN
    DAN HEB IK AARDIG WAT VRAGEN HOOR AN DIE LOSER .

    MAAR HIJ ZAL ME WEL DOOR WAT POOIERS AAN DE DEUR GELJK NAAR BENEDEN SCHOPPEN

    NOU NA AL DIE JEZUS BEDREIDINGEN MET VAGEVUUR. EN BRANDEN IN DE HELL .

    WAT HEEFT DIE MAN JE DAN TE BIEDEN ??

    HET EEUWIGE LEVEN ?/ WAAR OP DEZE KUT PLANEET
    WAR DIE GRSFZERK . DIE DAN BLIJKT TE BESTAAN

    THE BIGGEST ASHOLE ZELF BLIJKT TE ZIJN .

    MET ZO IEMAND HEB JE TOCH GEEN VIJANDEN MEER NODIG

    IEMAND DIE EERST ZIJN UITGEKOZEN FAVORIETE VOLK 400 JAAR IN EGYPTE DE TYPHS GESLAGEN LAAT WORDEN
    DAN
    DOOR EEN FOUTJE IN DE PALNNING. HET GOUDEN KALF. SPROOKJE
    WANT WIE HEEFT NA 400 JAAR SLAVERNY EEN HOOP GOUD OVER. ???
    JA DE JODEN . ZAL WEL GESTOLEN ZIJN LIKE ALWAYS
    DAN KOMT DE BOODSCHAP 5 DAGEN LATER NA HARD BIJTELEN

    DIE 15 GEBODEN NQ 400 JAAR KLAAR LEGGEN OOK ZO’N LUL VERHAAL
    EN MAG JE HET BELOOFDE LAND NIET IN . WHAHAHAHA

    IK ZOU EFFE APELDOORN BELLEN .

    EN DE MAN VAN LIEFDE EN SCHOONHEID. LAAT BAYER EEN MOOI GASMENGSELTJE BROUWEN , EN LAAT JE ZEG MAAR 6 MILJOEN EIGEN GELIEFDE VOLK UIT MOORDEN .

    ZOU JIJ DIE LUL ALS VRIEND WILLEN

    IK ZOU WEIGEREN . MET ZULK SCHURFTACHTIG VOLK WIL IK NIET OMGAAN

    EN TROUWENS . AL MIJN BAZEN , VRIENDEN . VOETBALLERS ZITTEN DAAR ALLEMAAL

    IK NEEM IN IEDER GEVAL AL MIJN PLAKBOEKEN MEE ALS ER PLEK IS

    WHAHAAHAHHAHA

    EN ZOU JIJ EEN BIERTJE WILLEN DRINKEN MET ONZE

    SUPER LOSER BENNIE TABERNAKEL DAN . WAT EEN LUL

    Like

 20. Maurice zegt:

  Oei, die oom Bob!

  Ik zie een hondsdolle pitbul voor me als ik uw reacties lees.
  Word er een beetje verdrietig van.

  Gelijk heeft u als u het heeft over de daden van de religieuze instituten en individuen.
  Zoveel onrecht in naam van Christus. bah!
  Goed argument!

  Maar heeft dit te maken met de Messias of heeft dit te maken met de conditie van het menselijk hart?
  Dit menselijk hart die volgens het woord van God slecht is.
  Heeft hij het mis in zijn diagnose, oom bob?
  Deze claim die Hij by the way als enige maakt.

  En als deze diagnose correct is, oom bob.
  Zou dit niet een oorzaak kunnen zijn van het onrecht wat wij overal ter wereld zien?

  Welke bewijzen mist u?
  Dat het universum een begin heeft?
  Dat wij een massaal sterven van leven middels water in de bodem vinden?
  Dat wij in de rode Zee op 1 plaats massaal koraal vinden in de vorm van wielraden?
  Dat wij in het Ararat gebergte een vorm van een schip gevonden hebben met de exacte maten van Mozes?
  Dat wij op de locatie van Sodom en gommorah overal sulva (brimstone) ballen vinden met een puurheid die nergens op aarde worden gevonden?
  Of de opstanding van Jezus Christus volgens de historische methode? Betekenende historische feiten a.d.v. neutrale en vijandelijke bronnen vlak voor en na Zijn dood en opstanding.

  Uiteraard worden deze bewijzen 180 graden gedraaid zodat zij die niet geloven deze hypothesen met gerust hart kunnen omarmen.

  Wees geen papagaai oom bob, maar als u wilt onderzoek Hem dan met open hart.

  Ik wens u Zijn liefde toe die allen die in Hem zijn genieten.
  Wij allen die geen haar beter zijn dan u. Maar slechts beseffen dat wij vanwege de conditie van ons hart hem aanvaarden als onze Redder.

  Dank bezorgde burger. Voor uw stuk.
  Vanuit Bijbels perspectief zien wij eenvoudig de verbanden die u legt.
  Waarom explodeerde de wetenschap in Noordwest Europa(protestant)?
  Al die universiteiten….toeval?
  En wat leren deze universiteiten nu? Zij zijn het fundament van onze samenleving vergeten…………Gods Woord.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s