De aanval op de mensheid

(Door: Catherine Boon-Langedijk)

Drie wereldoorlogen voorspeld door Albert Pike

Albert Pike (1809-1891), legerofficier in de Verenigde Staten van Amerika, schreef in 1871 aan zijn vriend Giuseppe Mazzini (oprichter van de maffia in Italië) over de enige god die boven alle andere goden is. Beiden waren invloedrijke vrijmetselaars. Pas in 1889 verduidelijkte Pike in een toespraak tot gelijkgezinden dat Lucifer voor hen de God van het Licht, van het Goede is, die strijdt tegen Adonay, de God van Duisternis en Kwaad. Hij schreef dat de Luciferianen uiteindelijk een sociale catastrofe zouden uitlokken en burgers zich overal tegen hen zouden moeten verdedigen. De zuivere leer van Lucifer (Satan) zou aan de burgers worden onthuld, waarna zowel het christendom als het atheïsme zouden worden overwonnen. Om dit Luciferiaanse proces naar een Nieuwe Wereldorde tot een goed einde te brengen zouden volgens Pike drie wereldoorlogen nodig zijn.

De Eerste Wereldoorlog moest de macht van de Russische tsaar breken en Rusland communistisch maken. De Tweede Wereldoorlog moest leiden tot een sterk zionisme met als resultaat een soevereine staat Israël. De Derde Wereldoorlog zou een strijd tussen de islam (de moslim-Arabische wereld) en het politieke zionisme (Israël) laten zien. Zij zouden elkaar moeten vernietigen.

In het Westen zou de leer van Lucifer als overwinnaar in de route naar een Nieuwe Wereldorde uit de bus moeten komen. Het christendom zou moeten verdwijnen en plaats maken voor de Antichrist als Verlosser van de wereld. Vanaf de Reformatie was er opstand tegen God en de Kerk. Oorlogen en revoluties in Europa en ook elders werden gecreëerd en betaald door bankiers uit de vrijmetselarij. De Rothschilds, de Rockefellers, Richard Coudenhove-Kalergi, Bill Gates, Klaus Schwab en anderen hebben inmiddels duidelijk aangegeven dat zij hun plannen denken te realiseren door middel van leidende politici, veelal uit hoge vrijmetselaarsloges, die niet het volk dienen, maar economische en financiële machthebbers, multinationals en farmaceutische bedrijven. Die politici worden helaas gesteund door veel rechters, medici, virologen, journalisten, leger- en politiefunctionarissen. De ramskop Baphomet, en daarmee een kwaadaardige en demonische geest, kwam terecht in het Torentje: Balkenende gaf hem door aan Rutte, beiden leden van geheime maçonnieke loges.

Ontwikkelingen binnen het christendom

Niet alleen binnen afzonderlijke staten, maar ook binnen de kerken zijn er leiders die strijden voor het tot stand komen van een Nieuwe Wereldorde. Het duidelijkst is dat zichtbaar in de hiërarchisch georganiseerde Rooms-katholieke Kerk. Vanuit het Vaticaan speelden verschillende pausen een prominente rol in pogingen om de Kerk en het christendom te hervormen of te vernietigen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd geïnitieerd door paus Johannes XXIII (1958-1963) en voortgezet door paus Paulus VI (1963-1978), beiden mogelijk in het geheim vrijmetselaars.

De jezuïet Bergoglio, paus Franciscus (2013-heden), voert een taak uit die hem is opgelegd door de globalistische elite en die leidt naar een universele religie. Dat blijkt uit zijn exhortatie Amoris Laetitia, waarin hij afstand neemt van belangrijke onderdelen van de leer en zich hard maakt voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereldorde. Hij heeft inmiddels trouwe leden van het leergezag verwijderd en vervangen door voorstanders van omvolking, anticonceptie en abortus. Slechts weinigen hebben de moed om tegen de standpunten van de paus te ageren. Een van hen die herhaaldelijk scherpe kritiek uit op de paus is aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Bisschop Athanasius Schneider wees erop dat de Kerk het plan van etnische substitutie (Coudenhove-Kalergi) steunt, dat het binnen de Rooms-katholieke Kerk oorlog is tussen goed en kwaad en dat het kwaad nu de hoogste post bezet. Niet alleen wordt de Kerk van binnen uit bekritiseerd, maar ook van buiten af beschadigd door aanvallen op seksueel grensoverschrijdend gedrag van geestelijken.

Behalve de Rooms-katholieke Kerk zijnde meeste christelijke kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken, zoals de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Wereldraad vereenzelvigt zich veelal met de wereld als geheel, houdt zich bezig met politieke en ecologische vraagstukken en heeft oecumene hoog in het vaandel. Niet voor niets wordt gesproken over de linkse kerk. In veel protestantse kerken verwerken predikanten hun persoonlijke politiek-correcte mening in preken. Het teruglopen van aantallen leden en lidmaten mag dan ook niet verbazen. Een uitzondering bleek dominee Paul Visser, die in zijn preek wees op de Great Reset en de gevolgen daarvan: “Wat er na Covid komt, is misschien nog wel veel heftiger.” Ook preekte hij over Openbaring 13: “Het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak” en lichtte toe: “Ik denk dat wij vandaag de dag op een stiekeme en geniepige manier op het verkeerde been worden gezet. Wij met z´n allen, wereldwijd”…..en citeerde: “Dan krijg je een merkteken, op je hand of je hoofd, dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het teken van het beest, 666, heeft”. Hij waarschuwde dus voor het tot stand komen van het systeem van het Beest.

Minister Hugo de Jonge (CDA) reageerde fel op deze uitspraak van Visser. “Wat is dan dat teken van het beest? Het is toch raar om op deze manier over de Bijbel te spreken? Als gelovige moet je er zijn voor een ander en een ander beschermen. Dat is een opdracht van God. En dat is ook mijn taak als minister. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat mede-gelovigen hierover spreken in termen van de eindtijd, dat je op zo´n manier naar de overheid kijkt, naar een minister kijkt. Ik denk dat je op deze manier het geloof onrecht doet.” Deze minister grossiert overigens in leugens.

Ook zijn er evangelische predikanten die zich kritisch uitlaten over de QR-code (Quick Response), die zij zien als duivels, en wijzen op de profetieën in de Bijbel over de eindtijd. De patriarch van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, Ignatius Aphrem II Karim, belijdt eveneens het globalisme. Deze oriëntaals-orthodoxe kerk beschouwt zichzelf als de eerste, heilige, universele en apostolische kerk van het christendom en heeft in Nederland aanhang onder migranten uit Syrië.

Vergelijkingen met de tijd voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei 2020 zei koning Willem Alexander: “Niet normaal maken wat niet normaal is.” En: “Onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.” En hij wees op een gesprek in 2014 met de Jood Jules Schelvis over de geleidelijke inperkingen van vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Schelvis zei over de toenmalige steeds strengere maatregelen tegen de Joden: “Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?” De koning sprak: “Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden.”

Nu begon het met het niet mogen ontvangen van bezoek, vervolgens kwamen het anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, de avondklok (in de oorlog heette dat spertijd), sluiting van de horeca en reisbeperkingen. Ze werden deels weer opgeheven, maar toen werd het tonen van een Quick Response (QR-)pas in horecagelegenheden ingevoerd. Horecaondernemers die mensen zonder corona-paspoort weigeren, moeten eens denken aan de woorden van Schelvis en aan artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling en discriminatieverbod. Discriminatie “om welke reden ook” is niet toegestaan. Ongetwijfeld zal de QR-code worden vervangen door een verplicht coronapaspoort. Met de pas wordt een tweedeling in de samenleving gecreëerd: gevaccineerden met privileges en niet-gevaccineerden met beperkingen.

In de jaren ´30 begon het uitroeiingsprogramma in Duitsland met het vermoorden van gehandicapten, geesteszieken en ouderen in verpleeghuizen, vanuit economische standpunt gezien nutteloze eters. Wat de Joden betreft, begon het met het dragen van de gele ster en eindigde het via gebiedsverboden, onteigeningen, huisuitzettingen en deportaties uiteindelijk in concentratiekampen en massamoord.

Tot nu toe werd iedere verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog met afgrijzen en verontwaardiging bejegend. Gideon van Meijeren (FvD) kan ervan meepraten, maar langzamerhand gaan er meer stemmen op die vergelijkingen niet uit de weg gaan. Zo sprak Vera Sharav, een overlevende van de Holocaust, met dr. Reiner Fuellmich over de gelijkenissen tussen de top van nazi-Duitsland en de huidige globale elite. Joden werden gedemoniseerd en gestigmatiseerd. Uitsluitingswetten weerhielden de Joden van het bijwonen van religieuze, educatieve en culturele bijeenkomsten en ze mochten niet meer reizen. Ook toen werden angst en propaganda aangewend, waarbij artsen en overheid samenwerkten. Joden werden gezien als verspreiders van ziekten en daarmee als een bedreiging voor de volksgezondheid. De Jodenvervolging begon niet met de gaskamers, maar met vrijheidsbeperkingen en segregatie. Sharav wees daarbij op een verschil: Hitler richtte zich vooral op Europa, terwijl de agenda van het WEF, met Klaus Schwab als leider, mondiaal gericht is.

Ook mgr. Viganò ging een vergelijking met WO II niet uit de weg. Volgens hem is er opnieuw een wereldoorlog aan de gang, maar wordt die met andere wapens uitgevochten dan de vorige. Hij noemde in dit verband censuur, medeplichtigheid van artsen, politici, rechters en politiefunctionarissen, geplande immigratie ter vernietiging van culturele en religieuze identiteit en daarmee het creëren van sociale chaos.

Robert Malone, mede-uitvinder van de mRNA-technologie in vaccins, uitte kritiek op het gevoerde beleid om de hele bevolking te injecteren met experimentele mRNA-gentherapie en het stapsgewijs uitsluiten van hen die de injectie weigeren. Malone betichtte politici en media van de regelrechte leugen dat bij volledige vaccinatie de verspreiding van het virus zou stoppen. Hij maakte duidelijk dat juist de gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor verspreiding van het virus. Ook hij maakte de vergelijking met WO II door erop te wijzen dat destijds Joden en andere etnische groepen werden onderworpen aan medische experimenten “voor het algemeen belang”. Na de oorlog was het motto: “Dat nooit meer”. Malone merkt op dat de “vaccins” nu met steeds onmenselijkere maatregelen worden doorgedrukt.

Toekomstbeeld

De toekomst ziet er somber uit. Met behulp van intensieve propaganda lukt het nu al om ongevaccineerden van alles de schuld te geven, terwijl in werkelijkheid gevaccineerden een groter gevaar vormen voor de ongevaccineerden dan omgekeerd. In feite is er geen medische reden voor het invoeren van een vaccin-pas; die is vooral bedoeld om “vaccinaties” door te drukken. De massa wil ook nu niets weten en voelt zich maar al te goed thuis in de kudde. Ze wil niet horen dat de “vaccins”, die geen vaccins zijn, beogen de wereldbevolking zo veel mogelijk te verminderen, zoals Bill Gates al in 2011 heeft gezegd. Het aantal doden zal het aantal ter dood gebrachten tijdens de Holocaust ver overstijgen. Dr. Joseph Mengele zou tevreden zijn geweest als hij nog zou hebben geleefd. Zijn experimenten op mensen moesten achter prikkeldraad worden gedaan, zoveel mogelijk in het geheim. Prikkeldraad is niet meer nodig, want nu zijn alle mensen buiten de “elite” op voorhand tot “Untermenschen” verklaard. Ze lijken te zijn verlaagd tot beesten, waarin naar believen experimentele stoffen mogen worden gespoten, met inmiddels over de hele wereld gruwelijke gevolgen.

Het is uiteindelijk de bedoeling om een door de eugenetici Rockefeller en Gates gefinancierd vaccinatiepaspoort als digitale ID-chip in het lichaam van mensen te implanteren en ze om te vormen tot “transhumanen”, een term die al in 2016 werd gebruikt door Klaus Schwab, waarbij hun breinen gekoppeld worden aan kunstmatige intelligentie om volledige controle over hen uit te kunnen oefenen. Dat paspoort, nu nog QR-code, zal de samenleving nog meer dan nu verdelen in gevaccineerden, de “goeden”, en ongevaccineerden, de “slechten”. Ook in WO II werden mensen tegen elkaar opgezet. Het is een eeuwenoude oorlogsstrategie van “verdeel en heers”.

Het vaccinatiepaspoort is geldig totdat een nieuwe inenting vereist wordt. Dit betekent dat iedereen telkens na een paar maanden een nieuwe prik moet nemen, waarbij nieuwe gifstoffen worden toegediend. Nu al zijn er veel doden te betreuren en dat worden er alleen maar meer.

Henry Kissinger, coach van Klaus Schwab, zou in een toespraak voor de WHO Council on Eugenics op 25 februari 2009 onder meer hebben gezegd: “Als de kudde de verplichte vaccinaties accepteert, is het game over. Ze accepteren alles ´voor het grotere goed´: gedwongen bloed of orgaandonatie. We kunnen kinderen genetisch modificeren en steriliseren. Beheers de schapengeesten en je bestuurt de kudde. Vaccin-makers gaan miljarden verdienen. Velen van jullie in deze zaal zijn investeerders. We dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons voor uitroeiingsdiensten”.

Mensen zonder ID-chip zullen niet langer in de samenleving kunnen functioneren. Het is de ideale methode om alle critici van het overheidsbeleid monddood te maken en uit te sluiten van de samenleving. Ze zullen niet meer kunnen beschikken over hun bankrekening, verstoken zijn van energiebronnen, van voedsel en van medische zorg en zichzelf niet lang in leven kunnen houden.

Het opdringen van experimentele gen-therapieën is niet alleen in strijd met het internationaal recht, maar ook met de Conventie van Genève en de Code van Neurenberg uit 1947 over de uitvoering van medische experimenten op mensen. Bovendien kunnen volgens de Raad van Europa (resolutie 2361, 7.3) Covid-vaccinaties niet verplicht worden en mag niemand onder druk gezet worden om ze te nemen. Het opdringen is ook in strijd met de door artsen afgelegde Eed van Hippocrates.

Door:
Catherine Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op De aanval op de mensheid

 1. Hovawart zegt:

  Werelddominantie ontneemt iedereen de mogelijkheid om in vrijheid te leven…..totalitarisme.

  Geliked door 2 people

 2. Julia zegt:

  Willem Alexander Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Tja dat Duitse bloed stroomt aardig door zijn gene Den vaderland getrouwe ja zolang hij de miljoenen per jaar kan opstrijken zal hij wel trouw blijven tot den dood moeten we nog afwachten want zodra de daadwerkelijke oorlog uitbreekt staat het regeringsvliegtuig klaar om hem naar veilige oorden te brengen. .
  Dan zal ik het nog niet hebben die vertoeft graag in gezelschap van o.a. Klaus Schwab.
  Kortom ze deugen allemaal niet en denken uitsluitend aan zichzelf als ik de zakken maar flink kan vullen zou het mij een worst wezen dat inmiddels duizenden mensen afhankelijk zijn van de voedselbank of zich kapot moeten werken tegen een hongerloon maar wel het zwaarste worden getroffen. Die elitaire bende zal niet lijden onder de extreme prijsverhogingen en hoeven geen natje of droogje te laten staan en zitten er vooral warmpjes bij. De betaalslaven bekostigen dat elitaire zooitje wel. Hoe lang slikken miljoenen mensen dit nog of zitten we weer massaal op de buis om het verjaardagsfeestje van Willem en zijn aanhang zien uiteraard op kosten van de belastingbetaler is het gewoon ordinair mooi weer spelen. Puur minachting voor het klootjesvolk zelfs een cent teveel gevangen subsidiegelden betaalt Willem niet terug.

  Geliked door 2 people

 3. Edwin Vissers zegt:

  WE MOETEN ZE UIT HUN HOLEN ROKEN !!!!!!!!

  In deze steden vind je ook Vrijmetselaarsloges
  Vrijmetselarij in ‘s-Heerenberg, Vrijmetselarij in Alkmaar, Vrijmetselarij in Almelo, Vrijmetselarij in Almere, Vrijmetselarij in Amersfoort, Vrijmetselarij in Amstelveen, Vrijmetselarij in Amsterdam, Vrijmetselarij in Apeldoorn, Vrijmetselarij in Assen, Vrijmetselarij in Belvedere, Vrijmetselarij in Bergen op Zoom, Vrijmetselarij in Bilthoven, Vrijmetselarij in Breda, Vrijmetselarij in Brielle, Vrijmetselarij in Bulawayo, Vrijmetselarij in Bussum, Vrijmetselarij in Castricum, Vrijmetselarij in Delft, Vrijmetselarij in Den Haag, Vrijmetselarij in Den Helder, Vrijmetselarij in Deventer, Vrijmetselarij in Dordrecht, Vrijmetselarij in Drachten, Vrijmetselarij in Ede, Vrijmetselarij in Eindhoven, Vrijmetselarij in Emmen, Vrijmetselarij in Enschede, Vrijmetselarij in Goes, Vrijmetselarij in Gorinchem, Vrijmetselarij in Gouda, Vrijmetselarij in Groningen, Vrijmetselarij in Haarlem, Vrijmetselarij in Harderwijk, Vrijmetselarij in Harlingen, Vrijmetselarij in Heerlen, Vrijmetselarij in Hengelo, Vrijmetselarij in Hilversum, Vrijmetselarij in Hoorn, Vrijmetselarij in Hoornsterzwaag, Vrijmetselarij in Huijbergen, Vrijmetselarij in Johannesburg, Vrijmetselarij in Kampen, Vrijmetselarij in Kralendijk, Bonaire, Vrijmetselarij in Leeuwarden, Vrijmetselarij in Leiden, Vrijmetselarij in Lelystad, Vrijmetselarij in Maastricht, Vrijmetselarij in Marondera, Vrijmetselarij in Meppel, Vrijmetselarij in Middelburg, Vrijmetselarij in Nieuwegein, Vrijmetselarij in Nijmegen, Vrijmetselarij in Oisterwijk, Vrijmetselarij in Oosterhout, Vrijmetselarij in Oranjestad, Vrijmetselarij in Oss, Vrijmetselarij in Paramaribo, Vrijmetselarij in Purmerend, Vrijmetselarij in Roermond, Vrijmetselarij in Rotterdam, Vrijmetselarij in Schagen, Vrijmetselarij in Sint Maarten, Vrijmetselarij in Sittard, Vrijmetselarij in Sneek, Vrijmetselarij in Tegelen, Vrijmetselarij in Terneuzen, Vrijmetselarij in Tiel, Vrijmetselarij in Utrecht, Vrijmetselarij in Veendam, Vrijmetselarij in Velp, Vrijmetselarij in Velsen-Zuid, Vrijmetselarij in Vlissingen, Vrijmetselarij in Wageningen, Vrijmetselarij in Willemstad, Vrijmetselarij in Winschoten, Vrijmetselarij in Winterswijk, Vrijmetselarij in Zaandam, Vrijmetselarij in Zeist, Vrijmetselarij in Zierikzee, Vrijmetselarij in Zoetermeer, Vrijmetselarij in Zutphen, Vrijmetselarij in Zwammerdam, Vrijmetselarij in Zwolle,

  Like

  • Catherine Boon zegt:

   Hier ben ik het niet mee eens. Het gaat vooral om de hoge graden, hoe hoger hoe meer men weet. Van deze clubs met lage rangen verspreid over het land valt normaliter niets te duchten.

   Geliked door 2 people

  • korretje zegt:

   En dan? Behandelen als untermenschen?
   Overwin het kwade door het goede! Daarnaast, het voetvolk “uitroeien” leidt tot niets. Maar uitroeien is nooit een optie, dat verlaagt je ook nog eens tot het niveau van deze vijand.
   Onze wapenen zijn niet van deze wereld.
   A.Kuijper had in ieder geval gelijk met zijn opmerking: ” tegen de revolutie het evangelie”.
   Dus tegen deze boodschap van onderdrukking, uitsluiting en dood, de goede boodschap van vrijheid, aanneming en leven.

   Like

 4. Jeshua-Alexander zegt:

  Ooit van gematria gehoord??
  A=6 B=12 C=18 D=24 E=30 enz. enz.

  Hugo de Jonge…

  H+u+g+o+ d+e+ J+o+n+g+e…

  48+126+42+90+ 24+30+ 60+90+84+42+30=…

  666

  Like

 5. Bas zegt:

  Why do world leaders need to fly to Rome in private jets, then fly to Glasgow in private jets, then fly home in private jets, to make the point that the rest of us need to switch off our central heating, pay 30% more for gas & scrap our cars?

  Waarom moeten wereldleiders naar Rome vliegen in privéjets, dan naar Glasgow vliegen in privéjets en dan naar huis vliegen in privéjets, om duidelijk te maken dat de rest van ons onze centrale verwarming moet uitschakelen, 30% meer moet betalen voor onze benzineauto’s en ze slopen?

  Like

 6. Bob zegt:

  Door goede geschiedenis lessen op scholen
  er uit te gooien, waarbij concrete feiten worden
  dood gezwegen, door indoctrinatie dat ons
  onderwijs geweldig is, houdt men de kudde
  dom.
  Het nieuwe brood en spelen, me de QR-pas
  mag je je amuseren,je hoort vooral jongeren
  zeggen ik laat mij prikken dan kan uitgaan,
  laat de onkunde van het denkvermogen zien
  en zo kan de de biorobot langzamerhand
  realiteit worden. Het begin is gemaak laat je prikken
  dan krijg je je beloning.
  De pavlov reactie wordt nu aangeleerd.

  Geliked door 1 persoon

 7. Pingback: Via digiD en corona-app totale controle in 2022, al besloten in 2011 : China 2.0 | https://tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 8. Willem zegt:

  Als ik ongefaxinerde buiten de samenleving kom te staan ben ik vrij om wraak te nemen op de mensen die dit op hun geweten hebben met als gevolg iedere stap tegen mij betekend een stap tegen de hoogste bewindvoerder dus hier in Nederland de minister president en daarna een voor een de rest van de ministers en hun opvolgers

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s