Pasen: Wat vindt u van de kruisiging van Jezus Christus?

(Door: “bezorgde burger”)

De afgelopen keer heb ik een inleiding voor het boek Daniel geschreven en daarin hebben we over Alexander Tytler’s “Cyclus van machten en (wereld)rijken” gesproken. Het boek Daniël vormt de basis voor het boek Openbaringen en beide boeken bevatten profetieën over onze tijd en de tijd die nog gaat komen. Deze profetieën zijn de enige verklaring waarom de westerse wereld, in al zijn overvloed, zichzelf op zijn hoogtepunt vernietigt. Omdat het echter bijna Pasen is, zou ik deze studie van het boek Daniel graag willen onderbreken voor de kruisiging van Jezus Christus.

De verslaglegging van de kruisiging door Mattheüs, Markus en Johannes kent veel parallellen met onze tijd. 2000 jaar geleden wachtten de Israëlieten met smacht op hun beloofde Messias die hen van de Romeinse onderdrukking zou bevrijden. Het Romeinse rijk dat was als een gouden kooi; in ruil voor vrijheid zorgde Rome voor vrede en veiligheid, maar die werden betaald met absurd hoge belastingen en een meedogenloze onderdrukking. Een van de methodes om de grip op de samenleving nog verder te vergroten, was het Romeinse verdeel en heers principe. Volkeren werden gemixt en tegen elkaar opgehitst, waarbij de Romeinse machthebber telkens weer de reddende engel speelde die voor vrede en orde zorgde. Herkent u de parallellen met onze tijd? De EU wil maar al te graag het Romeinse rijk nieuw leven inblazen; en ook diverse VN-organisaties en het WEF staan te popelen om hetzelfde te doen.

Daarnaast hebben ook wij leiders die, net zoals de farizeeërs, doen alsof ze heilig zijn en alle antwoorden in pacht hebben, terwijl we door hun toedoen meer en meer slaaf worden van een verschrikkelijk dictatoriaal imperium.

Daarentegen kan iedere vorm van oppositie tegen dit bewind op enorm veel bijval rekenen, terwijl de geschiedenis ons heeft geleerd dat het nalopen van mensen nog nooit tot een positieve verandering heeft geleid. Ook destijds lieten mensen zich meeslepen in opstanden en terrorisme, die uiteindelijk leidden tot de totale vernietiging van het land Israël. Want net als nu leidt het blindelings volgen van een leider vrijwel altijd tot teleurstelling en in het ergste geval tot dictatuur en massamoord. De enige keren dat opstand tegen dictatoriale regimes succesvol waren, was wanneer mensen zich door God en de Bijbel lieten leiden. Bijvoorbeeld de opstand tegen de katholieke kerk in de middeleeuwen, waarop in Nederland een Gouden Eeuw volgde en die van Amerika een welvarende grootmacht maakte.

Verder kennen de meesten onder ons, net als 2000 jaar geleden, Jezus Christus en weten we wat voor wonderen Hij deed. Het valt zelfs niet te ontkennen dat Zijn leven onze samenleving onmiskenbaar gevormd heeft. Een een of andere goeroe had nooit een religie kunnen opbouwen die in zeer korte tijd tot het centrum van de machthebbers doordrong en die zich daarna tot in de uithoeken van de Aarde verspreidde.
Handelingen 1:8

Net als destijds worden ook wij, nu we nog leven, voor een belangrijke keuze geplaatst. Want voor de meeste betrokkenen van destijds geldt dat ze zich pas na hun dood realiseerden dat ze werkelijk de Zoon van God hadden gefolterd en gedood en dat Jezus nu niet als verlosser, maar als rechter over hen oordeelt.

En velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, en sommigen tot schande en eeuwige verachting.
Daniel 12:2

En omdat het de mensen is opgelegd eenmaal te sterven, maar daarna volgt het oordeel.
Hebreeën 9:27

Een deel van hen realiseerde zich op tijd dat ze een vreselijke fout hadden begaan.

En als ook u zich, net als zij, op tijd bekeert en erkent dat Jezus Christus de Messias is, de Zoon van God, die in onze plaats voor onze zonden is gestraft, gekruisigd en gestorven, alleen dan zult u voorkomen dat u op dezelfde plaats eindigt als de overige omstanders van destijds; in de hel.

Ondanks dat het kruisigingsverhaal erg kort in de evangeliën wordt beschreven, heeft het een enorme impact gehad op het christendom, maar ook op het jodendom. Met de kruisiging zijn namelijk enorm veel profetieën uit het Oude Testament in vervulling gegaan. Het moet voor iemand die de Bijbelse waarheid of het bestaan van Jezus Christus ontkent erg moeilijk zijn om met de eigen vaderlandse geschiedenis en met de Joodse geschiedenis en geschriften om te gaan. Hoeveel opgravingen en onderzoeken zijn er wel niet gedaan die bewijzen dat de geschiedenis van Israël overeenkomt met de geschriften in de Bijbel en de Thora? De Dode Zee-rollen, waarvan bewezen is dat ze ver voor Christus´ geboorte zijn geschreven en waarvan de teksten precies overeenkomen met de huidige Bijbel en Thora. De vele monumentale kerken en onze grondwet, die stille getuigen zijn van een glorierijke tijd die tot kort geleden zorgde voor welvaart, vrede en voorspoed.

Door onze kennis en geschiedenis past een ieder van ons, net als 2000 jaar geleden, op zijn/haar eigen manier onmiskenbaar in het kruisigingsverhaal; een beangstigende gedachte, aangezien alles in de Bijbel een cyclus lijkt te vormen.

In het kuisigingsverhaal van Mattheüs kunnen we een indeling maken in 4 categorieën mensen die, net als vandaag de dag, Jezus hebben bespot, vernederd en aan het kruis hebben geslagen.

De eerste groep vinden we in Mattheüs 27:23-31; het zijn de Romeinse gouverneur en de Romeinse soldaten. Deze groep was onwetend. Onbekend met het Joodse geloof deden ze gewoon hun werk. Gouverneur Pilatus werd door de Joodse geleerden in een hoek gedreven en vreesde een opstand en negatieve verslaggeving bij keizer Caesar en besloot de lastpak Jezus, zonder criminele bewijslast, te laten kruisigen.

Romeinse soldaten werden geworven in andere regio’s van het Romeinse rijk, zodat ze niet emotioneel of cultureel betrokken waren bij de regio waarin ze dienden. (Is dit niet ook de bedoeling van een EU- leger?). Destijds kwamen de Romeinse soldaten die gestationeerd waren in Israël veelal uit Syrië, omdat Syriërs dezelfde taal als de Israëlieten spraken, maar de Israëliërs verachtten. En net als in Mattheüs 27 waren ze daarom bereid meedogenloos hun taak te verrichten. In vers 27-30 lezen we dat ze direct na het oordeel met hun mishandelingen begonnen. Mattheüs gaat niet diep in op de vreselijke mishandelingen, maar het is bekend dat de Romeinse soldaten hun ter dood veroordeelde gevangenen folterden met zwepen met aan het uiteinde een zak met stenen en scherpe botten. Ze folterden hun ter dood veroordeelden net zo lang tot ze bijna flauw vielen en pepten ze daarna weer op. Aan het eind van de folteringen lag het hele lichaam open en schreeuwden de gevangene het uit van de pijn, maar de folteringen gingen net niet zo ver dat de gevangene stierf.

Om Jezus noch meer te bespotten en te pijnigen, werd Hem na de foltering een zwaar en oud gewaad omgedaan die in Zijn wonden moet hebben gebrand. Het gewaad moet iets van een paarse kleur hebben gehad, de kleur van koningen of iets koninklijks en in plaats van de hoofdband van laurier, waarmee Caesar op alle munten stond afgebeeld, werd Jezus een hoofdband van doornen opgezet. Tijdens dit verschrikkelijke lijden werd Jezus geslagen met een stok, die Zijn scepter moest voorstellen, bespuugd en als koning der Joden belachelijk gemaakt.

Dezelfde groep kunnen we ook vandaag de dag herkennen. De groep die christenen bespot en hun Heer en Heiland op alle mogelijke manieren belachelijk maakt en vervloekt. De groep die aanzet tot haat en ook geweld niet schuwt. Geweld, dat voorheen veelal christenen in islamitische landen betrof, maar tegenwoordig ook in onze vervallen maatschappij gemeengoed wordt. Vorige week waren we getuige hoe deze groep wraak nam en op een christelijke school 3 kinderen en 3 leraren ombracht. Dezelfde groep was daarna verontwaardigd dat zijn medestander, die in de absolute waanvoorstelling leefde dat zij een man was geworden, niet als man werd aangeduid, terwijl zij toch had aangegeven een ‚transitie‘ te hebben ondergaan. Daarbij geen enkel medeleven tonend voor de gestorven christenen of hun achtergebleven familie.

Dezelfde groep van destijds heeft diverse profetieën in vervulling doen gaan die het de Joden tot de dag van vandaag moeilijk maakt om Jezus als de Messias te ontkennen. Daarom weigeren orthodoxe Joden Jesaja 53 te lezen, een soort samenvatting van het Nieuwe Testament. En riepen ze vorige week op om het spreken over Jezus in Israël strafbaar te stellen met zware gevangenisstraffen.

Het verraad van Jezus door Judas voor 30 zilverstukken (Mattheüs 26:15) werd letterlijk voorspeld in Zacharia 11:12-13.

De foltering en het bespugen van Jezus werd op diverse plaatsen in de Bijbel voorspeld:

Ik gaf mijn rug aan de smijters, en mijn wangen aan hen die het haar eraf plukten: Ik verborg mijn gezicht niet voor schande en spugen.
Jesaja 50:6

Hoor mij, o HEERE! want Uw goedertierenheid is goed; keer tot mij naar de veelheid Uwer barmhartigheden.
En verberg Uw aangezicht niet voor Uw knecht, want ik ben in moeilijkheden; hoor mij spoedig.
Kom tot mijn ziel, en verlos haar; verlos mij vanwege mijn vijanden.
Gij hebt mijn smaadheid gekend, en mijn schande, en mijn oneer; mijn tegenstanders zijn allen voor Uw aangezicht.
De smaad heeft mijn hart gebroken, en ik ben vol zwaarte; en ik zocht naar medelijden, maar er was niemand; en naar vertroosters, maar ik vond er geen.
Ook gaven zij mij gal voor mijn spijs, en in mijn dorst gaven zij mij azijn te drinken.
Psalm 69: 16-21

Want de honden hebben mij omsingeld; de vergadering der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen; zij kijken en staren mij aan.
Zij verdelen mijn klederen onder hen, en werpen loten op mijn kleed.
Psalm 22:16-18

Ook andere belangrijke aspecten van Jezus‘ leven werden in het Oude Testament voorspeld, zoals we bijvoorbeeld bij de uitleg van het kerstverhaal hebben besproken.

Zoals eerder aangegeven; er is geen enkel geloof behalve het christelijke dat zich kan beroepen op een geschrift waarin voorspellingen letterlijk zijn beschreven en veelal precies zo zijn uitgekomen. Het restant gaat nog uitkomen.

De volgende keer vertel ik u graag meer over de andere groepen die we in het kruisigingsverhaal kunnen herkennen.

Door:
“bezorgde burger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

27 reacties op Pasen: Wat vindt u van de kruisiging van Jezus Christus?

 1. Peter Loosduinen zegt:

  “bezorgde burger”

  Waarom niet de echte naam ?

  Like

 2. R.C. Hagen van zegt:

  Er zijn zoveel afvallige van in wezen het eerste geloof dat ze zo bang zijn dat wat ze gedaan hebben en nog steeds doen dat ze je vermoorden als je hun tegenspreekt, maar zolang ze het oude testament erkennen, ze hun leugens toegeven.

  Like

 3. Jan Brouwer zegt:

  Kent Fillipenzen 4 vers 6 niet, “Wees in geen ding bezorgd ” staat daar. Maar ja, ik moet de eerste ‘christen ‘nog ontmoeten die de bijbel echt leest zonder kerkelijke indoctrinatie. De zondag zeggen ze is in plaats van de Sabbath gekomen, echter staat nergens in de bijbel. En zo kan ik nog tig voorbeelden opnoemen die de kerk verzonnen heeft als anti- joods. Want ja, joden hebben hun Jezus ‘vermoord ‘ en de christenen zijn nu ‘het volk van God ‘, hun bedachte drieeenheid wel te verstaan.

  Geliked door 1 persoon

  • benkokjoodschrpastor zegt:

   Hi Jan,
   Alle kerken en synagoges zijn sektes die hun eigen waarheid koesteren en verdedigen tegen elke mogelijke kanttekening.
   Overal misleiding en wat waarheid gemengd, heel duivels.
   Ik ben 50 jaar pastor, waarvan de laatste 20 jaar joods-christelijk, zie onze website voor meer info.
   M.n. de ontdekking van de waarde van de Torapraktijk, zoals Yeshua die leerde en voorleefde en de vervulde, heeft me veel dichter bij de waarheid gebracht.
   Shalom, hoor graag van je op onze site.
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   tora-yeshua.nl

   Like

   • bobzelf zegt:

    benkokjoodschrpastor zegt:
    2 april 2023 om 11:59

    HE LOSER EN FIJNE HOMO

    ZOU JE MISSCHIEN HET FATSOEN OP KUNNEN BRENGEN
    OM ALS JE DINGEN BEWEERT .
    EN WAT SIMPELE MENSEN MET LEVENS ERVARING JE WAT
    VRAGEN DAAR OVER

    DN KAN JE NATUURLIJK ALS PLEURIS JOODSE PASTOOR NATUURLIJK OOK GEWOON DOEN ZOALS ALLE GELOVIGEN OF JE GEK BENT

    ZOU JE DAN GEWOON FATSOENLIJK ANTWOORD KUNNEN GEVEN .

    VOORDAT IK DE KOP VAN JE JOODSE ROMP AF KOM TREKKEN

    ACHTER IN JE TABERNAKEL

    DANK JE WEL /

    VRIEND OPENBARINGEN .

    Like

   • jantjeuitnl zegt:

    God heeft heel vaak gesproken via de minsten, Mevrouw Dudde in dit geval. God geeft in deze lezingen ook meerdere malen aan wat jij zegt in je eerste zin.
    Eerst lezen, dan oordelen.

    Like

  • Skarsgärd zegt:

   Jan je hebt helemaal gelijk, het eeuwige gegooi met bijbelteksten uit een boek van bijna 2000 bladzijden kan niets anders opleveren dan willekeur. Zo hoor je uit bepaalde hoek dat men de overheid moet gehoorzamen, gebaseerd op een paar zinnetjes uit de bijbel. Als men het héle laatste hoofdstuk van de bijbel leest dan zie je dat wt omschreven wordt als de ‘antichrist’ of ‘het beest’ etc. aan de macht is (of bijna) mensen juist wordt ópgeroepen om ‘zijn teken’ níet te accepteren, m.a.w. hem níet te volgen en níet te gehoorzamen. Dat ‘beest’ is niets anders dan een beeldende omschrijving van de overheid, met zijn oude beeldspraak van symbolen van macht: zijn horens etc. Wat dat zondagsschool-gehalte betreft: in 1 Korinthiërs staat de tekst over ‘toen ik een kind was.’:ons kennen is onvolkomen.., we weten onvolkomen, … we zien nu als in een spiegel.
   Een tekst die ik nog nóóit door zo’n preker heb zien aanhalen, zij geeft namelijk klip en klaar aan dan zélfs de apostelen het niet precies begrepen. En dan een stuk uit een van de brieven van Petrus dat schrijft dat er géén eigenmachtige uitleg van de ‘geschriften’ mag zijn. En dan matigen prekers uit bepaalde hoek van 2000 jaar later zich aan dat wél te weten en wél te doen. Enige terughoudendheid en wat minder zelfingenomenheid is hier op zijn plaats, precíes dit gedoe heeft ook bijgedragen aan het verval .

   Like

 4. Edwin Vissers zegt:

  Want de honden hebben mij omsingeld; de vergadering der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.

  MYRNA NAZZOUR LEEFT EEN RELIGIEUZE STIGMATA IN 2001 – DE ESSENTIE VAN HET FENOMEEN IS CHRISTELIJKE EENHEID MYRNA ONTVANGT BERICHTEN VAN JEZUS EN VAN DE MAAGD MARIA IN DAMASCUS, SYRIË. VERZOEKEN OM EENHEID VAN CHRISTENEN, EENHEID VAN HET FEEST VAN PASEN

  Like

 5. ErisHoop zegt:

  Bezorgde burger, mooi stuk, zo tegen Pasen. Deze tijd is zeker kenmerkend, voor de tijd waarin de Heere Jezus leefde. Pred.3, Wat er nu is, was er al lang, wat er zijn zal is al lang geweest.
  Er is niets nieuws onder de zon.
  Wij vieren de eerste opstandinsdag van de Heere Jezus, de zondag.
  Hij is naar de Aarde gekomen, voor de zonden van de wereld, van heel de mensheid. Wanneer wij geloven dat Hij Zijn Leven gaf voor jouw en mijn zonden, dan verkrijgen wij het eeuwige leven met Hem bij onze hemelse Vader.
  De Heere Jezus zei, ” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Amen!

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   ErisHoop zegt:
   2 april 2023 om 09:41

   U BEDOELT DIE ETTERBAK BOVEN ??
   DE MAN DIE AL DIK 4000 JAAR ONVINDBAAR IS

   ZIJN VOLK . ZIJN FAVORIETE ZELF BENOEMDE VOLK DUS 400 JAAR IS DIE PESTPOKKEN HITTE PYRAMIDES MOCHTEN BOUWEN EN ALS SLAAF DOOD LIET VALLEN

   DIE ZIJN VOLK DE DOOD IN STUURDE ??
   NA EEN FOUTJE IN HET GOUDEN KALF FEESIE OP DE SINAI

   MET DIE DICTATOR MOZES DIE DIE 15 GEBODEN EFFE IN HET MARMER HEEFT GEHAKT.

   40 JAAR DOOR DE WOESTIJN SLOFFEN TOT JE DE PJP UIT GING. WEL DOOR BLIJVEN NEUKEN . WANT MIJN ???? VOLK MOET WEL IN STAND GEHOUDEN WORDEN

   LACHEN HE. JE DOODVONNIS TOEGESPROKEN KRIJGEN OMDAT MOZES 5 DAGEN NA HET GOUDEN KALF MET HET LULVERHAAL

   GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN AANBIDDEN . LACHEN MAN

   DIE TERING LUL DAAR HEB JKE HET OVER. !!

   6 MILJOEN VERGASTE JODEN EN ZIGEUNERS. ACH EEN KNIESOORV DIE DAAR OP LET

   GELOOF IN JEZUS EN JE BRAND IN DE HEL OF IN DE DUITSE GASKAMERS

   UW VRIEND WAS WEEEER SPOORLOOS .

   DUS ZIJN JULLIE GEWOON DOOR GOD VERLATEN ALS KUTVOLK
   OF HEBBEN JULLIE EEN SOORT HERSENBESCHADIGING DIE AL DUIZENDEN JAREN ERFELIJK IS

   WHAHAHAHAHA

   EN BENNIE ONZE HUIS WILLEM DE ZWIJGER HEEFT ALS LUL MET VINGERS WEER HET HOOGSTE WOORD

   FATSOEN BIJ EEN JOOD. ?? WHAHAHAHAHAHAHA

   SOORT KISSENGER ZEG MAAR. DIE ONSCHULDIGE VOLGEVRETEN OPBLAAS POP MET SLERCHT WAT MILJOENEN DODEN OP ZIJN GEWETEN

   GOD STRAFT DIRECT

   DAT BESTAAT HELEMAAL NIET.

   MIJN GOD DIE DWANG EN DAN JEZUS KOMT GELUL ..

   ONGELOFELIJK .

   NOU WAAR KAN IK LANGS KOMEN OM JULLIE KOP VOL TE SCHIJTEN . ???

   IK GA NU EVEN EEN JEZUS BANAAN LEZEN .

   DE WAARHEID VAN DE FYFISCH BANAAN WHAHAHAHA

   WAT EEN EEUWENLANG GEZEIK EN GEZEUR

   BENNIE IS MIJN LIJST AL KLAAR. MET DIE SIMPELE VRAGEN ??

   OF ZAL IK VAN E WEEK HET LIJSTJE EVEN OP KOMEN HALEN ??

   ROEP EVEN WAT JE HET MAKKE;IJKSTE VIND WHAHAHAHA

   Like

 6. Boike zegt:

  Ik denk, dat er destijds heel iets anders en veel meer speelde, dan wat er in de bijbel is opgetekend. Er stonden wellicht hele grote belangen op het spel, die maar aan weinig mensen (de mensen achter de schermen) bekend waren. ook de apostelen waren zeer waarschijnlijk niet geïnformeerd over de agenda, die werd uitgevoerd. Ook uit kleine opmerkingen in de evangelieën blijkt duidelijk, dat de apostelen niet begrepen, wat er echt speelde.

  Het is overduidelijk, dat de macht achter de schermen met een grote zelfoverschatting een politiek plan had uitgewerkt, maar geen rekening had gehouden met een mogelijke mislukking. Er was geen “plan B”.

  Als je de zogenaamde apocriefe teksten, de Qumran vondsten (o.a. de orderol), de Nag Hammadi vondst, de geschiedschrijving en andere berichten leest, worden een aantal vage opmerkingen in de bijbelse verhalen opeens heel duidelijk. En dan lezen en begrijpen we opeens iets anders, dan ons wordt voorgekauwd. Het bijbelse verhaal bevat helaas veel lacunes en halve waarheden.

  De canon van de bijbel werd vastgesteld op het Concilie van Nicea (325 AD). De 318 bisschoppen stonden onder zware politieke druk. Van een nogal versnipperde geloofsgemeenschap met ruzieënde bisschoppen moest een eenheid gemaakt worden. Er waren grote onderlinge verschillen van inzicht. De Romeinen moesten uit het kwade daglicht worden gehouden. De vrouw van keizer Constantijn had de broek aan en stelde nogal wat eisen. De toegestane evangelieën werden gecensureerd. De bisschoppen wisten kennelijk beter dan God, wat het woord van God was. Ze gingen er kennelijk ook van uit, dat gelovigen dom klootjesvolk was, dat je met “geloofsdwang” van alles wijs kon maken.

  Geliked door 1 persoon

  • lone zegt:

   … oef – wat zit jij er dicht bij . Ze is idd vreselijk gecorrumpeerd , en idd door een bepaalde club die daar erg veel belang bij had. Daarom zijn veel hoofdstukken volstrekt Onlogisch — en veel van de profeten zelfs compleet onléesbaar .
   Wat namelijk verborgen moest blijven is “dat niet God deze aarde maakte” noch “dit lichaam” – maar dit dit 1 grote gevangenis-planeet is ,
   en dat ons ECHTE land ‘eden’ is : parallel aan onze werkelijkheid , dat wij ooit verlieten en terechtkwamen op ‘deze aarde’ [heel erg lang verhaal] .
   Maar niemand heeft dat begrepen .
   dwz – tot nu : en daarom begint zometeen ‘de restauratie’ zeg maar .

   Like

 7. duinsnip zegt:

  Voor de gelovigen is het offer van Jezus Christus de vergeving van zonden en de toegang tot het eeuwige leven. Maranatha.
  Voor de ongelovigen zal het een parel voor de zwijnen blijven.

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ duinsnip op 2-4-2023 om 11.53 u. Beste duinsnip. Ik wíl helemaal geen eeuwig leven , na álles wat ik tijdens mijn huidige leven heb meegemaakt ! Stel je voor dat die ellende nog eeuwenlang over mij heen gegooid zal worden ! (bijv. omdat Rutte, Quag, Timmermans en meer van dat soort óók eeuwig leven hebben, 🤮😭) Kmoet er niet aan denken duinsnip, hoezeer ik de gedachten van anderen ook respecteer.

   Like

 8. benkokjoodschrpastor zegt:

  Hi Jan, laat mij dan die eerste christen zijn, want ik ben het zeer met je eens, zie
  https://tora-yeshua.nl/2023/02/actueel-antisemitisme-nog-steeds-in-de-kerken/
  Shalom, hoor graag van je,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)

  Geliked door 1 persoon

 9. Jules Vismale zegt:

  In mijn jeugd had ik juist een afkeer van kruisbeelden omdat het geen leuk gezicht is om iemand aan een kruis te zien hangen! Toen een deel van het joodse volk had uitgeroepen dat het bloed van Jezus Christus over hen zou gaan komen kwam dit helaas nog uit ook!
  Want stel dat de desbetreffende afbeelding van Jezus Christus, die samen met twee moordenaars aan het kruis hangt, nou eens in een filosofische droom vervangen werd door de toegangspoort van Auschwitz-Birkenau met Adolf Hitler daarnaast?
  De fanatiekelingen onder de Christenen zouden misschien dan wel hebben verkondigd dat Hitler miljoenen joden had vermoord om Jezus te wreken!

  Like

 10. Dewaere zegt:

  Wat mij vaak bij ‘onze’ Calvinisten opvalt is dat ze iets dat onmogelijk met verstandelijk redeneren te begrijpen is júist op een intellectuele manier proberen te omvatten door de bijbel woord voor woord door te pluizen en wat zij zélf gevonden hebben dan aan iedereen op te dringen op alle hoeken en pleinen en alle andere visies erop verketteren. Dat is ook de reden dat er in de loop van de eeuwen steeds weer opnieuw afsplitsingen en woordenstrijd is geweest, met de Nederlandse verzuiling als resultaat: het éigen gelijk tegenover het grote christelijke gebod van liefde, meer kun je het geloof haast niet verkrachten. De grote Duitse filosoof Immanuel Kant probeerde later in zijn leven ook de bijbel op zijn logische manier te inventariseren en verklaren. Zélfs zijn grote geest lukte dat niet en hij werd er gek van.

  Voor mensen die wél geloven van binnen maar niet in de kille, koude, puur intellectualistische, door mensen erbij verzonnen zaken… lees boeken van middeleeuwse kloosterlingen, die hadden het wél begrepen, totdat na de reformatie het alleen nog ging over wie het meeste gelijk had, het ge-welles/ -nietes zowel van protestantse als katholieke zijde en alle vormen van meer diepgang uit het west-europese geloof verdwenen en vervangen door een magisch kinderlijk denken dat als je maar iedere dag de bijbel openslaat je ook véél materiële voorspoed en welvaart zal hebben. Dat idee is allesbehalve Christelijk maar oud-Joods: Jahwe zal ons welvaart en een lang leven óp aarde geven als we maar álle 750 geboden van de farizeëers opvolgen. Toevallig hé dat júist in die streken waar het protestantisme onderling en met het katholicisme zo in aanvaring kwam, tot eeuwen oorlog toe, dat geloof als snelste verdwijnt. In katholieke zuidelijke- en oostelijke landen in Europa, in héél Zuid-Amerika, in oosters-orthodoxe landen in Europa en Rusland bloeit het wél. Op 2e hands sites als boekwinkeltjes.nl e.d. vindt men er vaak goedkope 2e handsjes van: Jan van Ruusbroec, Thomas a Kempis, Johannes Tauler, Willem van Thierry, Meister Eckhart, Jakob Böhme.

  Bergrede (Mattheus 5 t/m 7)
  “En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen… En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen..“ En dan heb je nog de ‘rede tegen de farizeëers’ verderop in het NT, wordt ook nóóit aangehaald.

  Geliked door 1 persoon

 11. Marijke zegt:

  Vandaag kreeg ik nog te horen dat de islam het enige ware geloof is…. Wat is het nou?!

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ Marijke op 2-4-2023 om 14.09 u. Wat u hoorde betr. de islam werd mij vandaag óók verkondigd maar dan over Jehova ! Normaliter duw ik die lui altijd bij m’n voordeur weg nadat ik heb gevraagd : “Wanneer vergaat de wereld nóú weer en waar moet ik mij nu weer verstoppen om te overleven ?” Zo ziet u maar …… iedere sekte vindt zichzelf de ware ! Dat is nét als in een huwelijk : mijn echtgenote is de liefste vrouw ter wereld en niemand kan lekkerder koken als zij ; en zij vindt mij ook iets dergelijks ! Ik geloof geen ene moer van al die “geloven”. Toen m’n bader overleed was ik 9 jaar en had één jonger broertje; bittere armoede (eind jaren ‘40, begin
   ‘50). Nóóit hulp ontvangen van allah , jehova of den heere; wél werd onze moeder verplicht om elders te gaan werken terwijl m’n broertje en ik thuis zaten. Die verplichting kwam van de Sociale Dienst die een uitkering verschafte van plm fl 10,00 per week voor eten, huur, kleding enz. voor 3 personen. Geloof ?? Ik moet er niks van hebben !

   Geliked door 2 people

   • BigLJohn zegt:

    karton; Jehova’s zijn een sekte. Heel verstandig om er niet mee aan te pappen. Bij voormalige kennissen kwamen ze ooit aan de deur met de boodschap; we komen de leer brengen. De vrouw van die voormalige kennissen die de voordeur open deed zei; zet de leer (ladder) maar in de poort, en ze deed de voordeur dicht !

    Geliked door 1 persoon

   • Ton Ruygrok zegt:

    Karton… , mijn Moeder geboren in 1917 verloor in 1920 haar Vader op 30 jarige leeftijd aan de Spaanse griep.
    Opoe, zo noemde wij haar, werd als 27 jarige Weduwe..
    Met 3 kleine kinderen.
    Zij naar de kerkenraad om raad en steun.. die zeiden .. Johanna je ben jong en sterk je ga maar veel aan het werk.
    Daar ging ze dan bij nacht en ontij over het Goereese en Overflakeese eiland…. om te Bakeren en of Overledene afleggen…
    Moeders oudste Broertje van 5 jaar paste dan op……. Ondanks al deze en latere waardeloze ervaringen met kerkmensen/raden enz. Heeft het haar Geloof in God nooit geschaad.
    Ook JC was arm op deze wereld , Zijn wieg was zelfs een voederbak voor het Vee..
    En ook HIJ werd door de toen malige kerkmensen/raden …verachtelijk behandeld…
    Voor zover weinig nieuws onder de Zon.
    Wel zei HIJ .., het Onderwijs uit de Zuivere ** Schriften wat zij gaven wel te volgen…, maar verre van hun vaak slechte daden te blijven….

    ** Heden is door het gebruik van allerlei nieuwe vertalingen
    de Zuiverheid aangetast…
    En als 1 dode vlieg de zalf van de Apotheker al stinkende maakt , hoeveel temeer geld dit voor de Zuiverheid van de Bijbel.
    Ton.

    Like

 12. Realist zegt:

  “Wat vindt u van de kruisiging van Jezus Christus?”

  De grootste hoax ooit uitgevonden door de mensheid zelf! Maar ach, iedereen dacht dat Covid-19 ook bestond, en de meerderheid denkt dat nog steeds! Het gaat uiteindelijk wederom allemaal om controle!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s