Pasen: Wat vindt u van de kruisiging van Jezus? (2)

(Door: “bezorgde burger”)

(Lees hier deel 1 van “Wat vindt u van de kruisiging van Jezus”)

In het eerste deel hebben we het gehad over de eerste groep die Jezus folterde en aan het kruis nagelde, de onwetende groep. Deze keer gaan we verder met de volgende groep; de mensen die wisten wat er speelde. Ze kennen Jezus, hadden Zijn wonderen gezien of er zoveel over gehoord dat ze kort ervoor Jezus met palmbladeren, vreugde en lof toejuichten toen Hij Jeruzalem binnen reed. Maar toen Jezus Zijn glorie in hun ogen verloor, toen Hij werd veroordeeld, toen Jezus niet meer aan hun verwachtingen voldeed, ontkenden ze Hem en schreeuwden ze mee dat Hij veroordeeld moest worden. Daarmee lieten ze wederom een profetie uit het Oude Testament in vervulling gaan.

En zij die voorbijgingen, bespotten hem met hun hoofden, En zeiden: Gij die de tempel verwoest en in drie dagen opbouwt, redt u zelf. Als gij de Zoon van God zijt, kom dan van het kruis af.
Mattheüs 27:39-40

Allen die mij zien bespotten mij; zij beledigen mij en schudden hun hoofd. “Hij vertrouwt op de Heer”, zeggen zij, “laat de Heer hem redden.
Psalm 22:7

Onder hen waren de verraders die een misdaad moesten bedenken om Jezus veroordeeld te krijgen. Het enige waarmee ze konden komen, was de Jezus-verkondiging dat Hij de tempel zou afbreken en binnen 3 dagen weer zou opbouwen. Jezus bedoelde daarmee zijn eigen lichaam en wederopstanding, maar de valse getuigen legden dit uit als een poging tot aanslag op de tempel.

Ook de twee misdadigers die naast Jezus werden gekruisigd, wisten van zijn onschuld. Zeer waarschijnlijk hebben zij samen met Barnabas gevangen gezeten en waren zij verbaasd dat een onschuldige man de plaats voor deze zware crimineel innam. Dat Barnabas vrijuit ging en een onschuldige man zijn plaats aan het kruis innam, moet ook hen enorm hebben verbaasd. Dat de ene misdadiger aan het kruis de andere vermaande en zei:

“Vreest u God zelfs niet,” zei hij, “terwijl u de doodstraf ondergaat? Wij worden terecht gestraft, want wij krijgen wat onze daden verdienen. Maar deze man heeft niets misdaan.” Toen zei hij: “Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt.” Jezus antwoordde hem: “Waarlijk, ik zeg u: vandaag zult u met mij in het paradijs zijn.”
Lukas 23:40-43

betekent dat deze misdadiger ook bekend is geweest met Jezus‘ wonderen en overtuigd was dat Jezus werkelijk de Messias is. De andere misdadiger zat, ondanks deze kennis, zo gevangen in zijn misdadige leven dat hij zelfs tijdens zijn sterven niet bereid was om zijn zonden toe te geven en zijn slechte leven op te geven. Dat doet me denken aan verhalen over mensen op het sterfbed die hun bankgegevens en waardpapieren bij zich houden, omdat ze zelfs tijdens het sterven geen afscheid kunnen nemen van hun vermogen. Alsof iemand ook maar iets mee kan nemen.

Want we hebben niets in deze wereld gebracht, en het is zeker dat we niets kunnen meenemen.
1 Timotheüs 6:7

Deze groep, die Jezus kende, Hem volgde en van Zijn woorden overtuigd was, maar Hem uiteindelijk toch in de steek liet en zelfs verraadde, kunnen we vergelijken met Judas. Ze deden mee om ervan te profiteren, maar toen ze in de gaten kregen dat hun relatie met Jezus in de verkeerde richting ging, dat het hen niets zou opleveren, keerden ze Hem de rug toe.

Vandaag de dag herkennen we deze groep aan die mensen die naar de kerk gaan, maar bij de eerste de beste tegenslag wegblijven. Door de corona-waanzin werd deze groep helemaal herkenbaar. Zij wilden de kerken sluiten, bogen voor alle overheidsbemoeiingen en wilden echte christenen allerlei regels en beperkingen opleggen, maar zijn zelf uiteindelijk massaal afgehaakt. Zij die overblijven, onteren de kerk, God en Jezus Christus met regenboogvlaggen, toenaderingen tot wereldse geloofsstromingen en andere satanische invloeden die vanuit bijbels perspectief onmogelijk te rechtvaardigen zijn. Als de maatschappelijke druk te groot wordt, vergeten ze hun hosanna’s en halleluja’s, draaien ze Jezus de rug toe, doen ze het omgekeerde wat de Bijbel leert en daarmee vervloeken ze Zijn naam, net zoals mensen 2000 jaar geleden deden. De ontkerkelijking in het Westen toont aan dat ook vandaag de dag de grote massa Jezus de rug toekeert. Het laat zien hoe actueel deze woorden van Christus nog steeds zijn:

“Ga binnen door de smalle poort. Want de poort is wijd en de weg is gemakkelijk die naar het verderf leidt, en zij die daardoor binnengaan zijn met velen. Want de poort is smal en de weg is moeilijk die naar het leven leidt, en zij die hem vinden zijn weinigen.
Mattheus 7:13-14

In het kruisigingsverhaal kunnen we nog een groep herkennen, de ergste van allemaal: de hypocrieten.

Dit is de groep die claimt dat hij rechtvaardig is, perfect en boven alle anderen staat. Het waren de leiders van Israël die de wetten en de teksten van de Thora zouden moeten kennen. Het waren de ouderlingen die zich hadden bewezen in wijsheid en volwassenheid. Deze groep hitste de mensen op, zodat ze om de kruisiging van Jezus riepen. Deze groep betaalde de verrader Judas 30 zilverstukken en regelde valse getuigen om Jezus veroordeeld te krijgen. Zij kochten de Romeinse soldaten om die het graf bewaakten, zodat ze de wederopstanding niet hoefden te erkennen. Deze groep haatte de Messias zo erg dat ze niet eens meer tegen Hem sprak, maar over Hem;

“Hij redde anderen; hij kan zichzelf niet redden. Hij is de Koning van Israël; laat hem nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven.
Mattheüs 27:42

Zij waren ervan overtuigd dat ze de kracht en de rechtvaardigheid van God op Aarde vertegenwoordigden. Ze herkenden de situatie niet en zagen, ondanks al hun kennis van de Thora, niet dat ze Psalm 22: 8 in vervulling lieten gaan:

“Hij vertrouwt op de Heer”, zeggen zij, “laat de Heer hem redden.

Ook deze groep is vandaag de dag duidelijk herkenbaar. Het zijn de zogenaamde „strenge geloofsstromingen“ die hun best doen om zich aan elk voorschrift te houden. Die enorm vroom is, zo vroom dat ze mogen neerkijken op anderen. De groep die geen redding nodig is, omdat hij in al zijn perfectie zijn plaats in de hemel al verdiend heeft.

De kruisiging van Christus gebeurde op de dag voor Sabbat en Pascha. Om deze bijzondere dag niet te ontheiligen, wilde deze groep geen doden zien hangen voor de poorten van Jeruzalem. Het was deze groep die vroeg om de beenderen van alle gekruisigden te verbrijzelen, zodat ze direct zouden sterven en weggehaald konden worden.

Nu was het de dag van de voorbereiding, en de volgende dag zou een speciale sabbat zijn. Omdat de Joodse leiders niet wilden dat de lichamen tijdens de sabbat aan de kruisen bleven hangen, vroegen zij Pilatus de benen te laten breken en de lichamen weg te halen. Toen kwamen de soldaten en braken de benen van de eerste man die met Jezus gekruisigd was, en daarna die van de andere. Maar toen ze bij Jezus kwamen en merkten dat hij al dood was, braken ze zijn benen niet. In plaats daarvan doorboorde een van de soldaten Jezus’ zijde met een speer, waardoor er plotseling een stroom van bloed en water op gang kwam. De man die het gezien heeft, heeft getuigd, en zijn getuigenis is waar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt, en hij getuigt opdat ook u gelooft. Deze dingen gebeurden opdat het geschrift in vervulling zou gaan: “Niet een van zijn beenderen zal worden gebroken” en, zoals een ander geschrift zegt: “Ze zullen kijken naar degene die ze hebben doorboord.”
Johannes 19:31-37

De Bijbelteksten waar Johannes naar refereert en welke door de hypocriete farizeeërs in vervulling zijn gegaan zijn:

Hij beschermt al zijn botten, er zal niet één gebroken worden.
Psalm 34:20

Zij zullen naar mij kijken, degene die zij doorstoken hebben.
Zacharia 12:10

De reden waarom de gekruisigden stierven als hun beenderen werden verbrijzeld, was, omdat ze dan niet meer konden ademhalen. Vanwege de helse pijn in de armen die een grote druk op de borstkas uitoefende, moest de gekruisigde zich met zijn benen omhoog drukken om nog te kunnen ademen.

Waarschijnlijk zou het verbrijzelen van de beenderen zo’n pijn veroorzaken dat deze persoon onmiddellijk door shock in een coma terechtkwam en doordat het dan niet meer mogelijk was door te ademen, zou de persoon binnen de kortste keren sterven. Dit is de pijn en de marteling die Jezus 2000 jaar geleden moest ondergaan. Wij kunnen ons nog steeds niet voorstellen hoe verschrikkelijk dit moet zijn geweest. En net als de eerste gelovigen zouden we ons beter moeten realiseren wat we Jezus hebben aangedaan; hoe enorm Zijn lijden was om ons van onze zonden vrij te kopen.

Na Jezus dood kreeg het hele kruisigingsverhaal een enorme keerzijde. Niet alleen kregen we een voorproef van wat er in de eindtijd gaat gebeuren:

En vele lichamen van de heiligen die waren ingeslapen, werden opgewekt en uit de graven gekomen na zijn opstanding gingen zij de heilige stad binnen en verschenen aan velen
Mattheüs 27:52

Het luidde ook het einde van het verbond in Israël in, de vernietiging van Jeruzalem en de diaspora, de verdrijving van de Joden uit hun beloofde land.

En zie, het gordijn van de tempel werd in tweeën gescheurd, van boven naar beneden.
Mattheüs 27:51

Dit gordijn scheidde de tempel van het meest heilige gedeelte. Het was het huis van God waar maar eens per jaar de hogepriester mocht komen om een offer voor God te brengen. Het gordijn was centimeters dik en enorm sterk. Het scheuren van dit gordijn betekende dat God niet meer exclusief bij Zijn uitverkoren volk verbleef, maar door het offer van Zijn Zoon een nieuw verbond sloot met alle mensen die in Jezus geloven. De profetieën van het oude verbond voor Israël staan echter in de ijskast.

Zij worden vervuld in de eindtijd, wanneer de diaspora wordt beëindigd en alle Joden terugkeren naar hun beloofde land. Een eeuw geleden klonk dit onrealistisch, vandaag de dag zien we deze profetieën in vervulling gaan.

Het nieuwe verbond van God; de genade van Jezus Christus, de vergeving van zondaren door Zijn dood ging onmiddellijk van kracht en bracht velen tot het geloof. Uit alle groepen die Christus aan het kruis sloegen, kwamen mensen tot het geloof. Toen Jezus stierf, volgde er een aardbeving die rotsen deed splijten. De Romeinse soldaten die Jezus´ dood overzagen, kwamen samen met hun centurion, een officiersrang, onmiddellijk tot geloof:

Toen de centurio en degenen die bij hem waren en de wacht hielden over Jezus, de aardbeving en de gebeurtenissen zagen, werden zij met ontzag vervuld en zeiden: “Dit is werkelijk de Zoon van God.”
Mattheüs 27:54

Een zeer gewaagde uitspraak, want Caesar werd als een God aanbeden en daarom was dit soort uitlatingen verboden in het Romeinse leger. Twee van de Farizeeërs waren tot geloof gekomen en waren bereid hun hele carrière op te geven om, de door de andere Farizeeërs zo gehate Jezus, te volgen.

Een man genaamd Jozef, een raadsman, en hij was een goed man, en een rechtvaardige.
Lukas 23:50

Jozef was schijnbaar zeer vermogend en bezat een leeg familiegraf welke hij voor Jezus ter beschikking stelde. Daarmee liet ook hij een profetie in vervulling gaan:

En zij maakten zijn graf met de goddelozen en met een rijke man in zijn dood, hoewel hij geen geweld had gedaan, en er was geen bedrog in zijn mond.
Jesaja 53:9

Gekruisigden werden door de Romeinen in een massagraf gedumpt. Tijdens de kruisiging werd dit graf voorbereid. Maar door toedoen van Jozef werd door Pilatus een uitzondering gemaakt en hij kreeg het lichaam van Jezus.

We zien ook een tweede farizeeër die bereid was om zijn carrière als oudste van Israël op te geven om Jezus te volgen: Nikodemus. We kennen hem uit Johannes 3 toen hij Jezus ontmoette. Door hem ontstond de prachtige dialoog met de prachtige teksten die velen tot geloof hebben gebracht.

Nikodemus bracht ruim 45 kilo kruiden mee, een vermogen aan kruiden zoals volgens Joodse traditie alleen voor koninklijke begrafenissen werd gebruikt (2. Kronieken 16:14).

Uit de laatste groep, de grote massa die Jezus eerst volgde maar daarna om zijn kruisiging vroeg, kwamen in één moment duizenden tot geloof:

En zij, die zijn woord gretig aannamen, werden gedoopt; en nog diezelfde dag werden hun ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
Handelingen 2:41

Overigens kwamen deze mensen tot geloof door verkondigingen van de apostelen. Ook deze groep van trouwe volgers van de Heer waren tijdens de kruisiging afgehaakt en sommigen konden na het zien van Jezus nog steeds niet geloven dat Hij weer was opgestaan. In hun menselijke overtuiging waren ze afgehaakt, maar nadat ze de heilige geest ontvingen, werd hun overtuiging in de genade van onze Heer en Messias goddelijk. Alle discipelen werden voor hun overtuiging gemarteld en op één na gedood, maar niet een heeft zijn geloof in Jezus Christus verloren.

Wat vind u van de kruisiging en van Pasen? Is het voor u een feest van verlossing, vergeving door het lijden van Jezus Christus voor uw zonden, die u anders hadden veroordeeld tot de eeuwige hel? Of is het een feest van paashazen, bont gekleurde eieren en een bezoek aan het tuincentrum en de meubelboulevard?

Gaat u stap voor stap verder mee in het morele verval van deze wereld of wordt u een echte vent of dame, staat u op tegen alle onnozelheid en verval in de wereld, erkent u uw schulden en smeekt u om genade bij degene die voor u aan het kruis gestorven is?

Door:
“bezorgde burger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Pasen: Wat vindt u van de kruisiging van Jezus? (2)

 1. Lucie zegt:

  Pasen is voor mij het feest van Verlossing.
  Ben blij en dankbaar dat de Here Jezus dit ook voor mij gedaan heeft.

  Like

  • bobzelf zegt:

   EVEN EEN FIJNE VERRASSING

   VOOR DE BEZORGDE DOOIE MAN
   ONS BENNIEIKGEEFLEKKERNOOIT GEEN ANTWOORD

   NOU JA. HIJ WEET OOK NIKS
   MIJN VRIEND IN MONSTER
   EN DIE MALLOOT IN ZIJN IJSLANDSE IGLO
   EN DE GOEDKOPE HOEREN WIPPER ONS JOOST SYPHYLIS

   WHAHAHAHAHA

   SURPRISE . EEN HEILIGE PASEN

   OOK DAT WAS DUS EEN LULVERHAAL

   De feestdagen die wij vieren zijn niet gemaakt door God/de bron.

   TERING BENNIE WAT NOU ??
   DE BEZORGDE MAN GAAT ZICH SCHAMEN ??

   Wat vieren wij allemaal en waar komt het vandaan en waarom blijven wij hier aan mee doen?

   Oorspronkelijk zitten veel feesten vol satanische rituelen: demonische aanbidding, kind offers

   & seks-orgies. TOEN KWAM OME BOB INBEELD MOOIE HE ??

   Pasen… HET CHRISSSSSTELJKE LULVERHAAL

   Weet u waar Pasen eigenlijk voor staat?

   Waar staan de konijnen en eieren voor en wat heeft het allemaal met elkaar te maken?

   Wat doen konijnen het liefst als je een mannetje en vrouwtje konijn bij elkaar zet?

   Yes, ze gaan paren en als je niet uitkijkt heb je er binnen no time een heleboel meer konijntjes erbij.

   DE VELUWE EN BETLEHEM ALS VOORBEELD !!

   Tijdens Pasen werden er vroeger orgies gehouden,
   TERING
   OME BOB IS NU GEK OP PASEN

   groepen vol die daar aan mee deden.

   De eieren staan voor “vruchtbaarheid”.

   De vrouwen die met Pasen tijdens seksorgies bevrucht werden

   , bevielen 9 maanden later rond 25 december (kerst) van een baby.

   Deze baby’s werden dan op 25 december geofferd aan Moloch.

   KIJK BENNIE EN DAT ZIJN ZE BIJ JOU VERGETEN

   DE KEUS WAS DUS MOLOCH
   OF DOORSLIKKEN DOOR JE MOEDER
   OF EEN OUDERWETSE KWAK OP DE KACHEL

   DAN WAS BENNIEMETEENSISSERAFGELOPEN

   OOK MOOI NATUURLIJK GENIAAL BOBBIE

   ZO OP NAAR DE PINKSTEREN WHAHAHAHAHAAHA

   BOBBIE TOCH . DE HELE GRIFFO EN REFO EN JODEN OP TILT

   DUS NEUKEN WAS DE LEUS

   KIJK DAN LOOPT OME BOB VOOROP . IK WORD FANNNNNN

   WHAHAHAHAHA

   OOM DE SPERMA KING ”’full trottle “” WHAHAHAHAHA

   Geliked door 2 people

  • bobzelf zegt:

   en de diaspora ??

   DAT IS VAST IETS MET KINDER-POSTZEGELS ??

   KAN IK DOOR VOOR DE KOELKAST ??

   OOM DE GRIFFO HATER

   Geliked door 2 people

  • Blaffertje zegt:

   @Lucie.
   Pasen is van oorsprong en heidens feest wat door christenen is gekaapt.
   Dus, Jezus heeft jou niet verlost.

   Geliked door 2 people

 2. Peter Loosduinen zegt:

  Wie doceert deze theoloog ?

  Geliked door 1 persoon

 3. Realist zegt:

  “Wat vindt u van de kruisiging van Jezus”

  De grootste hoax ooit uitgevonden door de mensheid zelf! Maar ach, iedereen dacht dat Covid-19 ook bestond, en de meerderheid denkt dat nog steeds! Het gaat uiteindelijk allemaal om controle!

  https://skepticsannotatedbible.com/

  Geliked door 4 people

 4. bobzelf zegt:

  BESTE BEZORGDE BURGER .

  NOU ALS HET AAN MIJ LIGT, MET AL UW DRANG OM GELIJK TE HEBBEN DAN WEL TE KRIJGEN

  ZOU JE DAN NIET EERST EVEN HET JOODSE FATSOEN OP KUNNEN BRENGEN OM TE ANTWOORDEN OM DE SIMPELE VRAGEN DIE GETELD ZIJN DOOR o.a. OME BOB . HAARY e.v.a. ??????

  dat kleine beetje JOODSE FATSOEN ??

  IN UW OPROEP EFTELING 1. JESAJA 35 VERS 12
  EN OPENBARINGEN 12 TOT 91

  JE KJUNT DIT EINDELOZE GEZEIK NATUURLIJK HIER WEL BLIJVEN PLAATSEN ..

  MAAR NEE WE ZIJN NIET VAN UW GEKKENHUIS. HET GROTE LEUGEN BOEK

  DUS ALS JE NU EERST EVEN ALLE LULVERHALEN UITLEGT. DAN ZIJN WIJ INEENS WEL EEN GEWILLIG OOR.

  DUS STEEK DIE HELE BIJBEL . EN DAT KORAN GELUL LEKKER SAMEN IN DE FIK LIEFST OP 2 E PAASDAG . HEE EEN PAASVUURTJE

  NA 5000 JAAR DOODSE STILTE. BUSHALTE 39 MOET U UIT EEN ANDER VAATJE TAPPEN

  HIJ KOMT HIJ KOMT. JA ALS JE PUTIN ALS EMPEROR BESCHRIJFT. DAN KRIJGT U GELIJK
  DIE KOMT. DIE KWAM OOK ZIJN VOLK REDDEN . ..REDDEN BEGRIJPT U

  HEEFT DIE DRONKENLOR BOVEN NOG NOOOOIT GEDAAN

  HIJ BEGON AL ALS BOZE LOZER NA EEN APPELTJE . EN HOPPA DE ERFZONDE EN UIT MIJJN PARADIJS

  WAT EEN ZELDZAME KLOOTZAK BEN JE DAN

  MISSCHIEN STUURT OOM VLADY ZIJN 7000 AARDENGELEN WEL OOK DEZE KANT OP

  DIE NUCLIAIRE JONGENS

  WANNEER HEEFT U DIE ETTERBAK VOOR HET LAATST GESPROKEN .. EIGENLIJK ??

  MET OPMERKINGEN ALS ?? ZEER WAARSCHIJNLIJK . MOET JE BIJ HET WEERBERICHT GAAN WERKEN ..
  DIE ZITTEN ER OOK 99 VAN DE 100 X NAAST

  DUS EEN BEETJE HET HELE NIEUWE TESTAMENT NEER PLEUREN ??
  KAN JE GEEN COPY PAST. DOEN EN DAT NAAR BERTUS TOESTUREN

  DUS BESTE GESCHIFTE HERSENDODE . IK HEB NERGENS OM GEVRAAGD. WE HEBBEN WEL VRIENDELIJK VERZOCHT OM OP TE PLEUREN
  DUS WEER DOOOOF ??????????????/

  GEEN UITLEG. DOODSE STILTE . DUS U HEEFT EEN VOORBEELD AAN UW GOD GENOMEN

  DIE ANTWOORD OOK NOOIT. WEL LEES IK DAT HET DOEK IN TWEEEN SCHEURDE . ZAL BENNIE NIET BLIJ MEE ZIJN . TOCH AL ZO;N OUWE TERING TENT DIE TABERNAKEL

  DUS DOE IETS FATSOENLIJKS GEEF ANTWOORD OP ONZE VRAGEN ..

  Gaat u stap voor stap verder mee in het morele verval van deze wereld of wordt u een echte vent of dame, staat u op tegen alle onnozelheid en verval in de wereld, erkent u uw schulden en smeekt u om genade bij degene die voor u aan het kruis gestorven is?

  IK OME BOB IS EEN VENT
  EEN VENT MET EEN MENING
  EEN VENT MET EEN UITGESPROKEN MENING
  OME BOB LIEGT NOOIT
  OME BOB HEEFT GEEN SCHULDEN , NOU JA 1 GEJATTE BALPEN 1956
  OME BOB SMEEKT VOOR NIEMAND OM GENADA

  IK HEB NIKS MISDAAN . JOU DRONKEN LOR WEL .

  DUS STUUR HEM EENS LANGS . ZAL IK HEM EFFE COMPLEET AFZEIKEN
  HELAAS VOOR JOU ENGE VERVELENDE DOORDRAMMERENDE OUWE LUL

  IK .OME BOB HEB DE WERELD NIET VERZIEKT
  DAT ZIJN TOT DE DAG VAN VANDAAG PLEURIS JODEN MET EEN KEPPELTJE
  EEN MENEER HENRIE KISSENGER MET MILJOENEN DODEN

  DUS VRAAG DIE DRONKEN EIKEL BOVEN OF HIJ MAAT REGELEN NEEMT

  EN MIJ DAAR NIET MEE LASTIG VALLEN
  IK BEN GOED VOOR MIJN MEDEMENS
  IK HELP OUDE MENSEN
  IK NEUK NOG EEN BEETJE MAAR WEL STEVIG ZEG MAAR
  IK LOOP NOG EEN BEETJE
  IK DOE NOG GEEN VLIEG KWAAD,

  DAT HAD JIJ MET JE JE KUT VOLK OOK EEUWEN GELEDEN EENS AAN MOETEN DENKEN ..
  WEES LIEF VOOR EEN ANDER. ZOEN ALS EEN BEEST. ZEG I LOVE YOU

  DAT HEB IK JOUW KLOTEN GOD NOG NOOIT HOEREN ROEPEN

  STERVEN BIJ DE WET. VAGEVUUR . BRANDEN IN DE HEL
  VERDER KOMT HIJ NIET. DE LUL

  ZE MOTTEN DIE LUL OPSLUITEN WHAHAHAHA

  DUS VAL DAN WEL STORT LEKKER IN ELKAAR MET JE MAANDELJKE
  ZEIKVERHAAL

  KOTS EN SCHIJTZIEK VAN DAT ELLENLANGE DOMME GELUL

  OOM DE SPROOKJES VAN PAULUS PEESPALEIS

  OPENBARINGEN 35 VERS 17 TOT 1171

  IK GA NU EEN UURTJE HARDLOPEN EN MET PAASEIEREN GOOIEN

  OPZOUTEN KLOOTVIOOL

  Geliked door 3 people

 5. saddy zegt:

  God gaf zijn zoon, van mij mag je mijn beide d66-dochters hebben.

  Helaas is het geen wedstrijdje.

  Geliked door 1 persoon

 6. Svalbard zegt:

  Ons rest slechts bescheidenheid en eeuwige dankbaarheid. Daarbij mogen we niet de Joden met een beschuldigende vinger aanwijzen, want Jezus gaf zijn leven voor iedereen, omdat wij allemaal schuldig zijn. De Joden zijn schuldig aan zijn dood, maar niet meer of minder dan de heidenen. God’ s trouw aan Israël zien wij duidelijk in onze tijd, vanwege de terugkeer van de Joden naar het hen door God gegeven land.
  Er komt een moment, beschreven in Zacharia 12, dat ook de joden Jezus als hun Verlosser zullen aannemen.

  Like

  • bobzelf zegt:

   Svalbard zegt:
   9 april 2023 om 13:04

   JA JA DIE ANDEREN HEBBEN HET GEDAAN ??
   WAAR HEB IK DAT GODVERDOMME MEER GEZIEN ??

   God’ s trouw aan Israël zien wij duidelijk in onze tijd, vanwege de terugkeer van de Joden naar het hen door God gegeven land.

   BESTE RUKEEND MET BEVROREN VINGERS

   DAT GEINTJE MET HET GOUDEN KALF . HEB JE NOOIT BEGREPEN ??
   DUS NEUKEN ALS EEN GEK OM IEDEREEN EERST DOOD TE LATEN GAAN EN HET NIEUWE VOLK ??

   DUS HET BELOOFDE LAND IN . WAAR 400 JAAR DE ALLER AARDIGSTE MENSJES WOONDEN

   MAAKT GEEN FLIKKER UIT BIJ JULLIE HE .

   GEWOON EEN PAAR MILJOEN ONSCHULDIGEN OVER DE KLING JAGEN

   ALLES NORMAAL . VREDE ?? NOOIT VAN GEHOORD.

   DIE TRUC MET DIE TROMMELS EN TROMPETTEN EN BAZUINEN KAN JE DAT EEN KEER VOOR KOMEN DOEN

   VRIENDEN NERGENS EN NOG STEEDS NERGENS OP DE WERELD

   MOOI ZO

   EN NU RUZIE MET RUSLAND IRAK EN SAOEDI ARABIE

   HEERLIJK OM TE HOREN

   OOM WAAR KAN IK EEN KAMER IN BETHLEHEM BESPREKEN ??

   Geliked door 2 people

  • karton zegt:

   @ Svalbard op 9-4-2023 om 13.04 u.
   Ik heb respect voor een ieders geloof of mening, maar u moet mij NIET de schuld geven van iets waar ik totaal, héééélemaal NIKS mee te maken heb of heb gehad. U zegt : “…..omdat wij allemaal schuldig zijn”. Wat heb ik in hemelsnaam misdaan tijdens mijn leventje ?
   IK heb niet van die verboden vrucht gevreten, Svalbard, en ik weet al helemaal niks van Maria’s onbevlekte ontvangenis verder heb ik nog nóóit een pasgeboren kind in een mandje een grote rivier in geduwd, zoals ze met die kleine Mozesje deden, die onverlaten !
   Schuld, schuld en nog eens schuld terwijl ik van niks weet ??
   Ik lach erom Svalbard, ik voel mij niet schuldig en bén ook niet schuldig, vóór m’n geboorte deed ik niks en ná m’n verscheiden zal ik ook niks meer doen.

   Geliked door 1 persoon

 7. Jules Vismale zegt:

  Dit hele verhaal over Jezus Christus zal grotendeels op waarheid berusten maar ik weet ook dat in het beroemde boek, ‘De Negerhut van Oom Tom’, met de hoofdpersoon haast hetzelfde plaatsvond als met Jezus.
  Oom Tom was namelijk een vrome en vredelievende slaaf die helaas door zijn meester Arthur Shelby uit geldnood en schulden, verkocht werd aan de harteloze slavenhandelaar Harly. Uiteindelijk kwam Tom in handen van Augustine St. Clare, wiens dochter Eva door Tom van de verdrinkingsdood werd gered, al was deze aanvankelijk atheïstisch.
  Diens broer Alfred en zijn vrouw Marie misbruikten echter het geloof om de slavernij in stand te houden maar Tom wist zelfs Augustine later tot het christendom te bekeren.
  Na de tragische dood van Eva en Augustine belandde Tom echter in een ware hel toen hij aan de atheïstische slavendrijver Simon Legree werd verkocht. Deze harteloze bruut (die ironisch genoeg zelf een vrome moeder had) gedroeg zich dan wel niet zozeer als de huichelachtige Farizeeërs en schriftgeleerden maar probeerde zijn slaven uit te buiten en te doen lijden. Hij wilde zelfs Tom bewegen om collaborateur te worden zodat deze in diens macht over de plantage mee kon delen en de slaven erger te laten leiden in ruil voor een beter leven.
  Tom verafschuwde echter het idee dat hij anderen moest pijnigen en laten lijden (hij wilde het christelijke geloof niet verraden) en probeerde de slaven troost en liefde te geven of zelfs in het geheim te laten ontsnappen waardoor hij, gelijk aan Jezus, werd gemarteld en hierdoor aan zijn verwondingen bezweek maar later toch fatsoenlijker begraven!
  Tom sleurde uiteindelijk, zij het onbedoeld, Legree mee in zijn ondergang en George Shelby deed er toen alles aan om hierna de goddeloze slavernij uit de VS te doen verdwijnen wat hem ook grotendeels lukte.
  Feitelijk gezien komen in dit verhaal dus echte Christenen voor, atheïsten, geloofsmisbruikers, huichelachtige bestuurders, verloochenaars en mensen die slavernij en onderdrukkingen verafschuwen maar of Tom nou wel echt met Jezus kan worden vergeleken?

  Like

 8. Edwin Vissers zegt:

  Dank dit deed mij goed

  Like

  • Harry zegt:

   Die hele bijbel staat vol met dit soort onzin en waanzin .
   Wil je hetzelfde lulverhaal ook graag eens van een ander horen ?
   Wordt het “ grote boek “ daar geloofwaardiger door ?
   Ja , hij zegt het óók , of zo ?
   Jullie zijn bezig een nieuwe kloof te scheppen .
   Tussen de nuchteren en de lui met een psychische aandoening .
   Straks valt het héle land uit elkaar , de schuld van Jezus !
   En Rutte .
   Nu is het wel zéker dat ie nooit meer komt , je vriend ………….
   Je verdoet je hele leven met wachten op een illusie , stom hè ?

   Geliked door 3 people

 9. Harry zegt:

  Ik ben ook een bezorgde burger !
  Bezorgd om de geestelijke gesteldheid van de medemens .
  Althans het gedeelte dat in de bijbel , de koran en dergelijke gelooft .
  Je moet toch wel een behoorlijk defect in je hersenen hebben om bovenstaand soort onzin te geloven en letterlijk te nemen .
  En daar mensen voor te verguizen en zelfs te vermoorden .

  OM IETS WAT JE GELÓÓFT !
  OM IETS VAAGS WAARDOOR JE JE VOOR DE GEK LAAT HOUDEN !
  Een kruising tussen kuddezucht en labiliteit .
  Helpen die wekelijkse oprispingen daar nou bij ?

  Ik heb mijn dagelijkse portie ergernis vanmorgen al weer gehad .
  Was de heg aan het snoeien .
  Op mijn eigen terrein met een handschaar , dus geeneens lawaai .
  Je had die smoelen moeten zien toen de gereformeerde kerk uit ging !
  Ik laat tegenwoordig de takken een paar uur OP MIJN EIGEN TROTTOIR liggen , zodat die ellendelingen hun poten tot boven hun oren op moeten tillen om daardoor heen te worstelen .

  Tijdens de Corona perikelen mochten ze niet naar de kerk .
  Na een paar weken liep de jeugd zelfs te voetballen op de dijk op zondag .
  En ‘ s avonds barbecuen !
  Maar dat mag niet meer van de dominee .
  Ze zitten nu weer in het keurslijf .

  Één geluk , er zijn er die sinds die tijd genezen zijn ( van het geloof ) en die gaan al niet meer naar de kaaruk .
  Maar dat het een hardnekkige aandoening is , dat is wel duidelijk .

  Geliked door 6 people

  • delamontagne zegt:

   Maar jah, O.K., moet dat nou beslist op eerste Paasdag de heg snoeien ?, maar goed t’is je goed recht inplaats van je Paas-ontbijt.
   Zo hadden wij 30-40 jaren geleden in NL ook een gerifformeerde buurman [ 3 huizen verderop ] die zette z’n huis te koop.
   Er ging toen elke zundag een Jutte-aardappel-zak over het bord TE KOOP” in de tuin.
   We hadden ’t niet eens gelijk door in het begin als vrijzinnig atheïsten [in opkomst ].
   Maar konden erna ons lachen niet inhouden, wat ’n poes-pas……
   Hier ’n klein oppeppertje voor de ergernis
   TAAL VAUWTJES……..

   Religie ? ? !, wel er zijn oplossingen [ alleen jullie in NL hebben geen rotsen/afgronden ]

   Geliked door 2 people

   • Harry zegt:

    Nou ja , Delamontagne ,
    Ik doe dat ook wel een beetje expres om de ergste refo , een huis of zes voorbij mij , te zieken .
    Als ie weer thuis is zie ik iedere tien minuten zijn harses voor het raam om te kijken ofdat ik al uitgeknipt ben .
    Ik laat die takken dan liggen tot ie voor de tweede keer uit de kaaruk komt .
    Dat is zo’n echte stijve .
    Dat soort lui hebben ook haast altijd zwart haar , naweeën van de Spaanse tijd ?
    Zo’n eikenhouten plank , die in zijn zwarte pak naar de kerk gaat .
    En zijn vrouw , die er altijd uitziet alsof ze de hele dag loopt te janken
    met een middeleeuwse jurk en een enorme hoed op , zodat God haar jankbakkes niet kan zien .
    En de dominee en de ouderlingen ook niet .

    Maar ik werk ook nog zes dagen in de week , dus zo veel tijd blijft er niet over voor klusjes rond het huis .
    En dan heb ik nog twee bewerkelijke honden , de één luistert soms , de andere nooit , behalve als je vraagt of ie wil eten .
    t’ Is een Griekse jachthond , die niet luistert , hij is prachtig , zwart met bruin en enorme flaporen .
    De andere is een geredde hond uit Turkije . Een mengelmoes .
    En ik kan ze hier niet los laten lopen , te druk en ze snappen niks van verkeer .
    Droom ook wel eens van een rustig stulpje in Frankrijk , waar je je honden en kippen gewoon los kunt laten lopen en waar de eerstvolgende buur een kilometer ver weg woont .
    Maar ja , dan heb ik geen werk .

    Leven in Frankrijk ,
    lekker lui ontspannen onder de veranda , heleboel wijn in de kelder en een laptop om te kijken hoe Holland naar de bliksem gaat !
    Mooi hoor .
    Maar ik ben er nog niet aan toe , denk ik .
    Hou je hiervandaan dan maar een beetje op de hoogte .

    Gr. H.

    Geliked door 3 people

   • karton zegt:

    @ delamontagne op 9-4-2023 om 20.16 u. Op eerste Paasdag de heg snoeien, moet dat ? Zolang die heg óók op eerste Paasdag blijft groeien, zal dat wel moeten, denk ik.😂

    Geliked door 1 persoon

 10. M. Schettini zegt:

  @bezorgde burger
  uit uw relaas begrijp ik dat u de wil van de Schepper kent. Vermoedelijk heeft hij dit met u gecommuniceerd. Uit uw relaas spreekt jaloezie als u stelt dat aan het verbond een eind was gekomen. Dat is nu precies de crux, dat zegt u, maar is dat ook zo? Natuurlijk als men gelooft wat u uitdraagt maar dat is eveneens de reden dat de zgn. Christenen ongestoord Joden kon vermoorden, immers ‘het verbond was toch verbroken’ en de Christenen waren het ‘nieuwe’ Israël. Heel vreemd, de Schepper treedt in direct contact met Mozes, profeten en andere stervelingen, geeft hen wetten en geboden maar in uw theorie zijn het slechts mensen die ons willen zeggen hoe het zit.
  Waarom heeft de Schepper dan zijn volk niet geïnformeerd? Nu komt u met allerlei bijbelteksten aan die moeten ‘bewijzen’ dat e.e.a op waarheid berust. Maar bijbelteksten hebben de vervelende gewoonte dat men die op veel situaties kan toepassen.

  Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   ………de Christenen ongestoord Joden konden vermoorden…!
   In m’n jeugd, 70 jaren geleden heb ik op ’n R.K Lagere School gezeten, dat heette toen nog zo.
   Er werd de kindertjes 7à8 jaren oud al verteld dat de Joden de vervolgingen eigenlijk aan zichzelf hadden te danken, WANT ze hadden immers Christus vermoord.
   Werd niet zo impliciet gedaan, maar wel op ’n maniet dat het bleef hangen.

   Geliked door 2 people

   • BigLJohn zegt:

    Ja delamontagne, ze konden er wat van in de jaren 50. Wij moesten zilverpapiertjes (van chocoladerepen) en aluminium doppen verzamelen van glazen melkflessen voor de arme kindertjes in Afrika.

    Nu 70 jaar later zijn die arme kindertjes van nu nog steeds arm en komt er af en toe een student aan de deur om stroopwafels te verkopen alwaar de opbrengst bedoelt is voor die arme kindertjes.

    Zelfs een beest bouwt zijn eigen nest en zoekt zijn eigen eten. Maar in Afrika wonen mensen die schijnbaar dat meest eenvoudige niet kunnen wat een beest wel kan !

    Geliked door 3 people

   • BigLJohn zegt:

    Dat verzamelen en inleveren van zilverpapier en die aluminium doppen van melkflessen werd georganiseerd door de lagere school waar ik op zat.

    Geliked door 2 people

  • Blaffertje zegt:

   @M.Schettini.
   “Maar bijbelteksten hebben de vervelende gewoonte dat men die op veel situaties kan toepassen.”
   Daarom klopt er van dat hele bijbelse verhaal geen reet.

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Je moet toch wel een rare kronkel hebben om al die achterlijke bijbelteksten uit je hoofd te willen leren en dan ook nog te geloven .
    Ergens mis je dan toch een stuk stabiliteit dat vanuit je hersenen je gedrag aanstuurt ?
    Ergo , het is een vorm van labiliteit .

    Geliked door 1 persoon

 11. Zijlstra zegt:

  Ik dacht altijd dat die Tramps von der Pfalz (uns steht das Wasser immer bis zum Hals) Gods uitverkorenen waren.
  Vroeger op school leerden we dat je volgens Jezus 7 x 7 fouten mocht maken,
  kom ik toch aardig in de buurt met mijn vergelijking. Wij mensen hebben daar niets mee te maken. Wij zijn intelligente dieren die kunnen staan op 2 poten. In Gods ogen brengen we er ook niet veel van terecht, kijk maar wat een teringzooi het overal is

  Geliked door 2 people

 12. Herman Boon zegt:

  Telkens verbaas ik me over de felle reacties die de kruisiging van Jezus oproept. Mensen reageren alsof ze door een wesp gestoken zijn. Toch is aan de hand van de bestudering van de lijkwade van Turijn te bewijzen dat deze om het gemartelde lichaam van Jezus geslagen moet zijn geweest. Zie :
  https://vrijekatholieken.nl/artikelen-en-boeken/
  Uit de studie volgt ook dat de Koran leugens vertelt in soera 4 vers 157, waar de kruisdood van Jezus ontkend wordt.

  Like

 13. duinsnip zegt:

  Als je wil weten of God bestaat moet je het evangelie lezen.
  Als je wil weten of de duivel bestaat moet je dit evangelie verkondigen.

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ duinsnip op 10-4-2023 om 13.25 u.
   Ik kan uit het evangelie niet destilleren of God bestaat; maar evenmin kan ik het het Groot Sprookjesboek destilleren dat Sneeuwwitje bestaat.
   Om iets te geloven omdát het in een boek staat is een niet-menselijke opgave, kunt u ook niet van mensen verlangen.
   Ik geloof er niet in en ik kan, nadat ik ’t evangelie gelezen heb niet zeggen : “Ooohh jáááá, daar staat ‘t: “God bestaat”, daar zal toch écht iets anders voor moeten gebeuren.
   Maar een ieder die wel gelooft…..prima, hij/zij gaat zijn/haar gang maar, zolang ik er maar géén last van heb.

   Geliked door 2 people

  • Jules Vismale zegt:

   Ik vraag me zelfs af of Adolf Hitler ooit van mede-antisemieten wel eens een uitleg heeft gehad in de Bijbel over het joodse volk en Jezus Christus!
   Daarin had Hitler kunnen lezen dat een deel van het joodse volk in het Oude Testament constant valse afgoden aanbaden en zelfs religies overnamen die niet met het latere christendom waren te verenigen. Blijkbaar meende Hitler zelfs dat het joodse volk in Kanaän, het Beloofde Land, tegen de heidense volkeren ook vreselijk keer gingen zoals hij later in Rusland zou doen!
   Sommig mensen denken zelfs dat Hitler de 6 miljoen joden heeft laten uitroeien om de dood van Jezus te wreken omdat tijdens het showproces, dat Pontius Pilatus noodgedwongen een Jezus moest voeren en hij gedwongen werd om Jezus te kruisigen, een aantal joden toen uitriepen: “Zijn bloed komt over ons en onze kinderen!”

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s