Fascisten in Brussel zijn Nederland en zijn burgers aan het slopen

Screenshot_13

(Door: E.B)

Brussel is zo langzamerhand bezig Nederland en vooral zijn burgers te slopen. Ons rijke land is een doorn in het oog van deze EU-fascisten en ze doen er nu alles aan om steeds meer geld uit de staatskas te plukken.

De eurosceptici winnen aan kracht in Europa na de heffing van 1,1 miljard die de burgers effe moesten ophoesten en nu moet er weer 200 miljoen (denk maar aan meer) op tafel komen. Een schandelijke vertoning waar onze heren in Den Haag trots op kunnen zijn, want zij willen graag voor deze dictators betalen om straks mooie baantjes te bekleden in hetzelfde Brusselse paleis als hun vriendjes.

Een Grieks vertrek uit de eurozone wordt steeds waarschijnlijker en de Britten overwegen serieus om helemaal uit de Europese Unie te stappen. Nederland, volg hen en stop het EU-lidmaatschap nu het nog kan.

Lees verder>>>
(h/t “Peterselie1”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", achterlijkheid, dictatuur, EUSSR, Graaien, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, nieuw fascisme, Overheid, politici, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

7 reacties op Fascisten in Brussel zijn Nederland en zijn burgers aan het slopen

 1. koddebeier zegt:

  Weg uit die verknipte idioterie die Europese Unie noemen !!

  Like

 2. Jean zegt:

  E.B. m.i. gaat dat sneller gebeuren dan die hersenloze volksverraders in dat EU gedrocht kunnen denken voor zover die kunnen denken.
  Wat moet ik toch walgen van die misdaadorganisatie.

  Like

 3. helletocht zegt:

  Dit gaat maar door. Ze verrijken zich via salaris- en onkostenverhogingen, en herdenken aan de lopende band. Denken kunnen ze niet meer, want dan zouden ze zien welke chaos ze aanrichten. Om de mensen een rad voor de ogen te draaien blijven ze maar herdenken, De Nederlandse burger blijft echter onverstoord op zijn I-Phone koekeloeren, alsof daar de redding van moet komen. Ik voorspel het volgende: *2030: De EU stelt het quotum voor asielzoekers in Nederland op 50.000 per jaar * Omdat het land te vol wordt moeten elk jaar 100.000 Nederlanders verplicht uitreizen naar Amerika. Daar kunnen ze werken als slaven op de plantages van de nazaten van de Bush dynastie. * De moslimpartij Nederland, de grootste van het land, bepaalt dat alle vrouwen hun baan moeten opgeven. Op die wijze komen er weer banen.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933-1945″, van LEONARD de Vries:…’volk en Vaderland,”Storm SS,’ ‘de Zwarte Soldaat,”Het Werkende Volk’……SKARABEE FASCIMILE.: …
  Beoogt met deze bloemlezing uit verschillende periodieken een bijdrage te leveren aan de kennis PVER de misdadige en landsverraderlojle N.S.B.-organisatie.Uit de eerste hand kan men door deze uitgave kennis nemen van wat MUSSERT en zijn trawanten het publiek in tekst en foto’s voorschotelenJuist het lezen v.d.weerzinwekkende artikelen en de afschuwelijke commen-
  taren ,het proeven van een ..angstig doorgevoerde ..zwart-wit-gedachte ,die door niets anders dan gevoed kan zijn geweest dan door een,wel of niet uit angst voortkomende intense haat,laat de mentaliteit van de N.S.B. en v.h.fascimile in het bijzonder wel op de meest duidelijke wijze overkomen’……………….INLEIDING………………Op 14 december 1931 richtte Anton Adriaan MUSSERT ,hoofdingenieur v.d.provinciale Waterstaat in Utrecht,in een zaaltje aan het Domplein
  de NSB op. Op dezelfde onopvallende wijze waren in de jaren daarvoor reeds talloze fascistische
  en aanverwante bewegingen en partijen tot stand gebracht,die spoedig weer ter ziele gingen of hun leven rekten onder KONSTANT gebrek aan geld en leden. Maar ditmaal ging het anders,
  Terwijl vooral de tweede helft v.d.jaren twintig in betrekkelijke rust en welvaart verlen waren,kwam in de jaren dertig de grauwe crisistijd ,waarin het stempellokaal het Symbool werd van gebrek aan toekomstperspectieven In dit klimaat kreeg Mussert’s Mationaal-Socialistische Beweging de wind mee,al rekruteerde hij zijn leden bepaald niet alleen onder werkeloze arbeiders en meldden
  zIc ook verrassend vel leden uit ” de betere kringen”. MUSSERT was dan ook een fatsoenlijke vent en en bekwaam man,die enkele jaren tevoren bij de bestrijding v.h.verfoeide BELGISCH-
  NEDERLANDSE verdrag van Antwerpen met de Rijn en de zee, getoond had voortreffelijk te kunnen organiseren. Hij was in staat-zo leek het althans – de politiek terug te brengen tot enkele
  eenvoudige grondregels,waarvan zijn aanhangers het heil verwachtten in het futloze,door partij-
  politiek verziekte Nederland van die dagen. …………..On werkelijkheid lagen de zaken minder een-voddig.Al was ons land dan ietwat ..ACHTERAAN GEKOMEN .. bij de ..geweldige. industriele..
  revolutie …die de maatschappij tot in zijn grondslagen omwentelde,toch had men ook hier maar al te zeer te lijden onder de schadelijke bijverschijnselen van die revo.itie.Wel was net levenspeil erdoor gestegen,maar de samenleving was ook veel ondoorzichtiger geworden. Terwijl de mensen in de agrarische maatschappij heel sterk in gemeenschappelijk verband hadden geleefd,in kleine,..overzichtelijke groepen,was er nu de ..onafzienbare ..massa van arbeiders,die na de eerste Wereldoorlog weliswaar haar stem mocht uitbrengen…bij…de…verkiezingen,..maar…verder..iedere inspraak miste. Dan was er de lagere middenstand van kleine winkeliers die ook toen al net slachtoffer dreigden te worden van grote winkelbedrijven.Er waren de grote steden,waarin men .leefde zonder samenhang met zijn buren
  en zijn wijk waarin de eenzaamheid en de ..frustratie ..sterk..toenamen. Veel mensen raakten los uit het vaste kerkelijke verband,Onder dat daar nieuwe hechte vormen van gemeenschap tegenover stonden…………Weliswaar bood het socialisme een positieve ,,op de toekomst gerichte
  ideologie,maar het doorbrak ook de vroegere zekerheden. Het bepleitte het wegvallen van nationale grenzen en kwam voor een ..Internationale ..broederschap..van arbeiders,die klassenstrijd moesten voeren tegen net kapitaal; het wilde ontwapening ; het wilde allerlei particu-
  liere bedrijven tot gemeenschapsbezit maken en het wilde af van de ..monarchie..Al die wensen
  betekenden tezamen dat het kleine begrensde ,overzichtelijke en vertrouwde eigen wereldje met
  zijn duidelijke gezagsverhoudingen .met zijn vaderlandsliefde en

  En zijn eerbied voor de vorstin, en met zijn RESPEKT voor privé bezit en zijn streven naar een sterke defensie,waarmeedat alles verdedigd moest worden tegen aanvallen van buiten,aan net wankelen raakte.Niet-georganiseerde arbeiders ,kleine middenstanders,ambtenaren die in Indië gewend waren aan een gezag boven en bedienden benden zich,officieren sie o tempering vreesden ,lieden die net niet meer konden vinden in de traditionele kerken ,en zoveel andere
  teleurgestelde,onze,ere mensen,dachten dat iemand als MUSSERT -in Italië MUSSOLINI ,in
  Duitsland Hitler,in België Degrelle en Van Severen -hun weer vastheid kon geven en een terug-
  keer naar vroeger,toen alles (schijnbaar) zoveel beter was geweest. qq

  Like

 5. luckybee zegt:

  Ik heb helemaal geen ervaring met NSB ers dus kan ik hier over niet mee praten . Maar wij hebben wel temaken gehad met de Kempetai.Ze zijn niet beter als de Gestapo. hoor.

  Like

 6. fleckie zegt:

  Vervolg:In werkelijkheid hadden MUSSERT en zijn plaatsvervanger Van Geelkerken bar weinig te bieden,maar had ook het fascisme en zijn Duitse variant ,het nationaal-socialisme,weinig wezenlijke inhoud.Bij MUSSERT was van socialisme al heel weinig sprake,ook al voerde hij die term in zijn vaandel, Hij wilde af van de politieke partijen en terug naar een hechte ,allesomvatten-
  de volksgemeenschap.Hij wilde terug naar een soort eenvoudige,alles oplossende rechtvaardig-
  heid en hij dacht ,dat dergelijke ‘ idealen ‘ alleen maar te bereiken waren als..een..man een dicta-
  toriale leiding gaf aan de gehele maatschappij. Maar hij had er in het geheel geen begrip voor,
  dat de moderne industriele maatschappij vaak niet anders kan zijn dan ingewikkeld en onrecht-
  vaardig ‘en dat de oorzaken daarvan niet kunnen worden weggenomen door een alleswetende
  dictator en een aantal holle leuzen. Zo bleef er voor de fascisten weinig anders over dan de ver-
  ering van kracht en v.d.daad ,van het. samen marcheren naar de toekomst,wat dat dan ook voor een toekomst mocht zijn,en van het brute geweld tegen iedereen die het daar niet mee eens was
  en aan denken de voorkeur gaf …boven het-erop-slaan. Zo werden de angst voor de moderne,
  geïndustrialiseerde maatschappij,de onzekerheid en de frustratie ,omgezet in het gezamenlijk
  optrekken tegen allerlei zondebokken: socialisten en communisten,intellectuelen,moderne kunste-
  naars, en bovenal…de…JODEN. …………..IN LANDEN ALS DUITSLAND EN OOSTENRIJK , waar
  Joden zowel in het intellectuele leven als in financiele kringen een relatief grote plaats innamen,
  en waar van werkelijke assimilatie niet bijster veel was terecht gekomen,was het antisemitisme altijd al sterk geweest bij de kleinere middenstanders en bij andere bevolkingsgroepen die de
  maatschappelijke verbanden moeilijk konden doorzien,maar wel tussen de raderen v.d.moderne
  maatschappij dreigden te worden fijngewreven . Dw. WNORME schokken die de eerste Wereldoorlog er teweeg had gebracht, hadden die gevolgen nog doen toenemen.De Duitse neder-
  laag leek onbegrijpelijk zonder de legen over de dolkstoot ,die de anders zo onoverwinnelijke
  soldaten in de rug gestoken was. Het al uit de middeleeuwen daterende antisemitisme voorzag in die hang naar een grijpbare ,simpele Ondebok……HITLER en ZIJN ..TRAWANTEN ..wakkerden deze afkeer van Joden met uiterste kracht en gewiekstheid aan.Bij hen kreeg het antisemitisme
  zijn meest walgelijke en afschrikwekkende vorm.Het kon niet anders of ook in ons land siepelde
  die pathologische JODENHAAT door en terwijl MUSSERT aanvankelijk nog weinig moest hebben
  van deze houding tegenover zijn medemensen.liet hij zich door allerlei minder fatsoenlijke ele-
  menten in de NSB. meeslepen,tot de Nazi’s hem tijdens de bezetting geheel konden inpalmen.
  Zonder die bezetting was er van MUSSERT en de NSB iets geheel anders terechtgekomen en was in ieder geval de door hen aangerichte schade aanzienlijk beperkt gebleven .Terwijl de bewe-
  ging door grote ijver en een gunstig getij tot een landelijk gemiddelde kwam van 8% in de verkie-
  zingen van 1935 voor de provinciale staten,zakte het geheel in de jaren daarna terug tot de helft daarvan.De socialisten gingen zich geducht tegen MUSSERT weren, de rooms-katholieke kerk
  nam krachtig stelling ,en de ‘sterke arm’ ..COLIJN..ving stemmen weg,die anders mogelijk naar
  de leider v.d.NSB waren gegaan.Het brute optreden van Mussert’s aanhang was bovendien niet
  geschikt om ‘nette’ burgers ,die aanvankelijk met het fascisme hadden gekoketteerd ,blijvend te
  binden.En ook al had een groot deel v.h.Nederlandse volk niet het flauwste benul v.d.dreigende
  Duitse overheersing van Europa,toch nam de sympathie voor de NSB nog verder af,toen MUSSERT het na de’ANSCH.LUSS’ van Oostenrijk ,de afbraak van Tsjechoslowakije en de overval van Polen,die de tweede Wereldoorlog inluidde,nog steeds voor Hitler opnam. Toen de
  Nederlandse strijdkrachten op 10 mei 1940 door de overmachtige Duitse troepen werden overvallen ,was de breuk tussen MUSSERT en de meerderheid van ons volk compleet..Terwijl zijn
  NSB zich vrijwel geheel onthield van hulp aan de vijand.bleek uit de stevige,maar ook vaak paniekerige en soms overmatig harde acties tegen zijn medestanders wel,hoezeer zijn partij nu gewantrouwde werd als onnationaal en verraderlijk……………..MUSSERT en de zijnen deden na de
  capitulatie van 15 mei weinig om de verhoudingen te verbeteren waardoor zijn aanhang nog dui-
  delijker apart kwam te staan.Dat betekende nu niet ,dat ons volk o,schakelde op collectief verzet,
  integendeel : het aantal werkelijke verzetsmensen bleef de gehele oorlog door gering en het aantal meelopers groot. Maar de NSB lag eruit en voorgoed,al maakten toch nog vrij wat lieden
  na de Duitse inval van de gelegenheid gebruik op het’goede’ paard te wedden door zich alsnog
  bij MUSSERT aan te sluiten en onder de in de partij bekende naam’,meikever’de oudere garde te
  versterken………..Toen een paar maanden later enkele rivaliserende fascistische bewegingen wer-
  den geheven of in de NSB opgingen ,en de massale Nederlandsche Inie ,die als een soort tegen-
  partij v.de.NSB met de Duitsers trachtte samen te werken,door de bezetter was uitgeschakeld,had die kleine,geïsoleerde,kunstmatig door de Duitsers overeind gehouden beweging het rijk verder
  alleen.Tot werkelijke macht kwam MUSSERT echter niet. De Rijkscommissaris voor het bezette gebied,Dr,Arthur Seyss-Inquart ,en zijn medewerkers vonden hem daarvoor te weinig betekenend
  Bovendien besteedde MUSSERT in hun ogen veel te veel tijd aan plannen voor een sterk onafhankelijk Nederland binnen het toekomstige …door..de.Duitsers ..beheerste EUROPA. En bovendien zagen zij maar al te goed ,dat er in zijn beweging anderen waren,die heel wat meer bereidheid toonden in hun vaarwater mee te gaan en de NAB daartoe verder te radicaliseren,dan het nauwelijks nationaal-socialistische mannetje uit Utrecht,Intussen bleef een groot deel v.d.oude
  garde haar’leider’ TRPUW en behield MUSSERT althans zoveel aanhang in zijn partij ,dat hij rivalen als ..ROST van TONNINGEN en FELDMEYER kon afhouden. …………..De meeste Neder-
  landers merkten van die interne moeilijkheden bijzonder weinig.Wat wel overkwam,was het optreden v.d.partij naar buiten nu zij geactiveerd en gesteund door de bezettingsautoriteiten en
  ongehinderd door de zogenaamde terreur c.d.vooroorlogse Nederlandse democratische overheid,
  haar onlustgevoelens kon koelen op haar slachtoffers.Dat de NSB een hekel had Aan de Neder-landsche Inie ,die voor heel veel landgenoten het verzet tegen MUSSERT en zijn mensen belichaamde,was niet ernstig en allerminst dramatisch. Dat de partij al spoedig allerlei ambtenaren
  en met name burgemeesters ging leveren ,waarvan het grootste deel ondanks een stoomcursus
  gespeend bleef van enig bestuurlijk inzicht,was te verwachten. Maar dat de WA-mannen ,die het
  privé-leger v.d.NSB vormden,van het begin af aan hand-en spandiensten verleenden bij de ter-
  reur tegen de Joden, was een afschuwelijk teken van de verwording,die Mussert’s aanvankelijk zo
  ‘Fatsoenlijke’ beweging had ondergaan. De leider zelf liep daarbij misschien niet voorop,maar hij nam er ook nooit afstand van en hielp integendeel het schuim uit zijn partij door in zijn hoofdartike-
  len al evenzeer tegen de Joden te hetzen als ieder ander rechtgeaard Nazi.
  Na de Duitse inval in de SOWJET-UNIE AG MUSSERT de kans schoon door vorming van een
  groot Nederlands korps van vrijwilligers voor het Oost-front ,indruk te maken op Hitler in de hoop
  er na de oorlog het Leiderschap in een semi-onafhankelijk Nederland aan over te houden. Met
  alle middelen hielp hij mee de Nederlandse bijdrage aan de oorlog in het oosten te vergroten,ook al moet het hem al na korte tijd duidelijk geworden zijn,dat zijn landgenoten geheel ondergeschikt
  werden gemaakt aan de Duitse militaire machine: er was geen sprake van een Nederlands bevel
  over de troepen die ons land ten bate van Hitler leverde. Intussen hielpen die soldaten wel mee de toch al onafzienbare ellende in de SOWJET-UNIE te vergroten. ……….Er stond voor MUSSERT bitter weinig tegenover. Niet alleen namen de Duitse autoriteiten hem nauwelijks serieus,tenzij als marionet voor hun doeleinden,bovendien kreeg hij te maken met de steeds
  machtiger ..SS,die bij de NaI’s Her meest radicaal streefde naar een Duitse .opperheerschappij in
  Wuropa. Binnen de conceptie van SS-leiders als Himmler en Heydrichn, was voor MUSSERT’s
  ideeen over een onafhankelijk Neserland al in het geheel geen plaats.En Hitler zelf was wel bereid MUSSERT te ontvangen -bij..een van die gelegenheden legde MUSSERT zelfs een eed op de
  ‘Fuhrer aller Germanen’ af- en later te verklaren dat hij in hem de politieke leider v.h.Nederlandse
  volk zag,maar in werkelijkheid stelde dit alles weinig of niets voor. Toen talloze NSB-ers op’dolle
  dinsdag’ ,5. September 1944 ,het haAs kozen uit angst voor een plotselinge geallieerde invasie
  van ons land,was het met Mussert’s prestige al helemaal gedaan. Wat tenslotte voor vrijwel iedereen de bevrijding was,werd voor hem het begin van het einde,Op 7 mei 1946 werd hij na ook
  in hoger beroep ter dood veroordeeld te zijn ,bij Scheveningen geexecuteerd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s