Met opgeheven hoofd…

Screenshot_42

(Door: Theresa Geissler)

(Hoe de overwinning van het Realisme een ware triomf wordt, als tevens het normbesef zegeviert over de emotie.)

Wie herinnert zich niet de Amerikaanse televisieserie “Roots” naar het boek van Alex Haley? Over het verhaal als zodanig ben ik niet van plan het te gaan hebben, noch over de vraag in hoeverre het een authentieke of eerder een fictieve geschiedenis is geweest. Ik wil dit artikel alleen graag beginnen met een scène, die ik onthouden heb uit zo ongeveer het einde van het eerste seizoen:

De Amerikaanse Burgeroorlog is inmiddels achter de rug en de zwarte slaven in het zuiden van de VS bevrijd. Tenminste … De eerste Ku-Klux-Klan’ers, die de nederlaag niet kunnen verkroppen, maken illegale jacht op alles wat zwart is en geven wie ze maar te pakken krijgen rituele afranselingen “als afschrikwekkend voorbeeld voor alle ‘niggers’ die hun verplichtingen niet nakomen.” Totdat Tom Harvey, de achterkleinzoon van stamvader ‘Kunta Kinte’, de andere zwarten in de omgeving weet te mobiliseren om de rollen om te draaien door jacht te gaan maken op hun belagers. Tenslotte krijgen ze een ‘Klanleider’ metterdaad te pakken, waarna ze hem hetzelfde lot willen laten ondergaan als al zijn eerdere slachtoffers: hij wordt op vergelijkbare wijze aan een boom gebonden (is, tussen haakjes, inmiddels al zijn bravoure kwijt en smeekt, lafhartig jankend, om genade: “No….please, Tom, please….”). Tom Harvey, aangemoedigd door de zwarte omstanders, heft de zweep…. om hem, opeens misselijk van de hele situatie, te laten zakken: Hij kán het niet, merkt hij. “Let him go…. I don’t do it.” Meevoelbaar? Onbegrijpelijk? Of zelfs verráderlijk, althans naar zijn voormalige lotgenoten toe? Laten we het antwoord maar even opschorten en de tijd eerst zo’n 80 jaar vooruitzetten, c.q. de oceaan oversteken naar Europa ….

Amsterdam, de weken vanaf de vijfde mei 1945: De bevolking is uitzínnig van vreugde over het aanbreken van de vrijheid na vijf jaar bezetting; de emoties en frustraties nemen een hoge vlucht!  Landverraders en collaborateurs oppakken, te grazen nemen … Juist degenen die tijdens de bezetting niet over de natuurlijke moed beschikten om zich aan te sluiten bij het verzet en zich dientengevolge de hele oorlog hebben zitten verbijten, zien hun kans schoon: dolenthousiast staan ze opeens vooraan bij het uitdelen van de blauwe BS-banden en halen de op te pakken NSB’ers uit hun huizen, nog vóór hun superieuren (veelal voormalige actieve verzetslieden) het doen. Het gaat er vaak allesbehalve zachtzinnig aan toe, op zichzelf te begrijpen, al maakt zowel de instinctieve haat als de onprofessionaliteit van deze naoorlogse strijdkrachten hun aanpak….tja …  onprofessioneel. Er worden grenzen overschreden, meer dan bij arrestaties door strijders van het eerste uur, die zich beter bewust zijn van wat ze doen (en die trouwens vaak al werktuiglijk de genoegdoening hadden van wat ze TIJDENS de bezetting hadden gewaagd, waardoor ze zich mider hoefden te ‘bewijzen’). Hoe het ook zij: Het soort lieden dat zich geroepen voelde om tot daden over te gaan op het moment dat de kust v r i j was, zou normaal gesproken niet geselecteerd zijn om mee te doen aan het oppakken van… ja, landverraders, maar desondanks nog steeds ménsen van vlees en bloed. Maar dit was nu eenmaal de chaotische toestand van ná 5 mei 1945…

Landverraders had je in soorten en de zogeheten “moffenmeiden” waren uiteraard een gemakkelijke klus, ook voor de onprofessionele naoorlogse BS’er. Was in verreweg de meeste gevallen het aanknopen van een relatie met ‘de bezetter’ feitelijk hun enige ‘misdrijf’, juist over hén barstte in de praktijk de ‘volkswoede’ in alle hevigheid los: Als geen andere categorie landverraders viel hen het kaalscheren, onderdompelen in menie en daarop het in het openbaar tentoonstellen ten deel, enerzijds gevoed door de “zedelijke verontwaardiging” die zich ten aanzien van vrouwen toen nog veel meer deed gelden dan ten aanzien van mannen, en verder…. ach, ze waren, zoals opgemerkt, een gemakkelijke prooi. “Geknipt” voor het slag lieden dat de hele oorlog geen póót had durven uitsteken.

Een klein, bewegend document, afkomstig uit het archief van onze gewaardeerde mede-commenter Gerard de Boer, dat ik van Youtube plukte en met zijn toestemming hier mocht gebruiken – hartelijk dank, Gerard – geeft een “aardige” impressie van de uitzinnigheid, ja zelfs de dierlijkheid van de omstanders, de ijzige vastberadenheid van de ‘executeurs,’ de machteloosheid van de slachtoffers, het totale ontnemen van alle menselijke waardigheid….

 

De vraag, die zich nu aandient, luidt onherroepelijk: Vonden deze gebeurtenissen terecht plaats? En dan luidt om te beginnen het antwoord: Officieel in ieder geval niet. ’t Betrof hier eigenrichting, die niet alleen door geen enkele rechtbank was opgelegd, maar dat zelfs niet kón worden, omdat dit soort sancties reeds vanaf het midden van de 19e eeuw uit de annalen van het strafrecht waren geschrapt, evenals de openbare executies en de publiekelijke lijfstraffen. Ongetwijfeld moet de oorzaak hiervoor worden gezocht in de verandering in het menselijk denken, die met de komst van de Verlichting, midden 18e eeuw, in gang was gezet, en waardoor humaniteit en empathie de kans kregen om zich te ontwikkelen.

Inzichten moeten groeien: Was men gedurende de Middeleeuwen nog algemeen van oordeel dat veroordeling tot de kaak/het schandblok als een zeer lichte vorm van bestraffing kon worden beschouwd, aangezien de veroordeelde immers noch het leven, noch het één of andere lichaamsdeel verloor, zeker met het aanbreken van de Verlichting groeide het besef dat GEZICHTSVERLIES niet zelden dieper ingreep in een mensenleven dan wat dan ook. Zelfs zó diep, dat het in feite aan geen sterfelijk wezen, ook niet aan een gerechtelijke autoriteit, was, om een medemens iets dergelijks op te leggen. Dat was, en is, grotendeels een gevoelskwestie, voor velen aanvankelijk te onbepaald om onder woorden te kunnen brengen, maar daarom nog wel een besef dat begon dóór te dringen.

Het aspect ‘gezichtsverlies’ kreeg vervolgens ook zijn beslag op andere vormen van bestraffing: Vanuit hetzelfde oogmerk werden langzamerhand de openbare geselingen afgeschaft, en zelfs de openbare executies, hoewel gezichtsverlies in dat laatste geval voor de veroordeelde zelf na  voltrekking uiteraard geen rol meer speelde. Het hand afhakken, evenals het brandmerken, ging dezelfde weg, óók alweer met het oog op dat gezichtsverlies vanwege de permanente zichtbare verminking. Er hing hier dus veel met elkaar samen.

En dan die éne soort straf met zijn ‘onterende’ karakter: Het openbaar te kijk zetten, het publiekelijk vernederen, de straf, kortom, die juist op dat gezichtsverlies gerícht was… Nu, juist daarvan begon het tot de samenleving door te dringen dat dat karakter overbodig (en dus ongewenst) was, omdat het feit van arrestatie en veroordeling ook buiten het waarnemingsgebied van de omstanders al gezichtsverlies genoeg opleverde:Een openbare te kijk-stelling daar bovenop, louter om te ‘ont-eren’, was overdone, besefte men ten langen leste, zonder precies te kunnen zeggen waaróm. Maar het inzicht groeide. Rees de vraag: Is dat dan het ergste? Dan zal in vele gevallen het antwoord geweest zijn: Och, het ergste….Je dóet dat gewoon niet, met niemand. En dat was het dan. In Nederland werden, in dorpen zowel als steden, kaak, schandblok en wat dies meer zij, vanaf ca. 1800 steeds minder in gebruik genomen; in 1854 werden deze vormen van ‘ont-erende bestraffing’ officieel afgeschaft met algemene instemming.

De gebeurtenissen van na 5 mei 1945 werden dus door geen enkele gerechtelijke instantie gesteund. Dat ze niettemin plaatsvonden, kwam doordat men de bevolking, uitzinnig en na 5 jaar bezetting hoe dan ook belust op vergelding, eenvoudig niet meer in de hand had: Men heeft wel degelijk pogingen ondernomen om bepaalde gebeurtenissen te voorkomen c.q. te verhinderen, maar er bleek vaak, zeker gedurende de eerste paar weken, geen kruid tegen gewassen… Wat overigens NIET betekende dat iederéén er goedkeuring of zelfs maar begrip voor kon opbrengen, ook niet tijdens die “emotionele” periode. BS’ers als mijn vader, die daarvóór actief in het verzet hadden gezeten en dikwijls genoeg met gevaar voor eigen leven actie hadden ondernomen, leverden juist om die reden hun BS-armbanden na enige dagen weer in, aangezien ze hóndsberoerd werden van deze toestanden en er op geen enkele manier meer bij betrokken wilden zijn, nu gebleken was dat ze er weinig of niets tegen konden doen. Nog vele decennia na de Bevrijding, als het af en toe tijdens visites en dergelijke weer eens ter sprake kwam, hoorde je de mensen uit de nuchter-burgerlijke kring van mijn ouders onveranderlijk zeggen: “Nee… Het valt wel te verklaren, waardoor het kwam, maar góed was het daarom nog niet: Was serieus nagegaan of die meiden iets écht strafbaars gedaan hadden – onderduikers bij hun vriend verraden of zo; had ze in dát geval zonder poespas opgepakt, had ze op grond dáárvan berecht -voor een officiële rechtbank – en gevonnist, maar dít….Nee.” Hoe ongelofelijk het nu misschien voor sommigen klinkt, dat soort geluiden hoorde je dus óók bij minstens een deel van het Nederlandse volk, zij het niet al te doordringend. De stem van de Zwijgende…. wat? Meerderheid…?

Maar we moeten dan ook niet vergeten dat die generatie van onze ouders nog niet algemeen was beïnvloed door het gedachtegoed van de Frankfurter Schule: Inmiddels zijn in elk geval wij, de Realisten, ervan doordrongen dat het systematische afbraakproces van dat gedachtegoed zijn werk doet: Niet bij onszelf, maar des te meer bij alles wat maar enigszins zweemt naar línks: Van liberaal Links en christelijk Links (D66 en CU) via ‘sociaal-geëngageerd’ Links (GL, SP) naar éxtreem-Links (Antifa), allemaal zijn ze wel in meerdere of mindere mate doordrenkt van het “Weg-met-ons” of minstens van het “land, volk, grenzen, zo belangrijk is dat toch niet”, en al helemaal van het “Nationale Trots=fout begrip.” Gooi daar ter completering dan nog wat geloof in het belang van de ‘gender-gelijkheid’ en de ‘multicultuur’ tegenaan en de chaos is helemaal compleet. In zekere zin kan men zich zelfs afvragen of deze weg van globalisering, van het teniet doen van de nationale trots, het vernietigen van het nationale zelfbewustzijn, niet leidt tot een algemene afstomping, waarbij het aspect “gezichtsverlies” wel degelijk aanwezig ís, maar niet meer wordt getéld. En dat is erger dan dat het niet meer zou bestáán: Met zo’n mentaliteit is de maatschappij weer geheel terug in de meest duistere periode van de geschiedenis der beschaving …

Maar dat is dan ook de mentaliteit die juist LINKS zich allang heeft eigen gemaakt: We zien het aan de talloze voorbeelden uit de geschiedenis van ná ’45:

– Aan de “satirische” programma’s van linkse signatuur, die vooral uitblonken in het bijtend-spottend op de hak nemen van politieke tegenstanders en waarbij voortdurend op de man/vrouw werd gespeeld.

– Aan de politieke “aksies” van Links, waarbij de strategie vooral bestond uit het verbaal en/of fysiek schofferen van de “tegenstander”. Te denken valt bijvoorbeeld aan SP-activiste Saar Boerlage, die in 1986 haar (tenslotte nota bene geslaagde) protesten tegen de Olympische Spelen in Amsterdam vooral kracht bijzette door passanten letterlijk onder te spugen! Te denken valt ook aan de tomaat, symbool van diezelfde SP, waarvan gesuggereerd werd dat politieke opponenten (Janmaat!) hem “in hun gezicht gesmeten konden krijgen.” Bij het linkse kunstenaars-initiatief “Aksie Tomaat” dat het “burgerlijke theater en de burgerlijke acteurs” van de Bühne probeerde te verdrijven, gebeurde dat trouwens in de praktijk! (Te kijk-stelling…? Maar enfin…)

-Aan de kotstaarten, waarop Pim Fortuyn destijds tijdens een optreden in het openbaar door actievoerders werd vergast. Men moet, dat zien we ook hier weer, over een bepaalde mentaliteit beschikken om niet alleen met dergelijke fecaliën metterdaad aan de slag te gaan, maar ze vervolgens openlijk te benútten en aldus het aspect van wálgelijkheid evenzeer, zo niet erger, aan zichzélf te laten kleven als aan hun mikpunt. Maar dat is dus Links: De feministen van de jaren ’70 en ’80 deden tijdens hun demonstraties om abortusrecht niet anders met hun zakjes urine, stront en, inderdaad, kots, alsmede met hun gebruikte tampons, die met verve naar ordebewaarders en passanten werden gesmeten.

En last but not least doet in deze tijd de Antifa iets soortgelijks met verfbommen, of, gevaarlijker, vuurwerk en traangas: Wie hun gedachtegoed niet is toegedaan, kan letterlijk van alles naar zijn hoofd krijgen: Overtuigen door te vernederen/verminken; dat is Links.

Als wij, Realisten, die normaal gesproken wèl beschikken over Nationale Trots en fier op hun eigen identiteit, ons nadrukkelijk van deze linkse mentaliteit willen distantiëren, dan ligt het voor de hand dat hierbij op de eerste plaats de wil vereist is om niet in dezelfde fout te vervallen. Open deur, maar tegelijkertijd soms behoorlijk moeilijk: Mens blijft mens en geen mens is van nature volmaakt. Het befaamde/beruchte “Oog om oog, tand om tand”, zoals dat zoveel eeuwen vóór Chr. al door de Mesopotamische Hammoerabi werd geïntroduceerd, is om die reden altijd blijven inslaan, maar uiteindelijk niet bevorderlijk voor het bereiken van echte verandering. Wanneer men dus, zoals hier, waarneemt, dat Links, in haar streven naar globalisme, onder meer teruggrijpt op de aloude manier van bestrijden, van vergelden dat leidt tot GEZICHTSVERLIES van de tegenstander, dan is het een goede zaak om ernaar te streven zèlf die verleiding te weerstaan.

Natúúrlijk hoeft men hierbij niet te streven naar “het toekeren van de andere wang: Vergelding is in principe niet onredelijk en zelfs noodzakelijk om de samenleving haar nu eenmaal onontbeerlijke gevoel van “genoegdoening” niet te ontnemen. Er moet wél kunnen worden vergolden, als de aard van het delict (hier bijvoorbeeld: landverraad) dat vereist. De vraag is alleen op welke manier. En dat lazen wij dus uit het bovenstaande: Op de manier die zo weinig mogelijk gezichtsverlies met zich meebrengt, niet meer dan noodzakelijk, zogezegd.

Dit is mogelijk door de benadering van de delinquent zo rechtlijnig mogelijk te laten verlopen: Aanhouding als hij van een ernstig vergrijp wordt verdacht, in bewaring stelling om dezelfde  reden, voorgeleiding voor een rechtbank of tribunaal, dat de zaak zo veel mogelijk to the point beoordeelt, véroordeling op grond van die béoordeling. En dan de straf die daarop volgt ook consequent toepassen, zónder automatische kwijtschelding van een deel ervan. Echte tegemoetkomendheid hoeft de persoon in kwestie niet te ervaren, wél een normaal-correcte behandeling, in het besef dat hij, wat hij ook op zijn geweten mag hebben, toch in elk geval biologisch een mens van vlees en bloed is zoals wij allen. En: Zélfs bij déze to-the-point- aanpak doet het gezichtsverlies zich automatisch tóch al gelden door de publiciteit die met deze hele gang van zaken gepaard gaat. Ergo is dan meteen aan déze sanctie voldaan, zodat een extra portie daarbovenop zijn doel voorbijschiet.

Het is overigens niet ondenkbaar dat van tijd tot tijd ook bij een Realíst gedachten postvatten volgens het principe “Oog om oog, tand om tand”: Die neiging is niet meer dan menselijk en op zichzelf uitstekend te begrijpen. De vraag is dan echter wat hij er uiteindelijk mee dóet, of hij het op het moment surprême in praktijk brengt. Zoals de Quaker John Fox al stelde: De gedáchte is geen zonde, alleen het in praktijk brengen ervan. We kunnen alle soorten wraakzuchtige gedachten koesteren, die in ons opkomen, maar wat slechts essentieel is, is of ze in daden worden omgezet. Komt het tot dat eerste, dus in dit geval tot het doelgericht vernederen uit vergelding of ‘om te overtuigen’, dan doen wij precies dat wat Links standaard in haar genen heeft zitten en zal er niets ten goede veranderen. Voelen wij, Realisten, echter het weldadige van de voldoening dat wij deze verleiding weten te weerstaan, de emotie aldus níet te laten winnen van ons normbesef….

Ja, dan zal, daar ben ik eerlijk van overtuigd, de overwinning van het Realisme compleet zijn: Géén glorieuze gebeurtenis met een “zwarte bladzijde”, zoals in mei ’45, maar een ware, schitterende triomf, waarop ook de volgende generaties onverdeeld trots op zullen terugkijken…Met opgeheven hoofd!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme. Bookmark de permalink .

71 reacties op Met opgeheven hoofd…

 1. Elisah zegt:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/tweede-kamer-stopt-met-het-aannemen-van-witte-mannen-allochtonen-en-vrouwen-genieten-de-voorkeur/
  Tweede Kamer stopt met het aannemen van witte mannen: allochtonen en vrouwen genieten de voorkeur
  Bent u een blanke man en heeft u als droom te werken in het hart van onze democratie? Pech gehad! De volksvertegenwoordiging vertegenwoordigt u dan liever niet. Men heeft voor staffuncties liever alleen kandidaten uit de categorieën “vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten”.

  Like

 2. koosv8 zegt:

  Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet. Mooi geschreven Theresa, ik ben blij dat jou naam er weer staat. Ik vindt het geschrevene helemaal waar. Wraak is soms begrijpelijk , maar niet de goede manier. Straffen wel, maar dan echt. Dus geen werkstraffen, ik heb 46jaar in de bouw gewerkt, en wat ik misdaan zou hebben,Joost mag het weten!!

  Geliked door 1 persoon

 3. jungleelephant zegt:

  Ben het wel eens,maar dan zullen er eerst toch integere rechters moeten komen en niet die kwakzalvers die er nu zitten!

  Geliked door 1 persoon

 4. Republikein zegt:

  Leerzaam artikel Trees, en allemaal uit je blote hoofd.
  Dank je wel.

  Geliked door 1 persoon

 5. Tistochwat zegt:

  Het lijkt wel of hier een aantal eerdere reacties van de schrijfster aan elkaar zijn geplakt. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

  Nou, ik heb nog steeds een andere mening.
  Ik heb er totaal geen enkele moeite mee om schurftige verraders zoals Timmermans, Juncker, Merkel, Rutte, Pechtold en vele, vele anderen in hun blote reet aan de schandpaal te nagelen en in te wrijven met bijv. een zoute haring, een mislukte slagroomtaart of een bak couscous.
  Ook het kietelen van de neus met een kippenveertje behoort tot de mogelijkheden.
  Dergelijke lieden ‘naaien’, bestelen en onderdrukken ons verdorie al tientallen jaren!

  Mijn drang naar wraak heeft niets te maken met ‘lafheid terwijl anderen de klus klaren’, wát een gelul.
  Wraak is gewoon zoet, heel zoet en heilzaam. En heel natuurlijk voor een getergde mens.

  Geliked door 5 people

 6. koddebeier zegt:

  Chapeau Theresa, goed stuk !!

  Geliked door 1 persoon

 7. paulzwueste zegt:

  Ik had het artikel anders genoemd.
  Namelijk met opgeheven vingertje…

  Geliked door 3 people

 8. Bob Fleumer zegt:

  Lieve Theresa, wat ben ik blij dat je nog bij ons bent, wat een goed verhaal mag ik dit rondsturen aan een paar bekenden?

  Geliked door 1 persoon

 9. Klaas zegt:

  Like

 10. BertG. zegt:

  Dit hele lange verhaal is eigenlijk niet meer dan een mening en een aanklacht over Tistochwat voor wat betreft het gebruik van schandpalen en het doel daarvan, maar dan verpakt in een verhaal.
  Zo kan je toch je ei kwijt, waar wij verder dan niets over mogen zeggen.
  Omdat ze zichzelf niet meer kan verdedigen.

  Geliked door 2 people

  • E.J. Bron zegt:

   En jij bent je ei nu toch ook kwijt? En “Tistochwat” heeft haar ei ook al gelegd. Dus wat is het probleem?

   Webmaster

   Geliked door 4 people

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 22 mei 2018 om 18:27

    Heer bronmaster, het is mij tot op heden nog niet gelukt om een ei te leggen, maar ik blijf oefenen.

    Geliked door 2 people

   • E.J. Bron zegt:

    LOL! 😆

    Like

   • Harry zegt:

    Dat het door de verkeerde kip uitgebroed wordt , wellicht ?

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    De wraak van Trees.
    Ik ben geen achterlijke. Ik kan heel goed lezen.

    Geliked door 3 people

   • BertG. zegt:

    Bert, zoek het maar uit met je site, ik ben weg hier.
    Het loeder heeft uiteindelijk dan toch nog gewonnen.
    En ze heeft het verdomd slim gespeeld, dat moet ik toegeven.
    Ze kan mij verder ook toevoegen aan haar lijst van mensen die ze weg gekregen heeft.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    ???? Hoezo dat opeens?

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik wil verder iedereen bedanken voor de aangename tijd die ik hier heb mogen door brengen, met vele boeiende discussie en gesprekken onderling.
    Ik heb er een hoop van geleerd.

    En Bert, blijf je maar lekker je dagelijkse Trees artikelen plaatsen (2 per dag), waar ze haar gal in kan blijven spugen, maar dan in subliem taal gebruik.
    Waar we verder niets over mogen zeggen.
    En hou het er verder maar op dat we allemaal achterlijk zijn hier en niet zo goed kunnen lezen.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Zwaktebod en staart tussen de benen gedrag. Jij en nog enkele anderen hebben het voor elkaar gekregen om Theresa de mond te snoeren (hoewel ze de eer aan zichzelf hield en de concessie deed van het niet meer plaatsen van comments).
    En nu, omdat ze een eigen artikel met haar eigen mening heeft laten plaatsen en artikelen van Mannheimer blijft vertalen, zou ik haar helemaal moeten verbannen van de site!? Geen sprake van! Ik heb genoeg concessies gedaan. “Vrijheid van meningsuiting”, weet je wel . . .!?
    Fijn dat je een hoop geleerd hebt, maar het belangrijkste blijkbaar niet, namelijk iemand met een andere mening de mond gunnen. Zo zie ik het. Jammer, ik vond je een aanwinst voor de site. Veel goede links en tips. Daar zal ik het nu dus kennelijk zonder moeten stellen. Maar ook daar komt wel weer een oplossing voor. Het ga je goed.

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Met opgeheven hoofd, Bert.

    Geliked door 2 people

   • E.J. Bron zegt:

    Ik vind het gewoon godvergeten jammer Bert! Je besluit zal je door velen (inclusief mezelf) niet in dank worden afgenomen!

    Bert

    Geliked door 4 people

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Ik mag toch hopen dat je het niet serieus meent en dat je hier weg bent!!!

    Geliked door 1 persoon

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    In mijn vorige reaktie op jouw mededeling moet het woordje EN weg anders staat er wat anders dan ik bedoel. Maar in ieder geval ik hoop van harte dat je heel snel op je besluit terug komt.

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ BertG. 23 mei 2018 om 09:48

    Het loeder heeft uiteindelijk dan toch nog gewonnen.
    En ze heeft het verdomd slim gespeeld, dat moet ik toegeven.
    Ze kan mij verder ook toevoegen aan haar lijst van mensen die ze weg gekregen heeft.

    Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. De toon, die was gezet, blijft op de achtergrond aanwezig.
    Bij het lezen van het artikel ‘Met opgeheven hoofd…’ kreeg ik meteen het gevoel: ‘heel geraffineerd’ , in elk opzicht. Het woord ‘natrappen’ kwam ook bij me op.

    Ik hoop dat je op je besluit terugkomt, maar wie ben ik om dat te zeggen…

    Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ BertG. 22 mei 2018 om 14:58

   Dat is precies wat ik bedoelde! Ik voel de steek onder water. Wedden dat het niet de enige zal blijven?

   Geliked door 3 people

   • BertG. zegt:

    Ze heb het nou nog veel beter voor mekaar.
    Denk er maar over na, je hoeft je nergens meer over te verantwoorden.
    En Nederlands is een hele mooie taal om iets in uit te drukken.
    Je moet het alleen zeer goed lezen wat er nou eigenlijk staat.

    Geliked door 4 people

   • tinekevanschagen zegt:

    @Bert G 23 mei 2018 om 15.55
    Bert,herinner je jouw advies aan mij?
    Kom op ,kom op ,kom op nou.
    Laten wij de eer aan onszelf houden,MET OPGEHEVEN HOOFD!

    Tineke

    Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   Wanneer de boodschapper je niet bevalt is iedere letter ervan voor je gevoel tegen jou gericht. Doet mij denken aan Nancy Pelosi. Toen Trump tijdens zijn eerste State of the Union opriep tot eenheid en verbinding zat zij in een zwarte rouwjurk verbeten op haar kunstgebit te kauwen. En straalde zij niets anders uit dan giftige woede en vijandigheid. Niet omdat zo’n oproep inherent fout was, maar omdat Trump, Het Grote Kwaad Dat Niet Hillary Is, deze oproep deed.

   Heb geen ruzie met Theresa en hoop dat verder ook met niemand hier te krijgen.
   Daarom lees ik ook iets heel anders in dit artikel.
   (zie; comment op 20.03u)

   Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Taljaard, in Nederlandse taal kan je kwijt wat je maar wil, het is maar net hoe je iets verpakt.
    En het hangt ervan af wie het leest, en hoe.
    Maar laten we het er maar op houden dat ik , en nog enkele andere, achterlijk zijn.
    ik weet precies wat er staat en met welke bedoelingen.

    Geliked door 2 people

   • Elisah zegt:

    Jammer Bert, meen je dat nou?
    Je hoeft toch niet alles te lezen, sla de stukken die je eventueel niet bevallen gewoon over.

    Like

  • Jade zegt:

   Hé Bert Gitaar, moet dat nu zo?
   Je kan natuurlijk iedereen de oorlog verklaren,
   maar dan sta je er straks alleen voor.
   Blijf gewoon hier, en doe aub veiligheidsschoenen
   aan voor je ietsjes lange tenen…
   Groet Jade.

   Like

   • BertG. zegt:

    Ik draag elke dag veiligheidsschoenen met stalen neuzen en zolen, ik heb geen eens andere schoenen.
    Maar trees trapt er doorheen in vileine, sublieme en geraffineerd taal gebruik.
    En ze is er verdomd goed in ook nog, ook dat moet ik toegeven.
    Daar is dan verdomd goed over nagedacht, woord voor woord.
    Ik mag er alleen niks meer over zeggen, en moet het gelaten waarnemen.
    Daar kan niemand tegen op.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Dus wie wordt er hier nou eigenlijk de mond gesnoerd?

    Geliked door 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Met wie moet ik nu nog ruzie maken @BertG?

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Wachteres 23 mei 2018 om 23:33

    Je hebt een punt.

    @ BertG. 23 mei 2018 om 18:00

    Dus BertG., JE BLIJFT! Je houdt gewoon in de gaten wanneer ze weer subtiel ‘steken’ uitdeelt en dan ga je er gewoon weer lekker wat van zeggen. 😛

    Geliked door 1 persoon

 11. Jean zegt:

  Er is maar één oplossing om Europa te redden voor de ondergang en dat is “islam verbieden en de aanhangers van die barbaarse zwijnerij verwijderen naar Afrikaans grondgebied” dan pas komt er veiligheid, leefbaarheid en welvaart.

  Geliked door 3 people

 12. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Heel interessant stuk. Als ik het goed begrepen heb denk ik ook eerlijk gezegd wel dat je gelijk hebt. Maar tussen denken en voelen zit, in dit geval bij mij, een groot verschil. Voor heel veel mensen (mohammedanen, heel veel politici, bestuurders) interesseert het mij eigenlijk helemaal niets meer of ik later met opgeheven hoofd op hun berechting kan terug kijken. Dat recht hebben ze bij mij al lang verspeeld. Voor mij is alleen nog maar belangrijk dat de politici berecht en afgezet worden en dat die veroveraars naar hun eigen land worden getransporteerd. Dat dit misschien een zwarte bladzijde in de geschiedenis zal worden dat moet dan maar, eentje meer of minder…..het doel heiligt de middelen zeg maar.

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ spoorinmiddelsbijster 22 mei 2018 om 16:41

   Voor heel veel mensen (mohammedanen, heel veel politici, bestuurders) interesseert het mij eigenlijk helemaal niets meer of ik later met opgeheven hoofd op hun berechting kan terug kijken. Dat recht hebben ze bij mij al lang verspeeld.

   En zo is dat! ZE VERDIENEN GEEN GREINTJE COMPASSIE!
   Aan zulk tuig maak je toch geen mooie woorden meer vuil?
   De tijd van de zachte handschoentjes is voorbij.
   Wie zo stoer en sterk is om ze te grijpen, mag ze van mij grijpen en wie ze aan de schandpaal wil nagelen, mag dat van mij doen.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Zo denk ik er ook over.
    Het is laf om je op zo’n manier te vergrijpen aan vrouwen die een relatie met de vijand hadden gehad, of daar geld en/of diensten voor hadden gekregen.
    Dàt hadden ze met die hele koninklijke familie moeten doen… inclusief die valse landverrader Bernhard, toen dat schorem weer terug durfde te komen uit Engeland!
    Maar als dat hele zooitje wat daar in Brussel hokt en ’n héél continent verkwanseld en verraad, inclusief de diverse Europese politici die dit mogelijk maakten, op de grote markt in Brussel langzaam uit elkaar worden gehaald en daarna worden opgehangen en verbrand ….
    Kom ik kijken!!!

    Verder mogen ze al dat terroristisch islam-gebroed vandaag nog standrechtelijk executeren!

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ paulzwueste 22 mei 2018 om 20:49

    Geliked door 1 persoon

 13. Danny zegt:

  Mooi artikel, mooi gesproken, Theresa. Maar … wat is het toch soms zo moeilijk om dit onrecht te (blijven) weerstaan.

  Like

 14. Weethetwel zegt:

  Ik ben het met je eens Theresa,
  https://ejbron.wordpress.com/2015/02/15/laat-bijltjesdag-s-v-p-rustig-verlopen-2/
  Laat bijltjesdag svp rustig verlopen.

  Geliked door 1 persoon

 15. Trucker zegt:

  Ellenlang stuk van de hand van Theresa, het moet de eerste keer zijn dat ik me in de teneur van dit artikel niet kan vinden (voor alles is er een eerste keer 😉 )
  Ik sta achter het OT en niet het moderne katholicisme van andere wang toekeren.
  Bij fundamentele gebeurtenissen of voorvallen ben ik van het principe niet vergeten en vergeven, ik ben daar vasthoudend in en wijk daar nooit vanaf.
  Wat niet wil zeggen dat ik de smeerlapperij van Witte Brigade” en andere “verzetsleden” (die dat opeens waren NA de oorlog goedkeur, INTEGENDEEL.
  Vrouwen werden (in het beste geval) kaalgeschoren en vernederd mannen werden vaak zonder proces geëxecuteerd op “aanwijzingen” van een jaloerse gebuur of God weet welke reden.
  Afrekeningen zijn er gebeurd waar de vraag blijft hoeveel echte schuldigen zijn vermoord.
  Anders is het met lieden zoals ze op deze blog steeds ter sprake komen, wat ik gemeenlijk ratten heet zou ik in voorkomend geval geen probleem mee hebben om hun aan hun einde te zien komen (of ik daar zelf de hand in zou hebben laat ik buiten beschouwing).
  Er bestaat nog altijd iets als common sense en wat we het laatste decennia gezien hebben ontbreekt deze volledig bij (pakweg) de eu HQ brussel dictators en bij uitbreiding een Merkel of Macron en wie er in het rijtje volgt.
  Bij hun is de schuld reeds lang vastgelegd en voor velen (incluis mij) de passende straf al voorzien,.
  Tot slot, ik ben niet het type van laat ze maar lijden en een pijnlijke dood bezorgen, dood is dood zo simpel is het (ben geen sociopaat).
  Dat anderen zich gesterkt voelen in hun vijanden een pijnlijke dood toe te wensen en indien mogelijk het zelf zouden (willen) uitvoeren, daar zou ik hun niet tegenhouden of van hun plannen laten afzien, wraak is wraak maar de mate van hoe is niet voor iedereen hetzelfde.
  Toch een duiding naar de “weekhartigen” we hebben het over lieden die zonder enige legimiteit (eu HQ brussel) met één pennentrek beslissen om een Joods-Christelijke (sorry atheisten dat ik jullie even buiten spel zet) beschaving te ontwrichten.
  De handlangers (zij die mee beslissen) vanuit de overheid of oppositie zijn geen haar beter en soms wordt in een proces de mededader zwaarder bestraft als de hoofdader.

  Geliked door 1 persoon

 16. leefbarbaar zegt:

  Tijdens een bezetting gebeuren er vreselijke dingen.
  Mensen kiezen voor de bezetter, of juist voor verzet. Of mensen proberen hun gezin te onderhouden en te beschermen en nemen beslissingen, doen dingen, die ze in vredestijd niet zouden doen. De overheid heeft verzaakt, de burger is de klos.
  Dat men in de NSB-kampen te keer ging, soms even erg als de Duitsers, valt te begrippen, maar is niet goed te praten. Ik kan er niet over echt oordelen, ik was er niet bij.
  Ik weet wel dat de overheid ons alweer laat bezetten.
  En dat ambtenaren er in 1945 heel goed mee wegkwamen, dat ze de Mof gediend hebben. Ze waren nodig voor de wederopbouw (en er viel Joods geld en bezittingen te verdelen).
  Nu we een provincie zijn van het Vierde Rijk en de moslim door de straten paradeert, moeten we keihard aan de bak om er voor te zorgen dat onze kinderen straks geen dingen doen, die ze in vredestijd nimmer zouden doen.

  Geliked door 1 persoon

 17. Jade zegt:

  Niet eens met het artikel…
  De lui die nu doelbewust Europa in de chaos storten
  kunnen mij niet zwaar genoeg gestraft worden.
  Satanische beesten zijn het, en ze dienen evenzo
  gestraft te worden.

  Geliked door 2 people

 18. Taljaard zegt:

  Het socialisme is een religie (van de aanbidding van de mens) in het gewaad van een politieke ideologie. De islam is een politieke ideologie (middels het implementeren van de sharia) in het gewaad van een godsdienst.
  Dat is de voornaamste reden waarom socialisten en moslims het doorgaans zo goed met elkaar kunnen vinden. Lardeer dit recept dan met het romantische ideaalbeeld van Rousseau’s ”nobele wilde”, het nog niet door het kapitalisme en de consumptiemaatschappij bedorven ”kind van de zon”, wat de socialistische utopie zal bewerkstelligen, omdat hij/zij moreel superieur moet worden geacht aan de verderfelijke en decadente ”witten”, en het plaatje is compleet.
  Het resultaat is een totalitaire, mensenverachtende en onderdrukkende ”weg met ons”-ideologie, die geen enkele kritiek, noch extern, noch intern (zie de bagger die Eddy Terstal over zich krijgt uitgestort) naast, boven of zelfs niet eens onder, zich duldt..
  Dit bovenstaande was mij en velen hier al bekend.

  Waar Theresa ons hier echter op wijst, en wat ons in dit verband een nuttig en verhelderend inzicht verschaft in de geestesgesteldheid van veel socialisten, is nieuw.
  Voor mij althans wel.
  Want het inzicht wat ons hierin wordt gegeven is dat de primitieve vergeldings- en wraakinstincten van de moslims ook aansluiten bij de psyche/psychopathologie van links en het socialisme.
  Dit kan dus ook een plausibele historische verklaring zijn voor de nietsontziende en schier grenzeloze wreedheid van de Russische, Chinese en Cambodjaanse internationale socialisten en van de Duitse nationaal-socialisten in de recente geschiedenis. En dit bepaald onheilspellende inkijkje in de socialistische psychopathologie geeft ons tevens een beeld van wat wij van links te verwachten hebben.
  Kortom; een nuttig beschouwend artikel.

  Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Taljaard 22 mei 2018 om 20:03

   Men hoeft geen ‘socialist’ of mohammedaan te zijn om heel graag wraak te willen nemen op je kwelgeesten/onderdrukkers.

   Was getekend,
   een van nature heel zachtmoedige en vreedzame mens, MAAR TOT HET UITERSTE GETERGD!

   Geliked door 5 people

   • Taljaard zegt:

    @Tistochwat
    Geloof mij maar; tot het uiterste getergd ben ik ook!
    Wat de linksen, in dit specifieke geval universitaire academici en hun jaknikkende stromannetjes en vrouwtjes mij en mijn gezin, in een van haat vervulde wraakoefening, hebben aangedaan komt waarschijnlijk nog niet eens in de buurt vergeleken bij wat de meeste mensen hebben moeten ondervinden.
    De webmaster weet ervan.

    Maar wanneer ik aan deze subjectieve emotionaliteit zou toegeven was ik geen haar beter dan zij. Er bestaat in deze namelijk een kardinaal en beslissend ethisch onderscheid tussen een retributief vergeldingsrecht en een proportionele en objectieve rechtvaardigheid. Retributief vergeldingsrecht is in dit verband subjectief en irrationeel en gericht op de bevrediging van de individuele behoefte. Terwijl proportionele rechtvaardigheid deze individuele behoeftebevrediging op rationele en objectieve wijze overstijgt. En daarmee appelleert aan het maatschappelijke belang.
    Wat tevens een blijk is van beschaving, zelfbeheersing en de bereidheid om van zichzelf af te kunnen zien. DAT, beste mevrouw @Tistochwat, onderscheidt ons m.i. van linksen, moslims en andere primitievelingen.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Taljaard 22 mei 2018 om 21:02

    Tóch zou ik af en toe best ‘onbeschaafd’ willen zijn.
    We leven immers in een irrationele wereld?

    En wat is er nu mooier dan Frans Timmermans of Guy Verhofstadt (ik noem maar een paar voorbeelden) op een ‘Judas cradle te zien zitten?

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    “Wat tevens een blijk is van beschaving, zelfbeheersing en de bereidheid om van zichzelf af te kunnen zien. DAT, beste mevrouw @Tistochwat, onderscheidt ons m.i. van linksen, moslims en andere primitievelingen.’

    Blijf jij dan maar beschaafd, tegenover barbaren en primitievelingen.
    Wedden dat je het verliest.

    Geliked door 3 people

   • Trucker zegt:

    @ Tistochwat zegt:22 mei 2018 om 20:20

    “…Men hoeft geen ‘socialist’ of mohammedaan te zijn om heel graag wraak te willen nemen op je kwelgeesten/onderdrukkers…”

    Heel juist Tistochwat, er zijn genoeg feiten bekend over moorden in de relationele sfeer (uit wraak) waar de daders allesbehalve islamiet of socialist waren, stukgelopen relatie, jaloerse echtgenoot/vriend enz.
    Bij de talloze schietpartijen in US scholen is het beeld van de moordenaars niet altijd zoals geschetst hierboven, daders komen wel eens meer uit republikeinse middens dus geen liberals (lees “socialist)”.
    De bereidheid tot wraak heeft niks te zien met een ideologie of politiek benul, precies of een socialist meer als pakweg een liberaal wraak zal nemen.
    In de islamieten cultuur wordt het aan hun gebroed doorgegeven dat er “eer”wraak bestaat (en het zijn dan nog alleen de jongens/mannen die dat “mogen/moeten”
    doen en toch zijn er ook feiten bekend van “moeders” die hun eigen dochter vermoorden/verminken.
    In die tribale cultuur wordt dat doorgegeven generatie na generatie, vader op zoon op kleinzoon en ga zo maar verder.
    Wat “de geestesgesteldheid van veel socialisten” betreft hoef ik van niemand nog lessen te krijgen, heb in mijn kindertijd en latere jeugd heel goed begrepen wat ze deden voor wie en was je geen lid of aanhanger mocht je het vergeten, burgemeester was almachtig en besliste alles in de kleine gemeente waar ik geboren ben.
    Mijn moeder is daar (veel later) het slachtoffer van geweest ivm eigendom Ik haat ze en die haat is later nog gegroeid.
    Deze wat bombastische zin wil ik er toch wel eens uitlichten :
    “…primitieve vergeldings- en wraakinstincten van de moslims ook aansluiten bij de psyche/psychopathologie van links en het socialisme.
    Dit kan dus ook een plausibele historische verklaring zijn voor de nietsontziende en schier grenzeloze wreedheid van de Russische, Chinese en Cambodjaanse internationale socialisten en van de Duitse nationaal-socialisten in de recente geschiedenis…”

    Tja Taljaard ik schat je toch in als iemand die weet wat er te koop is in de wereld maar hier ben je toch wat kortzichtig want we weten van de vele rechtse dictaturen in voornamelijk Zuid Amerika waar je moeilijk kan van beweren dat ze socialisten waren.
    Die waren ook berucht om hun niets ontziende wreedheid door politie en/of geheime diensten.
    De SS waar je naar refereert, velen waren brave huisvaders met vrouw en kinderen maar de meedogenloze opleiding gekoppeld aan de ontmenselijking (heb geen betere uitdrukking) van alles en iedereen maakte hun tot gewillige beulen, (er zal zeker wel een groot deel psychopaten tussen gezeten hebben maar niet allen), die werden tot gewillige beulen gekneed
    Daar zijn al meerdere wetenschappelijke studies over verschenen hoe gemakkelijk dat te verwezenlijken is, neem het Stanford experiment, dateert van uit de jaren zeventig en hoe snel de “bewakers” de “gevangenen” psychologisch folterden.
    Later nog meer van deze experimenten geweest hoe snel iemand te “brainwashen” is en bereid is tot folteren (met elektrische stroom waar de “slachtoffers” acteerden dat ze dodelijke dosissen kregen, (“folteraars” bleven doorgaan omdat ze opdracht kregen).
    Daar zal beslist wel iets van te vinden zijn op het www dus het is zeker niet zo dat één bepaalde groep meer bereid is tot geweld of wraak als een andere, het is de omgeving die een bepalende factor is én zeker de opvoeding (ideologie islam).
    Persoonlijke noot, als ik zeker ben dat er gegronde reden is tot wraak zal ik dat niet uit de weg gaan, dus in de aanhef van Tis’ kan ik me volledig vinden.

    Geliked door 1 persoon

   • Trucker zegt:

    Pesten bij de jeugd… in mijn (onze) jonge jaren was dat nog niet zo verbreid als in het heden met social media (feesboek en aanverwante rotzooi).
    Nu worden kinderen alleen al via die rotzooi tot zelfmoord gedreven want ze worden op het www te kijk gezet.
    Ik kan me heel goed voorstellen hoe het is voor vele kinderen want ik ben als kind ook gepest geweest en was het pispaaltje op school, heb daarna aan mijzelf gewerkt maar besef heel goed hoe erg pesten is als je een zwak karakter hebt en niet weerbaar bent.
    De hyenas in de roedel pesters weten perfect wie ze moeten kiezen tot het opeens uit de hand loopt onmiddellijk of later zie de US met de talloze wraaknemingen door leerlingen of personeel.
    Wraak is universeel en is niet eigen aan één bevolkingsgroep laat staan politieke stroming.

    Geliked door 1 persoon

 19. Goed stuk Theresa.

  Geliked door 1 persoon

 20. Wachteres zegt:

  Ik heb – een paar jaar geleden – een soort nachtmerrie gehad.

  Daarin ging het niet over wraak, maar juist over de mogelijkheid dat er geen wraak zou worden genomen.

  Stel dat de ‘realisten’ uiteindelijk winnen – met of zonder het gebruik van veel geweld en met of zonder het verlies van levens, dan zijn er ondertussen door de politiekcorrecte waanzin al veel levens verloren gegaan of kapot gemaakt.

  Oké, wij winnen uiteindelijk en we zeggen: Alles is vergeven en vergeten, we gaan nu met elkaar een nieuwe maatschappij opbouwen.

  Die gedachte joeg mij grote schrik aan: Het gevolg zou namelijk zijn dat het volk nooit door zal krijgen wat er allemaal is gebeurd [dat begrijpen velen nu ook nog niet] en wie daarvoor verantwoordelijk waren.

  Het resultaat zal zijn dat de ‘slechterikken” de maatschappij weer onbekommerd zullen kunnen overnemen en op de oude voet door zullen kunnen gaan.

  Wat er zou moeten gebeuren is – mocht de demonische EU ten val komen – dat de verantwoordelijken worden opgepakt en worden berecht in een Neurenberg 2 proces.

  Er zullen boeken moeten worden geschreven en krantenartikelen met voorlichting over de manier waarop wij vele jaren zijn bedonderd door de EU en door onze ‘elite’.

  En net als de nazi-partij werd verboden, zouden bepaalde partijen met de gruwelijke opvatting dat zij een hele maatschappij maar hun wil kunnen opleggen en uiteindelijk vernietigen, ook verboden moeten worden. In elk geval moeten die partijen heel duidelijk aan de schandpaal worden genageld, zodat de mensen heel goed weten en beseffen waar zij als fatsoenlijke wezens niet op behoren te stemmen.

  Nazi-kopstukken, die tijdens de Tweede Wereldoorlog misdaden hebben begaan worden berecht tijden de Processen van Neurenberg. Deze strafprocessen vinden plaats bij een internationale militaire rechtbank in de Duitse stad Neurenberg. Daarnaast worden in twaalf vervolgprocessen voor de Amerikaanse militaire rechtbank ook diverse mensen aangeklaagd. Het overgrote merendeel van de verantwoordelijken blijft onbestraft en kan zijn leven zonder merkbare gevolgen voortzetten”.Uit WO2.

  Kijk, dat bedoel ik: Dat ‘het overgrote deel zijn leven zonder merkbare gevolgen kan voortzetten’ en zelfs weer in politiek kunnen gaan [wat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde], moet niet mogelijk zijn.

  Is dat wraak nemen? Volgens mij is het een ultieme vorm van gerechtigheid. Die kinderachtige wraaknemingen na de Tweede Wereldoorlog gebeurden vaak door pimitivo’s, die zichzelf tijdens de oorlog gedeisd hadden gehouden, maar na de oorlog de ‘held’ konden uithangen.

  Als we de EU niet snel politiek ten goede kunnen keren, dan zullen er volksopstanden komen, waarin wraak zal worden genomen en ook onschuldigen het slachtoffer zullen worden.

  Uiteindelijk dragen de EU en haar aanhang daar de volledige verantwoordelijkheid voor.

  Mensen hebben het recht om zich uit een dictatuur te bevrijden.

  Geliked door 4 people

  • Wachteres zegt:

   Oeps: Slechteriken moet met één K. De klemtoon vat namelijk op de eerste lettergreep.
   [Speciaal voor BertG :P]

   Like

  • Taljaard zegt:

   @Wachteres
   In wat voor oorlog dan ook, en in het bijzonder in een burgeroorlog, zijn het altijd de onschuldigen die het meeste te lijden zullen hebben. Daarom hebben we er allereerst naar te streven om de hoogstnoodzakelijke politieke omwenteling langs vreedzame weg te bewerkstelligen. Voordat de wal het schip zal keren en er een daadwerkelijke Europese burgeroorlog zal uitbreken.

   De door Enoch Powell voorziene rivieren van bloed zullen dan in de straten van onze steden vloeien. Maar dat zal dan NIET onze schuld zijn, want mensen als wij hebben daar genoeg voor gewaarschuwd. Het zal, zoals altijd en met iedere oorlog, opnieuw de schuld zijn van de stommiteiten, de arrogantie en de hoogmoed van de machthebbers en hun politieke marionetten.
   En wanneer de storm dan zal zijn uitgeraasd, en er opnieuw miljoenen onnodige slachtoffers zijn gevallen, zullen velen die hiervoor de verantwoording dragen er helaas ook weer mee wegkomen.

   Like

  • Harry zegt:

   Ben het helemaal met je eens , Wachteres .
   We moeten de landverraders zéker niet sparen in de toekomst .
   Maar komt die toekomst ooit ?
   Ik ben er vóór om de moed er in te houden , maar als je nuchter en reëel bent , dan zie je het toch steeds verder fout gaan .

   Maar voor generositeit is in mijn beleving geen plaats .
   Als het tot een afrekening komt , dan ook meedogenloos !

   Radicaal uitmesten die bende , zodat ze nooit meer de kop opsteken !
   Gelukkig zijn er nog enige tekens van hoop .

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Wie weet begint bij Italië de Victorie, @Harry.

    Maar je weet het nooit, bij politici.

    Like

 21. Republikein zegt:

  De mens heeft het patent uitgevonden, en eens loopt het af.
  De grootste vijand van de mens is ..eh, de mens.
  Oh, nog ff dit, voor belangstellenden.
  https://nos.nl/artikel/2233089-nsb-films-online-voor-breder-beeld-op-fout-erfgoed.html

  Like

 22. Jade zegt:

  Sla op en kijk als u tijd hebt…

  Like

 23. Trucker zegt:

  Bert weglopers hebben ALTIJD ongelijk eender hoe de uitkomst is het ongelijk heb je nu aan je kant.
  Ik heb al eens een ban gekregen van de webmaster (had het zelf gezocht) en ben een tijd(je) van deze (en andere) blog(s) weggebleven maar weglopen met de staart tussen de benen NOT DONE toon je een echte vent en blijf pennen.
  Insinuaties of suggesties of wat dan ook zijn geen reden om te vluchten want dat is het, je toont je in deze de zwakste en in jouw geval is dit een overwinning voor de “tegenpartij”…

  Like

 24. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Ik weet niet zeker of je dat zwak kan/mag noemen. Je kan het ook zien als ‘absoluut er helemaal klaar mee zijn om je elke keer weer groen en geel te ergeren’. Het mooiste is natuurlijk de bron van deze ergernis te negeren maar dat is heel veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar al met al vind ik het zwaar k…. dat we het hier onderling nou niet een beetje meer eens met elkaar kunnen zijn.

  Geliked door 1 persoon

 25. tinekevanschagen zegt:

  @ E.J. Bron 23 mei 2018 om 16.12

  “Jij en nog enkele anderen hebben het voor elkaar gekregen om Theresa de mond te snoeren”

  Dit komt mij nogal onrechtvaardig over.
  Wat uw verstandhouding met Theresa ook moge zijn,u doet het nu voorkomen,of het aan al die anderen lag,en Theresa helemaal geen aandeel hier in heeft gehad.

  Ik begrijp heel goed,dat u er horendol van wordt,en niet te benijden bent in dit soort conflicten.
  Maar het lag niet alleen aan die anderen,maar toch ook echt aan de door de de hier op de website”gekroonde ” koningin.

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   Dus is er een “compromis” gevonden. Verder kán en wíl ik niet gaan. Nu is het dus: take it or leave it.
   Wat er ook gebeurt, wie er ook vertrekt, jammer, zeer jammer, maar IK GA GEWOON DOOR! NIETS DOEN IS GEEN OPTIE!

   Webmaster

   Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Geef het nou maar gewoon toe, dat Trees gewoon een streepje voor heb bij jou.
    Die kan geen kwaad meer doen bij jou, omdat ze haar smoel laat zien bij demo’s.
    Dan ben je een echte eerlijke kerel.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Bij mij heeft niemand een streepje voor Bert. En dat demonstreren heeft er helemaal niets mee te maken!

    Like

   • BertG. zegt:

    Je hebt ons de mond gesnoerd.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Niet waar. Je snoert jezelf je mond als je er voor kiest te vertrekken.
    Ik heb nooit ergens gezegd dat kritiek niet kan. Maar nu iemand niets mee kan terugzeggen,
    vind ik dat we er een vette punt achter kunnen en moeten zetten. Focussen op de zaken waar het wérkelijk om gaat
    i.p.v. verstrikt te raken in allerlei dingen in de persoonlijke sfeer! Er is belangrijker werk te doen!

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @BertG, kunt u nu stoppen met u als een klein kind te gedragen en meneer Bron voor van alles en nog wat te beschuldigen. Het is meneer Bron zijn site en u bent alleen maar een gast. Gedraag u dan ook als een gast. Ik had zo’n jankend stampvoetend ventje wat zijn zin niet krijgt allang de deur gewezen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s