LONGREAD: EU-wet leidt het einde van de fotografie in: U zult niet geloven wat de EU van plan is

Screenshot_128

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

DE TOTALE FASCISTISCH WORDING VAN DE EU: HOE BRUSSEL TOT HET EINDE VAN DE FOTOGRAFIE BESLOTEN HEEFT

Fotograferen in het openbaar of tevens in de private ruimte kan met onmiddellijke ingang tot 20 miljoen euro boete (per geval!) kosten. Overal waar niet of slechts zijdelings betrokkenen op een foto te herkennen zijn of zouden kunnen zijn, geldt in de toekomst:

Michael Mannheimer Blog

“Pas op Camera!”

Straatfotografie, sportfotografie, foto’s van bruiloften, sport of concerten en vele andere gebieden worden drastisch belast, of, om het preciezer te zeggen: zijn in het tot nu toe geldende kader in de toekomst helemaal niet meer mogelijk.

Dat geldt bijvoorbeeld als een trouwfotograaf de schriftelijke toestemming van alle gasten moet verkrijgen dat ze mogen worden gefotografeerd, en dat hij deze foto’s mag opslaan, verwerken en publiceren. Bij schending van de nieuwe voorschriften dreigen boetes ter hoogte van miljoenen. De rechtsonzekerheid is enorm, en de gieren-brigade der incassojuristen kunnen zich nu reeds in de handen wrijven.

Zonder toestemming van de afgebeelde personen mogen voortaan alleen nog leden van de “geïnstitutionaliseerde” pers en van de omroep, dus bijvoorbeeld fotografen met een vaste aanstelling, dergelijke beelden vervaardigen en publiceren.

Freelance fotografen, bloggers of ook amateurs, die op straat foto’s maken met hun mobiele telefoon hebben toestemming nodig van de afgebeelde personen – wat hoe dan ook totaal onrealistisch is, maar vanaf 25 mei van dit jaar rechtsgeldig wordt.

De reden voor deze totalitaire dwangmaatregel, die historisch ongekend is, kan er maar één zijn:

De EU wil in het vervolg de documentatie van de massa-immigratie in de duizenden steden en gemeenschappen onmogelijk maken

Niemand mag zijn camera meer op een Duitse of Franse straat richten, en daar, waar men erkent, dat 99% van de passanten aldaar immigranten zijn, een plaatje schieten. Niemand mag meer met zijn mobiele telefoon een video-opname maken als migranten Duitsers dood ranselen. Niemand mag meer een opname maken als migranten Duitse meisjes, vrouwen en oma’s verkrachten.

De documentatie van deze misdaden wordt vanaf 25 mei 2018 zwaarder bestraft dan de misdaad zelf

Interessant is daarnaast dat er over deze wet geen enkele openbare discussie is geweest onder het motto van de EU-misdadigers, zoals de alcoholist en hoofd-EU-er Juncker het formuleerde:

“Wij besluiten iets, brengen het vervolgens in de openbaarheid en wachten enige tijd af, wat er gebeurt. Als er vervolgens geen groot geschreeuw opgaat en geen opstand, omdat de meesten in het geheel niet begrijpen wat er werd besloten, dan gaan we door – stap voor stap, tot er geen weg terug meer is.”

Deze keer werd alleen iets besloten – maar niet meer in de openbaarheid gebracht. Omdat men heel goed wist dat als men dat zou hebben gedaan, er over heel Europa tegen deze fascistische wet een storm van protest losgebroken zou zijn.

Je kunt ook zeggen: de EU is op het gebied van het fascistisch en totalitair worden van haar instituties een stap “gegroeid”:

Men doet niet meer alsof de EU een democratie zou zijn. Men men stelt de wetten precies zoals ze in de CPSU, in de Communistische Partij van China en in het Politbureau van de DDR werden gesteld: Volledig voorbijgaand aan het volk, aan de beroemde soeverein, die volgens de grondwet de enige drager van Duitsland en zijn drie machten is – in werkelijkheid echter allang niets meer te zeggen heeft.

De soevereiniteit is dood! Leve de dictatuur van Brussel!

Het is een zowat duivelse inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, zo duivels dat men geneigd is om hen, die dit plan hebben verzonnen, door de straten te ranselen en aan de eerste de beste boom op te hangen.

Want wie, buiten henzelf, geeft ze het recht om een meer dan 150 jaar oude traditie, het fotograferen van de wereld zoals hij is, in te perken en te bestraffen met boetes, die iedere hobby- of beroepsfotograaf levenslang in de materiële misère zou storten?

Wie geeft deze handvol EU-misdadigers het recht om 550 miljoen bewoners van de EU voor te schrijven wie en wat ze mogen fotograferen en wie of wat niet?

Noch kan men in de toekomst de straten van Heidelberg fotograferen, noch het slot Neuschwanstein – noch de Zugspitze – of een opname van het landschap maken als er ook maar één mens zou worden afgebeeld, hoe ver hij ook van de lens verwijderd mag zijn.

Het plan, zoals de Brusselse misdadigers beweren, dient niet de “bescherming tegen feiten”:

Het dient slechts de bescherming van de documentatie van hun duizendjarig misdrijf, dat men kan betitelen als de grootste historische genocide in de geschiedenis der mensheid:

De massa-immigratie van honderden miljoenen Afrikanen en mensen uit het Nabije Oosten, meestal moslims, die zal leiden tot de geplande en gewenste ondergang van de blanke oorspronkelijke bevolking van Europa.

Dat gelooft U niet? Leest U dan het volgende artikel!

(Michael Mannheimer)

___________________________

Pas op, camera!

“Houdt u van een grapje”. Voor veel fotografen, of ze amateur zijn of professioneel, geldt dit motto vanaf 25 mei 2018 niet meer. Want op deze dag wordt de nieuwe gegevensbescherming-basisverordening (DSGVO) van de EU van kracht, die de voorschriften voor het instellen en opslaan van gegevens – waartoe ook het digitale fotograferen wordt gerekend – aanzienlijk verscherpt.

De nieuwe gegevensbescherming-basisverordening (DGSVO) geldt vanaf 25 mei 2018, ook met gevolgen voor de fotografie. De consequenties zijn dermate vergaand, dat de Hamburgse advocaat voor het mediarecht, Lars Rieck, al vreest: It’s the end of photography as we know it… and I don’t feel fine.”

Overal waar niet-betrokkenen of slechts zijdelings betrokkenen op een foto te herkennen zijn of zouden kunnen zijn, geldt binnenkort:

“Pas op, camera!”

Straatfotografie, sportfotografie, foto’s van bruiloften of van concerten en vele andere gebieden worden drastisch belast, of zijn in het tot nu toe geldende kader binnenkort helemaal niet meer mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld als een trouwfotograaf de schriftelijke toestemming van alle gasten dat zij gefotografeerd mogen worden, moet verkrijgen en dat hij deze foto’s mag opslaan, bewerken en publiceren. Bij schending van de nieuwe voorschriften dreigen boetes ter hoogte van miljoenen. De rechtsonzekerheid is enorm en incassoadvocaten mogen zich nu reeds in de handen wrijven. Wij beantwoorden de acht belangrijkste vragen.

1. Hoe is het recht op de eigen afbeelding tot nu toe geregeld?

Hier is reeds sinds 1907 de Wet op het Auteursrecht (KUG) van toepassing, die naar algemene inschatting voor een verstandige afweging heeft gezorgd tussen de belangen van fotografen en de persoonlijkheidsrechten van gefotografeerden. Centrale inhoud: afbeeldingen van plaatselijke toestanden of manifestaties, waarop personen slechts zijn afgebeeld als bijkomstigheid – dus bijvoorbeeld toeschouwers bij een voetbalwedstrijd – mogen worden gepubliceerd zonder toestemming. Volgens algemene rechtspraak heeft de Wet op het Auteursrecht bij twijfel voorrang boven de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens(BDSG).

2. Hoe ziet het er binnenkort uit?

Met de nieuwe DSGVO wordt elke digitale foto waarop personen te herkennen zijn een “verzameling van gegevens”. Achtergrond: digitale camera’s, smartphones en vergelijkbare apparaten fotograferen niet alleen, maar slaan ook veelvuldige gegevens op rondom de opname, bijvoorbeeld het tijdstip of, door middel van GPS, de plaats. Deze informaties zijn uit de zogenaamde EXIF-gegvens van het beeld af te lezen.

Zonder toestemming van de afgebeelde personen mogen binnenkort alleen nog maar leden van de “geïnstitutionaliseerde” pers en van de omroep, dus bijvoorbeeld fotografen met een vaste aanstelling, dergelijke plaatjes schieten en publiceren.

Freelance fotografen, bloggers, of ook amateurs, die op straat foto´s maken met hun mobiele telefoon, hebben toestemming nodig van de afgebeelde personen – wat hoe dan ook totaal onrealistisch is.

Daarnaast hoeven de foto’s niet eens op platformen als Instagram of Facebook te worden gepubliceerd. De opname telt reeds als gegevensverkrijging en valt daarmee onder de DSGVO. De gegevensbescherming-rechtskundige David Seiler uit Cottbus legt uit: “Het fotograferen van een persoon is een manier van het verkrijgen van persoonsbetrokken gegevens.: hoe de persoon er uitziet, leeftijd, geslacht, ras, plaats en datum van de opname, omstandigheden van de opname, zoals bijvoorbeeld het bezoek aan een manifestatie, samenzijn met andere personen enz.

3. Helpt de toestemming van de afgebeelde personen?

Die is in veel gevallen – bijvoorbeeld bij het fotograferen van de tribune bij een voetbalwedstrijd – helemaal niet mogelijk. En zelfs als alle gefotografeerden toestemmen, weet advocaat Lars Rieck, “geeft zij ook geen duurzame rechtszekerheid voor de fotograaf.”

Want enerzijds ligt de bewijslast bij de fotograaf. Aldus zou een schriftelijke toestemming vereist zijn, die voldoet aan alle rechtmatige dringende verzoeken. Als de betreffende personen op een afbeelding vriendelijk glimlachen naar de camera, geldt dat nog lang niet als toestemming. En daarnaast kunnen de gefotografeerden hun toestemming elk ogenblik zonder opgave van redenen weer intrekken. Als dat gebeurt, zou de fotograaf weliswaar beschermd zijn tegen eisen tot schadevergoeding, maar niet tegen de eis tot verwijdering en het niet verder verbreiden van de afbeelding.

4. Welke uitzonderingen zijn er?

Er zijn een paar uitzonderingsregelingen, die fotografen in de beschreven gevallen echter nauwelijks verder helpen. Ze gelden voor analoog-fotografie, voor opnames in louter persoonlijke en familiaire kring (die dan echter ook niet op internet mogen worden gepubliceerd), en voor afbeeldingen van overledenen. Boosaardig zou men kunnen zeggen: wie een groep personen met het spiegelreflex bouwjaar 1973 fotografeert en nadien alle afgebeelde personen het hoekje om helpt, bevindt zich juridisch gezien aan de veilige kant – tenminste inzake foto’s.

5. Welke straffen dreigen er?

Mediarechtskundige Rieck legt de consequenties uit:

“Bij het ingaan tegen de DSGVO dreigen er niet alleen boetes ter hoogte van miljoenen, maar bij sociaal-adequaat gedrag zelfs dwangbevelen, verboden en schadeclaims. Concreet worden fotografen bedreigd door geldboetes tot 20 miljoen per geval of 4% van de totale jaaromzet van over de hele wereld. Als gedurende de volgende maanden bekend wordt welke enorme schadeclaims hier mogelijk zijn, en als advocaten in toenemende mate op dit gebied aan de slag gaan, zou oor fotografen de situatie nog verder op de spits gedreven kunnen worden. Slechts een kleine troost: Foto’s en publicaties vóór 25 mei 2018 vallen niet met terugwerkende kracht onder de nieuwe DSGVO.

6. Gelden de nieuwe regels voor de hele EU?

Nee, iedere lidstaat van de EU had de mogelijkheid om zijn rechtspraak aan te passen aan de nieuwe DSGVO met behulp van “openingsclausules.” In een Zweeds wetsontwerp staat bijvoorbeeld:

“Zowel de DSGVO als andere gegevens-beschermingswetten zijn in de mate, waarin zij in strijd zijn met de persvrijheid of de vrijheid van meningsuiting, niet van toepassing.”

En ook de Oostenrijkse regering plant uitzonderingsregelingen voor media-ondernemingen en journalistiek werk. De Duitse Bondsregering is daarentegen passief gebleven en heeft verzuimd door passende wetten buitengewone hardvochtigheden en ontoelaatbare inperkingen te vermijden. Advocaat Rieck vermoedt:

“Het doel van de Duitse wetgever schijnt te zijn de vervaardiging van persoonsbetrokken foto’s en films principieel te verhinderen. Dit zou niet zo moeten zijn.”

7. Wat moeten hobby- en professionele fotografen nu doen?

Aangezien er in Duitsland tot op heden geen uitzonderingsregelingen zijn, treden de eerste tekenen van de DSGVO op 25 mei in volle omvang inwerking. Hoe de rechtspraak er in individuele gevallen uitziet, zullen de te verwachten processen de komende jaren pas uitwijzen.

Rechtbanken moeten bijvoorbeeld beslissen of straatfotografie onder het vergunningenstelsel voor kunst valt. Tot dan, aldus mediarechtsdeskundige Lars Rieck, is deze raad van toepassing:

“Als U niet werkzaam bent voor de zo genoemde geïnstitutionaliseerde pers of voor een omroeporganisatie respectievelijk. diens leverancier, wetenschap & onderzoek of ‘kunst’, kunt U naar alle waarschijnlijkheid foto’s en filmopnames,waarop personen te herkennen zijn in de toekomst alleen nog maar met hun toestemming zowel vervaardigen, opslaan en/of bewerken als doorgeven, gebruiken enz.”

8. Welke foefjes kunnen helpen?

Zolang de rechtsonzekerheid dermate groot is, zou het bij manifestaties tot lachwekkende scènes kunnen leiden. Wanneer een paartje een trouwfotograaf een opdracht geeft, geldt deze opdracht in principe alleen voor het fotograferen van het bruidspaar zelf. De fotograaf zou gasten, die schriftelijk toestemming hebben gegeven voor foto’s – bijvoorbeeld met behulp van een opgestoken embleem – kunnen kenmerken. Wat betreft het onderwerp sportfotografie verklaart Norbert Möller, voorzitter van de sportvereniging Hoogtaunus, in de Taunus-krant:

“Sommige verenigingen hebben al T-shirts in twee kleuren aangeschaft, zodat kinderen, die tijdens de wedstrijd niet mogen worden gefotografeerd, meteen te herkennen zijn.”

In principe zouden overigens ook hoofdpersonen en hoofdzakelijk belanghebbenden op een foto hun toestemming moeten verlenen om te worden gefotografeerd – dus bijvoorbeeld de band op een popconcert.

Of het onherkenbaar maken van personen een probaat middel is om foto’s rechtsveilig te kunnen publiceren, is overigens nog niet duidelijk. Want kunstmatige intelligentie is inmiddels doorgaans in staat om dergelijke bewerkingen terug te draaien. Mediarecht advocaten zullen zich in de komende maanden en jaren dus niet te beklagen hebben over gebrek aan werk.

Noch meer gedetailleerde informatie levert media-recht-advocaat Lars Rieck in zijn blog-bijdrage “Weetjes m.b.t. DSGVO -7 tips voor fotografen”.
https://www.ipcl-rieck.com/allgemein

Meer over het onderwerp DSGVO

In 7 stappen naar een DSGVO-conform internetoptreden. www.lead-digital.de
De basisverordening voor gegevensbescherming (DSGVO) omvat ook regelingen, die ondernemingen bij het bedrijven van hun internet-pagina’s dringend in acht moeten nemen. Van like-buttons tot cookies – dat moet nog voor het in werking treden op 25 mei in orde worden gemaakt om forse boetes te vermijden.

(Bron: https://www.lead-digital.de/dsvgo-vorsicht-kamera/)

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in dictatuur, EUSSR. Bookmark de permalink .

74 reacties op LONGREAD: EU-wet leidt het einde van de fotografie in: U zult niet geloven wat de EU van plan is

 1. Islamische invasie van India: De Grootste Genocide in de Geschiedenis

  Moslim historicus Firishta [volledige naam Muhammad Qasim Hindu Shah, geboren in 1560 en stierf in 1620], de auteur van de Tarikh-i Firishta en de Gulshan-i Ibrahim, was de eerste die een idee gaf van het middeleeuwse bloedbad dat India was tijdens een Moslimregering, toen hij verklaarde dat meer dan 400 miljoen hindoes werden afgeslacht tijdens de islamitische invasie en bezetting van India. Overlevenden werden tot slaaf gemaakt en gecastreerd. De bevolking van India zou rond de 600 miljoen zijn geweest ten tijde van de mosliminvasie. Tegen het midden van de 1500 was de Hindoe bevolking 200 miljoen.

  Tegen de tijd dat de Britten naar de kusten van India aankwamen en na eeuwen van islamitisch recht dat India regeerde, gedroeg de Hindoe bevolking zich niet als hun normale zelf; ze gedroeg zich als moslims. Er zijn veel getuigenissen uit de Britse archieven van afschuwelijke Hindoe-incidenten die schokkend waren voor de Britten – en daarom noemden ze de mensen soms “wilden”. Ja, iedereen die wordt besmet door de associatie met de islamitische ‘cultuur’ wordt echt besmet en verwilderd. Dat is precies waarom het zo schadelijk en gevaarlijk is.

  Tegenwoordig is India, net als andere culturen met een ziel die door de islam wordt afgeslacht, niet echt een hindoe-natie. India is een schaduw van de islam, een Hindufied versie van de islam, waar elke menselijke gruweldaad is nagebootst en geadopteerd in een cultuur die eerder vreemd was aan dergelijke brutaliteit. En in combinatie met zijn buitenlandse mohamedaanse plaag, zijn deze islamitische gewoonten aangenomen en geaccepteerd als een “normaal” onderdeel van de Indiase cultuur. Maar als we naar de pre-islamitische Indiase cultuur kijken, was het over het algemeen een welwillende cultuur van kennis en leren, veel meer dan het nu is.

  Vanaf de tijd van de Umayyad-dynastie (711AD) tot de laatste Mughal, Bahadur Shah Zafar (1858), zo alom geprezen als grote leiders door Indiase historici zelf, werden hele steden platgebrand en de bevolking vermoord, met honderdduizenden mensen vermoord in elke campagne, en vergelijkbare nummers gedeporteerd als slaven. Elke nieuwe indringer maakte (vaak letterlijk) zijn heuvels van Hindus-schedels. Zo werd de verovering van Afghanistan in het jaar 1000 gevolgd door de vernietiging van de Hindoe bevolking; de regio wordt nog steeds de Hindu Kush genoemd, d.w.z. “hindoe-slachting”.

  De verspreiding en bezetting van India door het Mughal Empire.

  De genocide die de Hindoes en Sikhs van India door toedoen van Arabische, Turkse, Mughalse en Afghaanse bezetters leed gedurende een periode van 800 jaar is nog formeel niet erkend door de Wereld.

  De enige vergelijkbare genocide in het recente verleden was die van het Joodse volk door toedoen van de nazi’s.

  De holocaust van de Hindoes in India was van nog grotere proporties, het enige verschil was dat het 800 jaar duurde, totdat de brutale regimes effectief overmeesterd werden in een strijd van leven en dood door de Sikhs in de Punjab en de Hindu Maratha legers in andere delen van India in de late 1700’s.

  We hebben uitgebreide literaire bewijzen van ’s werelds grootste holocaust van bestaande historische hedendaagse ooggetuigenverslagen. De historici en biografen van de binnenvallende legers en de daaropvolgende heersers van India hebben vrij gedetailleerde verslagen achtergelaten van de gruweldaden die ze begingen in hun dagelijkse ontmoetingen met hindoes in India.

  Schilderijen van Edwin Lord Weeks.

  Deze hedendaagse records pochte en verheerlijkten de misdaden die gepleegd waren – en de genocide van tientallen miljoenen hindoes, massale verkrachtingen van Hindoe vrouwen en de vernietiging van duizenden oude Hindoeïstische / Boeddhistische tempels en bibliotheken zijn goed gedocumenteerd en vormen een solide bewijs van ’s Werelds grootste holocaust.

  Dr. Koenraad Elst in zijn artikel “Was er een islamitische genocide van hindoes?” Stelt:

  “Er is geen officiële schatting van het totale dodental van hindoes door toedoen van de islam. Een eerste blik op belangrijke getuigenissen van islamitische kroniekschrijvers duidt erop dat moslim Heilige Strijders meer dan 13 eeuwen en een territorium zo uitgestrekt als het Subcontinent gemakkelijk meer Hindoes hebben gedood dan de 6 miljoen van de Holocaust. Ferishtha somt verschillende keren op wanneer de Bahmanitische sultans in centraal India (1347-1528) honderdduizenden Hindoes doodden, die ze als een minimumdoel stellen wanneer ze de Hindoes willen straffen; en ze waren slechts een provinciale dynastie van de derde rang.

  De grootste slachtingen vonden plaats tijdens de invallen van Mahmud Ghaznavi (ca. 1000 CE); tijdens de daadwerkelijke verovering van Noord-India door Mohammed Ghori en zijn luitenanten (1192 ev); en onder het sultanaat van Delhi (1206-1526). ”

  Hij schrijft ook in zijn boek “Ontkenning in India”:

  “De islamitische veroveringen, tot in de 16e eeuw, waren voor de hindoes een pure strijd van leven en dood. Hele steden werden afgebrand en de bevolking werd afgeslacht, met honderdduizenden mensen gedood in elke campagne en vergelijkbare aantallen werden gedeporteerd als slaven. Elke nieuwe indringer maakte (vaak letterlijk) zijn heuvels van Hindus-schedels. Zo werd de verovering van Afghanistan in het jaar 1000 gevolgd door de vernietiging van de Hindoe bevolking; de regio wordt nog steeds de Hindu Kush genoemd, d.w.z. hindoe-slachting. ”

  Will Durant debatteerde in zijn boek uit 1935 “The Story of Civilization: Our Oriental Heritage” (pagina 459):

  “De Mohammedaanse verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis. De islamitische historici en geleerden hebben met grote vreugde en trots de slachtpartijen van hindoes geregistreerd, gedwongen bekeringen, ontvoering van Hindoe vrouwen en kinderen om markten te slachten en de vernietiging van tempels uitgevoerd door de krijgers van de islam in 800 AD tot 1700 na Christus. Miljoenen Hindoes zijn in deze periode door zwaard met de islam bekeerd. ”

  Francois Gautier schreef in zijn boek ‘Rewriting Indian History’ (1996):

  “De bloedbaden bestendigd door moslims in India zijn ongeëvenaard in de geschiedenis, groter dan de Holocaust van de Joden door de nazi’s; of het bloedbad van de Armeniërs door de Turken; uitgebreider zelfs dan de slachting van de Zuid-Amerikaanse inheemse bevolking door de binnenvallende Spanjaarden en Portugezen. ”

  Schrijver Fernand Braudel schreef in A History of Civilizations (1995), dat islamitische heerschappij in India als een

  “Koloniaal experiment” was “extreem gewelddadig” en “de moslims konden het land niet regeren behalve door systematische terreur. Wreedheid was de norm – verbrandingen, standrechtelijke executies, kruisigingen of impalementen, inventieve folteringen. Hindoetempels werden vernietigd om plaats te maken voor moskeeën. Bij gelegenheid waren er gedwongen conversies. Als er ooit een opstand was, werd die onmiddellijk en wreed onderdrukt: huizen werden platgebrand, het platteland werd verwoest, mannen werden afgeslacht en vrouwen werden als slaven weggevoerd. ‘

  Alain Danielou schrijft in zijn boek Histoire de l ‘Inde:
  “Vanaf het moment dat moslims arriveerden, rond 632 AD, wordt de geschiedenis van India een lange, monotone reeks van moorden, bloedbaden, spoliaties en vernietigingen. Het is, zoals gebruikelijk, in de naam van ‘een heilige oorlog’ van hun geloof, van hun enige God, dat de barbaren beschavingen hebben vernietigd, hele rassen hebben vernietigd. ‘

  Irfan Husain observeert in zijn artikel “Demons from the Past”:

  “Hoewel historische gebeurtenissen moeten worden beoordeeld in de context van hun tijd, kan niet worden ontkend dat zelfs in die bloedige periode van de geschiedenis, geen genade werd getoond aan de Hindoes, jammer genoeg om op het pad te staan ​​van ofwel de Arabische veroveraars van Sindh en zuiden Punjab, of de Centraal-Aziaten die vanuit Afghanistan binnenvielen … De moslimhelden die in onze geschiedenisboeken groter dan het leven voorkomen, hebben enkele vreselijke misdaden gepleegd. Mahmud van Ghazni, Qutb-ud-Din Aibak, Balban, Mohammed bin Qasim en Sultan Mohammad Tughlak, hebben allemaal met bloed bevlekte handen die het verstrijken van jaren niet hebben gereinigd .. Door hindoe-ogen gezien, was de invasie van moslims in hun thuisland een regelrechte ramp.

  “Hun tempels werden verwoest, hun idolen vernield, hun vrouwen verkracht, hun mannen gedood of slaven genomen. Toen Mahmud van Ghazni Somnath binnenkwam tijdens een van zijn jaarlijkse invallen, slachtte hij alle 50.000 inwoners. Aibak heeft honderdduizenden vermoord en tot slaaf gemaakt. De lijst met gruwelen is lang en pijnlijk. Deze veroveraars rechtvaardigen hun daden door te beweren dat het hun religieuze plicht was om niet-gelovigen te slaan. Ze hulden zich in de ban van de islam en beweerden dat ze voor hun geloof vochten, terwijl ze in werkelijkheid toegaven aan ongecompliceerde slachting en plundering … ”

  Een staaltje van hedendaagse ooggetuigenverslagen van de indringers en heersers, tijdens de Indiase veroveringen.

  De Afghaanse heerser Mahmud al-Ghazni viel India niet minder dan zeventien keer binnen tussen 1001 – 1026 AD. Het boek ‘Tarikh-i-Yamini’, geschreven door zijn secretaresse, documenteert verschillende afleveringen van zijn bloedige militaire campagnes:

  “Het bloed van de ongelovigen stroomde zo overvloedig [in de Indiase stad Thanesar] dat de stroom verkleurd was, ondanks de zuiverheid ervan, en mensen konden het niet drinken … de ongelovigen verlieten het fort en probeerden de schuimende rivier over te steken … maar veel van hen werden gedood, genomen of verdronken … Bijna vijftigduizend mannen werden gedood. ”

  In het hedendaagse record – ‘Taj-ul-Ma’asir’ van Hassn Nizam-i-Naishapuri, wordt gesteld dat wanneer Qutb-ul-Din Aibak (van Turko – Afghaanse oorsprong en de Eerste Sultan van Delhi 1194-1210 AD) veroverde Meerat, sloeg alle hindoetempels van de stad af en bouwde moskeeën op hun sites. In de stad Aligarh bekeerde hij hindoegezins door het zwaard tot de islam en onthoofdde iedereen die zich aan hun eigen religie hield.

  De Perzische historicus Wassaf schrijft in zijn boek ‘Tazjiyat-ul-Amsar wa Tajriyat ul Asar’ dat toen de Alaul-Din Khilji (een Afghaan van Turkse origine en tweede heerser van de Khilji-dynastie in India 1295-1316 na Christus) de stad Kambayat aan het hoofd van de Golf van Cambay, vermoordde de volwassen mannelijke Hindoestaanse inwoners voor de glorie van de islam, zette stromende rivieren van bloed, stuurde de vrouwen van het land met al hun goud, zilver en juwelen naar zijn eigen huis, en maakte ongeveer twintigduizend hindoeïstische maagden zijn privéslaven.

  India heeft een diepe, lange culturele geschiedenis. Het hindoeïsme begon daar rond 1500 v.Chr. En het Boeddhisme rond de 6e eeuw v.Chr. Deze cultuur had indrukwekkende intellectuele, religieuze en artistieke bezigheden geëvolueerd. Pre-en post de vroege dagen van de islam, Indiase wetenschappers namen hun werk in de wetenschap, wiskunde (nul, algebra, geometrie, het decimale systeem, de zogenaamde ‘Arabische’ cijfers zijn eigenlijk hindoe degenen!), Geneeskunde, filosofie, enz. Aan de rechter van anderen (inclusief moslims zoals Bagdad).

  Anderen kwamen om in de gevestigde universiteiten van India te studeren. Indiase kinderen (jongens en meisjes) werden opgeleid in het relatief wijdverspreide onderwijssysteem in een breed scala van onderwerpen, zoals wetenschap, geneeskunde en filosofie. India’s kunst en architectuur was prachtig. Ze waren een welvarend volk. Toen kwam de islam – slachting, slavernij, verkrachting, geweld, plundering; vernietiging van religieuze sites, kunst en architectuur; armoede, uitbuiting, vernedering, hongersnood, gedwongen bekering, achteruitgang van intellectuele bezigheden, sociale vernietiging en een verslechtering van sociale kwalen. Voor de islam is alles wat niet islamitisch is uit een tijd van onwetendheid – jahiliyya – en moet het worden vernietigd (of toegeëigend en de islam genoemd!). De aanval veroorzaakte de Roma (zigeuners), vernietigde het ‘hindoeïstische’ Afghanistan en vormde Pakistan (Kasjmir) en Bangladesh.

  De kosten van de invasies van moslims zijn enorm in levens, rijkdom en cultuur. Schattingen suggereren dat 60-80 MILJOEN mensen stierven in de handen van islamitische indringers en heersers tussen 1000 en 1525 alleen (dwz meer dan 500 jaar – de bevolking viel). (Lal geciteerd in Khan p 216) Onmogelijk je denkt? In de Onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh, 1971, heeft het islamitische Pakistaanse leger in slechts 9 MAANDEN 1,5-3 miljoen mensen (voornamelijk moslims …) gedood. (Khan p 216). De wereld keek de andere kant op, maar doen we dat niet altijd als het moslims zijn die het geweld plegen! [* Het werkelijke aantal hindoes dat op brute wijze door moslims werd afgeslacht, bedroeg ongeveer 400 miljoen, niet 60-80 miljoen, volgens Firishta [1560-1620], de auteur van de Tarikh-i Firishta en de Gulshan-i Ibrahim]

  Op basis van de beschikbare cijfers is het aantal Indiërs dat tot slaaf wordt gemaakt enorm!

  De islamitische verovering van India was waarschijnlijk de bloedigste in de geschiedenis:

  De islamitische historici en geleerden hebben met grootst mogelijke vrolijkheid en trots de slachtpartijen van hindoes geregistreerd, gedwongen bekeringen, ontvoering van Hindoe vrouwen en kinderen naar slavenmarkten en de vernietiging van tempels uitgevoerd door de krijgers van de islam in 800AD tot 1700 na Christus. Miljoenen Hindoes werden in deze periode door het zwaard bekeerd tot de islam “(historicus Durant geciteerd in Khan p. 201)

  En Rizwan Salim (1997) schrijft wat de Arabische indringers echt deden:

  ‘Wilden op een zeer laag niveau van beschaving en geen cultuur die de naam waard was, uit Arabië en West-Azië, begonnen vanaf de vroege eeuw India binnen te gaan. Islamitische indringers sloopten talloze hindoetempels, vernietigden ontelbare beeldhouwwerken en idolen, plunderden ontelbare forten en paleizen van hindoeïstische koningen, vermoordden enorme aantallen hindoegers en droegen Hindoe-vrouwen weg. ……… maar veel Indiërs lijken niet te erkennen dat de buitenaardse moslimluipers de historische evolutie van de meest mentaal geavanceerde beschaving van de aarde, de rijkste fantasierijke cultuur en de meest krachtige creatieve samenleving hebben vernietigd. “(Geciteerd in Khan p. 179)

  Natuurlijk vochten de Indianen vóór de Islam, maar het was NIET de gewoonte om religieuze sites tot slaaf te maken of te verwoesten of te vernietigen, of om gewassen en boeren te beschadigen. Veldslagen werden meestal uitgevoerd op open grond tussen militairen. (Khan p 205-207) Er was geen concept van ‘buit’, dus Indianen waren niet voorbereid op de aanval van de islam. Inheemse Indianen werden gedwongen te vluchten naar oerwouden en bergen, of geconfronteerd met slopende uitbuiting en belastingen, slachting of slavernij terwijl hun samenleving werd vernederd en vernietigd. Moslims vielen constant de inheemse, afgodische bevolking aan en vochten ook tegen elkaar in onophoudelijke opstanden door generaals, opperhoofden en prinsen gedurende de gehele tijd van islamitische heerschappij (Khan p 205).

  Slavernij: aanvankelijk omvatte ‘India’ een deel van het huidige Pakistan (Sindh), Bangladesh / Bengal en Kasjmir. Hindoeïsme en boeddhisme bloeide in Afghanistan vóór de islamitische overname (7e eeuw). In de 16e eeuw was Afghanistan verdeeld tussen het Moslim Mogul (Mughal) rijk van India en de Safaviden van Perzië.

  Aanvankelijk lieten de goddelozen Umayyaden de status van hindoes dhimmi toe – mogelijk vanwege hun grote aantal, weerstand tegen de islam en hun waarde als bron van belastinginkomsten. Dit is in strijd met de islamitische tekst en wet die de dood of bekering vereist voor afgodendienaars en polytheïsten. Toen Sultan Iltutmish (d 1236) werd gevraagd waarom de hindoes niet de keuze kregen tussen de dood en de islam, antwoordde hij:

  “Maar op dit moment in India … zijn de moslims zo weinigen dat ze als zout zijn (in een grote schaal) … maar na een paar jaar in de hoofdstad en de regio’s en alle kleine steden, wanneer de moslims goed ingeburgerd zijn en de troepen zijn groter … .het zou mogelijk zijn om Hindoes de keuze te geven voor de dood of de islam “(geciteerd in Lal [c] p 538) (kunnen we hier iets van leren)

  Ondanks hun vermeende ‘dhimmi’-status, werden massaslachting, massale gedwongen bekering en massale slavernij met de daaruit voortvloeiende gedwongen bekering tot de islam overal in de islamitische heerschappij toegepast en in de 20e eeuw, zoals velen eisten dat de afgodendienaars / polytheïsten bekeerden of stierven. Hindoestaanse strijders en mannen werden afgeslacht met vrouwen en kinderen tot slaven gemaakt. Eunuch-slavernij werd toegepast op jonge jongens.

  Vaak worden er geen echte cijfers gegeven, alleen opmerkingen als ‘talloze gevangenen / slaven’ of ‘alle vrouwen en kinderen zijn meegenomen’. Waar getallen worden geregistreerd, zijn ze angstaanjagend. Samen met mensen namen de moslims alles wat ze konden: munten, juwelen, kleding, meubels, afgoden, dieren, graan, enz. Of vernietigden het.

  Moslimheersers waren buitenlanders. Tot de 13e eeuw werden de meeste slaven uit India gestuurd maar na het Sultanaat van Delhi (1206) werden ze behouden voor het sultanaat, verkocht in India of elders verzonden. Slaven van elders werden geïmporteerd en islamitische legers waren samengesteld uit een breed scala aan buitenlandse slavengroepen die ‘bekeerd’ waren tot de islam en ‘hindoes’ en Indiase ‘bekeerlingen’.

  Slaven waren de beloofde buit van Allah en het verkrijgen ervan was een sterke motivatie voor de jihad.

  “De slaven waren zo overvloedig dat ze erg goedkoop werden; mannen … waren gedegradeerd … maar dit is de goedheid van Allah, die eer geeft aan zijn eigen religie en degradeert ontrouw “. (Islamitische kroniekschrijver Utbi op Sultan Subuktigin van Ghazni’s slavenovergang [942-997] in Sookdheo p166)

  In Sindh (eerste gebied met succes aangevallen) bestond de vroege ‘moslimgemeenschap’ voornamelijk uit slaven die gedwongen werden tot de islam en een klein aantal Arabische meesters (Khan p. 299). Aanvankelijk werden slaven uit India gedwongen, bijvoorbeeld Qasim (Arabier), de veroveraar van Sindh gestuurd door Hajjaj bin Yusuf Sakifi in het kalifaat van Walid I, nam 300.000 van een 3-jarige campagne in 712-715 (Khan p 299, Trifkovic p 109) . Moslimstrijders kwamen overal vandaan om deel te nemen aan deze ‘jihad’. Qasim werd plotseling teruggeroepen en geëxecuteerd (mogelijk door in de huid van een dier te worden gezaaid) voor het vermeende schenden van 2 Sindhi-prinsessen die bestemd waren voor de harem van de kalief !! (Lal [c] p 439)

  De Ghaznivids-Turken uit Ghazni, Afghanistan (997-1206) die de Punjab onderwierpen.

  Van 17 invallen (997-1030) stuurde Sultan Muhmud Ghazni (Turk uit Afghanistan, 997-1030) honderdduizenden slaven naar Ghanzi (Afghanistan), resulterend in een verlies van ongeveer 2 miljoen mensen via slachting of slavernij en verkoop buiten India (Khan p 315). Kroniekschrijvers (bijv. Utbi, de secretaris van de sultan) geven een aantal cijfers, bijvoorbeeld: van Thanesar bracht het islamitische leger 200.000 gevangenen terug naar Ghazni (Afghanistan). In 1019 werden 53.000 genomen. Eens was het 1/5 deel van de kalief 150.000, wat 750.000 gevangenen suggereerde. 500.000 werden in één campagne genomen (in Waihind) (Lal [c] p 551) Mahmud’s secretaris al-Utbi vermeldt:

  ‘Zwaarden flitsten als een bliksemschicht in de duisternis van wolken, en fonteinen van bloed stroomden als de val van de vallende ster. De vrienden van god versloeg hun tegenstanders … de Musalmannen richtten hun wraak op de ongelovige vijanden van God die 15.000 van hen vermoordden … waardoor ze voedsel maakten voor de dieren en roofvogels … God gaf zijn vrienden ook zo’n hoeveelheid buit als was buiten alle grenzen en berekeningen, inclusief 500.000 slaven mooie mannen en vrouwen “(Khan p 191)

  De Ghaznivid’s regeerden tot 1186 in het ‘Islamitische sultanaat van de Punjab’. Aanvallen in Kasjmir, Hansi en districten van de Punjab resulteerden in massaslachting en tot slavernij, bijv. 100.000 in een aanval van 1079 in de Punjab (Tarik -i-Alfi in Khan p 276-7, Lal [d] p 553

  Onder de heersers van Ghaurivid (Turken), bijvoorbeeld Mohammed Ghauri (Afghani) en zijn militaire commandant, toen heerser, Qutbuddin Aibak (r1206-1210), werd het Delhi-sultanaat opgericht. Massa-onthoofdingen, slavernij, gedwongen bekeringen, plundering en de vernietiging van tempels gingen door. Slaven waren ongelooflijk overvloedig. In 1195 nam Aibak 20.000 slaven van Raja Bhim en 50.000 in Kalinjar (1202) (Lal [c] p 536).

  “Zelfs de arme (moslim) huishouder werd eigenaar van talloze slaven.” (Khan 103, Lal [c] p 537).

  In de 13e / 14e eeuw geregeerd door de Khilji (Khaljis) en Tughlaq’s, groeide de slavernij toen de islam zich verspreidde. Duizenden slaven werden elke dag tegen een lage prijs verkocht (Khan p. 280). Alauddin Khilji’s (r 1296-1316) gevangenname van slaven was ontzagwekkend en hij boerde, ketente en vernederde slaven (Lal [c] p 540). Alleen al in de plundering van Somnath:

  “Nam een ​​groot aantal knappe en elegante meisjes gevangen, bedroegen er 20.000 en kinderen van beide geslachten .. meer dan de pen kan opsommen. Het Mohammedaanse leger bracht het land tot ruïne, vernietigde de levens van de inwoners en plunderde de steden en veroverde hun nageslacht. “(Historicus geciteerd in Bostom p 641, Lal [c] p 540)

  Vele duizenden werden afgeslacht. Alauddin Khilji (r 1296-1316) had 50.000 slaaf-BOYS in zijn persoonlijke dienst en 70.000 slaven werkten voortdurend aan zijn gebouwen (Lal [c] p 541)

  Vrouwen beoefenden Jauhar (verbrandden of doodden zichzelf om slavernij en verkrachting te voorkomen) en sati.

  De Sufi Amir Khusrau merkt op dat “de Turken, wanneer ze maar willen, elke hindoe kunnen grijpen, kopen of verkopen” (Lal [c] p 541)

  Enslaved and Castrated

  Eunuchen: Overal in de islamitische wereld werden de overwonnenen gecastreerd, ook in India. Dit werd gedaan zodat mannen harems konden bewaken, vleselijke toegeeflijkheid konden geven aan heersers, devotie konden geven aan de heerser, omdat ze geen hoop hadden op een eigen gezin en dit verminderde natuurlijk snel de fokvoorraad van de overwonnenen. Castratie was een gangbare praktijk in heel de moslimregering die mogelijk bijdroeg aan de DECLINE in de Indiase bevolking van 200 miljoen in 1000 CE tot 170 miljoen in 1500 CE (Khan p 314)

  Nadat Sultan Bakhtiyar Khilji in 1205 Bengalen veroverde, werd het een toonaangevende leverancier van gecastreerde slaven. Dit bleef het geval in de Mogul-periode (1526-1857).

  Akbar de Grote (1556-1605) bezat eunuchen. Said Khan Chaghtai bezat 1200 eunuchen (een ambtenaar van Akbar’s zoon Jahangir)! In het bewind van Aurangzeb werden in 1659 in Golkunda (Hyderabad) 22.000 jongens ontmaskerd en aan moslimheersers en -bestuurders gegeven of verkocht. (Khan 313).

  Sultan Alauddin Khilji (r 1296-1316) had 50.000 jongens in zijn persoonlijke dienst; Sultan Muhammad Tughlaq (r 1325-51) had 20.000 en Sultan Firoz Tughlaq (r 1351-1388) had 40.000 (Firoz Tulghlaq verzamelde graag jongens op welke manier dan ook en had in totaal 180.000 slaven (Lal [c] p 542). onder verschillende sultans waren eunuchen Moslim historici registreren de ‘verliefdheid’ van sultans Mahmud Ghazni, Qutbuddin Aibak en Sikandar Lodi – voor knappe jonge jongens! Sultan Mahmud was verliefd door zijn hindoe-commandant Tilak (Khan p 314)

  Conclusie: het onmenselijke gedrag dat door moslims op de hele Indiase bevolking werd toegepast, was hetzelfde, of de moslims nu soefi’s, Arabieren, Afghanen, Turken of Mogul waren, want allen volgden de wetten, de tekst en het mooie voorbeeld van Mohammed. Het moet ook worden opgemerkt dat het geweld en de slavernij voortduurden, zelfs nadat ze de virtuele controle over India hadden, omdat het doel niet alleen was om te veroveren, maar om iedereen tot de islam te dwingen. Moslims kwamen niet om zich bij de Indiase samenleving aan te sluiten, ze kwamen om het uit te roeien en te vervangen door de islam – wat hen vertelt dat zij alles bezitten omdat het de buit is die door Allah is beloofd. De heidenen / afgodendienaars, polytheïsten moesten zich bekeren of sterven en alleen dan kon er (islamitische) vrede zijn! Slaven waren de enige beloning voor de strijders van de islam – een deel van de buit beloofd door Allah.

  Referenties:

  1) Bostom, A. G. ‘The Legacy of Jihad: Islamic holy war and the fate of the non-Muslims.’ Prometheus Books. New York. 2005.
  2) Khan, M. A. ‘Islamic Jihad: A legacy of forced conversion, imperialism and slavery.’ iUniverse, Bloomington, IN. 2009. (An Indian ex-Muslim) – FULL PDF BOOK HERE
  3) Lal [a], K.S. Muslims invade India p 433-455 in Bostom (1) above.
  4) Lal [b], K.S. Jihad under the Turks and jihad under the Mughals p 456-461 in Bostom (1) above.
  5) Lal [c], K.S. Slave-taking during Muslim rule p535-548 in Bostom (1) above.
  6) Lal [d], K.S. Enslavement of Hindus by Arab and Turkish invaders p 549-554 in bostom (1) above.
  7) Lal [e], K.S. The Origins of Muslim slave system p 529-534 in bostom (1) above.
  8) Reliance of the Traveller: A classic manual of Islamic sacred law. In Arabic with facing English Text, commentary and appendices edited and translated by Nuh Ha Mim Keller Al-Misri, Ahmad ibn Naqib; Amana publications Maryland USA 1994.
  9) Sookhdeo, P. ‘Global Jihad: The future in the face of Militant Islam.’ Isaac Publishing. 2007.
  10) Trifkovic, S. ‘The sword of the prophet.’ Regina Orthodox Press, Inc. 2002.
  11) Ye’or, Bat. ‘Islam and Dhimmitude: Where civilisations collide’ translated from the French by Miriam Kochan and David Littman. Fairleigh Dickinson University Press 2002, reprint 2005.

  Bron:
  https://themuslimissue.wordpress.com/2015/08/31/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history/

  Geliked door 1 persoon

 2. Johan zegt:

  Die ‘boven ons gestelden’ van de EU kunnen hartstikke dood vallen met hun nieuwe fotografiewet. Ik kom graag op hun begrafenis een plaatje schieten.
  Dit soort ‘maatregelen’ is toch niet meer te behappen ?

  Geliked door 3 people

  • Oeps48 zegt:

   @ Johan (10 mei 2018 om 13:04)

   Dames en Heren.

   Begrafenis ??? Dat is veel te netjes !!! We voeren ze op aan de wilde beesten en de haaien.

   Like

 3. Steven zegt:

  Jaa..het begint al een ECHTE EU dictatuur te worden.
  Eerdaags zullen er ook wel strafrechtelijke regels worden ingevoerd over het schrijven van incompetente leiders in de EU, of het ZWARE drankprobleem van Junkie.
  En het schrijven over NEP asielzoekers zal u in de toekomst ook wel op enkele jaren celstraf komen te staan.
  En zo gaan we stap voor stap verder totdat we een tweede Noord Korea zijn.

  Geliked door 3 people

 4. Oeps48 zegt:

  Dames en Heren.

  Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
  Deze idiote regelgeving met die absurde boetes toont aan, dat de heersers van de EU helemaal zijn doorgedraaid en het contact met de bevolking kwijt is. Ze maken zichzelf hiermee totaal onmogelijk en volkomen belachelijk. Ze hebben van de EU een ontiegelijk gedrocht gemaakt, dat zijn weerga niet kent. Ze schoppen de mensen met valse argumentatie tegen de schenen. En dan te beseffen, dat dit pas het begin is. Wat staat ons nog meer te wachten ??? Het is de hoogste tijd, om deze gekte uit te bannen met een gepast tegenbeleid.

  NEXIT, NEXIT, NEXIT, NEXIT, NEXIT !!!.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Oeps48 10 mei 2018 om 13:15

   U kunt nu wel ‘NEXIT’ blíjven roepen, maar dat zal écht niet gebeuren.
   Hoe zouden wij dat voor elkaar moeten krijgen?
   Met een demonstratie waar de ‘heren’ zich lek door lachen?
   Met een petitie?
   Vergeet het maar.

   Heeft u een concreet uitvoerbaar plan?

   Geliked door 2 people

 5. Flo zegt:

  Dat achterlijke zooitje loopt op zijn laatste benen ,,,drank maakt meer kapot dan je lief is ..

  Geliked door 1 persoon

 6. Peacepipe zegt:

  ONDERSTAANDE KAN DUS WAT DE EU BETREFT IN DE PRULLENBAK!

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (volledige tekst)

  Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  Preambule
  Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
  Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
  Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;
  Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
  Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
  Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
  Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat eenieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;
  Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

  Artikel 1

  Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

  Artikel 2

  Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

  Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

  Artikel 3

  Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

  Artikel 4

  Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

  Artikel 5

  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

  Artikel 6

  Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

  Artikel 7

  Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

  Artikel 8

  Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

  Artikel 9

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

  Artikel 10

  Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

  Artikel 11

  Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
  Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

  Artikel 12

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

  Artikel 13

  Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

  Artikel 14

  Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
  Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

  Artikel 15

  Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.
  Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

  Artikel 16

  Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
  Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
  Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

  Artikel 17

  Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
  Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

  Artikel 18

  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

  Artikel 19

  Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

  Artikel 20

  Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

  Artikel 21

  Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
  Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
  De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

  Artikel 22

  Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

  Artikel 23

  Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
  Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
  Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
  Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

  Artikel 24

  Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

  Artikel 25

  Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

  Artikel 26

  Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

  Artikel 27

  Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
  Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

  Artikel 28

  Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

  Artikel 29

  Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
  In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
  Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

  Artikel 30

  Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

  Geliked door 1 persoon

  • Steven zegt:

   Nee hoor, deze mooie regels geldt alleen nog voor de klagende allochtoon. Voor de blanke medemensen zijn deze rechten jaren geleden al afgepakt!

   Geliked door 2 people

   • Anneke zegt:

    De alles misleidende rechten, noem ‘k het maar. Als het puntje bij het paaltje komt, bestaan die mensenrechten niet !!!

    Geliked door 1 persoon

 7. Edwin Lauxen zegt:

  De EU houdt het toch niet tegen, tegenwoordig heb je van die handige camerabrillen, camerahorloges etc…Kat en Muisspel.

  Like

 8. Taljaard zegt:

  Hoe willen ze dit in vredesnaam controleren en handhaven?
  Dat ze zoiets verzinnen is al tekenend voor het totale onbenul en wereldvreemdheid van de Brusselse elite.

  Geliked door 1 persoon

  • Wolf zegt:

   Na de V1 en V2 moet er nu maar eens een V3 gelanceerd worden op dat Belgische Brussel vol eurofielen. Zijn we in 1 klap van die hele linkse zooi verlost!!!

   Geliked door 1 persoon

  • ieznogoedh zegt:

   Dat is niet zo moeilijk.
   Opnames die niet openbaar gemaakt worden doen niemand pijn (en vooral de dictatuur niet) en hoeven dus ook niet vastgesteld te worden (zou ook wel erg moeilijk worden).
   Echter, en het is natuurlijk niets anders dan censuur met een andere benaming, opnames die wel openbaar gemaakt worden, en dat zal eigenlijk alleen nog maar via internet gebeuren, die worden wel opgespoord en beboet.
   Door sleepwetten en andere censuurwetten is het opsporen van de publicist niet moeilijk.
   Een paar keer het proces van beboeten, en niet te vergeten de achterlijk hoge straf, in de openbaarheid brengen en het is afgelopen met foto’s en video’s.
   De censuur is compleet en de genocide in Europa kan zijn gang gaan. Daarbij zal die in India wellicht nog in het niet vallen.

   Geliked door 3 people

 9. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogd.

  Like

 10. GT zegt:

  Hoe gaan de heren dit controleren, denken ze dat alles digitaal is?

  Like

 11. Cathja zegt:

  En zou ik een miljoenenboete moeten betalen als ik overal lak aan heb en fotografeer wat ik zelf wil (behalve op plaatsen waar ik mensen in hun privacy schend)?
  Waar moet dat geld vandaan komen? Van mijzelf, een kaal geplukte Nederlander soms? Of willen ze me meteen opsluiten? Dat wordt nog een heel gedoe, want we hebben hier al veel te weinig woonruimte, en dan zouden er ook nog vele gevangenissen bij moeten komen, want ik ben niet de enige die niet wil gehoorzamen…

  Die lui in Brussel zijn al aardig op weg om een kopie te worden van de heersers in Noord-Korea. En als ik dan bedenk hoeveel geld die smeerlappen maandelijks opstrijken, dan gaan mijn nekharen helemaal overeind staan!
  De EU……, waar stond dat ook alweer voor? Het was toch fantastisch? Kunnen die vreselijke leugenaars daar mij het eens haarfijn uitleggen waarom er niets, maar dan ook niets van hun verhalen en beweringen klopt?

  Adderengebroedsel!!

  Geliked door 3 people

 12. Merel zegt:

  Ik heb een fotografisch geheugen

  Like

 13. rs zegt:

  maar filmpjes met KOPSCHOPPERS mag zeker WEL???????Ik bedoel dus als het om het GROTE GAJES gaat ??
  of lees ik er over heen..

  Like

 14. Merel zegt:

  Schetsboek en potloden mee, de terug keer van de schilderkunst

  Geliked door 2 people

 15. Wolf zegt:

  Theresa Geisler , Dank u voor uw zeer belangrijke bijdrage . Het wordt steeds gekker en gekker bij die eurofielen in België.

  Like

 16. BertG. zegt:

  Mooi, dan zijn we eindelijk eens af van al die bespioneerde camera’s af die in elke stad en boven elke weg hangen of waar ze ze dan ook hebben hangen.
  Of geldt dat nou weer niet voor de staat zo’n wet.

  Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Denk het niet, nee: Die spionerende camera’s gaan nu natuurlijk meer dan ooit dienen om alle in overtreding zijnde fotografen te registreren.

   Geliked door 2 people

  • Cathja zegt:

   @BertG.

   Uiteraard blijven de camera’s hangen die de staat veel geld opleveren. Die boven de snelwegen bedoel ik. De trajectcontrole vervalt echt niet, want zo stom zijn ze hier niet. Al die bekeuringen leveren gigantisch veel geld op.

   Alleen WIJ worden aan banden gelegd, zodat we niet meer in ons hoofd halen om belastende foto’s en filmpjes over de lievelingen van Brussel de wereld in te sturen.

   Geliked door 2 people

 17. Peacepipe zegt:

  Ben je zo alert geweest om de misdadige handelingen van een “verward” persoon op beeld vast te leggen en dit aan de politie aan te bieden als bewijs ben je meteen zelf de klos, want je hebt natuurlijk geen schriftelijke verklaring van die persoon dat je hem mocht filmen en ook niet van omstanders die mogelijk op beeld staan. Zo worden de mogelijkheden voor aangiftes van strafbare feiten drastisch beperkt!

  Geliked door 3 people

 18. Wachteres zegt:

  Een angstaanjagend artikel, dat een heel goed beeld geeft van de schrikbarende dictatoriale plannen van de verdorven EU.

  Ik bedenk ineens dat de moslims er nu al een hekel aan hebben als een fotograaf met de camera in de buurt van een moskee komt.

  Deze wetgeving komt voor hen wel erg goed uit. Ze kunnen de ongelovigen’ flink laten dokken.

  Geliked door 1 persoon

 19. Petra DeBoer zegt:

  Het gaat in deze in Nederland om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geld vooral voor bedrijven zoals ziekenhuizen, bedrijven, webwinkels, overheid e.d. Ook voetbalverenigingen en scholen e.d. hebben er mee te maken.

  De soep in bovenstaand artikel word veel te heet opgediend want het gaat om data bescherming, zodat onze gegevens niet op straat komen te liggen. Zo’n wet was er al en de nieuwe wet heeft uitbreidingen en dat heeft vooral met internet van doen omdat vele bedrijven (met de overheid vaak voorop) de databescherming niet op orde hebben. hoe vaak is het al niet gebeurd dat een gemeente de zaak niet op orde had anderen zomaar via internet bij persoonsgegevens konden. Daar staat vanaf 25 mei een forse boete op.

  Alle bedrijven in Nederland weten allang dat deze wet op 25 mei ingaat en hebben bedrijven met meer dan 250 medewerkers ook een speciale functionaris aan moeten stellen. Daar is werkelijk iedereen al mee bezig en verschillende media hebben daar ook al aandacht aan besteed zoals de NOS maar ook de kamer van koophandel, de overheid, vakbonden enz.

  Elke bedrijf wat persoonsgegevens verwerkt heeft er dus mee van doen. Het gaat om namen, adressen, email adressen enz. en als er ergens een lek is dan moet het gemeld worden bij de autoriteit persoonsgegevens en er kunnen inderdaad hele hoge boetes volgen zoals 4% van de winst uit een bedrijf tot een bepaald maximum. Deze wet geld op zich niet voor consumenten maar wel voor verenigingen die data verwerken zoals een ledenlijst, foto’s e.d.

  https://nos.nl/artikel/2214347-campagne-laat-zien-wat-de-nieuwe-privacywet-voor-je-betekent.html

  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2205326-bedrijven-en-overheden-niet-klaar-voor-nieuwe-privacywet.html

  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2231077-veel-verwarring-over-nieuwe-privacywet.html

  Like

 20. Bob Fleumer zegt:

  En gaat onze regering mee in deze waanzin?

  Like

 21. Tistochwat zegt:

  Het is voor die gruwelijke zakkenvullers in Brussel weer een prachtige manier om geld binnen te harken.
  De boetes liegen er niet om! WAT EEN WAANZIN!
  Ik roep het al jaren: het wordt hier nog veel en veel erger dan in de DDR en in Noord-Korea samen.
  Dat gaat me nog wat worden met die ‘sociale media’. Het zal een hele klus worden om in de gaten te houden wie verboden foto’s ‘misbruikt’. Daar zal wel weer een door ons betaald legertje controleurs op gezet worden.

  Man, man, man, wat een idioterie! En wat wordt er gedaan aan de werkelijk ernstige problemen?
  NIETS!
  TOTAAL NIETS!

  Maar hoe zit het nou als ik een koe of een stel kippen wil fotograferen? Of een bladluis?
  Heb ik dan ook schriftelijke toestemming nodig?

  Geliked door 1 persoon

  • Cathja zegt:

   @Tistochwat

   Nee, een bladluis mag zonder meer gefotografeerd worden. Die zal echt niet zeuren over schending van zijn of haar privacy! 😉

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Cathja 10 mei 2018 om 22:40

    Ja, dat kan jij nu wel zeggen, dat die bladluis niet moeilijk zal doen, maar vindt Jan-Kloot Dronker dat dan wel goed?

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Ja Cathja, dat die bladluis zich niet kan uiten, wil niet zeggen dat hij geen recht heeft op privacy.

    Geliked door 2 people

  • Cathja zegt:

   @Tistochwat op 11/5 om 9:44

   Jan-Kloot is niet almachtig, dus hij kan van grote afstand echt niet zien wat jij in je tuin aan het doen bent. Bovendien is hij per 24 uur minstens 20 uur onder invloed, en onder die omstandigheden ziet hij overal beestjes.
   Het lijkt me sterk dat hij dan jouw bladluis weet te ontdekken. Hij weet amper waar Nederland ligt als hij onder invloed is….

   Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Cathja 11 mei 2018 om 12:12

    Ik heb zojuist een hele kudde rupsen gefotografeerd, die de bladeren van mijn prijsrozen aan het opvreten waren. 😡

    Daarna heb ik die krengen besproeid met een bestrijdingsmiddel. Jammer dat ik dat niet kan doen met die opvreters in Brussel! :evel:

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Tistochwat 11 mei 2018 om 13:11

    :evel: moet zijn: 👿

    Like

 22. Ad bos zegt:

  Ik heb zoveel schijt aan die tyfus eu …………dat ik stront te weinig heb! En wil gerust daarvoor in het kotje . En incasso terroristen ? Die kun je van de schutting af krabbelen ! Schiet ze daarop vast !

  Like

 23. Guardiaangel zegt:

  Ze hebben hiermee bewezen dat ze maffia zijn, geen rekening meer houden met de Europese burgers dan wel hun eigen belangen.
  Trouwens Adriaan, een heel mooi artikel die een aparte plek verdient in een eigen longread bij Bron.

  Like

 24. Frans Timmermans zegt:

  Frans Timmermans heeft ons immers de oorlog verklaard!!!

  Like

 25. Wat is/wordt de Nederlandse situatie in deze?

  Het is pure waanzin. Iedereen heeft tegenwoordig een camera (smartphone) op zak, die bij de eerste de beste gelegenheid wordt getrokken om minstens een “selfie” te maken. Toeristen in de steden doen de hele dag niets anders dan foto’s en video’s maken.
  Wat willen ze gaan doen? Toeristen beboeten? Smartphones met camera verbieden? Zo’n beetje iedereen met een smartphone op zak kan zo als verdacht persoon worden aangemerkt en lastig gevallen en/of beboet door de politie.

  En het is bijzonder brutaal, met de kennis dat onze overheden iemand van stap tot stap kunnen volgen. Zijn betalingen zijn bekend, evenals het tijdstip, het is bekend welke reizen hij maakt met wat voor vervoer. Door middel van camera’s met gezichtsherkenning, de locatie van smartphones en satellietbeelden kan men iemand van minuut tot minuut volgen en alles registreren wat die doet, niet in de laatste plaats zijn internetgedrag. En ik weet zeker dat er nog een aantal manieren zijn waar ik niets van weet.

  De EU is een megalomane fascistische tirannie aan het worden en moet zo snel mogelijk gestopt worden, voordat heel Europa aan de waanzin ten onder gaat.

  Geliked door 1 persoon

 26. Ik zie het al voor me: Politie die binnenvalt bij bruiloften, verjaardagen en andere feesten en begrafenissen en iedereen arresteert onder verdenking van het nemen van foto’s. Hoe meer je erover nadenkt hoe absurder het wordt. De EU is volkomen van de werkelijkheid losgeslagen, net al met het censuurbureautje van Kafka Orwellgren. Totaal onwerkbaar zonder de algehele invoering van de politiestaat. Het is als knuppels verbieden waar men al de beschikking heeft over technisch hoogwaardige wapens.

  Geliked door 1 persoon

 27. BertG. zegt:

  Privacy verklaring op website

  Onder de wetgeving valt ook het opslaan van IP-adressen en emailadressen door websites en blogs. Vandaar dat wij enkele dagen geleden een aparte privacy verklaring in de rechter kolom hebben geplaatst, iets wat door experts aan alle bloggers wordt aanbevolen (2).

  Onlangs besteedden we enkele malen aan de nieuwe strenge censuurwetten die de EU aan alle lidstaten oplegt. Daarmee moeten alle niet gewenste, niet politiek-correcte meningen op het internet worden uitgebannen.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Uw-camera-kan-de-kast-in-EU-verbiedt-vanaf-25-mei-alle-openbare-amateur-fotografie

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   @BertG.

   Bedankt! Zie rechter kolom boven “Zoek naar een artikel”.

   E.J.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ BertG. 11 mei 2018 om 13:42

   Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat u een foto gaat maken –zeker als het om een massa mensen op een feestje, in een drukke straat, tijdens een concert etc. -, kunt u de foto functie van uw smartphone over 2 weken wel uitzetten, en uw dure digitale camera in een kast opbergen.

   Het is dan ook gedaan met het maken van een spontane foto van bijv. je (klein)kind in de speeltuin.
   Burgertje pesten en treiteren én hun eigen bankrekening spekken, meer kunnen de EU-dictators niet!
   Kregen ze allemaal maar ebola.
   Hoewel: dan zullen er wel weer andere bruine ratten opstaan om ons te onderdrukken.

   Like

 28. BertG. zegt:

  Ik denk ook dat je binnenkort de meest exclusieve camera’s kan aanschaffen voor een prikkie.
  Meer dan foto’s maken in het bos kan je eerdaags niet mee.

  Geliked door 1 persoon

 29. Nemesis zegt:

  Zoals ik het artikel en alle reacties hierop heb gelezen, lijkt het er sterk op, dat deze schandalige wet, uitgebroed door ongekozen, alcoholische en versnufte breinen (tenminste wat daar nog van over is), zomaar voetstoots met een beetje morren en door wat maatregelen te nemen, gewoon wordt geaccepteerd door de bevolking van de EU, wat ondertussen zo goed als geheel het continent Europa omvat. Geen gebrul, geen opstand of rellen, allemaal braaf deze wet opvolgen. Dus kan men nu stellen, dat we per 25 mei dit jaar daadwerkelijk reddingloos verloren zijn, ons hebben overgeleverd aan een criminele bende, die zijns gelijke niet kent en ons allemaal zal uitmoorden.

  Geliked door 3 people

  • BertG. zegt:

   Heb jij dan iets van de PVV gehoord, of van welke andere partij dan ook?
   Ik niet.
   Zelfs geen petitie die steevast overal achter aan komt als mensen iets anders willen.
   Dus zoek het maar uit met ze alle hoe jullie hier mee om gaan.

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Nee, helemaal niks, het is het grote zwijgen. Eerlijk gezegd begrijp ik daar nu eens geen barst van.

    …hoe jullie hier mee om gaan? Denk dat dit voor iedereen geldt dus ook voor jou.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Ik zou wel eens willen weten welke partijen het hier allemaal mee eens waren tijdens de stemming in de EU.
    Zou mij niet eens verbazen als de PVV wederom voor gestemd heeft, want die hebben het niet zo op vrijheid.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Ik denk de meesten, buiten de club waartoe de PVV behoort. Daarbij hebben verschillende landen geweigerd met ja te stemmen.

    Like

  • Trucker zegt:

   Nemesis zegt:11 mei 2018 om 15:27

   “…lijkt het er sterk op, dat deze schandalige wet…/… gewoon wordt geaccepteerd door de bevolking van de EU…”

   Nou mij hebben ze in ieder geval niks gevraagd en ben toch ook een inwoner van eurabia, sterker nog ik vermoed dat de eu HQ brussel dictators het geen éne euraibiër gevraagd hebben.
   Over politiek partijen koester ik geen illusies meer, ik zie met wat die ijdeltuit Baudet zich onledig houd, Geert Wilder’s core business is de islam(iet) en in Vlaanderen is het Vlaams Belang (helaas) verworden tot een tandeloze leeuw.
   Voor de rest, de Zombies maken het grootste deel uit van het kiesvee dus eu HQ brussel weet dat ze weinig tegenstand (gaan) ondervinden.

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    JA. Mij hebben ze ook niks gevraagd, ze hebben het niemand gevraagd en buiten dat, ik ben géén inwoner van eurabia. Dit continent heet nog altijd Europa, wat die ongekozen Brusselse zakken er ook van willen maken. Met stijgende verbazing zit ik te kijken naar de Europese volken, die voor het grootste deel in slaap zijn gebracht of gedrogeerd, waardoor weet ik niet, en zich tegen dit alles niet weert.

    Like

   • Trucker zegt:

    @ Nemesis

    Anticiperen is niks mis mee integendeel bij mij is dat er met de paplepel ingegoten, dus hoe je het draait of keert in de realiteit is het voormalige Avondland reeds verveld tot eurabia, wie dat ontkent doet als de gekende struisvogel.
    Ik beschouw me zeer zeker niet als europeaan noch eu bewoner (heb ik me nooit “gevoeld”).
    Jij kan best denken dat het nog altijd “europa” is, zal ik je niet verbieden maar als je kijkt wat er aan het gebeuren is (het totaal plaatje over eurabia) wie er aan meewerkt en welke massa’s Zombies er huizen in je “europa” geef ik je geen cent kans dat je gelijk gaat hebben op het einde van de rit.
    Gelukkig ben jij éne van de slimme mensen die wat “hardware” beschikbaar heeft én er weet mee om te gaan, beschouw ik als (voor mij) prioriteit mezelf beschermen want overheid bestaande uit ambtenaren heb ik geen vertrouwen in dat die ooit mijn belangen gaan beschermen als er stront aan de knikker is.
    Nee Trucker weet (heel goed) dat het dan net het tegenovergestelde zal zijn.

    Like

 30. BertG. zegt:

  En met die sleepwet waar ze mee bezig zijn, willen ze ook graag een blik in je pc werpen om te kijken of jij geen foto bestanden opslaat.
  Waarna je automatisch strafbaar wordt gesteld en een flinke boete krijgt.
  Sowieso die je dan alles te verwijderen aan foto’s, want toestemming kan je er nooit voor gekregen hebben om ze op te slaan.

  Geliked door 1 persoon

 31. Pingback: Dieper kan Groot-Brittannië niet zinken! | E.J. Bron

 32. Trucker zegt:

  “…Zonder toestemming van de afgebeelde personen mogen voortaan alleen nog leden van de “geïnstitutionaliseerde” pers en van de omroep, dus bijvoorbeeld fotografen met een vaste aanstelling, dergelijke beelden vervaardigen en publiceren…”

  Schijters als de hedendaagse politie kan die ook foto’s blijven maken (doen ze altijd bij demonstraties van rechtse nationalisten én islamofoben…
  Deze lieden zijn niet “boven de wet gestelden” (dat zijn alleen de operette/folkloristische/clowns als Koning Pilsen aanverwante), hetzelfde voor het leger (militaire inlichtingendienst) en de camera’s met gezichtsherkenning.
  eu HQ brussel beseft dat ze op een hellend vlak zitten en zijn in razend tempo dictatoriale wetten aan het uitvaardigen.

  Like

 33. Trucker zegt:

  Goed artikel meisje Theresa, uitstekend gewerkt.
  Deze hap in het google translation vehikel plempen zou een woordenbrij zonder weerga geven.

  Like

 34. Trucker zegt:

  Deze draconische wet (totaal verbod op fotografie) zal alleen gebruikt worden bij publiceren van foto’s of film waar eu HQ brussel “zich aan stoort”, voor het controleren van iedere fotograaf op straat is het niet mogelijk maar anders als het op blogs en fora verschijnt die de dictotors eu HQ brussel en hun stropoppen uit de weg wil (ruimen).
  Ik lees de ellenlange verbodsbepaling niet omdat het aan mij voorbijgaat, ik neem zo al geen foto’s (meer) het zal opletten geblazen zijn bij publicaties.

  Like

 35. Pingback: E.J. Bron

 36. Joost zegt:

  Dit is echt onzinnig achterlijk, geen woorden voor, betekend dat de kunststraatfotograaf gewoon mag verdwijnen, ik begrijpt niet wat het moslimverhaal in dit artikel doet, maar dat het weer om incassoos(u leest het goed) gaat is duidelijk. Zakkenvullerij!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s