De stupiditeit van de omhoog gesubsidieerde troetel-Marokkaan Abdelkader Benali. En die Michael van der Galien van “De Dagelijkse Standaard” is óók zo gek als een deur.

Screenshot_22Screenshot_21

              Abdelkader Benali                                                                                                        Michael van der Galien

(Door: Martien Pennings)

In een vorig stuk heb ik het over de geringe intelligentie van de foute Jood Arnon Grunberg gehad. Hij heeft met Abdelkader Benali gemeen dat hij dermate stompzinnige dingen kan zeggen, vooral over de islam en Israël, dat je lul ervan in je klomp valt. Verder hebben ze gemeen dat ze een paar van hun vermeend slimme opmerkingen maakten naar aanleiding van het optreden van Hans Teeuwen in “Zomergasten”.

Er is wel een verschil tussen Benali en Grunberg, want Benali heeft een edel Lawrence-of-Arabia-aangelaat, waardoor het Nederlandse tv-publiek hem in het hart gesloten heeft als een zie-je-wel-er-zijn-heel-leuke-en-intelligente-Marokkanen-Marokkaan. Terwijl Grunberg gemakkelijk antisemitisch cartooniseerbaar  is.

Maar Benali dus. Als ik het kan vermijden kom ik niet op de site van VARA-hystericus Francisco van Jole, de Joop. Dus ik volsta met een citaat:

“Schrijver Abdelkader Benali ( . . .) die op Joop.nl de zorgen van zomergast Hans Teeuwen afdeed als ‘islamofobie’ en ‘borrelpraat’; volgens Benali is de cabaretier ‘blijven steken in de periode tussen 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh’. Blijkbaar is de Koran inmiddels grondig herschreven en is het sinds die terreurdaad volkomen achterhaald om nog te vrezen voor boze extremisten.”

Nu ga ik een verlevendigde, korte en door mij verrijkte samenvatting schrijven van een saai en veel te lang stuk op The Brussels Journal van Nikolaas de Jonge dat niettemin de islam haarscherp analyseert en dat de lezer duidelijk zou kunnen maken . . . . . eh . . . . . hoezeer  Benali niet alleen een begenadigde romanschrijver is, maar ook een adelaarsblikkige historicus die de eeuwen overziet. Daarom is hij ook in staat die mega-ontwikkelingen in die vier jaar tussen 11 september 2001 en 4 september 2004 die niemand anders ziet, waar te nemen.

Nikolaas de Jonge bestrijkt een iets langere periode, namelijk de 1400 jaar dat het Geloof van de Vrede inmiddels zijn zegeningen verspreidt. De Jonge meent dat de islam het volstrekte en barbaarse tegendeel is van al wat het Westen wil zijn. De suggestie van verwantschap door de termen  “de monotheïstische” of de “de Abrahamitische” godsdiensten voor Jodendom, christendom en islam miskent volgens hem elke historische en actuele waarheid.

“Islamisme” bestaat niet. Dat wat westerlingen graag zo noemen om zichzelf gerust te stellen, is gewoon islam. In de woorden van de grootse kenner van  de islam die ooit geleefd heeft, Bernard Lewis: “Er zijn gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.” In de islam hebben de “fundamentalisten” en “extremisten” en “salafisten” niet alleen de beste papieren, maar de enige papieren. Hoort u mij? De enige! Islam is islam is islam.

Wat Nikolaas de Jonge nalaat is een beetje uitgewerkt aangeven waarom die islam nou zo barbaars is. Maar gelukkig heb ik dat zelf in het verleden al regelmatig uitgelegd zowel uitgebreid, als kort en als nog korter. Mijn vaste lezers hebben mijn uitleg waarom de islam de oudste manifestatie is van wat wij een nazi-mentaliteit noemen tot vervelens toe onder de neus gewreven gekregen. Maar er is niks aan te doen: het zal herhaald moeten worden tot Westerse narcistische hedonisten deze harde waarheid onder ogen leren zien.  Ik citeer dus mezelf maar weer eens:

Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-principe (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen,  in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan ( Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van  xenofobie,  conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  slachtoffergedrag/rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

De islam is net als het nazisme meer algemeen totalitair in twee opzichten: de leefregels voor het gehele leven gelden tot in de absurde details en de Koran waarop die leefregels zijn gebaseerd zijn het eeuwige en onveranderlijke woord van God zelf.  Dat onveranderlijke woord is vol materialistische platheid, haat en gewelddadigheid. De inhoud van de Koran is voorts irrationeel geordend, zodanig dat de priesterkaste van de islam over de inhoud kan liegen (“Taqiyya”) en de islam als een “geloof van de vrede” kan voorstellen om de “ongelovigen” te misleiden. Dat liegen, die “Taqiyya”, is verplicht in de islam. Het individu heeft geen gewetensvrijheid: zelf denken over moraal is hoogverraad aan de islam. De Koranmoraal geldt bindend voor ieder, op straffe van de dood.  Het individu mag niet zelf denken over morele vraagstukken, maar ook niet over de stoffelijk wereld buiten het individu:  het gebruik van de Rede is  hoogverraad aan de islam. De islam brengt daarom geen wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volken die zij onder het kromzwaard brengen. Wat eenmaal door de “oelema” (de “wetenden”, de priesterkaste) is overeengekomen kan niet meer veranderd worden: dit heet “het principe van de consensus”. In de islam wordt wel vaak de “oemma” (alle Mohammedanen) aangeroepen, het “volk” dus,  maar de “oemma” heeft niks te zeggen. Sinds het jaar 900 is er niets wezenlijks meer veranderd in de leer, alleen de papieren massa waarin dit is vastgelegd is gegroeid tot oceanische proporties.

Op deze basis kunnen we veel beter de door mij verrijkte en herstructurende  samenvatting van het stuk van Nikolaas de Jonge op waarde schatten:

Bovenbeschreven barbaarse islam is onhervormbaar. De meest recente bewijzen stapelen zich nu op rond de “Arabische Lente”. De islamitische wereld heeft niet het innerlijk potentieel om op het Westen te gaan lijken. Ga maar eens zoeken naar een positief concept in de islam rond hetwelk zo’n hervorming zou moeten clusteren. Als je dat vindt – bijvoorbeeld in de Koran: “er is geen dwang in godsdienst” – dan is er altijd de directe context van zo’n vermeend positieve zin die de positieve inhoud logenstraft en anders is er altijd het principe van de “abrogatie”: latere verzen in de Koran gaan boven vroegere verzen. De latere, zogenaamde “Medinese” verzen zijn altijd de wrede. De vroegere zogenaamde “Mekkaanse  verzen altijd de quasi-positieve. Er zit geen ontwikkeling in de islam. Fascisme en communisme worden nu veroordeeld in het Westen, maar “de historische moslim”, dus de gemiddelde moslim uit14 eeuwen islam, zou de daden en ideeën van de hedendaagse terroristen als goed-islamitisch prijzen.

Bovenbeschreven  barbaarse islam is onhervormbaar. Westerse waarden zijn het product van een eeuwenlange zeer specifieke ontwikkeling van het Westen en volkomen vreemd aan de islamitische cultuur Ze kunnen niet zomaar worden geïnjecteerd in de islam, in het oudste totalitaire systeem van de wereld: 14 eeuwen! 14 eeuwen! 14 eeuwen! Dit totalitaire systeem kan alleen maar volledige instorten, niet hervormen, net zoals het communisme.  Maar die kans is vele malen geringer dan bij het communisme.

Bovenbeschreven barbaarse islam is onhervormbaar. De Koran is het rechtstreekse en onveranderlijk woord van Allah zelf en dat woord is wreed, agressief en racistisch. De Soenna, de overgeleverde wrede woorden en wrede daden van de mythische Mohammed in het “gewone” leven – dus als hij niet bezig was naar Allah zelf te luisteren via de engel Gabriël –  zijn nauwelijks minder gezaghebbend en dus onveranderbaar.

Bovenbeschreven barbaarse islam is onhervormbaar. Maakt niks uit hoeveel bewijzen westerlingen leveren van de historische, morele en intellectuele onhoudbaarheid van de islam. Je kan bewijzen dat de profeet Mohammed niet heeft bestaan en dat de Koran en de Soenna alleen verzinsels waren, een tribale mythologie die moest dienen om een veroverd imperium bij elkaar te houden en via goddelijke zegen te legitimeren.  Dat imperium dus dat ontstond door die uiterst bloedige veroveringen van Spanje tot Afghanistan van plusminus 632 -732. Maar dat vinden de moslims niet interessant – als ze er al kennis van nemen! – want de islam is een ethisch systeem en een manier van leven geworden.

Bovenbeschreven  barbaarse islam is onhervormbaar. De islam is een vorm van tribalisme: alles gaat in de islam om het onderscheid tussen de gelovigen (de oemma) en de ongelovigen: in tribale ethiek is er geen menselijke waardigheid buiten de stam en het enige doel dat de stamleden leren is  uitbreiding en voortbestaan van de stam. In de islam is geen universele ethiek. De “menselijke” regels gelden alleen voor mede-moslims, in tegenstelling tot het christendom waarin die regels universeel zijn. Wat christenen doodzonden noemen mogen moslims tegenover niet-moslims vrij bedrijven: moord, (seks) slavernij, afpersing, diefstal, zijn allemaal toegestaan ​​als de slachtoffers niet-moslims zijn. De islam is uniek in de wereldgeschiedenis: een hele beschaving met de ethiek van een primitieve stam.

Bovenbeschreven  barbaarse islam is onhervormbaar. Het Westen kent de scheiding van kerk en staat, dus de scheiding van een steeds humaner geworden christendom  en de staatsmacht anderzijds. In islamitische gebieden is die scheiding ondenkbaar, dat wil dus zeggen dat de staatsmacht per definitie in handen is van een primitieve en tribale cultuur die per definitie de buitenwereld haat. In het Westen schijnt men echter de kosmische crucialiteit van dit punt niet te beseffen. Anti-rationaliteit, anti-humanisme, discriminatie van vrouwen en oorlog tegen de ongelovigen is voor de islam net zo wezenlijk als het omgekeerde voor het Westen.

Ja maar, ja maar, ja maar! Was er dan geen Gouden Eeuw in de islam? Jawel, maar die Gouden Eeuw kenmerkte zich juist door onderdrukking van de globaal tussen 632 en 732 bloedig onder het kromzwaard gebrachte bevolkingen. Prestaties op het gebied van kunst, intellectueel leven en bestuurlijke vermogen waren het werk van christelijke en joodse dhimmi’s. De economische voorspoed berustte op het veroverde potentieel van die andere culturen en op het feit dat aan de concurrent, de christelijke wereld, de Middellandse zeehandel en de doorgang naar het verre Oosten was ontzegd. Er is in Westers-geestelijke zin nooit een Gouden Eeuw in de islam geweest.

Ja maar, ja maar, ja maar! In de 20ste eeuw waren er toch pogingen tot secularisering van de islamitische samenleving? Zie het Kemalisme (Turkije), Baathisme (Irak)en het Nasserisme (Egypte). Zeker! En die pogingen zijn dan ook grandioos mislukt! Inclusief de meest diepgaande, die van het Kemalisme in Turkije. De islam was toen niet zachter of toleranter, maar zwakker en het Westen was juist relatief sterk: ideologisch, demografisch en economisch. Toch namen alleen een deel van de islamitische elites ogenschijnlijk Westerse waarden over. De massa van de bevolking bleef precies wat zij al 14 eeuwen was. Zelfs in Turkije was er ook nooit een echte aanval op de heilige teksten van de islam zelf. En toen de islam na 1945 weer op krachten kwam – door de olie – werd de islam weer gewoon wat zij al die eeuwen al was geweest: jihadistisch.

Ja maar, ja maar, ja maar! Is het “islamisme” dan geen reactie op “ons” kolonialisme-en-imperialisme? Nee! De islam had gewoon weer de kracht om te zijn wat hij al 14 eeuwen was, met die korte onderbreking vanaf plusminus 1880 tot 1945. Toen was de islam eventjes een poosje zwakker en daarna ging hij gewoon weer in de aanval.

Ja maar, ja maar, ja maar! Zo’n visie op de islam als onveranderlijk  is “essentialistisch”! En dat is tegen alle postmoderne en relativistische principes! Je mag je niet alleen maar baseren op de islamitische heilige dogma’s bij het verklaren van de daden van moslims ! Want moslims hebben universeel “menselijke” motieven en ze gebruiken “islam” alleen maar als rechtvaardiging!

Het antwoord luidt: nee, gewoon nee! De ideologie van de islam is nu juist de veroorzaker van de gewelddadigheid, de repressiviteit en de onmogelijkheid van ontwikkeling in de islam. Het is één pakket van elkaar versterkende factoren. Als er iets misgaat in de islam is het antwoord altijd hetzelfde: méér islam, strengere islam, méér onderdrukking van afwijkende meningen, méér oorlog naar buiten, méér onderdrukking van ongelovigen en vrouwen. De islam is niet een bijkomende factor, maar een Grote Veroorzaker: een utopie die in het hier en nu nagejaagd wordt, zoals het communisme en het fascisme. In het Westen zijn deze fenomenen tijdelijk geweest, een geestelijke crisis die overwonnen is. Maar de islam heeft nooit iets anders gekend dan het najagen van deze utopie met alsmaar méér islam. Er is niks spiritueels in die islam-utopie: zelfs het Hiernamaals is een hoerenkast als beloning voor krijgers en zelfmoordaanslag-plegers.

Misschien moeten we leren accepteren dat de Westerse waarden uniek zijn. Misschien moeten we ophouden met projecteren van Westerse denkwijzen in de islam. Misschien is de mentaliteit van het Westen wel de uitzondering, een toeval zo men wil, en niet de universele regel.  Misschien moesten we die toevallig  hoogste prestaties van de mensheid in onze eigen landen maar eens gaan verdedigen. Daarna kunnen we altijd nog gaan kijken of we bepaalde delen van wereld moeten gaan rekoloniseren met de Rechten van de Mens in de hand.

Oh ja! Vergeet ik bijna die Michael van der Galien. Hij is met een Turkse getrouwd en in plaats dat hij en zij er onder Erdogan – (“Islam is islam. Er is maar één islam!”) – extra van doordrongen zijn geraakt dat Ataturk gelijk had toen hij zei dat de islam een rottend kadaver is, hebben de illusionisten zich tot een zogenaamde “liberale” variant van de islam bekend. Te weten: het Soefisme. Behalve dat deze Zoevies als het erop aan komt net zo hard weggevaagd zullen worden als de Amadya-ja-ja-joepies, is het natuurlijk idioot om je te bekennen tot welke variant dan ook van een tribaal-totalitair quasi-geloof dat al 1400 jaar voornamelijk gigantische stilstaande poelen van verschrikkelijk lijden creëert.

En zullen we eens iets verklappen over de “liberaliteit” van de Grote Grondlegger van de Zoef-Zoef-beweging, Zweefmeester al-Ghazali?

Luister, kinderen! In de islam is er nauwelijks strijd geweest over de vraag of Rede dan wel de “Openbaring” op de eerste plaats kwam. Voor zover die strijd er geweest is, was die in de tiende eeuw al beslecht met het werk van al-Ashari (dood in 935 A.D). Liberalen-kampioen Ghazali (1058 -1111) was degene die een definitief einde maakte aan de zwakke pogingen in de islam de Rede te gebruiken. Hij stelde het redeneren via “oorzaken”, dus de Rede zelf, uitsluitend in dienst van het begrijpen van de “Openbaring”. Al-Ghazali vond dat, als er natuurwetten zouden bestaan, Allah’s handen dan gebonden zouden zijn. Dat is natuurlijk onbestaanbaar. Allah kan alles! Wat een vrijdenker! (Ja, ik bedoel Ghazali.)

In lijn hiermee verbrandden in 1194 de “oelema” (“de wetenden”) van Córdoba (gelegen in het mythische “el-Andaloes”, waar volgens de mythe de cultuur zo tolerant bloeide) dan ook alle wetenschappelijke en medische teksten. Daarom brengt het islamitisch cultuurgebied ook in onze dagen inzake fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nog steeds niks van enig belang voort.

En nog eens wat over die Soefi-zweefmeester, al-Ghazali. Andrew Bostom citeert hem in zijn “Legacy of Islamic Jihad” inzake de manier waarop de dhimmie behandeld moet worden:

“De dhimmi is verplicht om te vermijden de naam van Allah of zijn Afgezant te noemen ( . . .). Joden, Christenen ( . . .) moeten de jizya betalen ( . . .) bij het aanbieden van de jizya, moet de dhimmi zijn hoofd laten hangen, terwijl de [islamitische] ambtenaar zijn baard pakt en hem op het vooruitstekende bot beneden zijn oor slaat [op de mandible] ( . . .) Het is hen niet toegestaan hun wijn of kerkklokken opzichtig te tonen ( . . .) hun huizen mogen niet hoger zijn dan die van moslims, ongeacht hoe laag die zijn. De dhimmi mag niet op een elegant paard of muilezel rijden; hij mag op een ezel rijden, maar alleen als het zadel van hout is. Hij mag niet aan de goed kant van de straat lopen. Zij [de dhimmi’s] moeten een onderscheidend lapje stof dragen, zelfs vrouwen en zelfs in het publieke bad ( . . .) hun mond houden. “

De islamitische orthodoxie in de negen á tien eeuwen na plusminus het jaar 1000 heeft geen splinter Rede of Vrijheid meer toegelaten in de islam. Luister naar de “grote” Ibn Khaldun (1332 -1406):

“Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.”

Ja, het zijn domme klootzakken, allemaal. Inclusief die halve gare Michael van der Galien. En dat verzoek om weer op de site van DDS te mogen, is hierbij ingetrokken. Val toch dood, stelletje imbecielen!
_________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten". Bookmark de permalink .

25 reacties op De stupiditeit van de omhoog gesubsidieerde troetel-Marokkaan Abdelkader Benali. En die Michael van der Galien van “De Dagelijkse Standaard” is óók zo gek als een deur.

 1. Tom Hendrix. zegt:

  Martien hulde ende dank voor dit zeer uitgebreid en deskundig betoog! Verder een enkele opmerking als U mij toestaat. Het is evident, dat de Islam in strijd is met: ” DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS”, uit 1948. Daarom willen de islamfascisten, van de OIC, deze verklaring ook wijzigen c.q. veranderen.

  Like

 2. Petrossa zegt:

  De laatste zin is de beste nog. Die livestro is niet niet helemaal jofel.

  Like

 3. Jan zegt:

  “en is het sinds die terreurdaad volkomen achterhaald om nog te vrezen voor boze extremisten”
  Benali is volledig losgezongen van de werkelijkheid, heeft geen benul wat gaande is, zit vastgeroest in het inteeltclubje van meulenbelt&co:

  # 53 Foiled Terrorist Plot Attacks: http://ihartpolitics.com/?p=1317
  # Mumbai-style Islamic terror plot targeting Europe foiled
  http://islamicterrorism.wordpress.com/2010/09/29/mumbai-style-islamic-terror-plot-targeting-europe-foiled-report/
  # List of terrorist incidents in Great Britain
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_Great_Britain
  Overigens wordt maar een fractie bekend gemaakt
  Terrorism plot size of 7/7 attacks ‘foiled every year’: http://www.bbc.co.uk/news/uk-21878867

  Abdelkader Benali, de sjeik en de joden
  …Benali barst los. Sinds hij een succesvol schrijver is en wat meer geld heeft, komt hij vaker in Amsterdam-Zuid. Jemig, daar blijkt het vol te zitten met joden. En het vervelendste is: het zijn zoveel joden! Amsterdamse joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel.”
  http://hoeiboei.blogspot.nl/2012/05/abdelkader-benali-de-sjeik-en-de-joden.html

  Abdelkader Benali: ‘bruine mensen’, die geconfronteerd worden met die broeierige cocktail van wantrouwen, haat en onverschilligheid tegenover wat ‘vreemd’ is
  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2012/11/11/bedenk-altijd-dat-jij-die-ander-had-kunnen-zijn/

  Benali: I migrated to Europe with hope. Now I feel nothing but dread
  The Netherlands felt like a country that would never betray me
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/oct/03/abdelkader-benali-immigration-prejudice
  Allemaal de schuld van Nederlanders en dus ook van Teeuwen. Lezenswaardig stuk, tevens psychogram van een verwrongen geest

  Het Eurovisie Songfestival voor intellectuelen; Abdelkader Benali

  Gaat men de discussie over de Islam aan dan kiest men voor gekken en dwazen zoals komediant en imam van het secularisme Pat Condell die een diatribe tegen moslims afstak waar zelfs Adolf Hitler een puntje aan kan zuigen, qua intensiteit.
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/22212_zomergasten_het_eurovisie_songfestival_voor_intellectuelen/

  Zie ook: Het heerlijke multicultidutje van Abdelkader Benali; Bart Schut
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/22214_het_heerlijke_multicultidutje_van_abdelkader_benali/

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Jan.
   Ja, als je het zo bij elkaar ziet, moet je concluderen dat elke “dialoog” met die gek vanaf het begin vergeefse moeite is.
   Pat Condell met Hitler vergelijken.
   Ja, dan houdt het echt wel op.
   Nou ja, net zoals dialoog met de islam ophoudt voor-ie begint.
   Die lul is echt volkomen van elk padje.
   En de linkse collaborateurs ook.
   Wat zit er toch in die hersenpannen?

   Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  ou, Martien, ik feliciteer je zowel met je -als altijd- vlammend en onderhoudend betoog als met het feit, dat het er allemaal uit is! Man, man, wat moet jij je ràzend gemaakt hebben over de uitlatingen van de betreffende heren dat je de behoefte voelde al je kennis en inzichten aangaande de Islam voor de zoveelste keer zo uiterst minutieus voor ons uit te stallen. Minutieus, maar laaiend! Ik vertrouw er overigens op, dat je intussen wederom tot de conclusie bent gekomen, dat er uiteindelijk geen anderssoortige opinie te verwachten valt van zulke figuren, die tenslotte, direct of indirect, de richtlijnen van de Oelema volgen en derhalve niet alleen kunnen worden aangeduid met ‘imbecielen’ maar tevens met het ooit hier door jouzelf geïntroduceerde begrip ‘Oelewappa’s.’
  Bovendien, wat had je anders van zulke types verwacht? Die Abdelkader Benali is het prototype van de uiterlijk geïntegreerde, en volgens de onwetenden dus ongevaarlijke, moslim.Volgens de onwétenden, omdat die geen benul hebben van het bestaan van “Het Project.” Zij, die beter weten beseffen te allen tijde, wat jij hier weer eens zo briljant uiteen zet: Islam is Islam. En zij zullen zich dan ook door het geciviliseerde uiterlijk van deze man geen rad voor ogen laten draaien. De Taqqiya ligt dag en nacht op de loer en zij beseffen dat. Maar ik kan me je machteloze woede voorstellen als jij een visioen krijgt van al die anderen die zich kritiekloos door deze figuur laten inpakken en hem op zijn woord geloven als hij beweert dat iemand als Hans Teeuwen in een bepaalde periode is blijven steken. Dat is inderdaad kolder, daar de inzichten en doelstellingen van de Islam zich 1400 jaar niet gewijzigd hebben en dat nooit zullen doen.Daardoor is het bovendien gevààrlijke kolder.
  En tja, die Michaël van der Galien….Door het vrouwtje bekeerd tot het Soefisme, zoals Achab door Jezebel tot de Baäl-aanbidding, het is me toch wat!De ‘lieve’ variant van de Islam, hetgeen echter inhoudt dat hij hierdoor automatisch veroordeeld is tot de eeuwige dhimmitude. Waarvan we hiervan dus een voorproefje genieten door zijn gekleurde opinie! Jij windt je natuurlijk op over het feit, dat dit alles via de media weer zo ongezouten de huiskamers in wordt geslingerd en je hebt gelijk: Dat is een zorgelijke tendens.Verraderlijk! Maar, zou ik zeggen, prijs je gelukkig dat dankzij jouw hoog opgelaaid vuur er in ieder geval weer een aantal mensen bijtijds op geattendeerd zijn en het vergif nooit tot zich zullen nemen.
  En voor het overige: IK heb er weer van genoten!

  Like

 5. Rudi zegt:

  Geachte heer Pennings
  Van alles wat ik hier of elders reeds van u gelezen heb, is dit het beste.
  Met hoogachting
  Rudi

  Like

 6. peter selie zegt:

  Wat een opluchting! Ik dacht dat ik de enige was die een hekel aan dat heerschap heb, althans aan zijn artikelen. Ik ga eens lekker aandachtig lezen wat je allemaal te vertellen hebt.

  Groetjes Peter

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  Er is niks spiritueels in die islam-utopie: zelfs het Hiernamaals is een hoerenkast als beloning voor krijgers en zelfmoordaanslag-plegers.

  Beetje lol moet kunnen na alle ellende van de islam nog een keer op een rij te hebben gezien. Overigens waarvoor dank!

  Like

 8. Republikein zegt:

  Benali en borrelpraat, grappige combinatie.
  De regisseur van Troy is met een vervolg bezig, Troy 2 zeg maar. Achillis gaat dan Geert heten.
  Kijk, dat is naborrel praat.

  Like

 9. gielah zegt:

  Als ik het goed begrepen heb krijgen die strijders een heleboel maagden, die eeuwig 16 jaar oud blijven en die niet kunnen transpireren.
  Dat is wel een begrijpelijk ideaalbeeld voor wie op aarde in streken moet leven, waar de temperaturen zo rond de 40 graden Celsius schommelen en waar de vrouwen – zonder deodorant – zich onder dikke zwarte doeken voort moeten bewegen.
  De maagden die zij in het paradijs ter beschikking gesteld krijgen hebben een maagdenvlies, dat na elk romantisch samenzijn vanzelf weer aangroeit…. en wij weten allemaal hoe belangrijk maagdelijkheid voor dit type mens is.
  Een ongelimiteerde stroom alcoholische dranken – die zij op aarde beslist niet mogen drinken – maakt het geluk compleet.

  Like

 10. JiepMK zegt:

  Kijk, als je dan toch met zo’n turks vrouwtje moet trouwen omdat Nederlandse vrouwen je niet zien zitten, kies dan godverdomme een voor die primitieve, behaarde platkoppen gelukt exemplaar uit!

  Like

 11. Theodoor zegt:

  Vinnig, scherp en op waarheid geschreven DOCUMENT.
  Wat is het toch fijn dat ze er nog zijn, zelfdenkende mensen die zich nog goed kunnen uiten ook.

  Like

 12. Onvermoeibaar voorwaarts. Net als je vorige stuk over Arnon Grunberg weer een parel. Voor het archief. Het wordt tijd voor een boek, Martien.

  Like

 13. Helena zegt:

  Alweer met veel dank en bewondering.
  Tja, die Marokkaan gewoon de zoveelste kut Marokkaan met een laagje buitenbeits.
  Liegen, bedriegen, verdraaien, zielig doen, allemaal voor de bühne en voor de goede zaak natuurlijk. De islamisering van Europa. Vast het liefst, als het even kan, zonder geweld maar wel door verkrachting van alles wat wij hier voor heilig houden. ONZE VRIJHEID.
  Maar die van der Galien, ik blijf er gewoon geen zak van snappen.
  Die man is niet dom dus al wat Martien hier beschrijft van die Zoef-Zoef beweging dat zou hij
  toch ook moeten weten. Die zweefmeester riep als ik het goed begrijp niet op tot afslachten van christenen, maar “alleen maar” tot totale vernedering, de dhimmi status. Dat zal het zijn waarmee hij zijn geweten sust. Eigenlijk is hij nog erger dan Benali, die blijft zijn eigen soort (en hersenspoeling) in ieder geval trouw.

  Like

 14. Helena zegt:

  ???HUH???

  Like

 15. Auke zegt:

  Ik heb het stuk, heel snel dat wel, gelezen van Abdelkader Benali op Joop. Goed stuk, heel handig geschreven. Hij zal het ontkennen, maar hij zal de Islam blijven promoten als een religie van de “vrede”. Deze man zal er alles aan doen om de hand die hem gevoed heeft (het westen) te vernietigen. Hij gelooft met heel zijn hart in Allah (de uberafgod bij uitstek) en hij zal zijn geloof in deze afgod blijven verdedigen. Alleen niet openlijk. Wat hij zal doen en doet is meepraten met de mensen die het voor het zeggen hebben. Daardoor kan hij de paar krachten die de Islam zien en benoemen voor wat het werkelijk is (dat hebben de katholieke en protestantse kerk tot ca. 1950 ook gedaan en daardoor waren de westerse waarden de no. 1 waarden in de wereld), zoals Wilders, de SGP en o.a. Pat Condel, met gemak op zij schuiven. Hij kan deze tegenkrachten met gemak afdoen als niet relevant of mensen met onderbuik gevoelens. Vandaar dat Hitler ook vaak genoemd wordt.

  Dat de Islam zo op kan komen heeft te maken met het stelselmatig ondermijnen van ons fundament, het Christendom. Daardoor hebben wij geen verdediging meer tegen deze afgodendienst. Zelfs in de middeleeuwen heeft het westen zich kunnen verdedigen tegen de voortdurende aanvallen van de Islam. Nu hebben wij God verlaten en staan wij alleen met onze eigen gedachtenbedenksels. Dus hebben wij ook geen verdediging meer tegen mensen die zeggen dat tolerantie te maken heeft met het aanpassen van de autochtone bevolking aan mensen met een andere overtuiging. Onze verdediging is weg. Daar bedoel ik mee, de diepe innerlijke overtuiging dat we goed doen. Dat we goed bezig zijn. Dat we onze Weg de Juiste Weg is. Deze, objectief juiste overtuiging, is een hersenschim geworden. Door het ontbreken van de Juiste Weg zal het westen vernietigd worden en onze nederige Christelijk beschaving zal gesmoord worden in angst/bloed en weggevaagd worden. Jezus zegt niet voor niets: Wie voor mij is, is niet tegen mij. En wie is voor de Bijbelse Jezus tegenwoordig?

  Like

 16. luckybee zegt:

  Ik ben het helemaal eens met Martien Pennings.
  Dit staat in de Koraan geschreven.Soera 6 vers 115. Veel lees plezier.

  Like

 17. louis-portugal zegt:

  Weer mooi samengevat Martien.
  Geweldig zoals jij dat iedere keer weer klaarkrijgt.
  Toen ik dat las van die v.d. Galien stond ik er ook van te kijken.
  Ik ben het niet altijd met hem eens maar dit had ik dus niet verwacht.

  Like

 18. Pingback: Bart Schut is net zo veelkleurig als De Dagelijkse Standaard zelf | E.J. Bron

 19. Dit is mijn land niet meer zegt:

  Martien Pennings heeft in één ding wel gelijk. Michel van der Galliën komt klaar als hij het over Wilders heeft. Kijk eens wat dat soort dwaas presteert. Als Geert Wilders vergeleken wordt met Hitler dan moet Wilders tegen een grapje kunnen. Als Wilders aan de mensen vraagt of ze minder Marokkanen in hun stad willen: dan moet hij volgens Michel de Mosim veroordeeld worden voor discriminatie.
  Het zijn de woorden van een gek en een landverrader

  Like

 20. Dit is mijn land niet meer zegt:

  Een paar jaar geleden kwam ik in Uden een Turks meisje tegen. Die was zo knap dat als ik die had kunnen krijgen er acuut mee was getrouwd en moslim was geworden als dat nodig was geweest. Ik zou dan geen erg bruikbare moslim zijn geweest, want een ander doel dan die mooie meid had ik dan niet gehad. Aan de islam had ik mijn reet afgeveegd, maar die mooie meid was wel van mij geweest. Wat Van der Gallien een landverrader maakt is het feit dat hij actief meehuilt met de islamitische wolven in het bos. Het is te zot voor woorden: Een islamitische slager met Nederlands paspoort poseert met 5 hoofden van zijn slachtoffers in Syrië en wat zegt de PvdA: Wilders boeh boeh, minder Marokkanen, hij moet naar het gevang.
  Wilders had moeten vragen aan het publiek: “Denkt U dat Wouter Bos en/of Halsema hun kinderen naar een witte of zwarte school sturen en dat Samsom naast een Somaliër of Marokkaan woont”.?Willen zij meer Marokkanen als buren”? Hierop zullen Halsema, Asscher en Samsom wel antwoorden, dat ik discrimineer, maar hoe zwart zijn de kinderen op de school van Uw kinderen mevrouw Halsema”? Het zijn stuk voor stuk huilers en hysterische landverraders inclusief Buma. Ga er zelf naast wonen Ascher? Doe het! Ik hoef ze niet, mij hoef je ze niet te geven, hou ze maar voor jezelf en neem er vooral één extra als echtgenoot voor je dochter

  Like

 21. Dit is mijn land niet meer zegt:

  Welke hoerenloper van de PvdA zei dat ook weer? Kutmarokkanen!
  De Kutmatokkanen van deze PvdA-er zijn dezelfde Marokkanen waarop dezelfde PvdA nu Geert Wilders op aanvalt. Dus PvdA toen Geert Wilders wellicht bedoelde te vragen aan het publiek: Wilt U de Kutmarokkanen van dokter Rob Oudkerk, want zelf hoeft dit PvdA-kopstuk ze niet? PvdA antwoordt hier a.u.b. op? Wilt U uw eigen Kutmarokkanen die U zelf zo genoemd heeft nu opeens wel, want ik hoef ze niet.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s