De Telegraaf glijdt af naar de jaren´30

Screenshot_23

(Door: Mr. Harry La Croix)

Mijn vrijheid van meningsuiting over de huidige Telegraaf

Een klein stukje historie, waar De Telegraaf vast niet trots op is/was.:

“Onder zware druk van het Reichskommissariat (NAZI’s) moest Fraenkel uiteindelijk instemmen met het plaatsen van anti-joodse artikelen en SS-frontreportages; dat De Telegraaf dit toch deed, terwijl de meeste andere dagbladen dit weigerden, is hem en de krant na de oorlog zwaar aangerekend. Na het overlijden van Hendrik Holdert in juli 1944 en het aftreden van Fraenkel in oktober 1944 kwam De Telegraaf geheel in handen van Henri ‘Hakkie’ Holdert jr. en diens SS-trawanten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog drukte de drukkerij van De Telegraaf pro-Duitse bladen, waaronder de “Deutsche Zeitung in den Niederlanden”. Hiermee vertoonde De Telegraaf hetzelfde gedrag als het genazificeerde concern van drukkerij/uitgeverij De Arbeiderspers, die de vervaardiging van veel nationaalsocialistisch drukwerk (onder meer Storm, Groot Nederland en De Waag) ter hand nam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1945-1949: Verschijningsverbod

De Commissie voor de Perszuivering heeft geoordeeld dat Holdert het behoud van zijn kranten heeft bewerkstelligd door uit pure baatzucht en welbewust met de vijand te heulen financiële steun te verlenen aan diens handlangers en verraderlijke en vijandelijke propaganda te voeren. Het oordeel van de Commissie betekende voor de krant een verschijningsverbod voor dertig jaar. Dat verbod werd in 1949 opgeheven. In die periode werden op de persen van De Telegraaf de dagbladen Trouw en Het Parool gedrukt, beide voortgekomen uit het verzet. Het oordeel van de Commissie voor de Perszuivering heeft er mede toe bijgedragen dat De Telegraaf de exponent bij uitstek werd van de collaborerende pers. Dat beeld wordt volgens onderzoeker René Vos, “Niet voor publicatie, de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting”, enigszins genuanceerd. Volgens diezelfde Vos kunnen vetes van persoonlijke en zakelijke aard tussen verschillende uitgevers ook een rol gespeeld hebben”. Bron: Wikipedia

En dan nu enige voorbeelden van Telegraaf-censuur

 • Klaas1232 (gast)

Ik veroordeel dergelijke gebeurtenis. Maar met de wetenschap dat het geloof van dergelijk mannen en vrouwen de hele wereld wild(wil, eh…. taal- of typefout) overheersen en anders gelovigen, homo´s vermoord (t; eh…. taal of typefout) en vrouwen zwaar onderdrukt onder meer slaat en dergelijke ben ik tegen de komst van deze alleenstaande mannen. Daarnaast doet de politiek inmiddels niets meer voor Nederlanders en speelt zij sinterklaas

Mijn reactie: Je hebt geluk dat de redactie je reactie niet wegjorist. Meestal tegen de huisregels. Telegraaf wil alleen positieve dus GL ondersteunende reacties! Ik bewaar deze reactie en je zult zien: weggejorist!

Tweede artikel

 • Raadsleden moeten zich niet door hun persoonlijke voorkeur laten leiden maar luisteren naar wat de bevolking wil, meent Hans Leman. Anders horen ze volgens hem niet in de raad thuis. Bent u het met deze lezer eens? We horen graag hoe u er over denkt.

Hans Leman schrijft:

Het bedreigen van bestuurders is onder alle omstandigheden onacceptabel. Indien (lokale) bestuurders echter de mening van burgers die zich niét kunnen vinden in hun standpunten consequent negeren, zal er frustratie ontstaan.

Als bestuurders hun besluiten dan óók nog volledig baseren op persoonlijke ervaringen en emoties in plaats van op de meningen en gevoelens van degenen die zij geacht worden te vertegenwoordigen, ligt escalatie op de loer.

Dat dit het geval is bleek overduidelijk uit de reportage van Een Vandaag over het bedreigde Steinse raadslid mevrouw Li. Zij baseert haar besluit om voorstander te zijn van de opvang in haar gemeente niet op de wens van de lokale bevolking maar op het gegeven dat haar ouders destijds als vluchteling uit Indonesië naar Nederland waren gekomen. Een dergelijke houding zal bij burgers het gevoel ’genegeerd’ te worden wederom versterken.

Als bestuurders hun persoonlijke gevoelens niet kunnen laten overeenstemmen met de besluiten die genomen moeten worden vanuit de wens van de bevolking rest hen (eh…hun) niet anders dan om hun functie neer te leggen. Hoe comfortabel het pluche ook voelt.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl

Commentaar:

Op dit artikel zelf. Nu is repatriëren vanuit het vm. Nederlands Indië iets heel anders dan wegtrekken uit een oorlogsland. Deze mensen vluchtten voor een vijandige Indonesische overheid naar hun vaderland met Nederlandse schepen (zeer veel ontberingen en ziektes waren hun deel). Uit het vm. Nederlands Indië kwamen NEDERLANDERS, die voor de goede zaak hebben gevochten. Ze werden langdurig opgevangen op de Veluwe in de meest afschuwelijke behuizing van barakken. Maar in Syrië laten de lafhartige moslims (veelal met valse paspoorten, inderhaast gedrukt voor hen om ‘em te kunnen smeren) de meest kwestbaren: vrouwen en kinderen achter in het door oorlog getroffen gebied. Gezinsleden waaraan de de schijt hebben, toch tweede rangs spul niet?!. De vrouwen en kinderen in Syrië, die mogen gerust aan het oorlogsgeweld blootgesteld blijven staan, als ze het niet overleven, jammer dan!. De mannen smeren ‘em naar veilige gebieden en vertrekken daarna naar landen waar het economisch beter is. Vervolgens halen ze hun gezin op onder het mom van gezinshereniging. Dat soort zaken hebben ze al bedisseld toen ze nog in Syrië waren, niet waar, ze lazen onze wetgeving en dachten, hier hebben we het!

Mijn reactie voor De Telegraaf was: Weer een reactie om weg te jorissen Telegraaf. Ik schrijf binnenkort een boek over dit fenomeen: De democratie in Nederland bestaat uit journalisten die ons hun mening opdringen, voorbeelden te over (promoten van D66, SP, GL, de rest is tinnif). Bestuurders die lak hebben aan de ongeruste burger en een regering die gewoon doet wat Brussel haar opdraagt. Dat zijn burgers spekzat, daarom (heftige) reacties. En een krant die vroeger achter de burger stond maar nu geregeerd wordt door one tracked mind journalisten en hun controlebureaus. Ja, de Telegraaf glijdt weer af naar de jaren ´30 toen niks gezegd mocht worden dat tegen de gevestigde orde was.

De huisregels van reacties in de Telegraaf (WUZ)

 1. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”). Reacties die strijdig zijn met de wet, worden niet geplaatst. Daarbij kijken wij specifiek naar de artikelen 137 c , 137 d en 137 e van het Wetboek van Strafrecht .

Conclusie: Niet het OM, maar De Telegraaf, bestaande uit niet-juridisch opgeleide personen, bepaalt of u een strafbaar feit pleegt met een commentaar! Vraag: wie zal zich in een reactie strafbaar uiten? En hoe zit het met de aangifte?

 1. Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst.

Conclusie: Een heel vage term, bedoelt de Telegraaf hiermee zijn eigen fatsoensregels uit de jaren ´30 of zijn ze inmiddels moderner geworden. Wat verstaat De Telegraaf onder fatsoen, datgene wat ze in de jaren 30 deden, collaboreren, maar nu met de Nederlandse regering teneinde een hogere oplage te verkrijgen ? Als ik hun artikelen bekijk over bijvoorbeeld het neersabelen van Geert Wilders of het verheerlijken van onze daklozendief uit Utrecht, Duyvendak, Sing Farma, PvdA-pedo’s enz. dan voldoen deze zeker niet aan de huisregels die voor de abonnees wel gelden.

 1. Vergelijkingen met personen/regimes als Hitler, Dutroux, NSB-ers, Nazi’s, Osama, Taliban of iets dergelijks, worden niet geplaatst.

Conclusie: Wij abonnees mogen Osama en de Taliban niet vergelijken met fascistische organisaties als de islam, Hitler, NSB’ers (oh, ik vergeet dat ze bij de Telegraaf de uniformen van de NSB betaalden, vandaar die bescherming!!!). Of de Koran een fascistisch boek noemen!

 1. Doodsverwensingen worden niet geplaatst.

Conclusie: Een zeer goede huisregel, soms wel eens jammer dat je zoiets niet mag!

 1. Verwijzingen naar websites worden niet geplaatst.

Conclusie: Perfect.

 1. Persoonsgegevens worden niet geplaatst.

Conclusie: Duidelijk, want daarmee zou De Telegraaf de “Wet bescherming van persoonsgegevens” overtreden en dat is een strafbaar feit!

 1. Oproepen tot oproer en demonstraties worden niet geplaatst.

Conclusie: Bedoelt u hier een oproep door de schrijvende abonnee of in ruime zin ook als een (grof) betaalde advertentie wordt geplaatst, bijvoorbeeld Greenpeace, Milieudefensie?!

 1. Maak uw reacties niet te lang. De grens ligt bij 500 karakters. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd en ook niet geplaatst. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om dwingend een maximum van het aantal reacties op te leggen.

Conclusie: Als je in 500 tekens niet kunt zeggen wat je wilt of denkt ben je geen knip voor de neus waard? Klopt dat?  

 1. Schelden op of beledigen van mede-lezers wordt niet op prijs gesteld. Reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.

Conclusie: Dat geldt uiteraard niet voor de journalisten, die schelden er op los, zonder aanziens des persoons. Maar de abonnee hoort zich te gedragen in zijn evt. geplaatste reactie, mits de redacteur uw reactie goedkeurt!

 1. Reacties die onze motivatie in twijfel trekken, worden niet geplaatst.

Conclusie: We glijden af naar de 30’er jaren. Geen kritiek op de motivatie van de krant, big brother knows it all, alles klakkeloos en kritiekloos aanvaarden! U bent het ergens niet mee eens? Zoek dan maar een ander forum.

 1. Respecteer het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Zo niet, dan worden reacties niet geplaatst.

Conclusie: Het artikel van een derde zou eens strijdig kunnen zijn met regel 10, niet waar?!

 1. Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst.

Conclusie: Reserveert de Telegraaf voor betaalde sectie, kost immers geld. Maar het geldt niet voor de boekenverkoop van bepaalde personen zoals BN’ers, die mogen ongebreideld hun waar aanprijzen, zorgt voor publiciteit en dus verkoop van de krant omhoog.

 1. Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst.

Conclusie: Verduidelijking graag!

 1. Wij willen graag reacties onder gewone namen. Daarnaast zijn alleen initialen of Telegraaf-gebruikersnamen toegestaan.

Conclusie: Mooi initiatief, zoals bijvoorbeeld “klaas 232” of “Mollie 30” zijn toegestaan?

 1. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het artikel. Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel worden niet geplaatst.

Conclusie: Denkt de Telegraaf nu echt dat er in deze tijden nog mensen zijn die over aardappelen praten als het over asielzoekers gaat?!

 1. Letterlijk identieke reacties worden niet geplaatst.

Conclusie: De abonnee volstaat met goed- of afkeuring.

 1. Nietszeggende reacties zonder onderbouwing worden niet geplaatst.

Conclusie: Nietszeggend? Wie beoordeelt dat? Ik ken heel wat reacties zonder onderbouwing die klinken als een klok, bijvoorbeeld: klets, onzin, goed, gelul, fout! Plaatsen we niet?

 1. Reacties die bol staan van de taalfouten, worden niet geplaatst. We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingsfoutjes, maar we voeren geen correcties op de reacties en kunnen te slecht geschreven commentaren niet plaatsen.

Conclusie: Dat geldt uiteraard niet voor de journalisten die in geen enkel artikel ooit taalfouten maakten, type- en/of vervoegingsfouten daargelaten……. De lat ligt voor de abonnees hoger. Deze regel is in strijd met artikel 1 Grondwet. Het sluit nl. mensen, die niet goed zijn opgeleid of die geen goed onderwijs hebben gevolgd, uit voor het geven van een reactie in een abonneerubriek. Schande! U discrimineert deze mensen.

 1. Reacties geheel of gedeeltelijk in een dialect of in een andere taal dan het Nederlands kunnen we niet plaatsen.

Conclusie: Goed yer, oan siens!

 1. Reacties waarin onnodig gebruikt wordt gemaakt van hoofdletters, plaatsen we niet.

Conclusie: Ter beoordeling van De Telegraaf.

 1. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te weigeren, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.

Conclusie: Het kapstokartikel, waaraan we alles kunnen ophangen wat ons niet zint. Wordt er teveel gescholden over het journaille en de kwaliteit daarvan dan plaatsen we het niet.

 1. Reageer op de inhoud van een artikel.

Conclusie: Ja en als je dat doet Jorissen ze je commentaar weg, met toepassing van huisregel 21.

 1. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat van iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

Conclusie: Zo was het ook in de jaren ´30, de Telegraaf heeft heel wat mensen aan de bezetter overhandigd, niet via een IP-adres, maar omdat ze ze kenden. Inmiddels zullen ze we een heel IP-archief hebben. Overigens is het aanleggen van een IP-adresbestand gecombineerd met de naam van iemand die reageert, wettelijk verboden. Wie kan er eigenlijk aangifte doen bij bedreigingen? De Telegraaf alleen als ze als krant bedreigd wordt, niet namens degene of groep die bedreigd wordt? Deze persoon of groep dient zelf aangifte te doen?! Dit is een bedreigende huisregel die juridisch geen enkele inhoud heeft. Let op de formulering “kunnen wij aangifte doen”. Dat kunnen ze helemaal niet.

Tenslotte: We doen er alles aan om zorgvuldig met uw reacties om te gaan.

Conclusie:

De meeste huisregels zijn een wassen neus! Sommige zijn zelf gevaarlijk en staan de vrijheid van meningsuiting in de weg, schending van een grondwetsartikel, sommigen discrimineren.

 Mijn advies in hoofdletters luidt: KIJK UIT TELEGRAAF WAT JE DOET. JULLIE GLIJDEN AF.

Door:
Mr. Harry La Croix
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Lügenpresse", Desinformatie, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, mainstream-media, meningsdictatuur, Nederland, propaganda, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

20 reacties op De Telegraaf glijdt af naar de jaren´30

 1. Jan Wandelaar zegt:

  +
  The Daily Bullshit
  +

  Like

 2. Claudia M. zegt:

  Niet alleen de Telegraaf hoor, mijn iets te anti EU reactie werd bij Elsevier ook vakkundig en pijlsnel verwijderd. Bron hier, heeft me voor zover ik weet nog nooit gejorist…

  Like

 3. Guardiacivil zegt:

  mijn bericht en het verzoek dit te plaatsen in de Telegraaf werd zonder meer geweigerd. Artikel ging over verwaarlozing van de Nederlandse burger tav berichtgeving door de krant maar wel elke dag het nieuws over de imigratie.

  Like

 4. BigLJohn zegt:

  Iedere MSM krant, eigenlijk alle kranten in Nederland, is in zijn streven gelijk aan de Telegraaf. Het Brabants Dagblad is er ook zo een. Vandaag stond er een linkse reactie in de krant, eentje die asielzoekers ophemelde en die protesterende Nederlanders raar wegzette. Als ik een opinie wil plaatsen aangaande de E.U. Islamisering of massa immigratie, word die veelal geweigerd. Meerdere keren belde ik de reactie op waarom mijn artikel alweer niet geplaatst werd. En dan kwamen de dooddoeners; Er zijn al meerdere reacties over dit onderwerp (Ik zie dan altijd lauwe reacties zonder smaak of kraak). Of; Uw artikel heeft meer dan 500 woorden (linkse reacties krijgen soms het dubbel aantal woorden aangeboden). Kort uw artikel a.u.b. in. Daarna stond mijn artikel wel in de krant, sterk ingekort en wat verhaal betreft aangepast door de redactie. Heel de ziel is dan uit het verhaal, wat aldus een verhaal is geworden waar niemand zich druk over zal maken. Het is dat ik graag een papieren krant lees. Voor mij is alleen het plaatselijk nieuws interessant, de sport, en de overlijdensberichten. Voor de rest kan het BD mij gestolen worden. Nationaal en internationaal nieuws bekom ik via het internet, zoals deze site. Het BD, een liegkrant en opinieweigeraar zoals alle kranten in Nederland !

  Like

  • BertG. zegt:

   Zo als alle kranten inderdaad.
   Hier in het plaatselijke krantje zal je ook nooit een kritische reactie of inzending vinden.
   Schande wordt er gesproken over de mensen die “vluchtelingen” gelukszoekers noemen. Mens onwaardig ben je dan eigenlijk.
   Enkel lovende stukken over de islamisering en hoe gezegend wij daar wel mee moeten zijn als open en hartelijke mensen.
   Ik doe dus geen moeite meer om nog 1 bladzijde om te slaan van zulke flut krantjes.

   Like

 5. Robby E. zegt:

  Ja was me al opgevallen, regel 21 is een variatie op die geweldig oude werknemersgrap: ‘regel 1, de baas heeft altijd gelijk, regel 2, zo niet treedt regel 1 in werking!
  of zoiets.

  Like

 6. Pieter G zegt:

  Regelmatig plaatst Telegraaf niet om dubieuze gronden. Zo mag ik niet “Het Merkel regime” Het Merkel regime noemen. Dus dan moet je iets vernuftiger te werk gaan. De laatste tijd is het ook weer mis met Elsevier terwijl ik ze net een compliment had gegeven. Opeens is het weer Commentaar is gesloten. Nou net wanneer je wil los branden. Ook dan moet je bij het Merkel regime het omschrijven. Zoiets als: Wat ik het Merkel regime noem. in plaats van; Het merkel regime is een dictatuur. Dat laatste wordt niet geplaatst. Overigens zijn ze een stuk coulanter dan een jaar geleden. EUSSR wordt gewoon geplaatst. Maar het kan zo omslaan. Tijdens de laatste verkiezingen was het helemaal slecht. Vooral aantijgingen tegen de PVV en Wilders kon er geen commentaar geleverd worden.
  De linkse propaganda zit er wel bijna overal in gebakken. Bij RTL 4 een item over Zweden.
  Alleen propaganda, geen enkel tegen geluid. Niets over verkrachtingen en alle puinhopen.
  Ja dat de Zweedse burger allemaal asielopvangplaatsen in brand steekt. Alleen mensen aan het woord die in de asielindustrie werken. Wat een bagger zeg…

  Like

 7. ieznogoedh zegt:

  Ach, niet alleen bij de Telegraag, ook bij Xandernieuws wordt je “vriendelijk doch zeer dringend” verzocht niet meer te reageren als je het lef hebt om vraagtekens bij de handelwijze van de redactie te zetten. En bij de Dagelijkse Standaard (komt daar nog wel iemand tegenwoordig?) was het een tijd geleden al politieke correctheid dat de klok sloeg en dus niet anders.

  Like

 8. leefbarbaar zegt:

  De telegraaf is een hopeloos foute krant. Dat wisten we toch al?
  Fel tegen de PVV, dus fel tegen ons, Nederlanders.
  Plaatst honderden artikel over een Marokkaanse crimineel, neemt alles over van de persvoorliegers van de overheid en is walgelijk overdreven oranje-gezind.
  Het is een vehilkel om geld naar binnen te harken, niet om nieuws te brengen.
  Nooit kopen, zelden bezoeken.

  Like

 9. daiyu-ninja zegt:

  De telegraaf heeft ooit een reactie van mij ZO veranderd, dat er een heel ander verhaal uit kwam.
  Ik had iets geschreven in de trant van: ze laten hier mensen binnen die niet met ons klikken omdat ze heel anders denken dan ons waardoor er problemen ontstaan. Maar opeens stonden de namen moslims en Breivik in mijn reactie vermeld.
  Ik heb ge-eist dat ze mijn reactie verwijderen, wat ze weigerde.
  Het is een valse krant waar mensen achter de knoppen zitten die denken dat ze ons kunnen opleggen zo te moeten denken als zij.
  Ik heb ze terug gemaild dat ik niets met zulke walgelijke mensen te maken wil hebben.

  Like

 10. Guardiacivil zegt:

  Massaal advertentie plaatsen met : DE FOUTSTE KRANT??? geen hond die je kan beschuldigen van: je bedoelt toch niet ……je weet wel???

  Like

 11. Meneertje zegt:

  De telegraaf houdt zwarte lijsten bij van mensen met een bepaald IP adres of email adres. U zult zien dat zodra u een ander IP adres en ook een ander email adres heeft uw reactie vrijwel altijd gewoon wordt geplaatst. De huisregels waarop gewezen wordt zijn een formaliteit. Je kan nog zo netjes zijn, als jouw achternaam van jouw email adres hen niet bevalt of jouw IP adres ooit op de zwarte lijst heeft gestaan, dan kan je nog zo vriendlijk zijn, het zal altijd worden afgewezen zonder te kijken naar inhoud. Het enige wat je kan doen is een ander IP adres nemen via een VPN en een ander email adres waarbij de achternaam anders is. Ze kijken niet naar de voornaam. Er komen erg veel klachten over de censuur bij de telegraaf binnen. Nogmaals praat alleen wat ze willen horen. Zodra je ook maar 1 maal een andere mening hebt, bijvoorbeeld over de Burka en het Burka verbod ( ik hou niet van Burka’s ) dan sta je op de zwarte lijst. Dit gaat vrijwel ongemerkt. Ik heb het getest met een ander IP adres en ander email en exact dezelfde reactie werd wel geplaatst.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Wie of wat geeft u het recht om onder de nickname “Meneertje” te reageren!?

   Webmaster

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 31 december 2015 om 18:06

    Het is toch niet deze persoon?
    Volgens mij hebben we nooit meer iets vernomen van Roy van Breemen?

    https://ejbron.wordpress.com/2014/09/21/in-memoriam-meneertje/

    [quote] Roy van Breemen zegt:
    28 september 2014 om 13:51
    “Meneertje”zegt…

    Ben inmiddels een paar dagen van deze “levens”bol. Ik wil jullie allemaal bedanken voor al Uw woorden die mij zoals ik nu ben ( geest) maar niet heus…is binnengedrongen.
    Zoals jullie wel weten, geloof ik niet in het “hierna-maals”. Ik was een instrument. En dat werkte niet meer. Ik zag mijn ziekte al aankomen enkele jaren geleden. Wat een toestand om met je eigen wil,…daar een einde aan te maken. Maar goed, da`s een ander onderwerp.
    Ik heb daags voor mijn overlijden met de persoon die u NU schrijft, afgesproken dat hij mijn “werk”mag voortzetten…..

    Daarom verkies ik ook de titel..

    “Menneertje zou zeggen…”

    Dank u wel. [/quote]

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Dat zou kunnen. Wellicht krijgen we nog bevestiging.

    E.J.

    Like

   • kanariepietje zegt:

    Hallo allemaal, ik heb begrepen dat Meneertje een overleden persoon is die bij u bekend is. Dit wist ik niet. Nu snap ik dat dit gevoelig ligt. Soms kan onwetendheid nu van mijn kant een fout inhouden. Ik ga nu de memorandum bezoeken van de persoon die op de nickname die ik typte bezoeken. Het woord Meneer had ik verkleind door er tje achter te zetten. Als nickname kies ik bijvoorbeeld op een andere computer site kanariepietje. Het spijt me en ik begrijp uw reactie. Eerst begreep ik niet in mijn email box wat er aan de hand is. Ik plaats deze reactie als kanariepietje en hoop dat deze nickname niet eerder aan iemand anders behoort.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Deze nickname kunt u rustig gebruiken. Nog bedankt voor uw reactie.

    Webmaster

    Like

 12. kanariepietje zegt:

  Ooh god, ik heb gelezen wat de eigenaar van de nickname Meneertje is overkomen. Dit is erg verdrietig. Onwetend koos ik Meneertje afgeleid van het woord Meneer als nickname. Mijn naam is bekend bij de webmaster vanwege mijn mail adres. Ik houd mijn mail in de gaten vanwege wat er nu heeft plaatsgevonden door mijn toedoen.

  Citaat: Hallo allemaal, ik heb begrepen dat Meneertje een overleden persoon is die bij u bekend is. Dit wist ik niet. Nu snap ik dat dit gevoelig ligt. Soms kan onwetendheid nu van mijn kant een fout inhouden. Ik ga nu de memorandum bezoeken van de persoon die op de nickname die ik typte bezoeken. Het woord Meneer had ik verkleind door er tje achter te zetten. Als nickname kies ik bijvoorbeeld op een andere computer site kanariepietje. Het spijt me en ik begrijp uw reactie. Eerst begreep ik niet in mijn email box wat er aan de hand is. Ik plaats deze reactie als kanariepietje en hoop dat deze nickname niet eerder aan iemand anders behoort.

  Like

  • Ik heb voor de verandering maar eens even mijn mond gehouden, maar ik vermoedde al, dat het bij U toeval en zeker geen kwade opzet was, omdat meneertje zijn nickname met een kleine letter schreef. Zulke piepkleine details zijn essentieel bij nicknames. (Die ik zelf overigens niet gebruik: Wie mij “moet hebben” die komt maar op! Maar dat is uiteraard persoonlijk.)
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

 13. Pingback: Telegraaf: Verdubbel de uitkeringen Politici. |

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s