Het Pact van Marrakesh en de gevolgen voor Europa

screenshot_24

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

In december 2018 tekende onze regering het Pact van Marrakesh, dat werd opgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Tweede Kamer had er tot twee keer toe niet over willen debatteren en de media hadden er nauwelijks over geschreven. Uiteindelijk lukte het Thierry Baudet om het pact op de agenda te krijgen, maar met slechts de stemmen van PVV, SGP, FvD, en 50 Plus tegen werd het op 4 december goedgekeurd, ondanks de alarmerende inhoud ervan. Staatssecretaris Harbers heeft het vervolgens op 11 december in Marrakesh ondertekend. Verschillende VN-leden hebben dat niet gedaan, waaronder de VS, Israël, Australië, Polen, Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Letland, Roemenië, Kroatië, Zwitserland, Estland en Denemarken. Wegens verdeeldheid binnen Europa kon de EU niet als geheel onderhandelen en moest ieder land afzonderlijk tekenen. Brazilië wil er weer vanaf.

In het globalistische pact wordt immigratie naar rijke landen positief beoordeeld. Het doel ervan is een herverdeling van de welvaart op aarde te bewerkstelligen door mensen uit Derde Wereldlanden naar het rijke Westen te laten komen. De wil om migratie te ontmoedigen of af te remmen, ontbreekt volledig. Uiteindelijk moeten alle landen opgaan in een Nieuwe Wereldorde met solidariteit als grondbeginsel. Nederland is een van de meest meewerkende immigratielanden van Europa, hoewel veel immigranten mohammedanen zijn; zij streven ernaar om in Europa de macht over te nemen.

Niet bindend?

Nederland heeft door het pact te tekenen toegezegd om samen met andere landen te werken aan een veilige, ordelijke en reguliere migratie. Dat lijkt vrijblijvend, maar is het niet. Als VN-lid heeft Nederland in 1969 het Verdrag van Wenen getekend. Hierin wordt bepaald dat termen als ratificatie, acceptatie en bijval betekenen dat de staat zich verbindt aan het verdrag in kwestie. Daarmee is het VN-migratiepact via het Verdrag van Wenen wel bindend en heeft Nederland soevereiniteit ingeleverd ten gunste van globalisering. Het mag niet langer zelf beslissen over migratie. Toch hield staatssecretaris Harbers in de Tweede Kamer vol dat het pact niet bindend is, wat misleidend is. Het inlegvelletje van Rutte zal wel waardeloos blijken te zijn.

Welke inhoudelijke punten zijn van belang?

Het pact gaat ervan uit dat Europa immigratie nodig heeft, zogenaamd wegens een tekort aan arbeidskrachten. “Reguliere” migratie wordt bepleit en er wordt op aangedrongen deze te faciliteren. In het pact wordt migratie als positief gezien, als bron van welvaart en van duurzame ontwikkeling. Het probeert de lezer te misleiden met mistig taalgebruik, zo kan het woord “regular” vertaald worden met geregeld, gereguleerd, maar ook met regelmatig, continu. Immigratie wordt een recht en daarmee niet langer een gunst. Dat betekent dat iedere migrant legaal zal zijn (doelstelling 7-b), ook immigranten die met hulp van mensensmokkelaars binnenkomen. Zij krijgen zelfs speciale bescherming. Alle migranten krijgen een verblijfsvergunning met recht op de geneugten van het aanwezige sociale systeem. Bovendien kunnen mensen die hun land willen verlaten wegens natuurrampen als klimaatverandering, bodemverslechtering, droogte en zeespiegelstijging zich beroepen op het pact (2-h en ‑i). Hoewel de woorden islam en sharia in de doelstellingen van het pact ontbreken, is het VN-migratiepact een poging om van Hijra (islamitische migratie) een mensenrecht te maken, waarvoor de EEG en de Arabische Liga al in 1973 bij de totstandkoming van de Euro-Arabische Dialoog de kiemen hebben gelegd. In dit pact worden de doelstellingen verder uitgewerkt: zie 4-f, 5; 7-a; 7-b; 11-f; 15-e; 16-c; 17-33; 17-a; 17-c; 17-g; 20-i, 21-g en ‑h.

Samengevat kan over deze doelstellingen worden gezegd dat de binnenkomers geen strobreed in de weg zal worden gelegd en dat discriminatie ten nadele van en kritiek op migranten niet zullen worden getolereerd. De vrijheid van meningsuiting zal daarmee tot het verleden behoren. Een gezondheidsdienst ten behoeve van de nieuwkomers moet worden gefaciliteerd, evenals gezinshereniging. Ze moeten onderwijs krijgen en er moet getracht worden om migranten te werk te stellen. Er zal naar worden gestreefd om migranten op hetzelfde niveau te brengen als de autochtone bevolking. Media moeten zich positief over migratie en migranten uitlaten; als zij kritiek uitoefenen, zullen zij geen enkele publieke steun krijgen. Er moet een basis worden gelegd voor islamitisch bankieren. Het pact is eenzijdig: rijke westerse landen hebben verplichtingen, arme landen niet. De nieuwkomers hebben rechten, de ontvangers plichten en uitdagingen. Intussen schijnt niemand zich af te vragen waarom de rijke islamitische landen geen reisdoel vormen voor islamieten die hun land ontvluchten.

Waar staat het migratiepact in de hiërarchie van het recht?

Het migratiepact lijkt een belangrijke stap in de omvorming van internationaal naar transnationaal recht, waarbij behalve staten ook niet-statelijke organisaties betrokken zijn. Rechtsnormen zijn onder te brengen in een hiërarchie. De grondwet heeft voorrang op andere interne wetgeving van een land. Een individuele aanspraak die afgeleid is uit het Europese of internationale recht heeft voorrang op de grondwet en de andere nationale wetten. De grondrechten met supranationaalrechtelijke of internationaalrechtelijke status hebben voorrang op alle andere rechtsnormen. Het migratiepact lijkt een belangrijke stap te zetten in de omvorming van internationaal tot globaal recht en zou daarmee aan de top van de piramide komen te staan.

Gevolgen voor Europa

Met het onderschrijven van het migratiepact pleegt Europa zelfmoord. Het bevolkingsaantal zal sterk stijgen, de diversiteit onder de bewoners wordt erdoor verhoogd. De landen raken hun cultuur, die gebaseerd is op nationale waarden, kwijt. Omdat veel immigranten mohammedanen zijn, zal de islamisering van Europa in een stroomversnelling terechtkomen. Meten met twee maten ten gunste van allochtonen en ten nadele van autochtonen wordt nu al gepraktiseerd door overheid en rechters, maar zal nog meer gangbaar worden. Ineenstorting van de economie en verdwijning van de verzorgingsstaat zullen het gevolg zijn. Onder de burgers zal de armoede toenemen en kan sociale onrust niet uitblijven.

Het pact is cruciaal in het proces dat zal leiden tot vernietiging van de natiestaten. Fervente EU-adepten, zoals Timmermans en Pechtold, hebben al eerder gezegd dat we Nederland niet langer als óns land moeten beschouwen. Voor het dichtbevolkte Nederland zal het ook betekenen dat veel natuur wordt opgeofferd. De eigen culturele en economische verworvenheden worden te grabbel gegooid.

De pro-immigratiekoers van de VN en de EU werd al duidelijk vóór de ondertekening van het pact. Aan migranten werden pre-paid creditcards met het EU‑ én het UNHCR-logo verstrekt om naar Europa te kunnen “vluchten”. De VN, waarin de Afrikaanse en Arabische landen de meerderheid vormen, wil van Europa een multicultureel continent maken met een dominante rol voor de aanhangers van de islam. Etnisch homogene staten zouden verantwoordelijk zijn voor oorlogen en moeten daarom door middel van immigratie worden omgevormd. Weerstanden onder de eigen bevolking zullen met kracht onderdrukt worden. De multiculturele utopie die wordt nagejaagd, zal uitmonden in dystopie. Europa zal vervallen in chaos. De VN toont zich een vijand van de gewone Europese burger en een vriend van de multinationals. Door instroom van arbeid zullen immers de lonen dalen. Ook de asielindustrie zal er garen bij spinnen.

De uitvoering van het door de VN en minister-president Rutte zo gewenste klimaatbeleid, inclusief vermindering van de CO2-uitstoot, zal de burgers letterlijk duur komen te staan. Naar wetenschappelijke onderzoeksresultaten wordt niet gekeken, hoewel gerenommeerde wetenschappers steeds luider hun afwijzende stem laten horen. Rutte zegt vast te houden aan de toezeggingen die hij in september 2018 aan António Guterres, secretaris-generaal van de VN, heeft gedaan. Hij zal er alles aan doen om de doelstelling voor reductie van de CO2‑uitstoot in Europa verder te verhogen en was ook als een van de weinige Europese regeringsleiders aanwezig bij de start van de klimaattop in Katowice. Overigens heeft de Tweede Kamer al ingestemd met de ontwerp-klimaatwet, met alleen de stemmen van PVV, SGP, FvD en PvdD tegen, hoewel de directeur van het CPB heeft meegedeeld dat de berekening van de kosten, die de burgers zullen moeten opbrengen, pas na de komende verkiezingen klaar zal zijn. Inmiddels schijnt het CPB twee dagen vóór de verkiezingen met bevindingen te zullen komen.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, maakte bij zijn benoeming tot kandidaat van centrumlinks voor het voorzitterschap duidelijk, dat de EC geen enkele consideratie zal hebben met landen die de globalistische “progressieve” agenda, inclusief migratie uit de Derde Wereld, afwijzen. Hij zei de strijd tegen “nationalisme” te willen aangaan. Doordat ze door het beleid van de EU hun eigen grenzen niet meer kunnen bewaken, zijn de natiestaten al sterk verzwakt. De criminaliteit is daardoor toegenomen en de veiligheid van de burgers afgenomen. Dit kan ertoe leiden dat binnen Europa vergelijkbare omstandigheden zullen ontstaan als nu in de Afrikaanse landen. Veel moslim-immigranten integreren niet en zijn geneigd enclaves te vormen met als uiteindelijk doel om de macht over te nemen, die dan gebaseerd zal worden op de sharia. Zij praktiseren antisemitisme, homohaat en achterstelling van vrouwen. Al met al een racistisch rampscenario voor de autochtone bevolking en haar nageslacht.

Timmermans acht het noodzakelijk dat de EU-belastingbetalers het geweld en de armoede van het Afrikaanse continent uitbannen. Hij ziet een lotsbestemming tussen Afrika en Europa en stelt dat er maar één ras bestaat: het menselijke ras. Weerstanden onder de eigen bevolking zullen met kracht worden onderdrukt, wat we vooral in Frankrijk nu al zien bij de opstand van de gele-hesjesdragers tegen president Macron en zijn globalistische politiek. Onderhandelingen met Afrikaanse landen zullen ongetwijfeld tot weinig of niets leiden of afspraken zullen niet worden nagekomen, zoals de ervaring met een land als Marokko inmiddels leert. Kortom: de politieke elite zal van de EU-burgers eisen dat zij migratie en diversiteit tot norm verheffen en zich aanpassen aan normen en waarden van nieuwkomers, die in strijd zijn met die van henzelf.

VN-vluchtelingenverdrag

Naast het Verdrag van Marrakesh is er nog het VN-vluchtelingenverdrag: NY Global Compact on Refugees, dat gaat over de behandeling van vluchtelingen in arme landen die veel vluchtelingen hebben opgenomen. Die landen moeten internationale financiële steun krijgen. Het is opgesteld door de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR). Met een vluchteling wordt iemand bedoeld die gedwongen is te vluchten vanwege vervolging, oorlog of geweld. In het Vluchtelingenpact wordt aangegeven dat klimaat, aantasting van het milieu en natuurrampen een vluchtelingencrisis kunnen verergeren. Ook dit pact biedt een manier om welvaartsoverheveling van het rijke Westen naar de rest van de wereld te realiseren: landen moeten even rijk (of arm?!) worden gemaakt! Nivellering, gepredikt door het socialisme/communisme is het credo van de VN, maar de politieke en financiële top wordt hierbij ongetwijfeld uitgezonderd. Ook in dit pact staat dat immigranten toegang krijgen tot sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt van de ontvangende landen. Het vraagt om facilitering van gezinshereniging. Dit alles zonder dat er verplichtingen voor immigranten tegenover staan. Het pact is op 18 december 2018 aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN in New York door 176 staten. Alleen de VS en Hongarije stemden tegen; Eritrea, Liberia en Libië onthielden zich en dertien landen waren afwezig. Over dit pact is al helemaal niet gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Uitvoering van elk van beide pacten zal een krachtige impuls geven aan de totstandkoming van de beoogde Nieuwe Wereld Orde onder leiding van de VN. De gevolgen voor Europa zullen desastreus zijn. Voor de toekomst van Nederland en Europa zijn de aankomende verkiezingen zeer belangrijk. Helaas lijken de meeste kiezers niet te (willen) beseffen wat er op het spel staat.

Door:
Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Afrika, Allochtonen, Arabische wereld, asielwaanzin, Azië, Barbarisme, belangenverstrengeling, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Derde Wereld, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

64 reacties op Het Pact van Marrakesh en de gevolgen voor Europa

 1. Peter zegt:

  Jongens van 15 en 16 opgepakt voor gewelddadige overval Coop Ridderkerk
  Aan NOS:
  Licht getinte jongens ?
  Bontkraagje ?
  Slechte beheersing van het Nederlands ?
  Islamistische levensovertuiging ?
  Of ……………….blanke jongens ?

  Geliked door 1 persoon

 2. henk zegt:

  Afrikanen hierheen om arbeidstekorten op te vullen GVD 95% zit in de bijstand en is te lui om te werken !!

  Geliked door 4 people

 3. QENQ6 zegt:

  Niet juridisch bindend, hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………

  Like

 4. Claudia M. zegt:

  Ik wens alvast veel succes met die nieuwe wereld orde… er zal niets van terecht komen en de wereld in chaos veranderen. Dan heeft helemaal niemand iets meer!

  Like

 5. Benedict Broere zegt:

  Volgens mij zitten we midden in een waan, een collectieve waan, een massapsychose, een onvermogen om de werkelijkheid waar te nemen, een onwil ook om die werkelijkheid te zien, men wil zich er niet in verdiepen, experts worden genegeerd, critici worden gedemoniseerd, en men is als lemmingen die fris en vrolijk de afgrond tegemoet rennen. De islam die de religie van de vrede is, de antropogene klimaatverandering, de massa-immigratie die ons cultureel zal verrijken, het lijkt allemaal bedacht om grote delen van de westerse cultuur forse schade toe te brengen, en om een soort genocide te plegen op die cultuur, dat men aanstuurt op de reductie van moderne hoogontwikkelde cultuur tot primitieve, wrede en diep-achterlijke cultuur. Het zou allemaal een interessant hoofdstuk kunnen vormen in boeken als ‘Ondergang’ van Jared Diamond en ‘Mars der dwaasheid’ van Barbara Tuchmann, maar het vervelende is dat we er midden in zitten, dat we zien hoe de catastrofe zich ontrolt, en dat er nauwelijks iets tegen te doen is, omdat de mensen zo vast verankerd zitten in die waan.

  Like

  • Lot zegt:

   Er mochten pas anti-immigratiepartijen komen als het te laat was om er nog wat aan te doen. Het is niet bij toeval, dat nu pas overal in Europa als paddestoelen ze opkomen. De elite heeft het honderden jaren tevoren zo gepland. Niet alleen de wereldoorlogen, maar ook de CHinezen matrozen die hier kwamen en waar wij last van hadden en de overheid dat zogenaamd niet hoordde en niets aan deed. Het was om ons te testen. En eigenlijk al begonnen in 1600 met de joden die dik verdienden aan de spaanse oorlog en daarna hier kwamen. En ja Amerika kenden ze al van kaarten en ook de eilanden in de atlantisch oceaan die nu onder het water liggen stonden op oude kaarten.

   Eind jaren 90 kon ik moeilijk werk krijgen na de studie want ik had geen computers geleerd op school , Windows bestond nog niet toen ik op school zat. Het arbeidsbureau had op de benedenverdieping een grote zaal met computers waar alleen! donkere mensen aan mochten werken. Of ze hier nu geboren waren of niet. Want die hadden een achterstand. ? Ik had toch ook een achterstand. Toen had ik al weet van de discriminatie die altijd de richting opgaat van de blanke mensen. Net zoals zij van alles mogen zeggen en doen tegen ons, en daar wordt niets van gezegd. Terwijl wij er wel op aangesproken worden. vul de hele rij maar in. Ene kant begrijpen die donkere mensen het toch niet/ aan de andere kant maakt dit gedrag hun lui – met die motivatie laten ze die mensen als soort van untermenschen hangen en ze vinden het zelf nog goed ook. Wil je voor vol mens aangezien worden dan neem je ook de plichten van een volwassen mens.
   Nog te zeggen dat ik vele discussies heb gevoerd met het arbeidsbureau dat ik het nodig had en dat dat het criterium is en niet huidskleur. Hun argument was dat er beperkt plek is voor een bepaalde groep. Mijn antwoord dat er vele uren op de dag zijn dat de helft van de computers niet bezet zijn, en die uren opengesteld kunnen worden. Hun argument was dat dat moeilijk te regelen was omdat er dan mensen opgezet moesten worden. Ha daar had ik ze. Mijn antwoord was, hoe kunt u dan zien of de juiste donkere mensen naar binnen gaan. Hun antwoord was dat dat wel ingewikkeld was, maar ze hadden een pasje of zo. De deur was notabene bij de ingang aan de andere kant van het gebouw. Je kon ze zien zitten. Ik heb het er niet opgewaagd om met mijn blanke kop ertussen te zitten. Het was wel een beetje vergaan voor mij. Veel later toch een keer gevraagd aan hen (misschien door mijn bellen), nu hadden ze dan een inlogcode om toegang te krijgen op de computer. Een computer voor donkere mensjes, hoe verzin je het. Wat voor kleur heeft u mevrouw? Ik weet niet of ze ook in nederland dònkere geborenen meenamen, daar kreeg ik geen antwoord op.

   Like

 6. roel koopman zegt:

  een rood wit blauw hesje en de straat op

  Like

 7. scherpschutter1943 zegt:

  Als de gewenste veranderingen niet op politieke wijze tot stand gebracht kunnen worden moet het maar anders. Maak gebruik van de ondergronde methodes van groen links, dan lukt het misschien.

  Like

 8. BigLJohn zegt:

  Zo’n lang verhaal was niet nodig geweest voor mij. Ik besef al veel langer dat Europa geheid naar de kloten gaat. Nu alleen maar hopen dat het onze tijd wel zal duren. Wat moet komen komt toch en kan door niemand gestopt worden, dat moet zo onderhand wel duidelijk zijn geworden. Het is niet anders…. Ons proberen te verzetten tegen deze linkse shit is vruchteloos, want de structuur van Europa is tot in zijn fijnste haarvaten zo rot als een mispel. Verandering in denken en handelen had meer dan 50 jaar geleden moeten beginnen, en niet nu, nu Europa bijna op zijn billen ligt !

  Geliked door 3 people

  • paulzwueste zegt:

   BigLJohn.
   Ben het helemaal met u eens.
   De boodschap die je wilt overbrengen mag nooit in ’n oeverloos verhaal verzuipen.
   Is hier het geval.
   Mensen die in het verleden al niet geïnteresseerd waren in het pact zullen zeker niet de moeite nemen om zich door deze woordenbrij heen te worstelen.

   .

   Geliked door 1 persoon

   • Johan zegt:

    Niettemin is de link met de volledige tekst van het pact een nuttige bijdrage in de algemene discussie. Diegenen die wél hierin geïnteresseerd zijn, kunnen dit dan alsnog bestuderen. Voor de liefhebbers, zullen we maar zeggen.
    De meeste bezoekers van dit blog zullen het pact en zijn intentie sowieso afkeuren.
    Wat hen betreft, geldt voor dit pact : Ongezien de typhus. En gelijk hebben ze.

    Like

  • Yvonne zegt:

   Hopen dat het onze tijd wel zal duren, daar zit het probleem, we doen onze dagelijkse dingen en denken het zal wel meevallen, nee dus
   Dit is in gang gezet en niemand weet de afloop ervan, we zijn blij met acties van de gele hesjes nemen een drankje en een hapje en gaan slapen
   De onrust is al lang te voelen en dit gaat niet voorbij

   Geliked door 2 people

   • Harry zegt:

    “Hopen dat het onze tijd wel zal duren” ,
    Dat is toch wel een kortzichtige en egoïstische zienswijze .
    Ik ben haast zeventig , maar ik heb te doen met jongere mensen !
    En het is niet goed te denken , “dat het mijn tijd wel zal uitduren” , omdat anderen straks met de shit zitten .
    Maar hoe breng je een kentering te weeg ?
    We worden stap voor stap steeds verder in het pak genaaid en we kunnen er niks tegen doen .
    Wie denkt er nou nog echt dat we die strijd kunnen winnen ?
    Ze zijn ons voortdurend te slim af .
    We kunnen hooguit nog wraak nemen op het tuig dat ons verraden heeft .

    Like

 9. Thom zegt:

  Mevrouw Langedijk is afgestudeerd aan de huidige linkse UvA. Dit artikel zal bij de huidige UvA-elite die liever de linkse activist Peter Breedveld “Frontaal Naakt” in hun armen sluiten niet op veel begrip kunnen rekenen.
  Zij slaat de spijker op zijn kop en Vingerhoed af voor Mevrouw Langedijk,

  Geliked door 2 people

 10. Hendrik M. zegt:

  Werken is niet door Afrikaners uitgevonden; dat weten we al eeuwen!
  Stel voor om grote akkers niet meer te ploegen, doch Afrikaanse en andere werkloze importen dit edele werk handmatig te laten doen.
  Past ook uitstekend in de energie transitie; geen diesel trekkers nodig!

  Geliked door 2 people

 11. Henk.V zegt:

  Dank voor dit broodnodige stuk, Catherine A. Boon-Langedijk!!
  Een zeer accurate beschrijving van de gevolgen van het Pact van Marrakesh.
  Inderdaad: de ondertekening ervan betekende instemmen met de zelfmoord van Europa.
  Alle mooie woorden die in het pact worden gebruikt om het ”nut van het verdrag voor ons” zijn griezelige verdraaiingen van de lugubere feiten: Europa gaat er volkomen aan, in elk opzicht.
  Alle vormen van verrijking die de inwoners van dit westerse werelddeel zelf hebben bewerkstelligd in de loop van de tijd, gaan er stuk voor stuk aan.Opgepeuzeld door horden ”sprinkhanen” met een veelal islamitische achtergrond. Alleen zij zullen zich verrijken.Ten koste van de gezeten burgerij.
  Het uiteindelijke resultaat zal een kaalgevreten continent zijn, dat zeer verarmd is en een stuk dommer geworden door de ons opgedrongen raciale vermengingen met hordes laag opgeleide kanslozen. Over deze proletarisch geworden arme massa’s zal een onbarmhartige de zweep leggen om elke vorm van opkomend verzet uit te roeien. Er zullen gevechten optreden om een betaalde baan te veroveren. Dat vinden de steeds rijker wordende elites prima: het gevolg zal zeer goedkope arbeid zijn.
  Dank, kabinet Rutte…
  Dat ons parlement moeiteloos tot de ondertekening van dit pact heeft besloten zonder uitgebreid overleg en overweging vooraf, geeft aan welk treurig denkniveau de gekozen Kamerleden in het algemeen bezitten. Het zal officieel wel niet meer kunnen, maar deze VOLSTREKT ONTOELAATBARE beslissing die tot verwoesting van de verworvenheden van ons land en een demografische ondermijning van ons volk zal voeren, MOET worden herroepen.
  Om te beginnen zouden alle Kamerfracties dit artikel per e-mail moeten ontvangen.
  Eerlijk gezegd heb ik het vertrouwen in onze zogenaamde democratische overheid totaal verloren.

  Hier is sprake van puur landverraad, dat zich weer eens totaal uit het zicht van, ver over de hoofden van de bevolking heen, heeft voltrokken. Zoals gewoonlijk: Stilletjes en ACHTERBAKS!

  Wat op landverraad behoort te staan hoef ik niemand te zeggen.
  Verder moet IEDERE burger die het gevaar ziet zich maar goed gaan afvragen hoe men zich tegen dit soort verraad te weer moet stellen..
  Blijvend massaal in gele hesjes blijven lopen met een schreeuwend duidelijke boodschap van hartgrondig protest erop ,zou men moeten gaan overwegen.
  Dit kabinet van uitverkopers van land, volk en cultuur moet zonder pardon ten val worden gebracht.
  Weg met dit verachtelijk volkje! Wij moeten een volksvertegenwoordiging hebben die NAMENS het geraadpleegde volk regeert.

  Geliked door 3 people

 12. kampersrene zegt:

  herverdeling van de welvaart op aarde….welke welvaart ? de herverdeling zat bestaan uit twee soorten van mensen ….de hardwerkenden ….en zij die ervan profiteren en zich laten onderhouden door de eerste categorie….zoals nu reeds het geval is….

  Like

 13. Elisah zegt:

  Ondertussen in Afrika,
  Nigeria
  https://www.breitbart.com/national-security/2019/01/23/christian-group-boko-haram-razed-at-least-1125-churches-since-2009/

  Christian Group: Boko Haram Razed at Least 1,125 Churches Since 2009
  Christelijke groep: boko haram verwoestte minstens 1125 Christelijke kerken sinds 2009

  Boko Haram jihadis have set ablaze a total of 1,125 churches and other religious structures belonging to just one Christian denomination in Nigeria since the terrorist group launched an uprising for Islamist rule in the African country in 2009, Rev. Joel Billi, the leader of the victimized group known as the Church of the Brethren in Nigeria, reportedly revealed this week.

  Like

 14. Joshua zegt:

  Land en volksverraad door “hoogverheven” elitaire criminelen die hun brood “verdienen” met genocidale plannen!
  Wat uitgevoerd moet worden door de “vredelievende” moordenaars van de islam!

  Like

 15. Dank voor uw stuk. Verhelderend voor velen. Indien ik een kleine praktische aantekening mag maken: Bij de samengevatte DOELSTELLING, blauw gedrukt in de tekst met verwijzing naar een in het Nederlands vertaald stukje op Fenixx. In die tekst staat ook een verwijzing naar het Engels. Zou zo fijn zijn indien er geen verwijzingen naar Fenixx zijn door zijn antisemitische opstelling in zijn geheel.
  Nogmaals dank u.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik verwijs überhaupt niet meer naar Fenixx. Ook in de comments aangedragen links naar Fenixx worden hier niet geplaatst!

   Webmaster

   Geliked door 3 people

   • Dank daarvoor webmaster. In het artikel hierboven staat wel een verwijzing naar Fenixx ( doelstelling alinea 5), vandaar mijn opmerking. Nogmaals dank.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Gezien, maar is niet mijn artikel, dus kan ik het niet weghalen helaas! Spijt me.

    Webmaster

    Geliked door 3 people

   • Thom zegt:

    Ik vind dat op zowat vele zowel linkse als rechtse sites in plaats van met argumenten te komen er snel een toespeling en vergelijking met Hitler wordt gemaakt, waardoor elke verdediging onmogelijk wordt gemaakt. Daar doen gerenommeerde landelijke dagbladen ook volop aan mee.
    Fenixx heeft wel eens goede artikelen, maar hoe ze het bij elkaar kunnen verzinnen om Joden overal de schuld van te geven is gewoon puur antisemitisme. Het heeft daar een vast patroon.

    Geliked door 1 persoon

 16. Bert zegt:

  Opmerking:
  1. Het pact van Marrakesh is niet ondertekend, zoals in de eerste alinea staat. Het is desondanks bindend, want volgens het Verdrag van Wenen is een steunverklaring van een regeringsvertegenwoordiger al voldoende om het bindend te maken. Dus alleen als je uitdrukkelijk wegblijft en je tegen verklaart (zoals een aantal landen hebben gedaan) is het niet bindend.
  2. Waarom de linkse mensen hun waan ten koste van de werkelijkheid in stand houden: ze zijn er van afhankelijk voor hun levensonderhoud. De EU-ambtenaren, de linkse partijen, de asielindustrie, de windmolenindustrie – ze zouden zonder linkse waan nu bezig zijn een baan te zoeken.

  Like

 17. Stef zegt:

  Het verhaal is voor het grootste gedeelte al lang gesneden koek voor velen. MAAR je moet het toch met aandacht lezen. Dan merk je zaken op die in het dagelijkse leven niet opvallen.
  Voor mij was dat bijv. De zeer lage rentestand die maar aanhangt in combinatie met het niet steigen van de pensioenen.
  De moslim kent geen rente.

  Like

 18. Bob Fleumer zegt:

  Wat ik niet begrijp is; dat de heersende elite niet begrijpt dat wanneer hun NWO klaar is er voor hen geen plaats meer is, het dan dan; islam of dood, zij zullen als eersten door het botte mes der islam worden getroffen.

  Like

  • Lot zegt:

   Ik heb de indruk dat zij de laatsten zullen zijn. Of als overgeblevenen in leven gelaten worden als dhummi’s.
   Toen ik als leraar werkte waren er veel Marokkanen en die waren wel erg aardig naar mij toe en zaten te wuiven bij het tramstation. Zij gaan ervan uit dat er mensen werken die links zijn en hen ondersteunen. Ik ben ook voor de welzijnsstaat en vind de SP goed. Ik heb ze niet binnengehaald en ik ben ook geen gemeen mens. In het oude Europa hadden wij geen slaven, gevangenen werden gedood of vrij gelaten. Een egalitaire samenleving, die wij nu niet hebben, nu is er de slaven-meester cultuur van de binnengekomen slaven. En wij wilden geen mensen hier van vreemde culturen, daarom hadden wij oorlogen en werd dan ook iedereen gedood meestal. (uit het oera linda)
   De tegenwerkenden worden gedood, degenen die hen de islamieten heeft ondersteund worden in leven gelaten. Denk ik.
   Hoewel als je een grote hoop van deze mensen bij elkaar hebt, dan worden het beesten, zoals in Berlijn.

   Like

  • Lot zegt:

   Immers de linksen (nazi’s, socialisten) en de islamieten zijn sinds WOII steeds vrienden geweest.

   Geliked door 1 persoon

 19. Wachteres zegt:

  Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat het volk dit slikt.

  Of het moet al zo zijn dat een groot deel van de bevolking alleen maar geïnteresseerd is in leeghoofdige Tv-programma’s.

  Is men al zover gekomen dat men zich zelfs geen zorgen meer maakt over de toekomst van de kindeen en de kleinkinderen? En dan heb ik het nog niet over ons mooie Europa.

  “Het zal mijn tijd wel duren en wie dan leeft die dan zorgt” is blijkbaar het motto van veel Nederlanders.

  Of, zoals een Israëlische anti-terreur specialist het tijdens een lezing van ‘Christenen voor Israël” ëen aantal jaren geleden beeldend zei:

  “De meeste mensen zitten liever met een biertje op het strand”.

  Geliked door 2 people

  • C.A. Boon-Langedijk zegt:

   Het aantal mensen dat enig idee heeft wat er gaande is, is bedroevend klein. Mensen willen hiermee niet lastiggevallen worden. Van de islam weten ze al helemaal niets. Ik kan me nog voorstellen dat werkenden met een drukke baan zich niet bezig houden met wat er allemaal op het internet te lezen is, maar ook als ze het in kort bestek voorgeschoteld krijgen blijven ze doorgaans ziende blind en horende doof.

   Geliked door 3 people

  • Nemesis zegt:

   Met een biertje op het strand zitten, tijdens een vakantie, als je je die tenminste nog kunt veroorloven, is niks mis mee.

   Maar wat denk je Wachteres, hoe het komt, dat het volk het slikt, of eigenlijk, het spijt me dat ik moet zeggen, te dom geworden zijn en zo gemakkelijk? Ze hebben niks geleerd over de iets vroegere tijden, niks geleerd over volken en over veel meer niks geleerd.

   We kregen toen de Mammoet wet door de strot geduwd, kinderen hoefden dat alles niet meer te leren op goede scholen. Zo begon de verdomming van de toen jeugdigen en vanaf daar werd ook beetje bij beetje over bepaalde zaken geen onderricht meer gegeven.

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Natuurlijk is er op zich niks mis met een ontspannen vakantie of een soortgelijk TV-pogramma.

    Maaf als dat het enige is wat veel mensen interesseert en als die ervoor kiezen om zich nergens druk over te maken en/of niets te willen weten, dan heeft de maatschappij een groot probleem, @Nemesis.

    Geliked door 2 people

   • Nemesis zegt:

    Dat is waar !!!

    Like

 20. Piet Karbiet zegt:

  Deze ontwikkeling heeft idd een enorme impact op ons leven en onze mensenrechten maar de MSM zijn doodstil. Er is verzet binnen Europa en dat moeten wij steunen. Door eerst massaal op PVV, FvD en SGP te stemmen. We hebben nog een kans. De huidige volksvertegenwoordigers hebben ons verraden. Stop de omvolking!

  Geliked door 2 people

 21. Republikein zegt:

  Pensioenfondsen gaven een winstwaarschuwing af, voortschrijdend inzicht.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Hebt u enig idee HOEVEEL geld er eigenlijk in de gezamenlijke Nederlandse pensioenpotten zit? Vele biljoenen…
   Als er al plotseling sprake zou zijn van een drastische teruggang in die kolossale bedragen, dan is dat geld NIET(!!!) benut om pensioenen aan NEDERLANDSE burgers uit te keren. Welke voormalige PvdA staatssecretaris heeft het in één nacht voor elkaar gekregen dat het toezicht op onze pensioengelden met instemming van de meerderheid van de Tweede-Kamer fracties is overgedragen aan ”Europa”????
   De EU was daar maar wat blij mee.Nederland heeft dat ZELF uit handen gegeven. De ”driewieler dame” die dat voor elkaar kreeg is daarvoor beloond : zij is nu Commissaris des Konings in Drenthe..
   Zijn er nog pensionado’s onder de kiezers die nog op de politiek correcte partijen stemmen? Vooral doen, hoor! Wat maakt het uit of u uiteindelijk niet meer van uw weinige geld rond komt. Een goed gevoel blijven houden is immers ook heel belangrijk, toch?

   Geliked door 3 people

   • Republikein zegt:

    Erg beleefd, dank u.
    Voortschrijdend inzicht had ik persoonlijk niet nodig, toen het benul ingedaald was, zeg maar vanaf zo’n jaar of 6/7. de grondbeginselen bijgebracht van zelfstandig bestaan, d.w.z. leren lezen rekenen en schrijven, mijn aangeboren argwaan t.o.v. de maatschappij een plaats te geven, heb dan ook nooit gestemd op slinx, t.t.v. Janmaat overwoog ik het maar jong gezin dus geen tijd voor toneel, daarna wel op Pim en Geert, zonder succes bleek achteraf door cordon sanitair, streetwise, ik stem niet meer.
    Zeker weet ik hoeveel er in de pensioenpotten zit, heb het hier eerder vermeld en dat deze vraag aan de verkeerde persoon werd gesteld.
    Ik dank u voor de aandacht!
    O ja, er bestaat ook zo iets met geboren worden met de helm.
    Dat is een groot nadeel trouwens, maar een ander onderwerp.

    Like

 22. Dewevoga zegt:

  Ik weet niet of iemand de video’s van Ronald Bernard heeft bekijk/luisterd, maar daarin wordt verteld hoe het in elkaar steekt. De banken en multinationals en msm hebben het voor het zeggen. De eerste en grootste slachtoffers zijn kinderen, daarna de burger. De Nederlandse rechtspraak is allang overgeheveld naar satanisch Brussel/Frankfurt.


  Geliked door 1 persoon

 23. M. zegt:

  Omdat de overheid het beste voor heeft met iedereen die niet uit het eigen land komt heeft men naast het binnendruppelen van mensen buiten de camera om, zo’n 250.000 mannen binnengehaald.

  Mannen die staan te trappelen om te integreren in hun eigen samenleving binnen onze samenleving om ons ‘vrede’ te brengen.
  Omdat we in een gaaf land leven mogen hun vier vrouwen en kinderen ook komen.
  Hoeven uw kindertjes op school ook het plezier van de ‘vrede’ niet te missen.

  Om u gewillig op uw rug te laten liggen omdat men nou eenmaal het beste voor heeft met zij die niet uit ons land komen bespeelt men u op de leugen tv wat met zielige uitzet kindertjes en ander nepnieuws om uw tere zieltjes te beschermen tegen de nare gruwelijke waarheid.
  Zodat u de eigen straks nog veel zieligere kindertjes maar even vergeet.
  Net zoals u gewoonlijk al deed.
  Dat moet ook wel want als u voor uw eigen kinderen opkomt discrimineert u volgens de mensen die het beste voor hebben met iedereen die niet uit het eigen land komt.
  Ook als u de grenzen dicht wil bent u een onmens die het verdomd om de toekomst van hun kinderen om zeep te helpen.
  Dan kunt u maar beter een goed mens zijn die gewoon gewillig de toekomst van de kinderen helpt saboteren.
  Om het vernachelen van de toekomst van uw kind zeker te stellen moet u als goed mens uiteraard wel blijven stemmen op partijen die gek zijn op het vernachelen van het eigen volk.
  En dat zijn ze bijna allemaal. Dus men treft het.

  Like

 24. Elisah zegt:

  https://tpo.nl/2019/01/24/wachttijd-asielprocedure-kan-oplopen-tot-twee-jaar/

  Vluchtelingenwerk: ‘wachttijd asielprocedure 2 jaar’ IND: ‘onzin’
  Nou als dat de asielindustrie niet een heleboel pardonneerbare ‘gewortelden’ oplevert

  De wachttijd voor de asielprocedure is opgelopen tot een jaar en vier maanden. Als de vertraging met dit tempo doorgroeit, kan de wachttijd in de komende maanden zomaar doorgroeien tot twee jaar. Dat zegt VluchtingenWerk Nederland.

  Like

 25. Helena zegt:

  Catherine dit is een heel droevig verhaal, hoe we ook ons best doen om de mensen te overtuigen het is dweilen met de kraan open. Oh ja, een paar collega’s hebben het nu ook door en proberen hun extreem linkse kinderen te waarschuwen voor de gevaren die op ons af komen dus ook op hun (!) maar die sneeuwvlokjes zijn zo gehersenspoeld door het onderwijs, de msm en de bekakte vriendjes en vriendinnetjes van ze dat ze vanuit hun monopolie op het gelijk en de waarheid (want gestudeerd!) op dat verrotte kliekje in Den Hagistan zullen blijven stemmen. Je hebt het geweldig gedaan Chapeau!!!!
  Ik ga jouw stuk zoveel mogelijk delen, maar misschien is het een beter idee om het huis aan huis te gaan bezorgen, we moeten toch wat, ik heb er wel een paar uurtjes voor over en het is ook nog goed voor de conditie. Hartelijke groetjes, ook aan Herman!

  Geliked door 1 persoon

 26. Jan zegt:

  Pakt van Marakesh bindend zegt VN, linksvolk loog weer

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s