De Rusland-discussie op “E.J. Bron” nader verklaard

Screenshot_268

De Russische presidentiële vlag. 

(Door: “Weethetwel”)

Inmiddels zijn er op “E.J. Bron” in korte tijd drie artikelen verschenen die als onderwerp een negatieve houding hadden tegen Vladimir Poetin, de president van Rusland. De reacties waren veelvuldig en in diverse kleuren. Vaak ook scherp en humoristisch. In een later stadium zelfs geïrriteerd, omdat het niet meevalt herhaaldelijk opmerkingen aan te moeten horen die voor de schrijver kennelijk gesneden koek zijn, maar voor de lezer nog lang niet. Voorbeelden: de bewijzen van de Rusland-connectie bij Trump´s verkiezing zouden zich opstapelen en het zou Poetin zijn die spionnen in Engeland vergiftigde. Zo staan er tientallen van dit soort ongemotiveerde statements in de tekst. Opmerkelijk was dat veel van de opmerkingen ook een economische achtergrond hadden. Termen als zelfverrijking,  economische sancties, crisis, armoe voor de bevolking, bezuinigingen op Defensie die de positie van Rusland verzwakken en noem maar op. Er werd zelfs meesmuilend gedaan over de omvang van de Russische economie, die kleiner zou zijn dan die van Italië, wat dat er dan ook mee te maken zou hebben. Reden om een aantal zaken wat beter in de context te plaatsen.

Rusland is in potentie een rijk land.

Rusland beschikt over enorme rijkdommen aan grondstoffen. Daaronder zijn begrepen fossiele brandstoffen als olie en gas. Kenmerk van grondstoffen is doorgaans dat ze goedkoop zijn. Het grote geld wordt gemaakt door van de grondstoffen producten te maken. In de vroege jaren van de industriële revolutie gebeurde dat meestal niet ver van de vindplaatsen. Waar kolen en staal samen zaten, ontstonden de eerste grote industriegebieden. Tegenwoordig is dat verband er minder. De “maakindustrie” kwam in toenemende mate naar China, maar er is een weg terug ingezet, mede onder invloed van stijgende kosten en een versnelling van de productiefasen en kwaliteitseisen.

Het treurige van Rusland is dat het land in de meeste gevallen de boot gemist heeft, niet in de laatste plaats door buitenlandse manipulatie. De Tsarenfamilies van vorige eeuwen waren er vooral om mooi en rijk te zijn en hadden niet de prikkel om iets te doen aan economische ontwikkeling. Daarna kwam het communisme. Daar was wel de wens tot economische ontwikkeling maar de opgetuigde “planeconomie” werkte niet naar behoren. Dat is nu eenmaal het probleem als ideologisch opgetuigde bestuurders de maatschappij in willen richten naar hun natte dromen. Zie ook onze huidige bestuurders en de EU. In zo’n planeconomie komen wel zaken van de grond, maar uiterst bureaucratisch. Het mist het sprankelende van een economie waar mensen geprikkeld worden en de kans krijgen hun gedachten en ideeën om te zetten in voor de maatschappij nuttige producten. Het beste komt dan boven drijven. Tot op heden heeft een dergelijk systeem in Rusland nog geen enkele kans gehad.

De Koude Oorlog vergde veel van Rusland´s krachten

Dat Rusland na de Tweede Wereldoorlog communistisch was, had twee grote nadelen: een hoop energie ging zitten in het onderdrukken van de eigen bevolking, zoals dat bij links hoort. Dat was allemaal energie die nuttig gebruikt had kunnen worden, los van de miljoenen arbeidskrachten (ook zijnde consumenten!) die vermoord werden in deze linkse wereld. In de tweede plaats was Rusland vanwege het communisme een dankbare bliksemafleider voor de westerse wereld om een gemeenschappelijke vijand te creëren. Daarmee kon in het Westen de aandacht van andere problemen afgeleid worden en kon tevens flink verdiend worden aan een defensieapparaat dat bestond uit duizenden in West-Europa gelegerde militairen met alle bijbehorende steeds vernieuwde en verbeterde wapens. Rusland met zijn slecht ontwikkelde economie voelde de noodzaak in die wapenwedloop mee te gaan en besteedde daardoor een buitengewoon groot deel van zijn productiemiddelen aan defensie. Dat ging ten koste van andere bestedingsmogelijkheden, zoals het verhogen van de levensstandaard van de bevolking. De Dunki’s en de Jannen zullen wel beweren dat Rusland begon, maar in de naoorlogse geschiedenis valt van Rusland weinig agressie te bespeuren ten aanzien van uitbreiding van zijn grondgebied en werd (soms met harde hand) wel ingegrepen in landen en gebieden die bij de capitulatie van Duitsland in 1945 “verdeeld” en toegewezen waren aan de Russische invloedssfeer. De onderdrukking van de Hongaarse opstand in 1956 is daarvan een voorbeeld. Door de exorbitant hoge defensie uitgaven in relatie tot zijn slecht ontwikkelde economie en een belabberd economisch systeem als het communisme heeft Rusland toen niet de mogelijkheid gehad zijn economie naar een veel hoger plan te tillen.

Einde communistische tijdperk in 1989, val van de Berlijnse Muur

De val van de Berlijnse Muur betekende het einde van het communistische tijdperk in Rusland. De westerse kapitalistische wereld zag zichzelf als de overwinnaar. Er volgden in sneltreinvaart een aantal ontwikkelingen die men als “kapitalistisch” zou kunnen kenmerken, maar in wezen een snelle diefstal betekenden. Alle dingen in Rusland behoorden de staat en zonder dat dit ook maar ergens geregeld was eigende een aantal “slimme” Russen zich dit voor een appel en een ei toe onder het motto “privatisering”. Dat waren havens, gebouwen, boerderijen, grond etc., maar de hoofdprijs was de beschikking over de rijkelijk voorradige grondstoffen. Het was vooral Boris Jeltsin die dit mogelijk maakte. In korte tijd kwam bijna 70% van de Russische rijkdom in handen van een 20 tal personen, vaak oligarchen genoemd.

Een aantal van hen kwam uit kringen van het corrupte communistische systeem en dat maakte ze nog minder geliefd bij de bevolking. Ze kregen toen de beschikking over volstrekt verouderde fabrieken en juist degenen die moderniseerden, ontsloegen vaak ook nog duizenden improductieve arbeiders.

Het werd steeds duidelijker dat zo’n kapitalistisch systeem niet kan bestaan in een maatschappij die daar helemaal niet op is ingericht. Een puur kapitalistisch systeem ontspoort door zijn eigen hebzucht, omdat er geen tendens is tot herverdeling en de rijkdom zich buiten het bereik van de bevolking steeds meer ophoopt bij enkelen.

En op zo’n moment wordt Poetin de president

Ga er maar eens aan staan. Poetin is een slimme vogel en beslist geen onruststoker. Het zijn juist rust en orde welke er eerst moeten zijn voordat je wat anders kunt. Voor westerse begrippen is zijn definitie van rust misschien niet helemaal democratisch, want onder rust verstaat hij geen opgeklopte politieke polemieken en manifestaties, en hij is er van overtuigd dat de ultieme rust voor Rusland op dit moment zijn eigen presidentschap is. En hij is per slot van rekening ook als zodanig gekozen. De tandenknarsende Poetin-haters zeggen dat het allemaal niet eerlijk is en ook niet eerlijk gegaan is bij de verkiezingen, maar in de onderbouwing van Jan en Ronald heb ik geen “bewijzen” kunnen vinden dat er op grote schaal gefraudeerd is. Trouwens 60% van de stemmen is toch wel iets heel anders dan de schamele 20% die bijv. een Rutte heeft om toch minister-president te worden of de 32% van Merkel waarmee ze ook de andere 68% van de Duitsers in de vernieling kan helpen.

Vervolgens is  Poetin begonnen een deel van de Russische rijkdom terug te gaan pakken. Zijn focus lag daarbij vooral op de oligarchen die de grondstoffen ingepikt hadden, want om olie uit de grond te halen en te verkopen hoef je geen speciale kwaliteiten te hebben. Verschillenden van hen zitten nog in de gevangenis. Kun je ook weer allerlei Poetin-haat bij verzinnen. Voor degenen die fabrieken bezitten die van de grondstoffen iets maken, bijv. aluminiumindustrie, ligt de zaak moeilijker. Als de fabriek succesvol is, heeft de ondernemer kennelijk wel kwaliteiten en als je de fabriek terug pakt en door ambtenaren laat runnen, kun je hem net zo goed meteen sluiten. Deze oligarchen worden vooral aangepakt op het terrein van belasting betalen. Ze worden gedwongen fatsoenlijke boekhouding te gaan voeren, waaruit de werkelijke winst blijkt, en daarover belasting te betalen. Doen ze dat niet, dan volgt er vast en zeker een actie die in de ogen van de Poetin-haters weer politiek gekleurd is. De opmerking dat het voor Poetin balanceren is, is dan ook terecht, maar in een heel andere context dan Dunki bedoelt. Dunki ziet Poetin alleen balanceren om in het zadel te blijven. Het komt niet in hem op dat Poetin ook nog wel goede en weldoordachte bedoelingen zou kunnen hebben, maar dat dit uiterst omzichtig moet geschieden.

Opmerkelijk is ook het grote aantal reacties van mensen die ervaringen hebben met lompe Russen waar ook ter wereld. Kennelijk worden ze toch niet overal vandaan gehouden en kunnen ze zich behoorlijk vrij bewegen. Het lijkt onmogelijk die Russen allemaal te laten beloven dat ze geen kennis zullen nemen van internet en westerse verworvenheden in de talrijke landen waar ze ongestoord kunnen reizen en verblijven. Dat staat een beetje haaks op nog zo’n stelling dat Poetin de bevolking ieder globaal nieuws ontzegt. Kent u het systeem in Duitsland, waar inmiddels een heel ministerie met honderden ambtenaren het internet afzoekt naar voor de staat onwelgevallige meningen?

Rusland kreeg te maken met de “roebel-crisis”

De “roebel”- crisis van 1998 betekende voor Rusland een grote klap. Wat bij het publiek niet zo bekend is, is dat een land met economische oorlogvoering harder getroffen kan worden dan met een conventionele oorlog. Het is bijvoorbeeld mogelijk alle mensen hun spaargelden af te pakken, zodat ze in één klap van een ogenschijnlijk goed verzorgde oude dag tot de bedelstaf geraken. De oorlogvoerders kunnen anoniem opereren, bijv. onder de naam “de internationale kapitaalstromen”. Rusland heeft een betrekkelijk kleine economie. Dan heb je niet zo’n grote “internationale geldstroom” nodig om tegen die economie, en dan met name de roebel, te speculeren. Je wacht de kans af en die kwam begin 1998 toen in korte tijd de prijzen van grondstoffen enorm daalden (hoe kan dat dan nu weer?). Omdat Rusland voor haar inkomsten aangewezen is op de prijs van grondstoffen, had ze een acuut gebrek aan valuta om haar import te betalen. Dat was het sein om tegen de roebel te gaan speculeren. Speculanten als Soros zijn daar altijd als de kippen bij. Ze verkopen enorme hoeveelheden roebels, die ze vaak niet eens hebben, waardoor het aanbod groot is en de vraag klein, waardoor de prijs van de roebel daalt, vaak absurd laag. Op een laag punt koop je ze weer terug voor veel minder. Tel uit je winst. Als de rust is weergekeerd, stijgt de roebel weer een flink stuk, omdat de daling door het grote aanbod sterk overdreven was. Dan heb je nog meer geld verdiend. In 1998 was de daling zó sterk dat de mensen in paniek hun spaargeld van de banken haalden om er dollars voor te kopen, wat het aanbod van roebels nog vergrootte. Er volgde een bankencrisis die leidde tot een soort faillissement van de Russische staat. Veel mensen verloren hun vermogen en wat veel belangrijker is: hun vertrouwen om roebels op een Russische bank te hebben staan. Het gevolg is dat Rusland sinds die tijd kampt met geldvlucht, die in feite in Rusland hoorde te zijn om daar een bijdrage te leveren aan de economie. In 2008 is het spel nog eens overgedaan, waardoor weer veel Russen hun vermogen verloren, op dat moment vooral de oligarchen die een flink vermogen hadden opgebouwd. Voor de relatieve duidelijkheid: de 20 rijkste Russen hebben samen nog niet zoveel vermogen als Bill Gates alleen! Maar ook bij hen was het vertrouwen geschaad en ook zij stallen een deel van hun vermogen nu in het buitenland in dollars of euro’s. Ook niet goed voor de Russische economie.

Inmiddels was de westerse arrogantie tegen Rusland zo groot dat het in 2014 geen moeite meer deed om zijn bedoelingen te verbergen en kreeg Rusland voor “straf” voor het annexeren van de Krim een roebelcrisis cadeau. Hoe kun je een land en zijn bevolking willens en wetens treffen.

Rusland werd opnieuw de zondebok

Na de val van het IJzeren Gordijn verkeerde het Westen in de veronderstelling dat het Rusland in de zak had en er wel even de dienst uit kon gaan maken. Maar het Russisch volk is een trots volk en langzaam maar zeker herwon het onder leiding van Poetin haar zelfvertrouwen. Dit in tegenstelling tot de westerse bestuurderselite, die er in eigen land en in de EU een steeds grotere puinhoop van maakt. En wat steeds gebeurt wanneer een kliek in eigen land de zaak niet op orde heeft, probeert men de aandacht af te leiden door het zoeken van een gemeenschappelijke vijand. Het moet gezegd: zoveel keuze is er niet en met Rusland als zondebok hebben ze per slot van rekening bijna 50 jaar ervaring. Dus ging de EU-kliek, samen met de Obama-bende op oorlogspad en probeerde hondsbrutaal Oekraïne in te lijven. De hele geschiedenis kunnen we ons hier besparen, want we zien de beelden van de oorlogshitsers van Baalen en Verhofstadt nog voor ons kort voordat er “opdracht” werd gegeven op de bevolking te schieten en de president werd afgezet. Terecht dat Poetin deze inmenging niet pikte. Het vervolgverhaal over de Krim wordt er met de haren bijgesleept om ruzie met Rusland te kunnen maken.

En wat doet het Westen? Economische sancties. Wéér wordt het economisch herstel in Rusland op achterstand gezet, omdat Poetin niet pikte wat het Westen deed. Wéér krijgt Rusland niet de kans om eindelijk eens aan de opbouw van het land te kunnen werken. Bijkomstigheidje voor de westerse oorlogshitsers is dat ook de eigen boeren en bedrijven door allerlei sancties grote schade en inkomensverlies lijden. Maar wie maalt daar om?

Rusland trekt nu zijn eigen plan

De westerse bestuurders, die nu zo gretig Rusland boycotten en van zich vervreemden, maken echter een hele grote fout. Rusland kiest er niet voor om weg te kwijnen. Als het Westen dan niets anders doet dan voortdurend de confrontatie te zoeken waar Rusland vooral rust wil, zoekt het land andere partners. Dat zijn per definitie de landen waar het Westen geen overdreven goede banden mee heeft. Met China als andere buurman worden grote overeenkomsten gesloten. De vanzelfsprekende rol van het Westen als leider van de wereld raakt snel uitgespeeld. Europa is zichzelf aan het omvolken en zal als het zo doorgaat een ongekende terugval meemaken in welvaart en welzijn van de bevolking. De Europese bestuurders missen steeds meer een realistische kijk op de zaken en zullen er voor zorgen dat Europa zal wegzakken in het moeras der vergetelheid. Trump ziet het realistischer en zoekt wel degelijk de aansluiting bij Rusland, alhoewel hij daarin zó wordt tegengewerkt door de oude deep-state figuren en hun adepten dat hij wijselijk zijn mond houdt en alleen maar doet. De Amerikaanse ambassade zou ook nooit vóór 2020 naar Jeruzalem gaan als die er ooit kwam, zeiden de tegenstanders, toch Jan? Ja, bij die Russische partners hoort ook Iran. Het Westen vraagt er gewoon om. En voor een land dat om de paar jaar op een roebelcrisis wordt getrakteerd, is een paar miljard dollar voor een uranium dealtje best welkom.

Toekomst

Als Rusland iets geleerd heeft, dan is het wel dat je niet bij de westerse staten  moet zijn om gezamenlijk te bouwen aan de toekomst.  Notoire Rusland-haters proberen zelfs tot confrontatie te komen (vrij naar Dunki: de EU is niet competent, want ze treedt niet hard genoeg op). Rusland zoekt hierdoor zijn heil elders. Het wordt de hoogste tijd dat de sancties tegen Rusland beëindigd worden en de handelsrelaties hersteld. Dat is ook goed voor de Europese ondernemers. Daar komt bij dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Handel is het middel bij uitstek om elkaar beter te leren begrijpen en de wederzijdse welvaart te verhogen. Het zal voor onze Rusland-haters wel even slikken worden.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in gezond realisme, Poetin, Rusland, Westen. Bookmark de permalink .

72 reacties op De Rusland-discussie op “E.J. Bron” nader verklaard

 1. Sabeltant zegt:

  Uitstekende inhoudelijke reactie op Ronald Dunki, iets wat hij volgens mij ook niet uit de weg ging.
  Met respect.

  Liked by 1 persoon

 2. Taljaard zegt:

  Leest u even mee, meneer Dunki?
  Het komt er hier volgens @Weethetwel op neer dat de toestanden, die u in uw artikelen over Putin’s Rusland beschreef, zeker niet alleen aan hem zijn te wijten.
  En daar kan ik alleen maar mee instemmen.

  Tevens is het een Amerikaans schrikbeeld wanneer Rusland en de rest van Europa toenadering tot elkaar gaan zoeken en op termijn misschien zelfs wel een economisch en politiek Europees machtsblok zouden vormen. Want daarmee zou de geopolitieke toestand van voor 1914 in feite weer hersteld zijn, waarbij de VS op termijn onvermijdelijk de tweede viool op het wereldtoneel zou spelen.

  Like

  • fleckie zegt:

   Men moet wel bedenken: …RUSLAND is een gedeelte van EUROPA!, ( maar…..omdat het zich niet gemakkelijk liet ‘ontdoen’!! van zijn gedeelten van zijn grondstoffenrijke gronden, ( NAPOLEON BUONAPARTE, HITLER! met plan BARBAROSSA, met zijn WEHRMACHT , 330.000 man heel Rusland dacht in. zijn/ hun klauwen te krijgen, hadden zich deerlijk vergist in de RUSSEN, die alles over hadden voor mamoeschka ,( moedertje ) Rusland! en juist dat, schijnt men altijd over het hoofd te zien!. …….Wil men IETS van de Russen begrijpen, lees dan bijv. ‘DE gebroeders KARAMAZOV, DOSTOJEVSKI, en bijv. GOGOLJ! …….ook bijv. . Russische Sprookjes, )over Baba YAGA) , etc. ……..tijdens de. 2e W.o. oorlogstijd, ‘900 dagen,’ het beleg van LENINGRAD,! door de nazi’s……….Wat de Oektaine betreft: pro-nazi wat de klok sloeg, totdat ze geconfronteerd werden dat diezelfde FREUNDE.de hele veestapel ‘opeiste’ die. weggevoerd werd naar het …GROSSE. VATERLAND….om de DUITSE bevolking van vlees , maar ook met levensmiddelen hun honger te kunnen stillen’!<<<<<<<

   Like

 3. Ruud. zegt:

  En nu hoor je niets.het westen geeft constant Rusland de schuld,maar kijk eens naar Amerika,o ja,de beroemde twin towers,je moet toch wel lef hebben om die twee gebouwen op te blazen met de mensen erin,want het kwam heus niet door die vliegtuigen,die torens waren er op gemaakt om dergelijke calamiteiten te kunnen overleven,het was pure uitlokkerij van de VS ten opzichte van het midden oosten om weer een oorlog te beginnen,trouwens,daar is,en ik dacht vorig jaar,een wet voor aangenomen,dat,als Amerika het noodzakelijk acht om een oorlog te beginnen,dan gebeurt dat ook,een derde wereldoorlog.maar het zal gebeuren,reken daar op.

  Liked by 3 people

 4. Petra DeBoer zegt:

  Heel, heel hartelijk bedankt voor dit artikel waarin de waarheid word geschreven zoals die is.

  Dunki en Jan volgen de linkse media en hebben niet door dat dit propaganda is voor de deep state.
  Het door Dunki geroemde Reuters is in handen van de deep state en Europese media nemen klakkeloos de berichten van Reuters over zoals een krant in Zwitserland wat Dunki ook aanprijst.

  Liked by 1 persoon

 5. Statler & Waldorf zegt:

  Veel dank @”Weethetwel”

  Dank voor het opfrissen van mijn geheugen met feiten i.p.v. de éénzijdige topics van Ronald met zijn adjudant “Jan”.

  Ronald en Jan zijn blijven plakken in hun koude oorlog sfeer en hun Atlantische liefde richting de USA en houden krampachtig vast aan hun Rusland-haat.
  Zinloos, onterecht en zoals onze scribent al haarscherp omschrijft, economisch niet bijster slim.
  De USA heeft Nederland uit de ’40-’45 shit getrokken, dat is waar, maar de Russen ook en nog enkele andere landen.
  (De relatie aan het begin van WO II tussen Duitsland en Rusland laat ik nu buiten de discussie.)
  Feit blijft dat de USA inmiddels absoluut geen bondgenoot meer is van Europa maar Europa naar de pijpen van de USA laat dansen.
  Dat alles middels de NAVO en VN met als doel de wapenindustrie van Amerika aan de gang te houden.
  Sinds ’45 is er altijd wel een conflict op de wereld geweest waarvan Amerika de aanjager was.
  Ook ik groeide op met onze fijne oom de USA maar inmiddels is Uncle Sam voor mij in een boze stiefvader veranderd.

  Liked by 2 people

  • Jan zegt:

   Ronald met zijn adjudant “Jan” 🙂

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Tsja.
   Wij hebben al die mensen naar Amerika gestuurd, voor straf.
   Eerst begonnen de Engelsen er mee.
   Later de hele EU.
   Daarna met wat negers er bij om de saus wat meer pit te geven.
   Nou dus niet klagen.
   Per slot mag elke boze stiefvader daar ’n side-arm dragen.
   Wij zijn gewoon jaloers.
   Dat is het ‘m.

   Liked by 2 people

   • Trucker zegt:

    “…’n side-arm dragen.
    Wij zijn gewoon jaloers…”

    yesyesyesyesyes artikel 2 van hun grondwet yesyesyes

    Liked by 1 persoon

  • fleckie zegt:

   Wat hield eigenlijk de Marshall-hulp in? Amerika is beslist niet zo goedgeefs/ filantropisch geweest? als de naam ..suggereert!?.

   Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Nee, zo goedgeefs waren ze echt niet. Ook Nederland heeft alles tot op de laatste dollarcent terug moeten betalen. Ik weet nog goed dat daarvoor een extra belasting was ingevoerd, de persoonlijke belasting of hoe dat heette.

    Liked by 2 people

   • delamontagne zegt:

    Nu je dat zo schrijft, begint ’t me “vagelijk” te dagen.
    Het werd “Personele-Belasting” genoemd en dat was in de jaren ’50 – ’60.
    Ik herinner me nog dat m’n ouders er over spotten, want hoe moet je de welstand/waarde van ’n interieur van iemands huis schatten.
    Voor de gewone “Jan-met-de-pet” was het dus een geschat vastgesteld bedrag ( naar soort woning-type etc huur/eigen huis/flat etc )
    Het zal wel de voorloper zijn geweest van de Onroerend Goed Belasting,
    bestaat die nog ???
    Nog veel vroeger had je ook de “raambelasting’…..?

    1.6.2.2. Personele belasting

    NB: De personele belasting is een belasting op de huurwaarde van gebouwen, het aantal deuren en vensters, het aantal haardsteden, de waarde van het meubilair, het aantal inwonende dienstboden en het aantal paarden van plezier, en werd betaald door de gebruiker. Het is een consumptieve belasting op de vertoonde welstand.

    http://www.joostdevree

    Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Ja, zo is het juist. Mag wel zijn dat het een voorloper van de OZB was, maar was wel degelijk bedoeld om de Marshalplan lening af te betalen.
    Daar ik niet wilde studeren wat mijn voogd voor mij had beslist en ik nog lang niet meerderjarig was met 18 jr. heeft hij mij een baan bezorgd op het belastingkantoor voor de inning van de personele belasting. Ik moest dan maar ambtenaar worden. Wat was dat een drama, iedere dag eerst maar eens de binnengekomen recu’tjes op datom sorteren in een grote klapper. Als je dat had “geleerd” moest je die dingen per dag optellen op een monstrueuze telmachine. Zoiets kan niemand zich vandaag de dag niet meer voorstellen. Je kunt je misschien voorstellen hoe snel ik daar van baalde en me heel stiekum een andere baan heb gezocht. Ik had dan gesolliciteerd bij Esso, had een goede cijferlijst en kreeg een leuke en ook goede baan. Woest was m’n voogd, heel erg woest en dat heb ik geweten. Maar ook dat was dan de laatste keer dat hij zo naar me heeft uitgehaald. Toen ik meerderjarig werd (er speelde nog wel veel meer) ben ik dan zo maar vertrokken. Was niet makkelijk zo zonder ook maar iets, maar ik denk dat ik het er best goed vanaf gebracht heb.

    Liked by 2 people

   • delamontagne zegt:

    OZB ?, dat zal wel de vroegere onroerend goed zijn. Hier heb je de “Taxe d’Habitation”en de “Taxe Fonciaire” over de grond en gebouwen etc,etc die je hebt.
    Die is niet bepaald aan de lage kant. Maar Macron wil een van de 2 afschaffen.
    In het andere artikel van Rusland, schreef je iets over ’t gemak waarmee de “migranten” NL / EU binnenkomen.
    HOE ZE DIE BINNENDRINGERS “migranten” kunnen noemen is en blijft mij een raadsel.
    Zoals je schreef moet je voor U.S ( en andere ECHTE ) Immigratie-landen, een sponsor hebben, terug kunnen naar je eigenlijke land etc, etc.
    weet niet hoe je dat allemaal weet, maar ik ben in 1960 na m,n schooltijd naar U.S. gegaan.
    Naar familie in New Jersey, bij N.Y.
    Die moesten borg staan, ik moest een soort “eed” afleggen bij dat U.S consulaat in de Hoogstraat in R,dam, je mocht op geen enkele wijze afhankelijk zijn van de Staat, etc,etc……..
    Later nog moeilijkheden gekregen met zo,n “immigration-officer”. Ik zie nog z,n boze gezicht voor me.
    Als je n.l. in U.S werd toegelaten en je wilde eventueel citizenship krijgen, moest je 5 jaar ONAFGEBROKEN in het land zijn geweest.
    Dat was voor mij niet ’t geval want ik werkte “her-en-der” en kwam er wel terug.
    Als ik dan lees van Somaliërs/ Eritreërs ( vluchtelingen ? ? ? ),die even op vakantie terug gaan
    naar Afrika !
    Waar betalen ze het van ?
    Of NL-ers die het hebben over “ONZE NIEUWE NEDERLANDERS”, moet ik toch wel G[r]limlachen, veranderde tijden…………..

    Like

   • Nemesis zegt:

    Goede morgen meneer bergmens. Mijn ego zit in een diepe dip, en daar probeer ik mezelf eruit te halen door met te dwingen jou een berichtje te schrijven (ik moest nog heel veel doen in het weekend. O.a. inkomensverklaringen bij de Duitse belastingdienst aanvragen. Moet ieder jaar en dat wist ik niet. Direct alweer de p*** in. bezwaarschrift klaar maken voor zoiets wat ze in Nederland de thuiszorg noemen, die ook proberen overal onderuit te komen en ook een paar rekeningen betalen. Geen puf, dus helemaal niks gedaan.
    Dus probeer ik het maar door eens vriendelijk goede morgen te zeggen en een flauw gebbetje er achter te zetten. 😀
    Goed, ja de OZB is de vorige onroerend goed belasting, Geef het een andere naam en je mag/moet direct weer meer betalen. Maar ik moet nu wel weer belasting in Nederland betalen, alle gepensioneerden in elk buitenland komen aan de beurt. Dat is voor ons weer een flinke aanslag op ons inkomen, een hele flinke. Maar OZB hoeven ze niet mee aan te komen. Hier in de BRD betalen we alleen grondbelasting, niks over de gebouwen. Ze staan hier, en terecht, gebouwen hebben we tenslotte al betaald. De grondbelasting is voor particulieren duurder als voor zeg maar boeren. Wij vallen onder het hoofdstuk boeren (grinnik). De belasting was eerst 4 %, nu ondertussen 6 % en zal dit jaar weer verhoogd worden. Valt het altijd nog mee t.o.z. van Nederland.

    Ja ik schrijf over “migranten” want ik weiger ze vluchtelingen te noemen, hoogstens uitvreters. Maar ik vind ook migranten absoluut niet terecht en schrijf ook vaak “invaders” wat het ook zijn. De bestuurders van dit land hier noemen ze overigens goudstukjes. Nee nog erger ze zijn waardevoller als goud. Daar krijg je dus braakneigingen van, vooral omdat die het presteren gezellig op vakantie te gaan in dat verschrikkelijke land waar uit ze zogenaamd gevlucht zijn voor honger, orrlog, marteling en dood. Nou de aankomers zien er beslist niet hongerig uit, in tegendeel en zijn ook nog heel goed gekleed. Het is een gotspe. Maar laten we dat anders komt m’n koffie echt met terugwerkende kracht naar boven en eruit.

    Ja om te emigreren naar de diverse landen moet je inderdaad een borg hebben. Voor de USA is dat op het ogenblik 10.000 $ en als je wilt toegelaten, dus een green card wilt krijgen, moet je 10 jaar onafgebroken in het land verblijven. Om dan de staatsburgerschap te verkrijgen moet je dus flink buffelen. de taal, de constitutie uit je hoofd kennen en weten toe te passen en geen akkefietjes met de politie hebben gehad. Een aanrijding is al een flink probleem. Buiten dat moet je je eigen kostje en huisvesting verdienen. Bijstand kun je als illegaal vergeten, behalve in een paar landen, bijvoorbeeld Californie en steden zoals New York. Daar regeren de democraten en zijn erg lief voor illegalen. Als je gewerkt hebt en verliest je baan, kun je wel een werkeloosheids uitkering krijgen.
    In Canada gaat het net weer iets anders. Daar kom je alleen maar binnen als ze je nodig hebben en er geen Canadees voor dat werk te vinden is. In die tijd moet je ook flink van alles leren en worden er voortdurend examens afgenomen. Als je 8 jaar ononderbroken in dat land bent, kun je de staatsburgerschap aanvragen en moet je weer een boel examens afleggen en een hoop geld betalen. Dan kunnen er nog twee dingen gebeuren, ook al heb je die examens met goed gevolg afgelegd. Namelijk hebben ze dan een paar Canadezen gevonden die dat werk ook kunnen doen, sta je de volgende dag met je koffertje op het vliegveld om met de eerste beste gelegenheid richting naar waar je vandaan komt te gaan. Weg moeite en weg geld. Of je heb de job van vrachtwagenchauffeur aangenomen (ze willen daar alleen mensen uit Nederland en Duitsland vanwege de strenge regelingen voor het chauffeursdiploma en Canadezen kunnen simpelweg niet goed rijden met die reusachtige trucks), maar dan rijd je door heel Noord en soms ook midden Amerika. Je bent dan niet onafgebroken in Canada. Ze rekenen precies uit hoelang je per jaar buiten Canada geweest bent, en dan krijg je de staatsburgerschap dus niet. Je hoeft niet weg, maar al je moeite en het geld wat het gekost heeft is voor de kat. Je kunt het wel opnieuw aanvragen, maar kost weer een hoop geld en toestanden. Dus de truckers die het betreft. die zeggen, bekijk het maar en vragen om de tijd een nieuwe verblijfsvergunning aan, anders moeten ze alsnog richting huis. Niet prettig, want veel van die mensen zijn dus zelfstandig en de truck is hun eigendom, die ze in de meeste gevallen ook nog moeten afbetalen. Ze verhuren zich wel meestal aan een vaste firma.
    In Australie is het zo goed als hetzelfde verhaal. Je mag op een werkvisum binnenkomen, maar je moet je totdat je een job hebt kunnen onderhouden, dus geld genoeg voor ca. 3 maanden meebrengen. Is dat op en geen job mag je naar huis. Daar kun je dus proberen in de illegaliteit te verdwijnen en ergens op een boerderij zwart werk te krijgen. Dat lukt dan ook wel, totdat ze daar gaan controleren en dan ben je het haasje.
    Voor al die landen geldt ook, als je voldoende kleingeld heb als bijv. miljonair en een vette bankrekeing hebben ze er geen grot probleem mee je de nodige visa te verstrekken totdat je het staatsburgerschap kunt aanvragen. Maar vergis je niet deze regels gelden ook voor andere landen waar sommigen graag naar toe emigreren, zoals Thailand.
    Emigratie ambtenaren, vooral in Australie zijn niet de prettigste mensen.
    Hoe ik dat weet? (Lach) veel over de wereld rondgekomen, gewerkt bij een internationale firma met vestigen all over the world. Mijn schoolvriendinnen waarmee ik nog kontakt hen in Canada, Australie en de USA die daar getrouwd zijn en daar wonen. En dan krijg je ook de kennissen en vrienden die later naar de verschillende landen zijn vertrokken en het contact met ex collegae in het buitenland.
    Overigens de invaders zijn voor mij geen nieuwe Nederlanders noch medelanders. Als ze nog als echte meigranten komen en gaan werken en belasting betalen zoals wij ook, dan ja.
    Waaevan de bijv. Somaliers op vakantie gaan. Nou gewoon in verschillende landen onder verschillende namen als “vluchteling” aanmelden en daar overal geld ontvangen, simpel.
    Sorry voor de longread dames en heren, maar korter kon ik het niet maken en eigenlijk is het nog lang niet alles wat men zou moeten weten wanneer men plannen hebt te gaan verkassen. Een fijne dag nog.

    Liked by 1 persoon

 6. paulzwueste zegt:

  Nou “Weethetwel’ volgens mijn bescheiden mening weet je het niet alléén wèl… maar weet je het ook buitengewoon goed.
  Bovendien versta je de kunst om een boodschap perfect over te brengen.
  Een opmerking, de val van de Berlijnse muur betekende niet het einde van het communistische tijdperk.
  Het einde van het Communistische Tijdperk veroorzaakte de val van “De Berlijnse muur”.
  Ik weet dat dit als muggenzifterij wordt gezien, maar het is zo.
  Je kunt niet verwachten dat de Berlijnse Muur bleef bestaan als er geen communisme meer was die het noodzaakte om een muur te bouwen.
  Bezie de situatie in Israël.
  Dáár was een muur broodnodig om het ongedierte buiten te sluiten.
  Heel Europa protesteerde tegen die vervloekte muur, maar nu ze er eenmaal staat en er geen grote aantallen Israëlische burgers meer vermoord worden, hoor je geen enkele linkse rukker zeggen dat Israël groot gelijk had.
  Muren zijn dus uiterst belangrijk.
  Nu wil Trump een muur bouwen om de Mexicanen buiten te houden.
  Héél links is natuurlijk weer hevig geshockeerd.
  Maar die muur gaat er komen.
  De Chinezen onderkenden het belang al van ’n muur, maar nu weten wij het zogenaamd beter.
  Geen beter middel dan een muur… en hier en daar wat punt vijftigers er op.
  Perfect.
  Rusland doet dus eigenlijk hetzelfde.
  Rusland, ’n land dat zo veel natuurlijke rijkdommen bezit zoekt toenadering tot China en nog andere landen, en bouwt daardoor dus z’n eigen beschutte imperium op achter de muur van de verbondenheid met de nieuwe grootmacht in de wereld..
  Het is echter niet Rusland die dat doet, het is Poetin.

  Vandaar die haat tegen de altijd glimlachende Poetin.
  En Poetin blijft lachen omdat hij weet dat de partner die het meeste te bieden heeft de hoogste en dikste muur verdient.

  Liked by 5 people

  • Trucker zegt:

   Het vallen van de muur twee mensen (in feite drie) die daar de aanleiding voor gegeven hebben.
   Ronald Reagan, (in mijn ogen één van de beste naoorlogse presidenten ooit), Gorbatjov en niet te vergeten paus Woytilla (*), bij deze laatste hoor ik de zelfverklaarde meute atheisten al gnuiven maar daar trek ik mij geen bal van aan geen millimeter zelfs.
   (*) de laatste echte paus die het Vaticaan bewoond heeft, want van paus Ratzinger wisten we dat hij geen decennia het Vaticaan zou leiden en de laatste kan ik kort van stof zijn: een socialist die de islam opvrijd en geen oog heeft voor de Katholiek kerk.
   Het probleem is dat deze paus onwaardige figuur alles aan het ondermijnen is en hij is ver van zijn dood af gezien zijn leeftijd of we hopen op een Godswonder.

   Liked by 1 persoon

   • Republikein zegt:

    @ Nemesis, – mooie alias- ’t was een dieptepunt, dank je voor jouw diep gevoel, heb je er over nagedacht?
    Nee, lol!
    Oh, geen lol, is over de grens en tyvm.

    Liked by 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   Ben het hartgrondig met je eens !!!!

   Like

   • Trucker zegt:

    Nemesis zegt:19 mei 2018 om 10:56

    “Ben het hartgrondig met je eens !!!!”

    Met wie van de drie (*)
    Weethetwel paulzwueste of ik ? 🙂

    (*) Wie van de drie in de vorige eeuw wat een schitterend programma was dat, daar heb ik indertijd meerdere keren uit mijn zetel gerold van het lachen, helaas zijn er al meerdere oud panelleden overleden.

    Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Ik reageerde eigenlijk op Paulzwüste, maar “weethetwel” heeft het prima geschreven en met jouw reactie ben ik het ook eens.

    Het programma wie van de drie heb ik maar een enkele keer gezien als ik in NL was en ja dat was heel erg leuk.

    Liked by 1 persoon

   • Republikein zegt:

    Toch ego Truck?
    lol.

    Liked by 2 people

   • Trucker zegt:

    @ Republikein 19 mei 2018 om 16:14

    Kijk wat (voorzichtig formuleren: meisje) Nemesis schreef:

    “Ik reageerde eigenlijk op Paulzwüste, maar “weethetwel” heeft het prima geschreven en met jouw reactie ben ik het ook eens..”

    naar goede gewoonte haal ik daar het meest relevante uit en dan is het dit

    “…prima geschreven met jouw reactie ben ik het eens..”

    wie zei er daar iets van ego 🙂

    Like

   • Nemesis zegt:

    Bij mij hoef je niet zo voorzichtig te zijn hoor. Meisje is best leuk, vrouwtje klinkt al zooooo verschrikkellijk oud (wat dan ook wel weer klopt :D)

    Liked by 1 persoon

   • Republikein zegt:

    Ego, niets anders dan het besef dat je bestaat, is niks mis mee, en er zijn dagen met hoogte- en dieptepunten, zoals vandaag, voor mij dan, een privézaak en blijft altijd knagen totdat ik vaarwel zeg tegen moedertje Aarde.
    We worden geboren en gaan dood, en in de tussentijd maken we het er het beste van.

    Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Hoop ik voor jou dat je vandaag een hoogtepunt hebt, laat dat dieptepunt maar even bij mij. M.a.w. mijn ego is in de mineur en laat het even afweten.
    Een ding is zeker, dood gaan we allemaal. Ook de grootgraaiers die zich kunnen veroorloven dat tijdstip uit te stellen, door zich 9 x een nieuw hart te kunnen laten aanmeten. Bij het het 10de (waarschijnlijk) is het eindelijk mislukt.

    Liked by 1 persoon

   • Trucker zegt:

    @ Republikein zegt:20 mei 2018 om 15:21

    “…dagen met hoogte- en dieptepunten, zoals vandaag, voor mij dan, een privézaak en blijft altijd knagen totdat ik vaarwel zeg tegen moedertje Aarde…”

    Hoop dat je er uit komt Rep, “tegenslagen” voor mij vorig jaar iets gebeurd dat mij meer kwaad heeft gedaan als ik ooit mocht bevroeden, dan weet je wij zijn hier we spelen onze rol maar that’s it meer niet.

    Like

   • Trucker zegt:

    Nemesis zegt:20 mei 2018 om 16:52

    “…Bij mij hoef je niet zo voorzichtig te zijn hoor…”

    Jaja maar u bent ook bedreven met…euh dinges…eeh materiaal uuh die onder andere veel lawaai maken (alé soms minder hé 😉 )

    Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Bestrijd ik absoluut niet 😀 😀 😀

    Liked by 1 persoon

   • Republikein zegt:

    @Trucker zegt:
    20 mei 2018 om 19:18

    Nou, niet veel zaken hoor, behoudens o.a.

    Ik ben een man van zonde.

    In de christelijke wereld wordt een zonde omschreven als een immorele daad die beschouwd wordt als een schending van de goddelijke wetten die vervat zijn in heilige religieuze teksten zoals de Thora, de Heilige Bijbel en de Koran.

    U bent waarschijnlijk ook een zondaar en het maakt niet uit of u een christen, joods, moslim, gnostisch, en of een satanist /theïst. Laat ik alstublieft uitleggen waarom…

    Het Engelse woord zonde betekent ‘het doel missen’.

    Het is afgeleid van het Bijbelse Griekse Nieuwe Testament ἁμαρτία hamartia “zonde”, die het merkteken (falen of fout) mist dat is afgeleid van de Hebreeuwse hata – “zonde”. Een woord dat voortkomt uit boogschieten en letterlijk verwijst naar het missen van het ‘goud’ in het ‘midden van een doelwit’, maar het doel raakt – d.w.z. ‘het doel missen’.

    Dus als we zondigen, missen we vaak en nog steeds het merkteken in het midden van een doelwit van ons hart en Golgatha (‘plaats van de schedel’ waar Jezus ‘gekruisigd’ werd) omdat we NIET compleet zijn in Christus, die het ‘hoofd’ is over elke heerser en autoriteit.

    Want er wordt gezegd in 1 Korintiërs 11:3: “Maar ik wil dat u begrijpt dat Christus het hoofd is van elke man, en de man het hoofd is van een vrouw, en God het hoofd is van Christus”.

    Deze fout in het kennen van Christus – dat wil zeggen: niet echt gebruik maken van “redeneren in ons hoofd” leidt ons tot “het missen van het merkteken of de zonde” als we denken en handelen – dus we reageren vaak immoreel als de beulen van Jezus die hem geplaatst op de logo’s, een woord dat rede betekent en gekruisigd hem in Golgotha, de plaats van de schedel.

    Wat ik bedoel met exoterische terminologie is dat wij mensen een uniek hebben om iets te denken, te reflecteren en te reageren, maar dat we het vaak niet gebruiken omdat we niet onderwezen zijn of vergeten dat we dit “vermogen” hebben.

    Het vermogen waar ik het over heb, vind ik terug in het verhaal van Kaïn en Abel. Dit verhaal gaat over het unieke vermogen van mensen om “te denken voordat we handelen” en daarmee “bewuste keuzes te maken om al dan niet te zondigen” en ook over het vermogen om “na te denken of te mediteren over ons handelen of onze zonden” nadat we met ons handelen een keuze hebben gemaakt.

    Als we echt nadenken en de tijd nemen om te mediteren op onze gedachten voordat we handelen door verbinding te maken met ons hart, kunnen we dan hebben zelfkennis (Gnosis) die vervolgens kan leunen op “het raken van de mark” of niet zondigen – dat wil zeggen: morele levens.

    In plaats daarvan missen de meesten van ons het merkteken in het midden van een doelwit van ons hart en onze geest, zodat we zondigen – dat wil zeggen: we handelen immoreel als Kaïn en we zijn Kaïnanieten geworden – dat wil zeggen: kunstgrepen van egoïsme, afgunst, haat en moord in plaats van echte christenen. Het is uit onze spirituele onwetendheid d.w.z.: onvermogen om Gnosis te bereiken dat velen van ons ertoe brengt om onze broer “Able or Ability” te doden om vervolgens “egoïstische zwervende moordenaars, veroordeelden en voortvluchtigen in Gods koninkrijk” te worden.

    De betekenis van het woord vermogen impliceert talent, deskundigheid, vaardigheid, meesterschap en voltooiing.

    Het is belangrijk dat we het “vermogen” hebben om de betekenis te begrijpen van de woorden die we denken en spreken als we ooit talent, expertise, bekwaamheid, meesterschap en prestatie willen hebben, eerst in onze gedachten en geest. Dit talent of meesterschap van woorden kunnen we dan echt in staat zijn om te reageren (verantwoordelijkheid – AKA responsabilité) op deze gedachten die dan gelijk staan aan onze daden – dat wil zeggen: onze dagelijkse gedachten en levens.

    Echt verantwoordelijk zijn is dus “in staat zijn om te reageren”, niet alleen met de eenvoudige dagelijkse handeling om te zorgen voor wat er materieel moet worden gedaan in ons seculiere dagelijkse leven, maar ook om het feitelijke spirituele begrip van de woorden die we denken en spreken en waarom en hoe dingen worden gedaan in de praktijk te brengen.

    We moeten niet alleen woorden spreken, lezen of bestuderen, of het nu in ons favoriete heilige boek is of meer – we moeten leven naar de geest ervan!

    Want zoals de grote christelijke gnostische H.Johannes had gezegd: ‘In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hetzelfde was in het begin met God. Alle dingen werden door hem gemaakt.

    Zie je – ten eerste was het woord dat bij God was in het begin dat we kunnen gelijkstellen met onze gedachten die zijn samengesteld uit woorden en “alle dingen werden gemaakt door hem”, dat zijn “woorden in actie gebracht / sauna’s / scheppingen.

    De reden waarom velen van ons zondigen is omdat we geestelijk verward zijn. We zijn bewust ondersteboven gekeerd en verbannen van voorouderlijke vaderlanden naar zwerftochten en veroordeelden in het buitenland. Ordo Ab Chao.

    Veel van deze verwarring die ik heb gevonden komt voort uit ons gebrek aan “echte spirituele opvoeding” met betrekking tot de etymologie van onze taal en de verborgen betekenissen van de woorden die we denken en spreken. Dat geldt vooral voor de Heilige Boeken van de Abrahamische godsdiensten.

    Over deze verwarring wordt gesproken in de Schrift over de toren van Babylon – De plaats waarin zij de toren bouwden wordt nu Babylon genoemd, vanwege de verwarring van die taal die zij eerder gemakkelijk begrepen; voor de Hebreeën betekent het woord Babel, verwarring.

    Wat ik heb ontdekt is dat de verwarring het resultaat is van het echt niet begrijpen van de woorden die we spreken en de beoogde betekenis. Deze onwetendheid leidt er dan toe dat we niet het onvermogen hebben – dat wil zeggen: geen vermogen of geen deskundigheid om correct of in christelijke zin, moreel, te denken.

    Velen van ons vergissen zich op onze wegen in het leven – dat wil zeggen: zonde of missen het doel en daardoor zijn we onze verbondenheid met de Schepper kwijtgeraakt of wat christenen de Vader zouden noemen – dat wil zeggen: God.

    In de Schrift vinden we een voorbeeld van deze zonde nadat Kaïn zijn broer Abel had gedood, God een ‘stempel’ op hem had gedrukt, en hem naar het land van Nod stuurde – dat wil zeggen: Ontsteking, of Onwetendheid waar hij zwierf – dat wil zeggen: een verloren ziel omdat Kaïn zondigde – dat wil zeggen: het merkteken miste in het midden van het doel – zijn hart en geest, wat de ware verbinding met onze zielen en God is.

    Daarom dragen velen van ons de vloek van Kaïn en het merkteken van Kaïn – dat wil zeggen: Ontsteking of Onwetendheid van onze goddelijke aard, omdat we “dezelfde daden als Kaïn blijven herhalen” met onze zonden van egoïsme, afgunst, haat en de moord op “ons vermogen” om de rede en ons hart te gebruiken in denken en doen.

    Dit zijn misdaden van de goddelijke Wet die we vandaag de dag zonden noemen en onze voorouders zouden zeggen dat we ‘het doel hebben gemist’. Dit is een verhaal van Geest en materie. Gnosis en Ontsteking. Vlees en bloed. De religie van de God van de Hemel en die van de Prins der Aarde – Satan.

    Dus, wat gebeurt er als we – missen het doel?

    Ik weet niet van jou, maar als ik nadenk over mijn eigen zondegedrag in dit leven, zoals mijn egoïsme, haat en afgunst, begin ik duidelijk getuige te zijn van mijn boze broeder Kaïn, terugkijkend naar mij in de spiegel.

    Ik ben getuige van mijn misdaden voor wat ze zijn. Net als Kaïn verberg ik me dan in schaamte voor mijn afschuwelijke – moorddadige gezicht.

    Als je net als ik of Kaïn – dat wil zeggen: een zondigende christen, de Bijbel maakt het duidelijk wat er met je gebeurt. U draagt de “Mark of Cain” – zonde als uw visitekaartje.

    En niet alleen dat, u zult vervloekt worden als wanneer gezegd wordt: “Daarom vervloekte Noach de zoon van Ham, Kanaän, door te zeggen dat hij ‘dienaar van dienaren’ zou worden. (Genesis 9:20-27)

    Als ik vandaag naar onze wereld kijk, zie ik alleen collega-dienaren zoals ik, of het nu in ons kapitalistische bedrijfssysteem is dat wordt geregeerd door megalithische bedrijven of dat leugenachtige politici over mij willen heersen zodat ik hen kan dienen.

    Een doodsspiraal van duivels. De Fallen Ones in realtime – Kanaänieten vervloekten als dienaren van dienaren.

    Betekenend dat als je handelt als Kaïn, zal de “geest van Kaïn” heersen over de zonden van uw vlees en alleen mijn mede-christenen zijn zich volledig bewust, het koninkrijk van het vlees, materialiteit en zonde – de “wijsheid van de wereld” is onder de heerschappij van prins van de wereld – satan.

    Door als Kaïn te handelen, word je daarom een “praktiserend of defacto satanist”, ongeacht hoe vaak je beweert wedergeboren te zijn of hoeveel Hail Mary’s je optreden.

    Daarom zult u het Koninkrijk der hemelen NIET erven, als een of andere voorganger u zegt dat alles wat u hoeft te doen “in Jezus gelooft” en dat u gered zult worden.

    De Messias Jezus maakt het glashelder wanneer hem gevraagd wordt wie het Koninkrijk der hemelen zal binnengaan, zoals in Markus 10:15; “Voorwaar, Ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet als een kind ontvangt, zal het in het geheel niet binnengaan”, en Johannes 3:5; Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u waarachtig, tenzij iemand uit water en de Geest geboren is, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
    Als ik vandaag naar mijn eigen kinderen kijk, zie ik precies waar Jezus het over heeft als hij zegt dat we, om de hemel binnen te komen, het koninkrijk van God als een kind moeten ontvangen. Alleen het kind weet wie onvoorwaardelijke liefde moet hebben. Ze zijn niet hatelijk en hoogmoedig en het jonge kind weet echt nog niet hoe het moet zondigen omdat ze niet ongestoord zijn door ons “Kanaänitische ouders” en de “valse wijsheid van de wereld”.

    Ze weten hoe ze moeten spelen en hoe ze moeten spelen. We kunnen zeggen, ze hebben echt de Gnosis over hoe te leven.

    En vooral, als kinderen baby’s en peuters zijn, hebben ze nog niet geleerd hoe ze de zonden van Kaïn van hun christelijke Kanaänitische ouders kunnen evenaren, of moet ik zeggen perfectioneren, wiens invloed “in deze tijd” hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een nieuwe zelfzuchtige moord op de aas.

    Een meer egoïstische veroordeelde opgeofferd aan de curse of Cain – links om te zwerven de aarde in de zonde en Ignosis.

    Als er een spiritueel marketingbord voor een kerk was om deze gebeurtenis in onze moderne Kanaänitische tijd te herdenken, zou het in heldere neonlichten kunnen lezen: “Meer dan 30 miljard zielen dienden Satan voor de zonden van Kaïn”.

    Ik bid;

    “Heer, ik ben een zondaar. Ik heb het doel gemist.

    Ik sta voor u schuldig – een leugenaar, een beest, een veroordeelde.

    Maar nu ik mijn afschuwelijke gezicht kan zien voor wat het is, weet ik dat deze vloek niet lang zal duren.

    Ik bekeer me, d.w.z. ik sta rechtop en zit niet langer in een geestelijke gevangenis – gekooid door de egoïstische zonden van mijn vlees.

    Want ik wil niet langer de tegenstander dienen – satan en de wijsheid van de wereld.

    Dit zwaard dat ik gebruikte om mijn broeder te kwellen, moet ik verpletteren met een ploegschaar.

    Nu ik de Gnosis (kennis) van mijn val heb, zal ik niet langer het merkteken missen.”.

    Amen.

    Uit:https://gnosticwarrior.com/man-of-sin.html

    Kijk, dat is wat me boeit, alles anders niet zo, behoudens de artikelen hiero.
    Cheers man!

    En so sorry voor de spelfouten etc.

    En 30 miljard zielen, zou zomaar kunnen.

    Liked by 1 persoon

   • Republikein zegt:

    Truck, nog ff dit, omdat je het leuk vindt of niet, ‘k denk van wel, over gek en goed en goedgek, allemaal langs een dun draadje, ennuh, zo vroeg ik eens aan een hoogopgeleide goedmens waarom het komt dat gras groen is.-da’s niet zo netjes geschreven volgens de mierenneukerij-.
    Nou weet ik wel dat Vlamingen niet zo op schaatsen zijn, zeker de langeres afstanden is alsof ze gras zien groeien, waarom het groen is komt niet bij ze op, hebben niet alleen Vlamingen mee te maken maar is overal aanwezig.
    Enfin en allah, om een lang verhaal kort te maken heeft dit met fotosynthese te maken.
    Gnif, en daardoor komt het onvermijdelijke dat we strakkies in de toekomst gaan reizen, het is het onder de knie brengen van de neutronen, en dit is wat ik , de Alfa en de Omega, en alles wat er tussenin zit, en alles wat er na komt hebt te zeggen.
    Wat een gek is dat trouwens!

    Liked by 2 people

   • Trucker zegt:

    @ Republikein zegt:20 mei 2018 om 22:39

    dat is een hele hap die je daar uit je mouw geschud hebt, veel is voor mij wat “wazig” hoor maar geeft niet ik heb een boontje voor creatieve mensen met woord en beeld.
    Je tweede pennenvrucht leek wat simpeler maar zelfs voor mij terug moeilijk om te finesse te snappen, behalve dat reizen… dat wordt in een buis aan snelheden van mach 1 of 2 en meer maar wij gaan dat niet meer meemaken.
    Ook niet de (in ontzettend snel tempo voortschrijdende) AI die de mens in het arbeidsproces (en transport water/weg/lucht) uiteindelijk overbodig zal maken.
    Rols Roye en Wartsila twee groten in de scheepvaart (en de eerste ook nog steeds in de luchtvaart) zij volop bezig met onbemand varen met cargo en zij zeggen dat dat de toekomst wordt.
    Technologie is iets dat met reuzenschreden voorruit gaat en als ik zie wat Boston Dynamics het grote publiek laat zien vraag ik me af hoever ze staan met hun militaire projecten…

    Like

   • Nemesis zegt:

    Sorry en lach. Ja was een beetje erg veel over emigratieperikelen enzo. Emigreren en zelfs ook een reisje daarheen is best wel lastig met alle paperassen die je nodig hebt en wat je wel of niet mag.
    Belastingen is momenteel een hot item voor de gepensioneerden die in een een of ander buitenland wonen. Als je dus gewoon in NL woont heb je daar geen last van.
    Dergelijke reizen maken zoals wij hebben gedaan, en dan op hoge snelheid door een buis of zo. Is geen moer aan, mij niet gezien. Diezelfde reizen maken als toen zou ik nu ook met de auto niet meer doen. Het was toen ook niet geheel ongevaarlijk, maar nu zeker niet aan te raden.
    En nu, als ze het grootste deel van de wereldbevolking willen uitroeien en zo klein als gewenst willen laten blijven, zullen ze toch een paar knappe koppen over moeten houden om die technologie van onbemand varen en eventueel ook vliegen te realiseren en waar nodig te reapreren en te verbeteren.
    Militaire projecten? Meer dan een paar atoombommen hebben ze toch niet nodig.

    Like

 7. Super, ongelooflijk. Dank je.

  Like

 8. Thoth zegt:

  Zoals b.v. Jan die zijn kritiek op Oliver Stone had. Volgens hem was het doorgewinterde marxist, haat Amerika, tss…. laat me niet lachen. Hij is in Vietnam geweest, is 2x gewond geraakt en heeft onder andere met een Bronze Star en Purle Heart voor zijn service gehad.

  Like

 9. theresageissler zegt:

  “Handel is het middel bij uitstek om elkaar beter te leren begrijpen en de wederzijdse welvaart te verhogen. Het zal voor onze Rusland-haters wel even slikken worden.”

  Zeker die allerlaatste conclusie is dan weer een beetje èrg scherp gesteld, “Weethetwel”, wat mij betreft althans wèl.
  Met de vóórgaande zin ben ik het namelijk weer helemaal eens: Dat is tevens, wat ikzelf in het verleden meermalen heb beweerd: Dat wij Rusland uiteraard altijd volledig kunnen accepteren als hándelspartner en dat dit zelfs noodzakelijk zal zijn voor -inderdaad- het handhaven van de rust.
  Het punt is alleen, dat velen hier in hun ongebreidelde enthousiasme, omdat zij menen, de volmaakte opponent van de EU te hebben ontdekt, hierin veel en veel verder gaan en van hun mede-reageerders zo ongeveer claímen, dat die zich qua loyaliteit totaal op Rusland richten en alles aan dat land mooi en prachtig vinden.
  Dat gaat mij, en een paar anderen hier, weer veel en veel te ver vanwege de onoverbrugbare verschillen op andere vlakken, en het is dan ook niet bepaald nodig om alles aan een land de hemel in te prijzen, teneinde het niet verder van je te laten vervreemden.
  Voor heel veel mensen hier is het echter zo verschrikkelijk ‘of-of’; op een gegeven moment pas op de plaats maken is geen optie voor ze.
  Tja, op die manier ontstaan er inderdaad verhitte discussies, op de grens van onenigheid.

  Like

  • Eric zegt:

   Niemand heeft hier beweerd dat Rusland de volmaakte opponent van de EU zou zijn. Wat wel duidelijk is is dat het vertrouwen in Rusland in haar overheid, en vooral in Poetin, groot is terwijl het vertrouwen in de EU bij de Europese bevolking richting nulpunt zakt. Hoe zou dat komen, Theresa? Is het niet mogelijk dat de Europese bevolking vindt dat de EU onder druk van de VS (vooral de Democratische vleugel daar) een veel te agressieve politiek richting Rusland voert, een politiek die dan nog gebaseerd wordt op onbewezen beweringen (MH17, Skripal, etc.), op ingeroeste vooroordelen en platte, want gratuite, aantijgingen? Een politiek die ook tot economische sancties en een handelsoorlog leidt waarvan niemand, behalve de Amerikanen, beter wordt? Zie naar Italië. Daar stemde het volk op partijen die grote vraagtekens bij het gevoerde EU-beleid hebben en die meer toenadering tot Poetin zullen zoeken. Ik denk dat Europa sowieso, wil het overleven, de banden met Rusland zal moeten aanhalen. Trump, door zijn pro-soennitische politiek, bedreigt de economische toekomst van Europa meer en meer. We zien nu al dat de olieprijzen ten gevolge van zijn internationaal beleid in Europa stijgen. Het is duidelijk dat dat niet kan blijven duren. Of men zal het geostrategisch roer moeten omgooien, of het schip gaat finaal de dieperik in.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Nogmaals, Een rustige band opbouwen met Rusland – via de handelsbetrekkingen e.d. – is uiteraard reëel en zal zelfs noodzakelijk zijn, maar het land aanprijzen als een groot voorbeeld etc. gaat me nog steeds veel te ver. Niemand zou beweren, dat Rusland de volmaakte opponent zou zijn, volgens U? Ha! Volg de commentaren hier nog maar eens wat nauwkeuriger! Mij doet het vaak denken aan het Franse existentialisme, dat het communisme zowat de Hemel in prees, maar dan vanachter de dure wijnen en spiritualiën in etablissements als le Dôme en le Coupole: Propaganda maken voor iets,waar je zelf niet eens naar leeft! Want je kunt het wenden of keren: Wij leven en denken níet op de Russische wijze en zouden dat ook niet kúnnen als puntje bij paaltje kwam. En het dan wel zonder voorbehoud maar vertrouwen en bij tijd en wijle zelfs bejubelen als “groot voorbeeld?” Zo gauw als ik gek word!
    Beleefde betrekkingen, niet schofferen en dat land op zichzelf in zijn waarde laten, daarbij blijft het, wat mij betreft.

    Like

   • Eric zegt:

    Daar kan ook ik het mee eens zijn. maar de wijze waarop dhr. Dunki stereotypen over Poetin en onbewezen aantijgingen tegen Rusland almaar herhaalt en zo blijk geeft van een slaafse houding t;o.v. de westerse pers is zeker niet het voorbeeld dat moet nagevolgd worden. Kijk, met Poetin kan je zaken doen en als je tegenover hem beleefd en begripvol bent zal ook hij beleefd en begripvol zijn. En het zijn die twee zaken die de eurocraten ontbreekt: beleefdheid en begrip ten aan zien van een tegenstander die ons ten slotte niet naar het leven staat, dit in tegenstelling tot de Arabieren met hun islam. Hoe meer Europa van Rusland vervreemd, hoe kwetsbaarder het zich opstelt tegenover Erdogan en de islamitische veroveraars. Daar gaat het over. Dat betekent niet dat je geen kritiek op Poetin moet hebben, maar het moet onderbouwde, gerechtvaardigde kritiek zijn die op wat anders dan emotie is gebaseerd. Tal van mensen kiezen vanuit een gelijksoortige emotionaliteit voor de palestijnen, zonder zich echter te informeren en te achterhalen hoe de zaken werkelijk in elkaar zitten. En aan dat soort emotionaliteit heb ik hoe langer hoe grondiger een hekel.

    Like

 10. Duchesne zegt:

  @Weethetwel : zoals u het uitlegd zie ik logica in de Russische politiek ten aanzien van zowel
  syrie als Turkije en Noord Korea….en het hele stuk was verhelderend, veel wist ik maar de samenhang was eigenlijk wst ik miste. Met zulke kennis en uitleg zou de Nedelrandse regering fatsoenlijke buitenlandse politiek kunnen bedrijven, helaas hebben wij trekpoppetjes van onder andere Soros die dit land kapot maken.

  Het is enorm frustrerend te zien dat de kennis van zaken er wel is in Nederland maar dat de macht op de verkeerde plaats zit….en met smerige trucs die macht blijft behouden….

  Onze regering hoort aan de galg.

  Liked by 2 people

 11. Jan zegt:

  Rusland bezette Oost-Europa en was dus niet te vertrouwen en al veel eerder niet namelijk in 1919/1920 maar werd hardhandig het land uitgesmeten.

  Rusland heeft de situatie aan zichzelf te wijten. Het had Oost-Europa niet hoeven te bezetten en een gigantisch leger op poten te zetten. Voor Rusland was het een prestigeproject, wat je wel meer zie bij linksvolk die megalomane projecten menen te moeten laten uitvoeren. Niemand vroeg aan de Russen om overal ter wereld de communistische terreurorganisaties te steunen en de inval in Afghanistan komt geheel voor hun rekening, kosten van die oorlog: ruim 15 miljard Roebel. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000499320.pdf

  Mag ik er even op wijzen dat de wapenwedloop er al in 1900 was toen Duitsland als economische macht steeds duidelijker op het toneel verscheen en zowel de Fransen, de Britten en de Russen meenden dit te moeten voorkomen. Waartoe dit uiteindelijk leidde is bekend: WOI ( Christopher Clark, Slaapwandelaars, hoe Europa in 1914 ten oorlog trok)
  Nu is alles in handen van een paar oligarchen die bevriend zijn met Putin, er is dus niets veranderd en de dictatuur en armoe is er nog steeds

  Verkiezingsfraude op video https://www.theguardian.com/world/video/2018/mar/19/russian-election-footage-appears-to-show-vote-rigging-video en bovendien was de oppositie vermoord of zat in de gevangenis. Ja, de bevolking stemde massaal op Putin!
  Russian Observers Charge Fraud in Putin’s Landslide Re-Election https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/russian-observers-charge-fraud-in-putin-s-landslide-re-election
  Nogmaals: Rusland voert oorlog in de Oekraïne, heeft er niets te zoeken en ook niet op de Krim. Het gaat Rusland geen barst aan wat het wil, ook niet als de regering de bevolking iets door de strot duwt. Zo simpel ligt dat en dat heeft niets te maken met de oorlog in de Oekraïne en de bezetting van de Krim. Dat zijn twee verschillende zaken.

  Denk je nou echt dat Putin geïnteresseerd is in het welzijn van de Russen? Dan had hij al lang in de economie geïnvesteerd en niet in nieuwe wapens waarmee hij meent te moeten showen.
  Doebrovkatheater: 129 doden door gas. Ja, Putin denkt aan de bevolking.
  Wat mij behoorlijk stoort is dat de 298 mensen, gedood door toedoen van Putin zo makkelijk zijn vergeten. Zonder Putin’s oorlog in de Oekraïne hadden zij nog geleefd.

  ‘Terecht dat Poetin deze inmenging niet pikte.’ Dat is bijzonder. Sinds wanneer heeft een ander staat iets te zeggen over de binnenlandse aangelegenheden van het buurland? Als het de Russen in de Oekraïne niet aanstaat kunnen zij hun koffers pakken. Wij in Nederland zeggen hetzelfde over de Turken als weer beginnen te jammeren dat het hen hier niet aanstaat. Blijkbaar zou jij het normaal vinden dat Erdogan met een leger naar Berlijn optrekt om de Turken in de enclaves van o.a. Keulen te beschermen. Dat de Oekraïne van Baalen toelaat gaat Putin werkelijk geen barst aan.

  De Oekraïne, de moord op 298 burgers van de MH17 en de inlijving van de Krim zorgden voor sancties.
  Heel interessant om ‘partner’ te worden van Iran maar dat volk is zo arm als een kerkrat en is de mullah’s kotsbeu en Rusland heeft hen niets te bieden wat zij zelf al hebben en ook rijkelijk aanwezig is in Amerika en elders in het MO.
  Causes of Poverty in Iran https://borgenproject.org/causes-of-poverty-in-iran/

  En Rusland kan natuurlijk gaan samenwerken met China maar dan? Wij zitten niet te wachten op Chinese producten (alibaba-rotzooi want dat is het, zie website) die men zelfs op de markt in Moskou niet wil. De kwaliteit is even erbarmelijk als van producten uit de voormalige DDR.
  Nog iets: China’s War on Poverty Could Hurt the Poor Most The government is pushing people out of rural squalor — and into urban dependence. http://foreignpolicy.com/2018/01/08/chinas-war-on-poverty-could-hurt-the-poor-most/
  Twee armoezaaiers bij elkaar zorgt niet voor rijkdom en zeker niet als de corruptie welig tiert en Putin zijn olichargen en gangsters heeft:
  Vladimir Putin’s ‘Night Wolves’ Biker Gang Storms Ukraine http://www.breitbart.com/national-security/2015/03/24/vladimir-putins-night-wolves-biker-gang-storms-ukraine/

  Dit staat dan wel stoer, maar is ronduit stupide naar de buitenwacht toe. Temeer omdat:
  Putin’s Angels: the bikers battling for Russia in Ukraine h https://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/russian-biker-gang-in-ukraine-night-wolves-putin

  Like

  • fleckie zegt:

   MEN is elke keer erover aan het mekkeren dat Rusland een bepaald gedeelte van Oost- Europa ‘bezet’ had, : door ROOSEVELT, CHURCHILL, en STALIN was de afspraak gemaaktin JALTA ,… betr. de verdeling van EUROPA , …NA. de 2e W.O.!!

   Like

  • Trucker zegt:

   “…Doebrovkatheater: 129 doden door gas…

   je kletst uit je nek dat Poetin dit op zijn geweten heeft.
   special forces hebben deze methode (gas pompen in het gebouw) gebruikt om de islamietenslachters te verdoven, ze wisten dat ze iedereen zouden verdoven (door de hoeveelheid), fout die ze gemaakt hebben was de samenstelling van het gas, er zat één substantie in die dodelijk bleek (onmiddellijk of later) door problemen (als mijn geheugen me niet in de steek laat) het afbreken van bloedcellen.
   De special forces in Rusland hebben de reputatie niet zachtzinnig op te treden als ze aan zet zijn ook bij gijzelingsacties omdat bij hun de prioriteit van daders neutraliseren dezelfde is als het redden van gegijzelden (als deze actie zich voordoet).
   In belgie en de meeste staten in eurabia is het zo dat het leven redden van gijzelaars voorop staat;
   Ken een Moldaviër die nog in Afghanistan heeft gevochten met de Russen, zijn lijf ziet er uit als een proefproject van chirurgen (littekens die romp vol 🙂 ) hij heeft de speciale troepen in actie geweten meermaals, ‘niet normaal die mannen’ zei hij daarover.

   Liked by 2 people

  • Lot zegt:

   De krim is toch echt Russisch en is tijdelijk administratief toegevoegd aan Oekraine, maar is altijd deel geweest van Rusland. Dat weet je best. Wil je voortaan eerst je feiten controleren. Een stemming onder de bevolking had als uitslag dat ze administratief weer bij Rusland wilde horen. Dat mogen de mensen toch zelf beslissen en voor stemmen.

   Liked by 3 people

  • Hein zegt:

   Goede reactie

   Like

 12. Jan zegt:

  ‘Dunki’ had gelijk, iedere dictator grijpt naar megalomane projecten en wat de consequenties zijn interesseert hen niet:

  Why Russia’s Crimea Bridge Is Dangerous for Ukraine and the Black Sea Region
  http://ukraineworld.org/2018/04/poisonous-link-why-russias-crimea-bridge-is-dangerous-for-ukraine-and-the-black-sea-region/

  Schepen hebben problemen, een schip voer tegen een van de pijlers en de bodem is te slap. Maar net als Sochi wat een ecologische ramp is interesseert dit ook Putin niet.

  Like

 13. Michaël zegt:

  De Krim is altijd Russisch geweest, het overgrote deel van de bevolking heeft via het referendum te kennen gegeven bij Rusland te willen horen. Opzet van het Amerikaanse regime was er in hoge mate in gelegen Ruslands enige zeehaven (admiraliteit) naar de zwarte zee te kunnen ontzeggen. Gelukkig is ze dat niet gelukt.

  Liked by 1 persoon

  • Jan zegt:

   De Krim is altijd Russisch geweest…
   En Nederland Spaans en Frans

   het overgrote deel van de bevolking heeft via het referendum te kennen gegeven bij Rusland te willen horen
   Logisch, gewoon nepverkiezingen houden

   Israël hoort natuurlijk bij Turkije.
   Zoiets?

   Like

   • Trucker zegt:

    In Rusland is alles nep… niet zo in de USA ? of in Godbetert jullie Nederland ?????????

    Liked by 1 persoon

   • Michaël zegt:

    Jan mekkert en zeurt net zo lang door en denkt daarmee zijn gelijk te halen.
    Slaap lekker!

    Liked by 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    En wij wilden niet bij Spanje horen en hadden i.p.v. een referendum de watergeuzen. We hebben er wel 80 jaar over gedaan ze kwijt te raken.

    Like

  • Lot zegt:

   Daarbij is het wel zo dat de krim voor duizenden jaren een uitvaartpunt waren voor alle turkse volkeren in Rusland, die als zeevaarders de middellandse zee zeer onveilig maakten. Zij zijn degenen die Rome gesticht hebben, de mensen die uit het oosten kwamen en Rome stichtten. Kunnen ook assyriers (phoeniciers) bijgezeten hebben. De Turken hebben de Italiaanse kust bestormd. Wij woonden niet alleen in Griekenland maar hadden ook kolonies in Italie en Sicilië. En helaas moesten wij het onderspit delven (zeggen de geschriften) en hielden de noorderlingen/blonde mensen het langer vol in Italie en ook de phoeniciers waren een goede match tegen hen als legermacht op het water. Wij hadden roodblond haar, zie de afbeeldingen van daar. De turken hebben vanuit de Krim ook byzantion in bezit genomen. Wat hun via de dikke wouden via oost europa niet lukte om in midden europa te komen, probeerde men via de zuidkust. En zij gebruiken voor christus de natuurlijk haven van marseille om via de rhonevallei in germanie te kunnen komen. De villa’s die zij oprichten in de dichte wouden werden vernietigd door de germanen. Wij zijn er dan ook al duizenden jaren zoet mee.

   Like

 14. Eva110 zegt:

  Dank voor dit uitstekende artikel, zoals u al zegt een land besturen is niet eenvoudig en ik heb bewondering voor Putin dat het hem in relatief korte tijd gelukt is orde op zaken in een verward en uit elkaar gevallen land.
  Waarbij hij het welzijn van de bevolking zeker niet uit het oog verliest en daarom ook met overmacht wederom gekozen is.

  Liked by 3 people

 15. toetssteen zegt:

  +veel voor dit artikel ‘weethetwel’. Meeste was me bekend, maar door u keurig op een rijtje gezet.

  Wat ik wil toevoegen is dat Russen veel onderling regelen, lees ik geef u een zak uien en u vervangt mijn kapotte raam. (zo werkt het ook in Zuid Europa).
  Veel blijft daardoor buiten de economische staatjes waar de gelikte economen zo dol op zijn.

  Like

 16. Sabeltant zegt:

  Volgens mij weten we allemaal veel te weinig over Rusland om een goed oordeel te vellen.
  We krijgen én niets te horen uit Rusland én we krijgen van onze media informatie waarbij we zelf achter onze oren krabben.
  Ook de EU kan niet zeggen waarom Rusland zo gevaarlijk is noch doen ze enige moeite om het ons uit te leggen op een voor ons begrijpelijke en vooral verifieerbare manier.
  Zodoende worden we speelbal in een veld van misinformatie, onwetendheid, fake berichten en “ons” eigen gevoel.
  Of Dunki gelijk heeft? Of Jan, of Weethetwel, ik zou het werkelijk niet weten.
  Ik ben zelf -net als de meesten denk ik- nooit in Rusland geweest en mijn kennissen die er geweest zijn hadden gemengde gevoelens. Rusland heeft grootmeesters voortgebracht op zowat elk gebied.
  Weinig zinvol om elkaar af te vangen over zaken die we misschien liever anders zouden zien maar waarvan we gewoon te weinig af weten. Een discussie op basis van verifieerbare feiten is al lastig genoeg. Just my two cents.

  Like

 17. Hendrik M. zegt:

  Voor wat meer over Poetin even deze video bekijken!

  Beetje aanvulling op wat @“Weethetwel” zo geweldig vertelde.

  Liked by 1 persoon

  • Weethetwel zegt:

   Welk een fantastische film is dit. Hartelijk dank voor de link. Dit sluit zo precies aan op hetgeen ook mijn observatie was. Vooral de passage wanneer de oligarchen , die dachten hem als geschikte stroman op het Kremlin neergezet te hebben, meteen na zijn benoeming opgetrommeld werden en voor het oog van de draaiende camera’s te horen kregen dat er vanaf nu een strikte scheiding was tussen de staat en hun bedrijven. Zeer emotioneel allemaal en veel te weinig bekend. Oprecht een aanrader voor Jan en Dunki en iedereen die door selectieve berichtgeving verkeerd geinformeerd is.

   Liked by 1 persoon

   • Eric zegt:

    Je vraagt je bij het zien van deze film onwillekeurig af of onze Ronald Dunki als ex-directeur van een Zwitserse bank niet heel veel geld heeft verloren, welk hij eerder van bepaalde Russische oligarchen verwachtte, toen Poetin aan de macht kwam, zijn gezond verstand gebruikte en vervolgens het Russische rad van Fortuin omkeerde. Zou dat die vreemde Poetinhaat van onze Zwitserse ex-bankdirecteur misschien kunnen verklaren?

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Hendrik M, heel hartelijk bedankt voor de video. Ik heb hem inmiddels bekeken en is inderdaad een hele mooie aanvulling op “weethetwel”.

   Like

 18. fleckie zegt:

  De OEKRAINE is ….’ingelijfd’ …. bij ‘ Europa’ terwijl het via Rusland in feite al Europees is, geldt voor de Oekraine de bedreiging van de ..’ New World Order’…..ook?

  Like

 19. Ik heb mijn mening gisteren al gezegd.

  Like

 20. Hendrik M. zegt:

  Hoe Poetin over Rutte denkt…

  Liked by 2 people

 21. Nemesis zegt:

  Ook van mij dank voor dit buitengewoon goede artikel. +++ heel veel.

  Like

 22. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Poetin wordt door de leugenachtige Europse ‘leiders’ en haar media gebruikt om de focus van de Europese misstanden waaronder o.a. Islamisering af te leiden. Poetin is echter de oplossing om Europa te bevrijden van de Islamisering en is daarnaast vele malen intelligenter dan alle Europese regeringsleiders bij elkaar. De Islam met wortel en tak uitroeien is de enige mogelijkheid op wereldvrede. En dat is exact wat de Islam andersom nastreeft en wereldwijd uitvoert middels laffe aanslagen, verkrachtingen, intimidatie, slavernij en beestachtige massaslachtingen. We stevenenen dankzei het huidige Brusselse beleid steeds sneller op een burgeroorlog af (tegen de Islam) en Poetin zal daar daar voor ons een gedegen partner in kunnen zijn. Wie ruimt ze – de Islam en huidige Europese generatie regeringsleiders – op…?
  Drs.E.N.Schilder

  Like

 23. kruisridder zegt:

  De vraag blijft of de Russen na het opheffen van de sancties onze producten nog wel willen. Ze kunnen dan ook zeggen: Val nu ook maar dood.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s