Waarom wij van links een historische fout hebben gemaakt met betrekking tot de immigratie

Screenshot_28

(Door David Goodhart)

Korte inleiding door de vertalers: Onderstaand artikel legt het linkse denken over immigratie bloot. Je ziet dan ook dat de linkse schrijver er in feite bij blijft dat de linkse opvattingen in principe juist zijn; hier en daar slechts enkele schoonheidsfoutjes.

Onder linkse ‘Hampstead’ liberalen [ong. als: salon socialisten] zoals ik, bestaat er al heel lang zoiets als een ‘discriminatie aanname’ als het gaat om het zeer beladen onderwerp van de immigratie. Onze instinctieve reactie is altijd geweest dat Groot-Brittannië  een meedogenloos racistisch land is, dat erop uit is het leven van de etnische minderheden onmogelijk te maken, en dat het enige fatsoenlijke beleid is om onze deuren open te gooien voor iedereen en dat degenen met twijfels over de manier waarop wij onze multiraciale samenleving leiden schuldig zijn aan vooroordelen. 

En dat standpunt – dat zijn weerklank vond in Whitehall, Westminster en in gemeentehuizen in het hele land – is nog steeds de heersende ideologie, die de toon zet voor het debat over immigratie.

Maar dit standpunt verontrust mij al een paar jaar en geleidelijk aan ben ik van gedachten veranderd.

In de loop van 18 maanden, waarin ik, voor het schrijven van een nieuw boek, door het land reisde om met mensen te praten over hun leven, heb ik allochtone Britten die tot de minderheid behoren ontdekt, die het veel beter ging dan veel liberalen voor mogelijk hadden gehouden. Maar ik zag in andere plaatsen ook de puinhopen van verdeeldheid en conflicten waar wij onszelf in gebracht hebben. Ik ben er nu van overtuigd dat de publieke opinie het bij het rechte eind heeft en dat in Groot-Brittannië de immigratie veel te omvangrijk is geweest en dat die te snel is verlopen. Al 30 jaar verblindt links zichzelf met sentimenten over diversiteit. Maar we hadden het bij het verkeerde eind.

Ik geloof nog steeds dat de grootschalige immigratie Groot-Brittannië levendiger en dynamischer heeft gemaakt dan het anders zou zijn geweest. Ik geloof ook dat dit land beduidend minder racistisch is dan het voordien was.

Op veel plaatsen functioneert de immigratie zoals de leerboeken zeggen dat die zou moeten functioneren, met een zekere mate van harmonie, met minderheden die gestaag de sociale ladder beklimmen en met het creëren van nieuwe interessante mengvormen van identiteiten in gemengde wijken.

Screenshot_29Maar de immigratie heeft ook geleid tot te veel gebieden waar etnische minderheden een bijna gescheiden leven leiden – met name in de noordelijke ‘fabriekssteden’ en in andere economisch teruglopende industriegebieden – die in de jaren zestig en zeventig een gemeenschap aantrokken van een van de meest hechte minderheden van de moderne tijd, Pakistani die op het platteland van Kashmir woonden en daar in clans leefden.

Screenshot_30In Leicester en Bradford woont bijna de helft van de etnische bevolking in wat  strikt genomen getto’s zijn (gedefinieerd als gebieden waar minderheden meer dan twee derde van de bevolking vormen). Inmiddels zijn delen van de blanke Britse arbeidersklasse aan hun lot overgelaten, met het gevoel dat zij noch gewaardeerd worden noch nuttig zijn, en ze leven in de overtuiging dat ze zijn verdrongen door nieuwkomers, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook nationaal bezien. Degenen die dit snel hebben willen doorvoeren, hebben te langzaam ingezien dat sterke collectieve identiteiten gerechtvaardigd zijn voor meerderheden, zowel als voor minderheden, voor de blanke zowel als voor de zwarte bevolking.

Als een democratische staat enige betekenis wil hebben, dan moet die  ‘toebehoren’ aan de burgers die er al deel van uitmaken. Zij moeten speciale rechten hebben die voor niet-ingezetenen niet gelden. Immigratie moet worden beheerd met hun belangen in het achterhoofd. Maar daarvan was geen sprake. De rechtvaardiging voor een dergelijk grote en impopulaire verandering moet zijn dat de economische voordelen aanzienlijk en meetbaar zijn. Maar dat is niet het geval.

Een van mythen van de liberale elite is dat we een ‘bastaard natie’ zijn, die altijd een grote instroom van buitenstaanders heeft gekend. Maar dit is niet waar. Van 1066 tot 1950 was de immigratie bijna niet bestaand (met uitzondering van Ierland) – op zijn hoogst een kwart miljoen, vooral Hugenoten en Joden.

Screenshot_31De immigratie die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, is van een heel ander niveau dan alles wat eraan vooraf ging. In deze tijd komen in een jaar meer mensen als immigranten naar onze grenzen dan in de gehele periode 1066 tot 1950, met uitzondering van de oorlogstijd.

Een groot deel van die immigratie gebeurde per ongeluk. Toen de Nationaliteit Act van 1948 werd aangenomen – die alle burgers van het Rijk en het Gemenebest het recht op wonen en werken in Groot-Brittannië gaf –  had men niet verwacht dat gewone mensen uit arme voormalige koloniën met honderdduizenden zouden komen.

Screenshot_32Ook had men niet verwacht dat na 1997 een combinatie van heel kleine beslissingen zou leiden tot de komst van 1,5 miljoen Oost-Europeanen, waarvan ongeveer de helft zich blijvend vestigde. Maar komen deden ze, en sinds 1997 heeft een netto-immigratie van ongeveer vier miljoen burgers die in het buitenland geboren zijn zonder enige moeite voor de meest dramatische demografische revolutie in de Britse geschiedenis gezorgd.

Toch was er geen algemene discussie in het ‘New Labour’ kabinet uit die tijd over wie Groot-Brittannië wilde binnen laten en in welke aantallen, geen discussie over hoe het land hen kon opvangen zonder dat de openbare diensten belast werden. Tegen de tijd van de volgende volkstelling in 2021 zal de niet-blanke minderheid van de bevolking zijn gestegen tot ongeveer 20 procent, een verdrievoudiging in slechts 25 jaar. Tegen 2066 zullen, volgens een demograaf, de blanke Britten in de minderheid zijn. Dit is al het geval in een aantal steden, waaronder Londen, Leicester, Slough en Luton, en Birmingham zal, naar wordt verwacht, in de nabije toekomst volgen.

Als Groot-Brittannië  een duidelijk en zelfverzekerd besef van zijn nationale cultuur had en goed was in de integratie van mensen, dan zou misschien deze snelle verandering van weinig belang zijn. Maar dat is niet zo.

Wij zitten tot over onze oren in een groot sociaal experiment. Om dat een kans van slagen te geven, moeten we luisteren naar de ‘rustig aan’ signalen die de kiezers afgeven. En des te meer, omdat het feit dat we ons nu in een tijdperk van lage economische groei bevinden, inhoudt dat grieven van mensen niet gemakkelijk kunnen worden afgekocht met stijgende lonen en met overheidsuitgaven.

Het is een feit dat het hele naoorlogse proces van immigratie slecht is beheerd, of liever, helemaal niet beheerd.

Er wordt vaak gezegd dat de import van  mensen van het Indiase subcontinent om te gaan werken in textielfabrieken die spoedig dicht zouden gaan – ironisch genoeg, mede dankzij de concurrentie van India en Pakistan zelf –  een armzalig voorbeeld van sociaal beleid is geweest.

Maar het hele punt was dat niemand dit echt bedacht had. Het gebeurde gewoon. En niemand kwam toen naar voren die de gevolgen doorhad of ook maar erkende dat er wel eens een probleem kon zijn.

Screenshot_33De fout ligt bij onze leiders, niet bij de mensen die hier naartoe kwamen om een beter leven te krijgen. Er is een enorme kloof tussen de standpunten van onze heersende elite en die van de gewone mensen op straat. Dit werd mij duidelijk gemaakt tijdens een diner in een Oxford college en de eminente persoon naast mij, een zeer hoge ambtenaar, zei: “Toen ik op het ministerie van Financiën zat, kwam ik ervoor op om de deur voor immigratie zo wijd mogelijk open te zetten [omdat] ik het als mijn taak zag om de mondiale welvaart te maximaliseren, niet de nationale welvaart”.

Ik was nog meer verrast toen het idee werd gesteund door een andere gast, een van de meest invloedrijke leidinggevenden uit de wereld van de televisie in het land. Ook hij vond dat mondiale welvaart voorop stond en dat hij een grotere verplichting aan iemand in Burundi had, dan aan iemand in Birmingham.

Zulke ‘grootse gedachten’ zijn in strijd zijn met de manier waarop de meeste mensen in dit land denken of hun prioriteiten stellen.

De Britse politieke klasse heeft de bestaande burgers nooit voorbereid op iets dat zo de spelregels veranderend heeft als grootschalige immigratie, noch heeft die goed werk afgeleverd door uit te leggen waar het bij grootschalige immigratie om ging en wiens belangen die immigratie heette te dienen.

Eveneens van cruciaal belang is dat zij er niet in slaagden de controle op de instroom zodanig uit te voeren dat daaruit overduidelijk bleek dat die in het belang was van de zittende burgers. Integendeel, het idee dat immigratie ondubbelzinnig in het belang van de zittende burgers zou moeten zijn, was vanaf het begin niet helder.

Vervolgens was de tendens dat als er problemen waren met allochtone gemeenschappen de ontvangende samenleving verantwoordelijk werd gehouden dat er niet voldoende accommodatie was of dat die samenleving racistisch was in plaats van er rekening mee te houden dat een aantal minderheidsculturen zichzelf wonden toebracht. Zo praatte men de afwezigheid van vaders in veel Afrikaans-Caraïbische huishoudens goed door die afwezigheid voor te stellen als een culturele eigenschap die gewoon moest worden geaccepteerd in plaats dat men het had over een plichtsverzuim dat nodig moest worden aangepakt.

Screenshot_34Ja, een nieuwkomer zijn is soms moeilijk, zelfs in een liberale samenleving zoals Groot-Brittannië, dat vandaag de dag, vergeleken met vorige tijden, onvermoede bescherming en rechten biedt. Maar wat men grotendeels heeft genegeerd, is dat de massa-immigratie ook grote eisen aan gastgemeenschappen stelt, en een succesvolle strategie moet daarbij de aandacht krijgen, net als de instemming en de sympathie van de gastheer de aandacht moet krijgen.

Democratisch gezond verstand eist dat politiek en recht zich niet alleen maar druk kunnen maken om de problemen van minderheden. De meerderheid moet een stem hebben in de manier waarop we een multiraciale samenleving leiden.

Net als de meeste blanke Britse mensen van mijn generatie ben ik blij dat ik in een multiraciale samenleving leef. Ik geniet van het feit dat de aan de immigratie gerelateerde veranderingen van de afgelopen decennia op een overweldigende manier  zijn aanvaard en zelfs gevierd door het blanke Groot-Brittannië.

Mannen en vrouwen uit het Caraïbisch gebied en uit China hebben in grote aantallen ‘een gemengd huwelijk’  en er zijn veel plaatsen waarin een dagelijks gemengd etnisch bestaan de norm is, vooral onder jongeren.

Maar een van de uitdagingen is hoe oudere en armere blanken een veilige ruimte te gunnen, waarin zij uiting kunnen geven aan een gevoel van verlies en heimwee naar het verleden, zonder dat deze stemming omslaat in racisme.

Wat zeggen we bijvoorbeeld tegen de oudere blanken van de ‘Pollards Hill Estate’ in Merton, in Zuid-West Londen – die ik bezocht tijdens mijn reizen – van wie velen zich ontheemd en ontworteld voelen door de komst van een grote Ghanese bevolking in de afgelopen jaren?

Wat zeggen we tegen de lokale blanken, waar de Ghanezen zich niet aanpassen, maar hun eigen manier van leven opleggen aan de wijk. Vergelijkbare kleine gevechten vinden plaats in duizenden andere woonwijken door het hele land.

Wat de immigratie in dit land al jaren ernstig heeft bemoeilijkt is een verdraaiing in de heersende leer van het multiculturalisme.

Zoals het oorspronkelijk bedacht werd, was dit een bewust en lofwaardig beleid van ‘kleurenblindheid’ – een geloof in gelijke rechten en een ‘hervorming van de instellingen’ (de manier waarop wij de maatschappij ordenen) om vooroordelen en misbruik van macht uit te roeien. Maar het legde de nieuwkomers ook de plicht op om zich aan te passen.

De immigrant heeft ervoor gekozen om naar een bestaand land met zijn eigen wetten, geschiedenis, taal en ga zo maar door, te komen. Die moeten worden gerespecteerd en begrepen. Men kan niet Brits worden op eigen exclusieve voorwaarden of op een zeer selectieve basis.

Screenshot_35Dat wil niet zeggen dat vrome moslims hun religie moeten opgeven en op zaterdagavond dronken moeten worden. Maar het betekent wel dat de moslims zich moeten aanpassen aan een samenleving die wordt gedomineerd door christelijke en seculiere humanistische waarden, die een hoge mate van belang hecht aan individuele vrijheid en de rechten van vrouwen. En zij moeten accepteren dat hun minderheidsrechten naast de rechten van de meerderheid moeten bestaan en dat zij er soms aan moeten toegeven, met name in de publieke sector.

Tot nu toe gaat dat goed.

Helaas schoof het multiculturalisme, dat in de jaren tachtig ontstond, de integratie als een doelstelling ter zijde, zette de etnische identiteit voor het nationale burgerschap en versterkte een drang tot afgezonderd leven, die zich al aan het ontwikkelen was in sommige minderheidswijken alleen al door middel van de macht van het getal.

‘Parallelle levens’ hebben in sommige plaatsen de gelegenheid gekregen om zich te ontwikkelen. Maar al te vaak zijn de eisen van de leiders van de minderheid  voor een apart stukje macht en middelen geweest, in plaats van voor de middelen om een gemeenschappelijk leven te creëren.

De staat kan mensen niet dwingen om te integreren, maar hij kan obstakels verwijderen en het gemakkelijker maken om mee te doen. Onderwijs is hierbij van cruciaal belang.

Maar toen in 1984 Ray Honeyford, directeur van Bradford, wiens school voor 90 procent islamitisch was, artikelen schreef waarin hij kritiek op Pakistaanse ouders had, omdat zij tijdens schooltijd hun kinderen meenamen op langdurige reizen naar Pakistan en omdat hij de cultuur van lijfstraffen op moskeescholen aanviel, dwong een campagne van islamitische ouders en lokale blanke activisten hem om af te treden.

Het was een belangrijke overwinning voor het separatisme en een nederlaag voor de integratie.

Daarna koos het separatistische multiculturalisme de zijde van de imams tegen Salman Rushdie,na de publicatie van zijn boek ‘De Duivelsverzen’ en het opleggen van een fatwa tegen hem; het moedigde mensen aan om niet-westerse kleding te dragen en om thuis een voorouderlijke taal te blijven spreken.

Het multiculturalisme legde een andere standaard aan bij de beoordeling van de chauvinistische veronderstellingen van veel Zuid-Aziatische huishoudens, die een andere norm hadden dan de norm die werd toegepast bij het Groot-Brittannië van de blanken. Het was gelukkig met Zuid-Aziaten die terug gingen naar het subcontinent voor gearrangeerde huwelijken met niet-Engels sprekende echtgenoten, ondanks de schade die dit vaak veroorzaakte aan integratie (en de ellende voor veel jonge vrouwen).

Separatistisch multiculturalisme in zijn extreme vorm liet praktijken, die het tegenovergestelde waren van het liberalisme waardoor het geïnspireerd was, oogluikend toe – gedwongen huwelijken, genitale verminking bij vrouwen, de jacht op homo’s.

Het belangrijkste probleem van het separatistisch multiculturalisme is erin gelegen dat Britten uit een minderheidsgroepering worden aangemoedigd om zich allereerst te identificeren als lid van die minderheid en slechts in de tweede plaats, of helemaal niet, als burger. En dit maakt het voor gewone Britten moeilijker om sommige minderheden, en in het bijzonder moslims, te zien als onderdeel van dezelfde gemeenschap waarvan zij zelf deel uitmaken, met gemeenschappelijke ervaringen en interesses.

Het probleem met de massa-immigratie is dat die, zonder integratie, de interne solidariteit van een land als het onze beschadigt.

En als waarden en leefstijlen meer divers worden, wordt het moeilijk de legitimiteit van de verzorgingsstaat overeind te houden.

Aan de meesten van ons wordt niet meer gevraagd om hun leven te geven voor ons land, maar ons wordt gevraagd om ongeveer een derde van ons inkomen te storten in een gemeenschappelijk nationaal fonds en in ruil daarvoor beheert de staat grote delen van de infrastructuur voor ons – zoals defensie, vervoer, energie, openbare diensten, welzijn en ga zo maar door.

Om dit te laten werken, wordt van  de moderne burger verwacht dat zij voldoen aan een wirwar van regels en voorschriften. En om dit niveau van samen delen en samenwerken overeind te houden, moeten we op zijn minst enig gevoel van ‘emotioneel burgerschap’ hebben; het geloof dat, ondanks de vele verschillende belangen, we ook een deel van hetzelfde team zijn.

Ik vrees dat slecht beheerde immigratie op grote schaal dit sociaal contract in gevaar brengt.

Groot-Brittannië is een verzorgingsdemocratie. De bestaande burgers zijn er rechtmatige eigenaren van. Uitbreiding van de idee van gelijkheid voor alle burgers naar miljoenen buitenstaanders, werpt de vraag op hoe de bijzondere rechten van de bestaande burgers in overeenstemming kunnen worden gebracht met die van nieuwkomers.

Het is een probleem dat we op eigen risico negeren.

Screenshot_36Bron:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2297776/SATURDAY-ESSAY-Why-Left-epic-mistake-immigration.html

Auteur: David Goodhart

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Groot-Brittannië, Immigratie, Multiculti. Bookmark de permalink .

23 reacties op Waarom wij van links een historische fout hebben gemaakt met betrekking tot de immigratie

 1. Martien Pennings zegt:

  “Dat wil niet zeggen dat vrome moslims hun religie moeten opgeven”: dat zou dus wel moeten, want het is een vorm van nazisme.
  Net zo min als je een gematigde nazi kan zijn, kan je een gematigde moslim zijn.
  Een “gematigde moslim” is een moslim die 90% van de leer overboord heeft gezet.
  Dan ben je dus géén moslim.

  “Separatistische multiculturalisme”: die houden we erin.
  Inderdaad, de samenhang, het sociale weefsel, de solidariteit van de burgers, “het gevoel van gezamenlijkheid” is grondig kapot.
  Het wordt van binnen opgevreten en wat er daarna nog over is wordt uit mekaar gescheurd door “Brussel”.

  Like

 2. wim van rooy zegt:

  Typische reactie van een do-gooder: nooit tot het gaatje gaan, blijven mitsen maren, en zeker nooit expliciet aangeven waaruit die verrijking nu juist bestaat.

  Like

 3. Anneke zegt:

  Wat moeten ‘we’ hier nu weer van denken???/!!! Ben het niet echt eens met deze David Goodhart. “Een naamsverbastering van Goedhart”??? Het Anglicaanse volk was in de jaren-60 en – 70 helemaal niet meer blij met de fikse toestroom uit de voormalige koloniën. Het voormalige Britse Koninkrijk was natuurlijk verspreid over de gehele wereld. De Britse ‘lappendeken’ ging meer en meer rafelen en nu zit men met de ‘gebakken peren’. De schrijver doet net alsof er vrijwel géén protesten/- moeilijkheden zijn, maar daar kijkt hij te kleurrijk over-heen. Vindt deze David G. eigenlijk meer een wegkijker. Wat Martien Pennings al aankaartte in z’n reactie; de realiteit betr. de islam wordt fiks ‘weggecijferd’.
  Wat had de slinkse tak (+ geniepige achterban) voor ogen???/!!! Een wereldrijk, een copie van het Messiaanse Rijk…The black devil aapt alles na uit G’ds Woord!!! Het merendeel van de seculiere -/atheïstische westerse autochtonen hebben hiervan NIETS beseft…Men was/is immers zo gehersenspoeld door de politieke DIEVEN.

  Like

 4. Jan zegt:

  Socialist: “Sorry” (en gaat over tot de orde van de dag.

  Like

 5. Wachteres zegt:

  ‘Als een democratische staat enige betekenis wil hebben, dan moet die ‘toebehoren’ aan de burgers die er al deel van uitmaken’.

  Hier wordt door de schrijver een kernpunt van de democratie aangegeven.

  Wij, als burgers van Nederland, behoren uit te maken of wij bv. een multiculti samenleving willen hebben of niet.

  De linkse ‘elite’ vond/vindt dat niet nodig, het gaf/geeft hun een goed gevoel als zij de hele wereld binnen halen omdat, zoals een hoge ambtenaar dat omschreef, hij zich verantwoordelijk voor de armen in verweggistan voelde, maar niet voor zijn eigen land.

  Wij, als burgers, horen uit te maken of wij bij Europa willen behoren of dat we een zelfstandig land willen blijven.

  Buiten ons om is daarover vergaderd en uiteindelijk is er een beslissing genomen, zelfs zonder dat wij er iets van wisten.

  Hoe arrogant en dictatoriaal kan links zijn.

  De immigranten hoeven zich in feite niet aan te passen bij onze cultuur, onze rechtsstaat, maar wij moeten stapje voor stapje zich bij hen aanpassen, hoe achterlijk hun opvattingen ook mogen zijn.

  Daarom worden oogluikend allerlei achterlijke misstanden, zoals meisjes- en vrouwenbesnijdenis, de jacht op homo’s en Joden toegelaten.

  Hoe gek kan een mens worden in zijn linkse denken.

  De schrijver is en blijft blij dat hij in een multiraciale samenleving woont. Het ‘goede gevoel’ moet blijven. Ongetwijfeld woont hij in een buurt waar het mogelijk is om dat ‘goede gevoel’ vast te houden, in een blanke wijk en gaan zijn kinderen, als hij die heeft, naar een blanke school

  Want zeg nu zelf, jij of je kinderen hoeven geen slachtoffer te worden van een links experiment, nietwaar, Femke Halsema?

  Wat ik bij de schrijver (nog) mis, is vreselijke spijt dat hij en zijn bondgenoten een heel land en een heel werelddeel naar de verdommenis aan het helpen zijn.

  Spijt over het feit dat zij zaken doorgezet hebben, waar verder niemand enige invloed op of maar enige zeggenschap over had.

  Liberaal/Links moet zover komen dat ze inzien wat voor gruwelijks zij hebben aangericht voor een land, een volk en een cultuur. Pas als dat tot hen doordringt en zij dan ‘terecht’ hun politieke pijp aan Maarten geven en hun verdiende straf afwachten, zal ik misschien nog enig respect op kunnen brengen. Tot nu toe zie ik alleen maar dat hun ‘goede gevoel’ telt en wat zij ons en onze kinderen, en ook hun kinderen, aandoen, zal hen om die reden worst zijn.

  Ik zie dat niet gaan gebeuren. Vervloekt zijn tot nu toe degenen die het linkse denken niet aanhangen of het zelfs maar wagen om er kritische vragen over te stellen.

  Het zou mij niet verbazen als de schrijver dit artikeltje ‘in opdracht’ heeft geschreven, om UKIP enigszins de wind uit de zeilen te halen.

  Wij hebben dit vertaald, omdat wij het een overduidelijke bekentenis van het linkse denken vonden. Zelfs linkse stemmers weten vaak niet dat degenen op wie zij stemmen de grootste veroorzakers zijn van al het kwaad dat over ons komt.

  Like

 6. Petrossa zegt:

  Wat mij betreft is een ‘gematigde’ moslim zoiets als een atheistische katholiek. Zoals mijn vrouw bijvoorbeeld. Gedoopt, communie de hele troep gedaan maar heeft sindsdien nooit meer een kerk van binnen gezien en zal het verder een worst wezen. Ze deed de communie trouwens alleen maar vanwege de kadotjes.

  Formeel is het dus een katholiek. Een ‘gematigde’ katholiek. En ongetwijfeld heb je zo best wel een boel ‘moslims’.

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Ja, het is wel een wat slappe weergave van de realiteit want Groot Brittannië koerst met die toenemende moslim-populatie op een regelrechte catastrofe af. Denk alleen al aan de situatie in Londen waar momenteel hele wijken in Moslim-enclaves zijn veranderd waar autochtonen niet meer doorheen mogen. Dat zou toch niet moeten mogen! Toch gebeurt het, absurd genoeg. Maar ja, uit de woorden van de auteur blijkt hier en daar dan ook, dat hij zelf nog wat op twee gedachten hinkt…..

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Toen volgens de wetten van het natuurlijke verloop van een dictatuur de Sovjet Unie op het punt stond uiteen te vallen nam in 1986 de toenmalige eerste man van het land, partijleider Michael Gorbatsjov, een voor hem kenmerkend besluit: hij wilde het systeem redden door het te herstructureren (in het Russisch heette die poging Perestrojka). Deze hernieuwde vormgeving moest gestalte krijgen door de toepassing van Glasnost (openheid)
  Iedereen die wilde mocht zijn of haar zegje doen over de stand van zaken in de republiek.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Perestrojka.
  Gorbatsjov’s grondgedachte was dat het concept dat de Sovjet Unie vorm had gegeven op zich heel goed was, maar dat door menselijke tekortkomingen er fouten waren ontstaan die men al discussiërende moest inventariseren en met de opgedane nieuwe invalshoeken moest corrigeren.

  Hij sloeg de plank mis, want een volk dat meer dan zeventig jaren absoluut geen kritisch geluid mocht laten horen over het zegenrijke bewind dat hun tot dusverre had voorgeschreven wat men moest denken, zeggen en doen had een lawine aan frustraties en woede opgespaard..
  Gorbatsjov wist niet wat hem over kwam ..
  De Sovjet Unie kwam onder het communistische juk vandaan en de unie viel uiteen.

  Dit is precies het scenario dat ook de EU uiteindelijk te wachten staat, want als de tot zwijgende veroordeelde stem van de steeds meer onderdrukte meerderheid van de Europese burgers de kans zal krijgen te zeggen wat men werkelijk van de EU plannen en de tot dan toe gevolgde politiek vindt ,zal de leiding in ”Brussel” niet weten wat haar overkomt.
  Zij die menen vast in het zadel te zitten moeten de geschiedenis maar eens goed bestuderen.
  ONZE TIJD KOMT NOG WEL, BRUSSELSE DWINGELANDEN!!.

  In Engeland denkt een rasechte politiek correcte denker de strategie van Gorbatsjov te kunnen herhalen.Hij moet ook wel, want de TEGENSTEM laat zich al horen.De UKIP komt er aan!
  Ook de schrijver van het artikel denkt dat het multiculturalisme goed op zich is. Er kleven alleen maar schoonheidsfoutjes aan, veroorzaakt door menselijke beoordelingsfouten Door deze opvatting reikt hij ons een discussiestuk aan..
  Daarom nodig ik de lezers uit om in een uitbundige uiting van ”glasnost” deze inzichtgevende linkse ontboezeming met een scherp oog en een fileermes tegemoet te treden.

  Bij David Goodhart komt, bijvoorbeeld niet de vraag naar boven:
  ”Waarom legde men nooit deze ingrijpende plannen tot vernietiging van de identiteit van land en volk van het Verenigd Koninkrijk voor aan degenen die het het eerst aan ging, het Britse volk zelf?”
  Evenmin vraagt hij zich af, waar hij en zijn medeschuldigen de gore moed vandaan halen on zelfs maar zo’n etnische verkrachting van het eigen volk te overwegen?

  Ach, er valt bij het lezen van het artikel van deze man zoveel op te merken.
  Voor ons is het duidelijk wat hij denkt en het is mooi dat alles wat wij al lang vermoedden daadwerkelijk door Goodhart wordt bevestigd..
  Hij beantwoordt volstrekt aan het beeld dat wij zo langzamerhand hebben gekregen van een aanhanger van het multiculturalisme : iemand, die af en toe een beetje bijkomt uit zijn of haar politiek correcte zelf- hypnose en daarna weer diep wegzakt in een droomwereld die lijkt op een ballon gevuld met een griezelig mengsel van ongefundeerd idealisme, dat steevast tot verkeerde beoordelingen van de werkelijkheid leidt En extreme vormen van opgeblazen eigenwaan.

  Like

  • Henk.V zegt:

   allereerst een kleine correctie:
   ”Dit is precies het scenario dat ook de EU uiteindelijk te wachten staat, want als de tot ZWIJGEN veroordeelde stem van de steeds meer onderdrukte meerderheid van de Europese burgers de kans zal krijgen te zeggen wat men werkelijk van de EU plannen en de tot dan toe gevolgde politiek vindt ,zal de leiding in ”Brussel” niet weten wat haar overkomt…”
   ———————————-
   Het is aan ons om de meerderheid van de bevolking aan het praten te krijgen, omdat men nu door gaat krijgen wat er kan gebeuren onder de regie van de EU..

   De tekenen van meer bewustwording komen er aan, misschien wel versneld omdat de Nederlanders zullen gaan vrezen dat men van hogerhand in onze financiële middelen wil gaan graaien..
   Dat is nu iets wat je bij de Nederlanders alvast nooit moet doen. Let maar op wat er dan gaat gebeuren.
   Na invoering van een veel te hoog gevonden heffing (”de Tiende Penning” ) kwam een geleidelijk aanzwellende volksopstand tegen het Huis van Habsburg (Philips II) op gang. Het was als het ware de vonk in het kruitvat voor de Tachtigjarige Oorlog…

   Like

 9. Rudi zegt:

  De Amerikaanse statisticus en blogger William M. Briggs zei ooit: ‘de liefde voor theorie is de oorzaak na alle kwaad’.

  Ik moest tijdens en na lezing van dit artikel meteen aan dat citaat denken. Laat daar nou bij de hele linkse kliek op alle gebied het schoentje wringen.
  De theorie is perfect, alleen werd ze niet goed uitgevoerd. Dat, begrijp ik, is zo’n beetje de rode draad van dit artikel. (En telkens een linkse moet verantwoorden dat een plan in de praktijk gefaald heeft, zegt-ie min of meer hetzelfde).

  Maar het multiculturalisme heeft niet gefaald omdat het niet goed werd uitgevoerd, maar omdat de theorie eenvoudigweg niet klopt!
  En die theorie gaat uit van twee in c verkeerde premisses: 1) dat alle culturen gelijkwaardig zijn en 2) dat als je maar voldoende respect toont voor andere culturen dat anderen jouw gastcultuur ook zullen respecteren en we allemaal als één gelukkige familie zullen samenleven.
  Quod non, waarvan dagelijks het bewijs wordt geleverd.

  Maar wat als de feiten de theorie tegenspreken? Dan, zo redeneert de linkse homo eliticus in zijn ivoren toren, zijn dat niet de juiste feiten.

  Hieronder een link naar een filmpje met Bill Whittle over hoe ‘de liefde voor theorie’ al flink wat kwaad heeft aangericht in de wereld. Het sluit echter niet aan bij het artikel, waarvoor mijn excuses.

  Like

  • Rudi zegt:

   Correctie: moet uiteraard zijn: ‘de oorzaak VAN alle kwaad.’

   Like

  • Henk.V zegt:

   @Rudi zegt:
   ”Hieronder een link naar een filmpje met Bill Whittle over hoe ‘de liefde voor theorie’ al flink wat kwaad heeft aangericht in de wereld. Het sluit echter niet aan bij het artikel, waarvoor mijn excuses”.

   Verontschuldig je niet,Rudi,want het filmpje sluit ZEER aan bij het artikel.
   Politiek correct denken is precies op dit misdadig soort denken gebaseerd. Theorie boven alles, of een bevolking, of land er door naar de bliksem gaat maakt niets uit.
   De EU wordt ook zo gerund,en ook de bescherming van de islam door links is puur op theoretisch aannames gebaseerd.

   Like

 10. louis-portugal zegt:

  Ik kom ze hier ook nog tegen jonge commumnisten die het communisme door dik en dun verdedigen.
  Hier en daar zijn een paar “kleine” foutjes gemaakt zeggen ze.
  Ze zijn niet te redden , maar hun gedrag deugt ook niet.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  De RODEN zijn absoluut SCHULDIG. Deze zogenaamde gutmenschen EISEN, niet vragen, dat wij HUN WAANZIN slikken en er akkoord mee gaan. Dat is de denkwereld van de perverse linksen, en eenieder die deze waanzin niet steunt, beschimpen deze vuile verraders met xenofoob, racist, bruinhemd. De RODEN zijn met afstand de grootste VERRADERS in EUROPA. Daarom zongen ze ook in de DDR: “Die partei, die partei, hat immer recht”.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  “‘Parallelle levens’ hebben in sommige plaatsen de gelegenheid gekregen om zich te ontwikkelen”.

  Een mooi voorbeeld van links ‘understatement’ ten eigen gerieve … in sommige plaatsen …

  De puinhoop moet wel erkend worden,,maar ook weer verzacht.

  In Engeland zijn er al veel stedelijke gebieden waar de islam het voor het zeggen heeft, net als in Duitsland, in Frankrijk enz. In Frankrijk zijn er meer dan 750 gebieden waar de politie liever niet mee komt. De hoofdstad van Europa, Brussel, is een van de gevaarlijkste steden.

  http://tinyurl.com/ccxhvgv

  “De staat kan mensen niet dwingen om te integreren …….

  O nee? Wat als de staat de gelegenheid had, wat me normaal lijkt, om die mensen die alleen maar haat en minachting voor het land waar ze wonen hebben, terwijl ze daar gevoed en gekleed worden en hun opleiding krijgen, om die over de grens te zetten?

  In Engeland kan men de meest gevaarlijke idioten, die anderen ook opstoken tot haat tegen de westerse wereld, dankzij de EUSSR, niet laten verwijderen.

  Over dit soort situaties is liberaal/links altijd zeer gematigd in hun oordeel. Liever gezegd:

  Je hoort hen er niet over. Al jaren hebben ze ten aanzien van de immigratie en de islam de houding:

  “Niet willen horen, niet willen zien en zwijgen”.

  Hoeveel van de ellende die de fundamentalistische islam in het Westen veroorzaakt, komt er via de linkse MSM naar buiten?

  WEINIG OF NIETS! Hoe zou dat nu toch komen?

  .

  Like

 13. luckybee zegt:

  Ik geloof julie hebben alles gezegd wat ik gedacht heb!

  Like

 14. Toevallig stond er kort geleden een stukje in Elsevier waarin werd verteld over het debacle hoe destijds burgemeester Ed van Thijn (waarschijnlijk na één of andere calamiteit) Amsterdamse buurten in moest om te praten met Amsterdammers en er tot zijn ontzetting achter kwam dat ook “rooie” arbeiders er beduidend “rechtsere” ideeën op nahielden dan hij zich ooit gerealiseerd had.
  Dat moet voor de man persoonlijk een gigantische dreun betekend hebben, hij, en vele van de PvdA studeerkamer socialisten, dachten het wérkelijk bij het rechte eind te hebben en dachten ook écht dat iedereen de multicul als verrijking zag.
  Als dan als een bliksemschicht bij heldere hemel plots blijkt dat je kiezers het op dat vlak volslagen oneens zijn met je valt de grond onder je vandaan.

  Like

 15. Pingback: BOINNK!!! | Waar de EU werkelijk voor staat……..

 16. henk schroemges zegt:

  Henk V 22.40
  Ben het volkomen met U eens!

  Like

 17. BigLJohn zegt:

  Van die denkbeelden van David Goodhart word je echt niet goed. Gedane zaken nemen natuurlijk geen keer, maar toch. Die paters en zusters cq ontwikkelingswerkers hadden weg moeten blijven uit de derde wereld. Dit is de aanzet geweest van alle ellende waar nadien linkse politieke partijen garen bij gesponnen hebben. Want denken zij; immigratie moet, ja moet, en in zo groot mogelijke aantallen per jaar. Die multi flauwecultie gaat ons nog eens de kop kosten, en misschien wel letterlijk. Want heel West Europa wordt langzaam aan islamitisch, of we ons nu verzetten of niet. En iedereen weet; uit Islamisme volgt altijd de Sharia. Bewijzen ziet men in de hele wereld. Ik hoop dat ik het eind van deze ontwikkelingen niet meer mee hoef te maken.

  Like

 18. Wachteres zegt:

  @ van hoorn

  Blijkbaar heeft u helemaal niets geleerd van de ontboezemingen van een linkse idealist die eens uitgebreid op onderzoek is gegaan.

  U trekt uw conclusie vanuit één situatie en dat is ook wel zo gemakkelijk, het ‘goede gevoel’ kan dan blijven bestaan..

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Wachteres 7.31 uur. Zo is het precies! Nog afgezien van het feit dat de Olympische Spelen nou niet bepaald een gangbare situatie zijn.
   Het is nu een jaar later, zoals van Hoorn zelf al aanhaalt, en nu zit Londen toch maar mooi met die door moslims bezette wijken. Dat is minder leuk.
   Al die verschillende culturen is allemaal goed en aardig, maar de enge, achterlijke ideologieën die ze met zich meebrengen vormen pas het ware probleem.
   En daar wegen leuke momenten zoals bij de Olympische Spelen echt niet tegenop.

   Like

 19. max zegt:

  Dan ben je niet ver genoeg Londen in geweest, je hebt alleen het sausje “sport verbroedert” gezien. Één moment opname en jij concludeert “dat rassen en culturen goed naast en doorelkaar kunnen existeren”.

  De hele wereld is er een voorbeeld van dat bepaalde culturen en rassen NIET met elkaar kunnen existeren, en jij laat je verblinden door de Olympische spelen in Londen?

  Volgens mij ben je volledig je het pad kwijt.

  Lees het commentaar van Rudi op 25 maart 2013 om 20:43 nog maar eens.

  De feiten spreken jouw denkbeelden tegen, Kopten, Syrie, Islam versus Boedisten, Islam versus Hindoes, In Afrika Islam versus Christenen. En we kunnen verder gaan…..

  Ach, zo redeneert de linkse homo eliticus in zijn ivoren toren, zijn dat niet de juiste feiten.
  (Met dank aan Rudi 🙂 )

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s