De toekomst van Europa zal islamitisch zijn

Screenshot_170

(Door: Helmut Zott – Vertaling: E.J. Bron)

Mijn opvatting, die ik herhaaldelijk en op verschillende plekken vertegenwoordigd en weergegeven heb, namelijk dat Europa binnen afzienbare tijd islamitische wordt en dat het slechts een kwestie van tijd is wanneer dit lopende proces van de islamisering tot een zichtbare afsluiting zal komen, stuit vooral op afwijzing en wordt afgedaan als doemscenario. Het is echter niet pessimisme dat voor mij aanleiding was om de dingen zo te zien, maar een, volgens mij, realistische inschatting van de situatie, die van serieuze kant wordt ondersteund.

De islam heeft in de afgelopen eeuwen herhaaldelijk geprobeerd Europa te veroveren. Met het oversteken van de Straat van Gibraltar in het jaar 711 na. Chr. volgde de eerste islamitische aanval op Europa, met de daaraan verbonden verovering van Spanje en delen van het zuiden van Frankrijk, maar ook de nederlaag bij Tours en Poitiers in 732 na. Chr. door Karel Martel. In het jaar 1354 na Chr. volgde daarna de tweede aanloop met het overschrijden van de Dardanellen door de Osmanen en de daaropvolgende nederlaag in 1683 bij de tweede belegering van Wenen. Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de islam, die een andere vorm van oorlogsvoering en twist heeft. Deze keer zet hij in op immigratie, vermeerdering en terreur.

De huidige islamisering vindt van binnenuit plaats, onder gebruikmaking van de strijdmiddelen en mogelijkheden die de democratie en het rechtssysteem van het Westen zelf, in samenhang met een burgerlijke meerderheid, toestaan en bieden.

De sharia kan op een heel legale manier met behulp van de democratie zelf ingevoerd worden, omdat deze impliciet de wettelijkheid bevat, volgens welke men haar, onder gebruikmaking van de juridische situatie en de demografische verhoudingen, kan afschaffen. De toename van de oemma staat in causaal verband met de islamisering, en op de lange termijn is de vermeerdering van de moslims zelfs de beslissende factor. Als je de demografische verhoudingen van nu doorberekent naar de toekomst, dan blijkt al de komende decennia voor Europa en dus ook voor Duitsland zuiver rekenkundig bekeken een kwantitatieve gelijkstelling van moslims en niet-moslims. Een land geldt echter niet pas als islamitisch wanneer de meerderheid van de staatsburgers moslims zijn, maar wanneer de sharia juridisch bindende geldigheid bezit. Een studie van het Islam-Archief in het Duitse Soest (2006) over de bevolkingsontwikkeling in Duitsland voorspelt voor het jaar 2045 een stand van 51,72 miljoen in Duitsland wonende moslims tegenover nog slechts 45 miljoen autochtone Duitsers. Daarbij werd er geen rekening mee gehouden dat het door oorlogen en bevolkingsgroei zoals in Afrika tot een onvoorziene massa-immigratie naar Europa en Duitsland kan komen. Een democratische staat kan zich min of meer verdedigen tegen het gebruik van geweld, niet echter, als hij zich aan de democratische principes houdt, tegen een vermeerdering van bepaalde bevolkingsgroepen.

Kinderen maken en baren kan men in een democratie niet verbieden.

De islamitische vrouw moet zich niet alleen, volgens de beschikking van Allah, onderwerpen aan de wil van de man, zij moet ook de oemma (de wereldwijde islamitische geloofsgemeenschap) dienen en wordt tegenwoordig succesvol ingezet in de “Jihad”, onder het motto “Wij baren jullie kapot”, ter islamisering van Europa en Duitsland.

Achter de islamisering van Europa, zoals deze zich op dit moment met de immigratie in de verschillende Europese landen en door de vermeerdering van de moslims zichtbaar en voelbaar voltrekt, zit een nog veel groter probleem van historische omvang verborgen dan het lijkt of in verschijning treedt. Door het merendeel van de mensen onopgemerkt en door de media nauwelijks tot onderwerp gemaakt, vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats, van Afrika naar Europa, die tot de verandering en tot de ondergang van de cultuur van het Avondland zal leiden.

“We worden op dit moment getuige van diep ingrijpende veranderingen, die Europa´s toekomst voorgoed zal veranderen en het continent in – zoals Ronald Reagan zei – in een “duizendjarige duisternis” zal gooien.”
(Geert Wilders)

Aan het einde van deze om- en afbouw van het Europese bestaan staat een door de islam gedomineerd staatsbestel, waarvoor de in 1993 in Caïro geboren joodse schrijfster en historica Gisèle Littman, die sinds 1974 schrijft onder het pseudoniem Bat Ye´or (“Dochter van de Nijl”), de naam “Eurabië” bedacht heeft.

In het jaar 1974, dus al veertig jaar geleden, nam men de Algerijnse president Houari Boumédienne niet serieus of geloofde men hem niet, toen hij voor de Algemene Vergadering van de VN in bijna profetische bewoordingen zei:

“Op zekere dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om naar het noorden te vertrekken. Maar niet als vrienden. Want ze vertrekken om te veroveren, en ze zullen het veroveren door het aantal van hun kinderen. Wij zullen zegevieren via het vruchtbare lichaam van onze vrouwen.”

Het is bijna beangstigend met welke nauwkeurigheid deze voorspelling van veertig jaar geleden nu uitkomt, en in haar hele reikwijdte nu pas volledig begrepen wordt.

Het wetenschappelijk tijdschrift “scinexx.de” schrijft onder verwijzing naar een datarapport van de “Duitse Stichting Wereldbevolking” van 17-08-2009 het volgende:

Deze dagen heeft de Afrikaanse bevolking de grens van 1 miljard overschreden. Iedere maand komen er op het continent ongeveer 2 miljoen mensen bij, ieder jaar ongeveer 24 miljoen. En een einde aan de groei is niet in zicht. Tot het jaar 2050 zal de bevolking van Afrika, zoals het nu lijkt, verdubbelen en dan uit bijna 2 miljard mensen bestaan. Dit blijkt uit een datarapport dat door de Duitse Stichting Wereldbevolking (DSW) werd gepubliceerd.

Deze bevolkingsexplosie in Afrika staat tegenover een toenemend bevolkingstekort in Europa, zodat er sprake is van een drang van het zuiden naar het noorden, die natuurgetrouw aandringt op evenwicht. De reproductiemoeheid of het baringsonvermogen in alle Europese landen heeft tot de zuiver rekenkundige vergelijking geleid,voortkomend uit het aantal kinderen per vruchtbare vrouw, volgens welke de bevolking van europa niet alleen voortdurend minder wordt, maar onomkeerbaar moet uitsterven. Het is echter niet alleen een door de natuur veroorzaakt gevolg, volgens welk een massaal overschot aan mensen in een verdwijnende leegte gedwongen zal instromen, die de huidige en toekomstige toestroom van miljoenen mensen uit Afrika naar Europa veroorzaakt. Het is bovendien ook een door de EU besloten en gewilde maatregel om deze mensen doelbewust naar Europa te halen ter islamisering en vernietiging van het bestaande oude Europa.

De ondergang van het Avondland is door de EU gewild en geprogrammeerd.

Terwijl de EU probeert haar burgers door omvangrijke controle en bewaking veiligheid voor te spiegelen, opent zij – stiekem en onopgemerkt door de media – de achterdeur voor tot 50 miljoen Afrikanen, die op grond van de demografische ontwikkeling in Europa “nodig” zijn, zoals de “Daily Express” heeft onthuld. Een studie van Eurostat stelt de afnemende motivatie van Europeanen vast om kinderen ter wereld te brengen en de EU antwoordt daarop met een toename van de immigratie. Afrikaanse immigranten zouden beter geïntegreerd moeten worden, “irreguliere” immigranten zouden volgens de EU “niet als criminelen behandeld moeten worden”, opdat de verlokkingen van Europa nog meer Afrikanen aantrekt. De goede prestatie van enkele Europese landen is zodoende een vrijbrief voor bewoners van verscheurde Afrikaans elanden geworden.(Unzensuriert.at: “EU plant massa-immigratie uit Afrika”, 19-02-2011)

De beginnende, nu al zichtbare en in de toekomst toenemende stroom van miljoenen Afrikanen, die via de middellandse Zee naar Europa komt, dient er dus voor het bevolkingstekort van Europa te corrigeren. Diegenen die hier naartoe komen, zijn overwegend moslims, en ze komen zonder vrouwen, wat betekent dat zij het gewenste kroost met blanke Europese vrouwen moeten krijgen. De door de EU geplande toekomstige Europeaan is dus een moslim en hij heeft een donkere huidskleur.

Ook al heeft de informatie (PI, 27-11-2014) hieronder niet rechtstreeks betrekking op zwarte Afrikanen en uitsluitend op Duitsland, toch zijn ze verhelderend en interessant:

1.) Twee derde deel van de asielzoekers was in 2013 moslim
2.) 63,4% van de asielaanvragen werd door mannen ingediend
3.) Van deze mannelijke asielaanvragers is 71,5% jonger dan 30 jaar
4.) De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière maakte onlangs bekend tienduizenden afgewezen asielzoekers een permanente verblijfsvergunning in Duitsland te willen geven

Asielbedrog kan uit in Duitsland.

Het idee van het multiculturalisme, zoals dit door socialistische groeperingen in heel Europa vertegenwoordigd wordt en het terugdringen van de Europese oorspronkelijke volkeren door massale immigratie, hebben de ideologische weg gebaand en de voorwaarde voor de huidige toestanden gecreëerd, wat immers aantoonbaar effect heeft en geleid heeft tot de opening van Europa voor een ongedifferentieerde en onbeperkte immigratie onder veronachtzaming van de eigen belangen.

“Het multiculturalisme is in werkelijkheid de beslissende voorwaarde van de strategische Europees-Arabische alliantie. Sinds 1975 bevatten alle teksten van de euro-arabische conferenties en die van de EU de overeenkomsten tussen Europa en de Arabische wereld, waarin de voorwaarden van de Arabische en islamitische immigratie naar Europa, de niet-integratie van de immigranten en het behoud van hun betrekkingen tot hun thuislanden, de oprichting van culturele en islamitische centra in de Europese steden en de omgang met onderwijs, publicaties en media zijn vastgelegd.”
(Bat Ye´or in een voordracht met de titel: “Europa´s anti-Israël-koers zal tot de vernietiging van Europa leiden.”)

Naast de ideologische beïnvloeding en heropvoeding van de burger, volgens welke het gekleurde met elkaar en het gerechtvaardigde naast elkaar van de culturen en religies, die allemaal gelijkwaardig moeten zijn, het toekomstmodel van het samenleven moet vormen, wordt de Europeaan bovendien door een EU-dictatuur beheerst. De EU staat onder het dictaat van de moslims en drukt hun belangen, onder uitschakeling van de soevereiniteit van de individuele Europese landen, door. Voor Europa is sprake van een fatale samensmelting van EU en OIC. Het doel van beide is de islamisering van Europa.

Onder de gezamenlijke controle van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van de OIC (= Organisatie van de Islamitische Samenwerking) werd het doel van het “komende kalifaat” met als interim-fase de Middellandse Zee-unie (2005)  beoogd, die alle euro- en islam buurlanden bevat.
(Hans-Peter Raddatz: “Islamitische jaargetijden en ´democratische´ wereldpolitiek”)

Op 1 januari 2010 trad zonder groot opzien in de media een verdrag in werking dat zich zelf EUROMED noemt (Euro-mediterraan Partnerschap).

De Europese mensenrechtenorganisatie SIOE (Stop the Islamisation of Europe) heeft er onvermoeibaar naartoe gewerkt om dit door EUROMED gevolgde plan van een islamitische massa-immigratie openbaar te maken. Volgens SIOE bestaat het euro-mediterrane plan erin “Europa te islamiseren, democratie, christendom, Europese cultuur en de Europeanen zelf dienen uit Europa verdrongen te worden. 50 miljoen Noord-Afrikanen uit islamitische landen dienen in de EU geïmporteerd te worden”.

Dr. Hans-Peter Raddatz citeert de voormalige secretaris-generaal van de OIC, Ihsanoğlu, in een artikel genaamd “Islamitische jaargetijden en ´democratische´ wereldpolitiek” als volgt:

Er bestaat op het hoogste EU-niveau een solide toenemend belang om met de OIC samen te werken. …Er bestaat dringend behoefte aan een samenwerking van de islamitische wereld met Europa, waarbij de OIC als gemeenschappelijke stem van de moslims voor modernisering staat”.

Dr. Raddatz zegt hierover:

“Hier is een collaboratie op het hoogste niveau bereikt, die van het bestuursapparaat van de EU de uitvoerende macht van de islamitische expansiebelangen en daarbij geen geheim van de toenemende islamitische dominantie maakt.”

Uiterlijk hier zou men moeten stoppen en zich afvragen wat er verborgen zit achter de vaak gebruikte afkorting “OIC”, die ook dan haar ware wezen niet prijsgeeft als je haar volledige naam, “Organisation of the Islamic Corporation”, leest.

De OIC is een religieuze en politieke organisatie. Ze staat ideologisch dichtbij de wereldliga van de Moslimbroederschap en deelt haar strategische en culturele zienswijze. Met de oemma streeft ze een universele religiegemeenschap na, die gebaseerd is op de koran, de traditie van Mohammed en op het orthodoxe recht van de sharia. De OIC vertegenwoordigt 56 landen en de Palestijnse |autoriteit, die de status heeft van een staat. Het geheel vormt de universele oemma met een gemeenschap van 1,3 miljard gelovigen.
(Bat Ye´or, “Europa en het komende kalifaat”)

OIC en Moslimbroederschap:

Ze marcheren op verschillende wegen naar hetzelfde doel: de instelling van de sharia, waar dan ook, en de oprichting van het kalifaat.
(Hans-Peter Raddatz: “Islamitische jaargetijden en ´democratische´ wereldpolitiek”)

Had de Libische dictator Gaddafi geen gelijk en had hij de verbanden en de stand van zaken niet duidelijk herkend, toen hij ooit de volgende uitspraak deed?:

“Er zijn signalen dat Alla de islam de zege over Europa toestaat, zonder zwaarden, geweld en zonder verovering. Wij hebben geen terroristen nodig, want de meer dan 50 miljoen moslims binnen enkele tientallen jaren zullen van Europa een islamitisch continent maken.”

En verder zei de Libische dictator:

“Er bevinden zich tientallen miljoenen moslims op het Europese continent en hun aantal neemt toe. Dit is de duidelijke aanwijzing dat het Europese continent tot de islam zal bekeren. Op zekere dag zal Europa een islamitisch continent zijn.”

In hoeverre de islamisering al concreet om zich heen heeft gegrepen en nu al Europa veranderd heeft, kan men uit de volgende onvriendelijke woorden van de in 2006 overleden islamcritica Oriana Fallaci halen:

“Europa is niet meer Europa, het is ´Eurabië´, een kolonie van de islam, waar de islamitische invasie niet alleen lichamelijk voortschrijdt, maar ook op geestelijk en cultureel niveau. Onderworpenheid tegenover de veroveraars heeft de democratie vergiftigd, met duidelijke gevolgen voor de vrijheid van gedachten en voor het concept van de vrijheid zelf.”

De minder geïnformeerde respectievelijk door regering en bestuur gedesinformeerde burger merkt weliswaar dat zijn levensomstandigheden onder islamitische druk komen te staan, maar zich ook afvragen waarom het de door hem zelf gekozen volksvertegenwoordigers zijn die zulke problematische omstandigheden creëren tegen zijn belangen in.
(Bat Ye´or: “Europa en het komende kalifaat”)

De gekozen volksvertegenwoordigers willen blijkbaar de islam in hun land in de illusoire hoop dat hij een verrijking in het gekleurde bestaan zou brengen. Ze hebben de islam niet begrepen en hangen aan de islamitische leugen “Islam is vrede”. En de kerk verkondigt dat de islam en het christendom twee verschillende wegen naar één en dezelfde God zouden zijn. Pas als politici zouden begrijpen dat hetgeen de misdadigers van de “Islamitische Staat” (IS) doen precies datgene is dat Mohammed hen heeft voorgedaan en Allah hen in de koran beveelt, dan zouden ze kunnen weten wat islamisering betekent en wat hen te doen staat in het belang van het volk. Als ze het echter begrepen hebben en zo handelen als ze handelen, dan zijn ze misdadigers.

De meeste Europeanen hebben nog niet begrepen dat hun regeringen de soevereine structuren van hun landen opzettelijk hebben opengebroken. Ze denken nog steeds hun nationale lot te kunnen bepalen door het door hen gekozen democratische systeem. Terwijl ze in feite al lang niet meer de beslissingsbevoegdheid hebben over de buitenlandse en binnenlandse politiek. De EU-bevolkingen worden tegenwoordig op de terreinen politiek, cultuur en informatie door transnationale en internationale organisaties beïnvloed, zoals de Anna-Lindh-Stichting en de Alliantie van Civilisaties. Op het gebied van de immigratie, het onderwijs en de sociale politiek zijn het de lichamen van de OIC en de ISESCO (Islamic Educational, Scientific en Cultural Organization – die in 1979 door de OIC werd opgericht), die elkaar overlappen met netwerken van globale macht. Met de beslissende OIC-invloed op de VN.
(Bat Ye´or: “Europa en het komende kalifaat”)

Wat gebeurt er echter wanneer enkele Europeanen, zoals deze dagen lijkt te gebeuren, wakker worden en begrijpen wat islamisering betekent en hoe ze bedrogen worden, wanneer ze gebruikmaken van hun door de grondwet gegarandeerde recht op vrije meningsuiting en deze vreedzaam tot uiting brengen, wanneer zij geen islamisering van het Avondland willen? Welnu, ze worden neonazi´s genoemd en zwartgemaakt als chaoten. “Een schande voor Duitsland”zijn echter alleen diegenen, die deze belasteringen uitspreken.

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Helmut Zott

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron|
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islamisering. Bookmark de permalink .

29 reacties op De toekomst van Europa zal islamitisch zijn

 1. Philippine zegt:

  Ontzettend.

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  En dit alles komt voort uit morele lafheid.
  Amen

  Like

 3. Lees de geschiedenis eens van Indonesië,wat in nog geen 75 jaar van een land met 8% islam tot het grootste islamitische land van de wereld (96%)werd….de eerste 8%islamieten waren handelaren van buitenaf,die stap voor stap het land islamitisch Onomkeerbaar onderworpen heeft

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Klopt, maar daarbij moet rekening gehouden worden met het feit, dat Indonesië van oorsprong geen wèsters land is.
   Die oosterse culturen hebben over het algemeen toch al meer ‘feeling’ voor zaken als collectivisme en onderworpenheid.
   De oorspronkelijke Javaanse vrouw, bijvoorbeeld, was dan niet traditioneel gesluierd, maar wel degelijk onderworpen aan het Patriarchaat, vergis U niet!
   Dat maakt de stap alweer minder groot.

   Like

 4. Dit is op Onwetendheid herblogden reageerde:
  Dit wordt de nieuwe werkelijkheid.

  Like

 5. Frerik zegt:

  De islam is niet meer weg te krijgen dankzij de linkse verraders die zelfs hun eigen kinderen vermoorden door ze in handen te geven van de islam. We lijden allemaal aan een te hoge bloeddruk dat komt eigenlijk niet eens van de oprukkende islam maar door de linkse vervloekte regering. Hoor hier Pim Fortuin nog eens te keer gaan , hij krijgt daar ook al te kampen met een hoge bloeddruk ook dankzij lui die het verdienen wegens landverraad om doodgeschoten te worden.

  Elke bestuurder die zich vandaag terecht zijn afkeuring uitspreekt tegen de Islamitische tereurdaad in Parijs was in 2002 stokdoof voor zijn waarschuwingen maar zette Pim wel weg als racist. En deze geschiedenis blijft zich herhalen.

  Like

 6. Roni zegt:

  Ben ik blij dat ik het leuke oude Nederland nog ruim gekend heb……

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Meneer Zott, dit wisten wij al. Het vuile smerige VERRAAD, in Nederland van PvdA,CDA,VVD en D66, is mogelijk geworden, door 10 tallen jaren agitatie-propaganda, vanuit de totaal socialistische omroepen waarvan de NPO en de VARA de voorhoede zijn, de gehele indoctrinatie in het onderwijs door met name socialisten en zogenaamde goedmensen, een compleet socialistisch ambtenarenkorps- een enkele uitzondering daargelaten- en de zogenaamde “christelijke kerken”, waarvan de leiding in handen is gekomen van de RODEN en LINKS_LIBERALEN. Dit is momenteel de situatie in NEDERLAND! En ik vermoed dat het in de rest van Europa hetzelfde “laken”, een pak is! We zullen radicaal in verzet moeten komen, een andere optie is er niet meer. Weg met de EU, weg met de islam!

  Like

 8. Driek zegt:

  Wat een vreselijk deprimerend artikel. Als dat ons voorland is. Gelukkig maak ik het niet meer mee. De enige figuren die wij nog kunnen vertrouwen zijn Marine Le Pen en Geert Wilders. En dat hele opgefokte gedoe van die optocht, Zondag in Parijs, waar Mark Rutte en Ivo Opstelten en andere regeringslieden in meelopen, stelt geen ene moer voor. Het lijkt wel een bedevaartstocht. Ze kunnen ook doorlopen naar Lourdes. Dat zijn allemaal doekjes voor het bloeden. Om het volk te misleiden en zoet te houden. Het is gewoon een afleidingsmanoeuvre.

  Ze moeten eens het lef hebben om met spandoeken te lopen met ‘WEG MET DE ISLAM’.
  Die brutale mohammedanen liepen ook met borden ‘DOOD AAN DE JODEN’. Wat een schijnheilige vertoning. En dan dat idiote gedoe op de Dam, met dat potloodje, en die sticker ‘IK BEN CHARLIE’. Nou, ik ben Charlie niet. Ik ben tegen de islam. Ik vind het een zooitje moordenaars. Het is gewoon addergebroed dat ons wil vernietigen.

  Niemand durft blijkbaar te zeggen waar het nu werkelijk om gaat. Maar het gaat hier over een verschrikkelijk misdadige ideologie. Het is onze doodsvijand. Het gaat over die verfoeilijke bende moordenaars die de hele wereld aan hun ziekelijk gedachtegoed willen onderwerpen.

  En als iedereen als een mongool met een potloodje gaat lopen en met een sticker ‘Ik ben Charlie’, dan lukt het die volgelingen van Mohammed ook nog. Blijkbaar ziet de meerderheid der mensheid nog steeds het verschrikkelijke gevaar van de islam niet in. Maar door die verfoeilijke ideologie is de wereld in veertig jaar tijd verworden tot een hel waar niemand meer veilig is. Daar helpt toch echt geen potloodje of sticker tegen. Die islamieten lachen ons gewoon uit. En dat doen ze al heel lang. En ik geef ze geen ongelijk.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nu moet ik er toch aan denken, Driek, dat een reporter bij één van die eerste bijeenkomsten in Amsterdam, na de aanslag, een achtjarig meisje spotte, dat -kind eigen- een beetje bozig was omdat ze niet zoveel zin gehad had om hier naartoe te gaan, maar door haar moeder meegenomen was “omdat ik wil, dat jij later kunt zeggen, schrijven, en tekenen wat je wilt.” Het kind liep daar met haar roze rugzak om, omdat ze zó was meegenomen vanuit de NASCHOOLSE OPVANG!
   Voel je ‘m? Niet eens de tijd nemen voor je eigen kinderen, nee, ze na schooltijd in de opvang dumpen en ze dan nú opeens laten opdraven voor een bijeenkomst van een ‘ik ben Charlie’ gehalte, waarbij het anderzijds dan óók weer vermeden wordt, om man en paard te noemen, want dat is niet politiek-correct! Ja, dat zal wat helpen!
   Als ik dat kind was geweest, had ik er óók geen zin in gehad: Kinderen hebben verdómd goed door, wanneer ze alleen maar moeten opdraven voor iets ‘omdat het zo hóórt!
   Tegen het eigenlijke probleem- de islam- komen zulke ouders weer níet in het geweer!

   Like

  • Frerik zegt:

   Ja beste Driek zo denk ik er ook over, en de islamieten zullen wel verbaasd zijn dat we er alweer in tuinen en in hun ogen zullen we wel verschrikkelijk dom zijn omdat het klootjesvolk een misleide uitweg bewandeld die de linkse gutmensh voor hun heeft uitgestippelt, een uitweg waarin de islam niet benoemd hoeft te worden, zodat ze toch weer door kunnen gaan met het veroveren van de wereld. En natuurlijk heeft dat de gelegenheid weer gegeven om een facebook pagina te laten opstarten en te delen “”niet mijn islam”‘. Inderdaad als je die reacties daar op leest dan ga ik het hun al gunnen dat ze onder het zwaard van de islam komen, want deze delers en likers en reageerders verdienen niet eens een betere wereld stelletje gigantische leeghoofden dat het daar zijn. Ik vraag me af als ze over 2 jaar in soepjurken en parasollen lopen of ze het dan wel door hebben dat het hun eigen schuld is geweest.

   Like

 9. Claudia M. zegt:

  Ja, ja…, mijn veel jongere collega twijfelt of ze er verstandig aan doet om kinderen te krijgen… Dat heeft alles te maken met bovenstaande. Ik ben daar erg van geschrokken.

  Like

 10. Pingback: Er werd een nieuwe “Charlie” doodgeschoten, | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 11. R.Kroonenberg zegt:

  .
  Er werd een nieuwe “Charlie” doodgeschoten,
  vandaag, gewoon op het Champs-Élysées…
  hij behoorde Volks-verraderlijk wel tot de Groten
  maar daar zat Mo vandaag bepaald niet mee !
  .
  want Mo had strikte orders meegekregen
  van d’een of andere grote Tulband-baas
  die gaf hem voor ’t Hiernamaals vast zijn zegen
  want kon dus zélf vandaag niet mee…helaas !
  .
  en de scherpschutters stonden allemaal voor joker
  in vol ornaat op ieder mooi platdak…
  en EINDELIJK drong hier-en-daar de kennis in de koker:
  Óók Charlie heten, helpt geen ene zak !!!
  .

  Jasterke
  .

  Like

 12. Martha N zegt:

  Dit is de werkelijkheid en die is heel dichtbij!
  Wat politici ook zeggen. Zolang ze doorgaan met hun kop in het zand te steken en ons de schuld te geven omdat WIJ onverdraagzaam zijn en de moslims gaan beschermen, zal er niets veranderen en komen steeds meer gevaarlijke moslims hier binnen en dat gaat zo door!
  De Nederlanders zelf moeten hier een einde aan maken door niet alles te slikken en hun eigen verstand eens te gebruiken! Niet zwijmelen bij een aangedaan gezicht van Rutte en een mooie toespraak zoals bij de mensen van Charlie Hebdo, die nu doodgeschoten zijn. Allemaal huichelarij van al die politici!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Martha N. 10.11. uur. En de partijen die ons hebben opgezadeld met de RESOLUTIE VAN STRAATSBURG- met de ISLAM- te weten PvdA,CDA, VVD en D66, ZULLEN NOOIT DE OPLOSSING BRENGEN. NOOIT, want dan moeten ZIJ toegeven dat ze ONS verraden hebben!

   Like

 13. fleckie zegt:

  Dan krijgen we dus te maken ..met….’.HALFBLOEDEN’,, en het ligt er maar aan, hoe ze over
  …HUN…’AFKOMST’ ! denken( opvatten).!!!

  ..
  ..

  Like

 14. Scarlatti Bombatti zegt:

  @geertwilderspvv WANNEER GAAN DE OGEN&OREN OPEN? De toekomst v Europa zal islamitisch zijn http://wp.me/p1O7aM-kI1 via @wordpressdotcom

  JULLIE WISTEN DIT @MinPres @LodewijkA @APechtold @sybrandbuma Toekomst v Europa zal islamitisch zijn http://wp.me/p1O7aM-kI1 @wordpressdotcom

  Like

  • fleckie zegt:

   In het KBO-blad “ONS” ,januari 2015, is een interview met…..HEDY d’ANCONA ( OUD-POLITICA
   van de…..PvdA,!!!) …die ‘ DAGVOORZITTER’ !…is van de KARAVAAN, een evenement dat tot doel heeft:… De CULTUURPARTICIPATIE ..van…..OUDEREN te…..VERGROTEN.!!!
   H.d’ANCONA:… “KUNST heeft een groot effect…OP..ONZE….LEVENSVREUGDE”.
   ‘ Tijdens haar politieke carriere zette ze zich in voor vrouwen en…IMMIGRANTEN, tegenwoordig mogen we de senioren aan dat lijstje toevoegen. Soms worden ouderen alleen maar gerelateerd aan ZORGKOSTEN,terwijl ze heel veel kunnen bijdragen.’ En kunst is daartoe een prima middel, vindt HEDY d’ANCONA.
   HEDY d’ANCONA (77) heeft …JARENLANG VOOR DE…PvdA in de Eerste Kamer en…het
   EUROPEES PARLEMENT gezeten . Van 1981 tot 1982 was ze staatssecretaris van ..SOCIALE ZAKEN en WERKGELEGENHEID,en van 1989 tot 1994 was ze minister van …WELZIJN,VOLKS-GEZONDHEID en…CULTUUR……Daarnaast is ze bekend als oprichtster v.d….feministische actiegroep MAN-VROUW-MAATSCHAPPIJ(1968) en van het feministische maandblad …OPZIJ (1972). d’ANCONA HEEFT VEEL FUNCTIES (gehad) in de …CULTURELE SECTOR.
   Op dit moment is zij onder meer ambassade van…Lang Leve Kunst, een programma dat
   CULTUURPARTICIPATIE door ouderen wil bevorderen.
   ############################################################################################################################################################
   fleckie vraagt : wanneer zijn de …VOLGENDE…VERKIEZINGEN? …binnenkort…toch?!!

   Like

 15. Scarlatti Bombatti zegt:

  @geertwilderspvv DenUYL&ThijsDECLERQ -> Resolutie v Straatsburg in 1975 http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1391 @MinPres @LodewijkA @APechtold @sybrandbuma

  Like

 16. paulzwueste zegt:

  Alweer zo’n DOEM-PEST-artikel! Wat ’n gelul!
  In plaatst dat deze figuur waarschuwt en oproept tot afdoende maatregelen!!!
  Wordt er alléén maar gewezen op de bekende feiten die onontkoombaar tot een massaal verzet van de Europes bevolking zullen leiden!!! EN DAT IS DE REALITEIT!!! Niet deze zogenaamde laffe overgeef-realiteit van deze zielepoot! Bah! Daar wordt ik nou goed ziek van!!!

  Like

 17. Erik zegt:

  er is een beweging bezig om nederland te islamiseren, check http://www.ikblijfmoslim.nl

  Like

 18. Rick zegt:

  Niet zeiken als je niet op Wilders stemt, gewoon op Wilders stemmen dan komt alles goed, helaas zie ik veel Nederlanders dat niet doen en later wel klagen, dus nu met zijn allen DOEN!!!!!!!!!
  Voor dat het te laat is! als dat het al niet is, nog even en de halve regering is zelf al moslim in NL, er werd zelfs al een moslim lid ontslagen die al misbruik maakte van zijn macht, en dit is nog maar het begin.

  Like

  • Hans zegt:

   Het is prima om een figuur als Wilders in de politiek te hebben dat houd de boel levendig.
   Met Pim was dat helemaal het geval. Maar toch… ik denk dat deze Wilders heel hard kan roepen. En dat het daar bij zal blijven.

   Like

   • Rick zegt:

    Daar blijft het helemaal niet bij, Wilders heeft een visie gekregen en dat is dat Nederland Nederland moet blijven!!! Naast VNL zijn er niet veel partijen die ECHT voor Nederland gaan, tot nu toe was RUTTE de gene die het meeste riep maar waar niks van terecht kwam!! We zijn Verraden, en nog even dan komt er nog iets veel ergers een moslim regering! in Nederland en dan ben ik dus met mijn gezin verhuist!

    Like

 19. bea zegt:

  bg
  Mijn vragen: Is het niet zo dat????

  Je komt een democratisch land binnen op een democratische manier en helpt hem van binnenuit op democratische manier systematische om zeep.?

  Europeanen betalen belasting om kinderbijslag , uitkeringen enz. te bekostigen voor de islamitische vluchteling, om straks zelf gedood of als slaaf te dienen. Zie ik dit verkeerd?

  Waarom gaan die jonge moslim mannen en vrouwen die met boten komen zelf hun land niet bevrijden en moeten dit o.a.mannen en vrouwen uit Europa doen?
  Moeten zij vechten , dood geschoten worden, voor hun vrijheid zodat moslims hier zich kunnen vestigen om nooit meer terug te gaan. Is dit niet de wereld op zijn kop?

  Zou het niet beter zijn als die jonge mannen en vrouwen, bij wijze van spreken, een geweer te geven en terug te sturen om hun land te bevrijden?.
  Daarna mogen de vrouwen met kinderen van hen weer terug in verband met gezinshereniging naar eigen land.

  Ik ben al jaren bang. Zie wat er gebeurt. Begrijp de politiek niet dat men dit laat gebeuren. Waarschijnlijk heeft de dure opleiding, die de belastingbetaler heeft betaald, hen niet laten na denken.
  Ik kan zo nog doorgaan en zie met verdriet hoe Europa een moslim staat aan het worden is.
  Zou merkel straks niet zeggen, Ach das habe ich nicht gewust .?
  Is het zo ,dat hier in Nederland de belasting betaler voor de islamisering van Nederland betaalt?

  Een grote wens van is dat ik ongelijk krijg en dat ik het helemaal verkeerd zie.
  Dat mijn angst ongegrond is. Gelukkig zal ik nooit kleinkinderen krijgen.
  Ik wens iedereen veel wijsheid toe.

  Like

  • Scarlatti Bombatti zegt:

   Je ziet het helemaal goed Bea! Het is helaas de toekomst die ons te wachten staat wanneer er niet NU nog onmiddellijk de immigratie v islamieten wordt GESTOPT en elke daar toe aanleiding toe gevende mosliet onmiddellijk ons land uitgezet wordt mèt vingerafdrukken zodat wij zeker weten dat die iig niet terug komen!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s