Agenda 21: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde!

(Door: Linsky)

“Agenda 21”; VN Global Biodiversity Assessment Report. Een fantastisch initiatief. Welzijn voor het milieu!…Toch? Jammer dat het niet voor het welzijn van vele miljarden burgers is. 178 Landen ondertekenden namelijk dit VN-plan voor maar liefst 85% bevolkingsreductie! En wij maar denken dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is. 178 Landen, inclusief Nederland!, zetten echter hun handtekening onder het zogenaamde;  Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan dat “volgens het VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773) streeft naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.” Dat betekent voor Nederland dat minstens 14 miljoen burgers moeten gaan verdwijnen…! 

Deze bovenstaande blauwe tekst is dus door alle grote “deskundige en gespecialiseerde” websites en blogs klakkeloos overgenomen!

Die tekst is echter niet meer dan  een suggestieve verwijzing naar pagina 773 van het boek Global Biodiversity Assessment van Vernon H. Heywood  over  een schatting  in 1975,  dat als iedereen zou leven zoals de Amerikanen doen de wereld dan niet meer dan 1 miljard mensen kon hebben. In feite dus gewoon een academisch commentaar op de uitwassen van het consumentengedrag in de VS.

Da’s een kwalijke zaak! Het is heel ernstig dat we steeds vaker zelf alles moeten controleren en gewoonweg nergens meer op kunnen vertrouwen. Toen ik de tekst las en de cijfers zag, was ik diep geschokt en wilde onmiddellijk de bronnen bestuderen om met eigen ogen te aanschouwen wat er nog meer zou staan.

N.E.S.A.R.A.

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000, vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd.

Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen, omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.

Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch deze het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet.

De legitimiteit en de realiteit van dit alles wordt ontleend aan de volgende boodschap en waarschuwing;

 Waarschuwing: de Homepage van Nesara.

Er is veel disinformatie over Nesara. Hierdoor komt Nesara in een kwaad daglicht te staan en denken veel mensen dat er niks van klopt. Bezoek Nesara.us voor de juiste informatie over Nesara. Nesara.com & Nesara.org zijn websites met disinformatie. De www.quatloos.com website is een FBI/CIA DISinformation website, aldus bevestigd door verschillende mensen met “intelligence agency connections”

Wel, het is echt onvoorstelbaar hoeveel mensen dit alles klakkeloos geloven en zonder enig onderzoek zich zo voor het karretje van een volslagen “onbekende” laten spannen.

Dit alles is namelijk voor iedereen die een beetje onderzoek doet terug te voeren op één bron, namelijk ene Dove of Oneness! Verder is er met geen mogelijkheid ergens een andere bron te vinden. Zij geeft dagelijks verslag van wat haar vele informanten haar vertellen. Maar om de voortgang van NESARA niet te belemmeren, zijn er natuurlijk zaken die ook zij niet kan en mag publiceren, zoals geplande data van aankondiging. (sic) Niemand heeft haar (?) ooit gezien of gesproken. Zij of hij pleurt een hoop gezwets op het internet en krijgt volgelingen, die vervolgens zo overtuigd raken van het bestaan van die Nasara en zelfs in diverse grote steden met spandoeken betogingen en protestmarsen houden en regeringen willen dwingen de  “N.E.S.A.R.A”-wet in te voeren! Een organisatie die niet eens bestaat dan alleen maar in de geest en de pen van een gestoorde!

Overigens  is The domain nesara.us may be for sale!

Zomaar twee van de ontelbare voorbeelden van misleiding, valsheid, leugens en manipulatie van massa’s op het internet. Zaken die veel mensen door hun respect en liefde voor al wat leeft, groeit en bloeit aan het hart gaan, maar waarbij zij steeds weer opnieuw bedrogen uitkomen. Een schrijnende, onverkwikkelijke zaak. En helaas, er is vrijwel niet  altijd aan te ontkomen. Soms kom je niet echt aan de oorspronkelijke bronnen, omdat die gewoonweg  helemaal niet eens op internet staan. Waarbij dan toch steeds de hamvraag blijft of deze bronnen dan te vertrouwen zijn.

Wakker blijven

Toch blijft het zaak niet uit frustratie voorts het kind met het badwater weg te gooien. Het kost wat energie en moeite om het koren te scheiden van het kaf, maar het blijft de moeite waard.

Zo wordt de mensheid in een razendsnel tempo geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van ons zijn en dat we met z’n allen het milieu teveel vervuilen…! Het hierboven vernoemde mondiaal overkoepelend orgaan Agenda 21 heeft ondanks de vele misinterpretaties door een aantal lieden hoe dan ook de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten.

178 Landen, inclusief Nederland! hebben inderdaad hun handtekening gezet onder het Agenda 21 “Duurzame Ontwikkeling” plan, het VN Global Biodiversity Assessment Report.

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21e eeuw.

Het hoogtepunt in de geschiedenis van het programma van Agenda 21 werd geopenbaard op de conferentie van de Verenigde Naties die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 179 overheden keurden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van het opstellen, overleg en onderhandeling, beginnend in 1989.

Bedrog

De laatste jaren was de valse gecreëerde mondiale hysterie van het Global Warming-bedrog het belangrijkste wapen van Agenda 21. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers die afstand hebben genomen van de misleidende Co2-opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse vazallen vasthouden aan het krankzinnige waanidee dat onze aarde “gered” kan worden van klimaatverandering en dat er daarom ongelooflijk hoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd.

Daarin wordt dus ook bepaald wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat te zijner tijd naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Alles zal ook uiteindelijk in bezit en onder controle komen van de “elites”. Naast de aanval op de grondwettelijk vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op privé eigendommen.

Schone schijn

Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelingsprogramma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar onder het mom van het milieu en het “redden van de planeet”  uiteindelijk zelfs het recht op leven.

De Verenigde Naties zijn tezamen met veel Agenda 21-profeten van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap staat zelfs op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe ongelooflijk smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. Daar staat ondermeer:

 • Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Evenals ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.
 • Er is geen enkel mens die CO2-neutraal is. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.
 • Strenge gezinsplanning is in het belang van ieder land in verband met broeikasgassen en andere bredere welzijnsoverwegingen.

Eric. R. Planka, professor in de biologie aan de universiteit van Austin (Texas), doceert zijn studenten het volgende:

“Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal dat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.”

Waarom geloven we nog steeds dat het recht op leven voor ieder individu op deze planeet een onvervreemdbaar grondrecht is?

Het uiteindelijke doel is uiteraard om alles en iedereen absoluut afhankelijk te maken van de overheid, opdat beweging, acties en zelfs de wensen, verlangens en gedachten van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Alleen de overheid “weet wat goed is” voor het volk en daarom eigent zij zich het recht toe te mogen bepalen hoe -en wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privébezit mogen hebben (of juist niet).

Zo is er bijvoorbeeld in de VS een controversiële wet aangenomen (“Land and Water Conservation Bill”) waardoor de overheid 40 jaar lang jaarlijks $ 900 miljoen privéland (desnoods gedwongen) zal kunnen opkopen om onder overheidscontrole te plaatsen. Zo heeft de overheid alle macht en recht om vanwege “natuurbescherming” iedereen te toegang tot deze gebieden te ontzeggen.

Onder deze “groene” hypocrisie zijn door de VN specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en NGO’s ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten die leiden tot groot succes behelzen natuurlijk machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

Het is een onvoorstelbaar sluw plan. Zij zijn niet echt dom. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling is: de Totale Controle over de wereldbevolking.

Dat zijn de plannen!

Daarvoor hebben we dan ook de filantropen Bill en Melinda Gates! Volgens hem namelijk is er een “gebrek aan bereidheid” om te overwegen of er een keuze moet worden gemaakt tussen het “uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een patiënt” en het ontslaan van tien leraren. “Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet mogen voeren.”

Zij hebben zich met hun miljarden gestort op de depopulatie door vaccins’ Opeens moest de hele ‘Derde Wereld’ worden gevaccineerd en verder 90% van de wereldbevolking! Bill Gates wil de bevolking of de bevolkingsgroei met 10-15% verminderen door vaccinatie, gezondheidszorg en geboortebeperking. Dat je door geboortebeperking de bevolkingsgroei kunt remmen is duidelijk, maar door dat met gezondheidszorg en vaccinatie te willen doen, zegt hij toch dat hij bedoelt dat ie gewoon mensen wil vermoorden!

Ze hebben overigens nog meer pijlen op hun boog. Ons voedsel bevat talloze giftige stoffen en biologische teelt staat onder zware druk van bedrijven als Monsanto. Dan blijkt dat er een zaadbank bestaat waar Gates ook al miljoenen in heeft gestoken. Druk baasje!

Bill Gates gebruikt zijn kapitaal eveneens om achter de schermen een autoritaire VN- wereldregering te verwezenlijken die de macht krijgt om vooral de Westerse landen allerlei welvaartsbelastingen op te leggen en militair in te grijpen als een land zich niet houdt aan de gedragsregels van de VN.

Obama’s Wereldwijde Armoede Wet was rechtstreeks gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie, dat in 1999 en 2000 werd opgesteld door grote maatschappelijke organisaties en een blauwdruk was om uiteindelijk te komen tot een wereldregering onder auspiciën van de VN.

Dit Handvest omvat 12 principes:

1. De VN krijgt zeggenschap over alle internationale instellingen.

2. De VN gaat alle multinationals en financiële instituten reguleren, inclusief het opleggen van milieu- en arbeidsregels.

3. De VN gaat belastingen heffen over alle internationale financiële transacties, vliegreizen en brandstof en gaat zelfs “vergunningen” afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen.

4. De leden van de VN-veiligheidsraad verliezen hun vetorecht, waardoor de invloed van de VS sterk wordt beperkt. Er komt een “Volksvergadering”, die zal worden samengesteld door maatschappelijke organisaties, die in realiteit vrijwel allemaal (extreem) linkse en socialistische doelstellingen nastreven.

5. Er komt een eigen VN-leger.

6. De legers van de landen worden juist verkleind en alle wapens moeten worden geregistreerd.

7. Niet alleen landen, maar iedere aardbewoner wordt verplicht om zich te onderwerpen aan alle VN-verdragen en verklaringen over de mensenrechten.

8.  Het VN-strafgerechtshof (in Den Haag) krijgt zeggenschap over alle landen.

9.  Een nieuwe VN-instelling gaat de naleving van “duurzame ontwikkeling” afdwingen.

10.  Er komt een internationale VN-milieurechtbank.

11. Ondanks het feit dat “Global Warming” door talloze wetenschappers en onderzoeken is ontkracht, wordt het principe verplicht toegepast en krijgt iedere aardbewoner een maximale “CO2 uitstoot” toegewezen.

12. De schulden van de armste landen worden kwijtgescholden en de natuurlijke hulpbronnen worden door de VN gelijkmatig verdeeld (met een forse verarming van de bevolking in het Westen tot gevolg).

In het Handvest wordt de VN de macht gegeven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en krijgt de organisatie de totale controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en zelfs over radio en tv. Alles wat te maken heeft met de vooruitgang wordt onderworpen aan (hoge) belastingen.  Maar omdat je dat zo niet kunt verkopen, bedachten ze veel “zachter” klinkende termen, die bekend werden gemaakt als de acht “Millennium Doelen”:

 1. Los extreme honger en armoede op, uiterlijk in 2015.

2.  Zorg voor algemeen basisonderwijs voor iedereen.

3.  Bevorder gelijkheid van de seksen, verstevig de positie van vrouwen.

4.  Verminder kindersterfte.

5.  Verbeter de gezondheid van moeders.

6.  Bestrijdt HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.

7.  Voer “duurzame ontwikkeling” in.

8.  Zet wereldwijde ontwikkelingssamenwerking op.

Gates is hiermee dus één van die rijke kapitalisten geworden die door Lenin werd omschreven als “nuttige idioten” die zélf het socialistische touw zouden verkopen waaraan het kapitalisme, en daarmee het democratische en vrije Westen, zou worden opgehangen. Onze eigen politici hoeven nu alleen nog maar steeds meer nationale bevoegdheden over te dragen aan de EU en de VN.

Wij zijn zonder het te weten gewoon in oorlog met onze eigen overheden!

We spreken hier over een praktische, mentale en psychologische oorlogsvoering door een stel psychopathische machthebbers. Eurabië, de VS en hun instrument de VN worden op een steeds duidelijker en openlijker wijze dictaturen, waarin de Euro-VS-maffia de grootste criminele factoren blijken te zijn. Doordat zij zich daar tegen in hebben gedekt met internationale steun, kunnen zij hun eigen burgers het leven onmogelijk kan maken, intimideren, manipuleren en   criminaliseren. Zij kunnen en zullen ons uiteindelijk mentaal en geestelijk kapot krijgen en psychisch, emotioneel volkomen elimineren.

Uiteindelijk zullen velen zich natuurlijk schuldig gaan voelen, alleen al aan het feit dat zij leven! Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er de komende tijd steeds meer aandacht aan de asociale, overbodigheid van veel mensen discussie zal worden gevoerd, aangezet door politieke leiders die met dit soort zaken stemmen willen winnen door te wijzen op de “eigen verantwoordelijkheid” van elk mens. De keuze om een pil te pakken en de wereld en maatschappij te ontlasten van de dure zorg voor de zwakkeren zal ook steeds gemakkelijker worden en door wetten worden gefaciliteerd en gelegitimeerd.

Onbegrensde hypocrisie

Overigens hoeven we ons niet te verwonderen dat dit soort onzalige plannen in bijzonder goede aarde vallen bij de linkse, verraderlijke kliek, de gutmenschen en de ruggegraatloze moslimknuffelaars en andere dhimmi’s. Al dat verziekte volk heeft aangetaste hersenen, waardoor zij de realiteit van de dagelijkse werkelijkheid niet meer kunnen onderscheiden van hun verdorven fantasieën.

Ik wacht dus op de zalvende smoelen die ons binnenkort bevlogen vertellen over het respect wat zij hebben voor de “ouden” van de Native tribes, die zich om hun stam niet meer tot last te  zijn vrijwillig terugtrokken in de eenzaamheid van het woud en de prairies om daar in rust en overgave aan de natuur en de wilde dieren op hun eind te wachten.

Waarschijnlijk zal er dan ook in het kader van de werkverschaffing een nieuwe hulpgroep ontstaan,  “Begeleiding bij uw Laatste reis” of zoiets! De rode pilletjes zullen bij deelneming dan ook wel gratis worden verstrekt.

De ongelooflijke hypocrisie waarmee het volk overtuigd moet worden dat het toch allemaal voor het welzijn van de Aarde is om daarmee onze natuurlijke habitat te beschermen en weer gezond te maken, getuigt van een enorme diepe minachting voor mensheid. De New-Agers hangen dat ideaal al vanaf het begin aan. De linkse kerk voor een groot deel ook, toen hun verstand wegsmolt in de communes.

De conditionering van de gedachtegang dat de Natuur voorrang heeft op de mens, is dus niet eens nieuw en door infiltranten in dergelijk bewegingen op zeer subtiele wijze  geïnjecteerd en beargumenteerd. Daar is ze uitgelegd, ontvouwd, en is die kromme redenering rechtgetrokken  en heeft daardoor levensvatbaarheid verkregen. Dat is meteen ook waarom u overal in alle hoge posten, tot bij Obama en het Witte Huis toe, New-Agers aantreft. Het zijn deze lieden die vorm geven aan het “Plan” en suggesties doen tot uitvoering. Dat is dus waarom ik regelmatig spreek over de infiltratie van “diensten” in alle alternatieve samenlevingen. Deze lieden die de top van de piramide vormen, de zogenaamde “elites”, zijn gespeend van welke emotie, gevoel en geweten dan ook. Het zijn werkelijk in diepste zin  zielloze wezens!

Zoals ik al meermaals heb betoogd, is de strijd niet alleen tegen de islamisering. Dit is maar één van de wapens die men tegen de bevolking heeft ingezet. Terwijl we noodgedwongen daarop onze aandacht en energie vestigen, duwt men ons bovenstaande zaken door de strot. De ene nog hypocrieter en leugenachtiger dan het andere, maar wel allemaal even effectief om de uiteindelijke Totale Control te verkrijgen.

Het is echter simpel!

De natuur kan nooit voorrang hebben op de mens, gewoonweg omdat,  zoals de geest eenheid vormt met het lichaam, ook de mens onlosmakelijk zelf deel uitmaakt van die natuur! Ergo … zonder de mens met zijn ziel zou de natuur, zoals de aarde, niet eens bestaan. De mens vormt namelijk het bewustzijn van het Lichaam Aarde!

Wees er echter op voorbereid om dat wat de meeste waarde vertegenwoordigt te beschermen en sterk te maken,… het “geweten”, dat ieder van ons maakt tot wat we zijn….Want de oorlog om de ziel der mensheid is in volle gang!

Is er nog hoop?

Is er een wel uitweg? We zitten in een op hol geslagen trein ergens in een van de wagons. Is het mogelijk om er toch ergens uit te springen? En als we het lef hebben… hebben we dan überhaupt nog wel een kans om ergens een redelijk leefbare habitat en veiligheid te vinden? Misschien, … ik ben net als heel veel anderen elke dag bezig met te speuren naar alternatieven. Wel, die zijn er! Het is voor velen waarschijnlijk niet het ideaal, maar de overlevingsdrang is ongelooflijk sterk en mensen zijn inventief en creatief. Overal op de wereld zijn samenlevingen ontstaan die op een totaal eigen wijze functioneren.

Maar, daarover in een volgend artikel meer!

*          *          *

Agenda 21 For Dummies:

*          *          *

http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/Agenda21.pdf

 •  VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773)

http://www.freedomadvocates.org/images/pdf/Global%20Biodiversity%20Assessment%20page%20773.pdf

http://www.ecofuture.org/pop/rpts/mccluney_maxpop.html

http://www.freedomadvocates.org/articles/sustainable_development/obama_and_the_un%3a_agenda_21_revisited_20110907451/

http://buckshotsurvival.blogspot.nl/2010/08/extremely-urgent-act-right-now.html

http://www.riseearth.com/2012/06/al-gore-agenda-21-and-population.html#more

http://www.scribd.com/doc/28922019/Doomsday-Zaadkluis-Op-de-Noordpool

https://ejbron.wordpress.com/2012/05/23/de-grote-oorlog-tegen-de-mensheid/

https://ejbron.wordpress.com/2012/05/12/waarom-overheden-hun-eigen-burgers-vermoorden/

 • De maker, Foster Gamble, is een rijke erfgenaam van Proctor & Gamble, een Amerikaanse multinational. Met dat bedrijf heeft Foster geen enkele band, maar hij heeft wel veel geld en een overdosis idealisme. Hoewel ik persoonlijk mijn bedenkingen bij de werkelijke intentie van de makers heb, om bovengenoemde redenen, doet het niks af van de informatieve waarde van de film.

Na een uurtje,  waarom er economische crisis wordt veroorzaakt!!!! Vanaf 1.30  ongeveer, hoewel erg suggestief, simplistisch en naïef, toch alternatieven.

Nederlands ondertiteld en gesproken. Duur 2 uur en een kwartier:

(THRIVE , Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn?)

http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko&feature=player_embedded

 •  Voor hen die liever de Engelse taal horen:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lEV5AFFcZ-s

Door:

Linsky

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in New World Order. Bookmark de permalink .

43 reacties op Agenda 21: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde!

 1. G.Deckzeijl zegt:

  @EJ: 2e poging…!!!!

  Like

 2. WoW Linsky, Je bent op dreef; Hartelijke dank voor jouw uitgebreide uitleg over ingewikkelde zaken op aarde, dank en groet van poesta Marjan

  Like

 3. Jan zegt:

  Socialisme en volkerenmoord gaan hand in hand en dus kijk ik niet op van het VN-euthanasieplan. Wat echter vreemd is, dus niet, is dat binnen de VN de WHO ressorteert en hoe dat orgaan en euthanasie samengaan, daarnaar ben ik benieuwd.

  Like

 4. Jan zegt:

  Misschien kan Gates samenwerken met N-Korea, daar is immers voedselgebrek en houden mensen zich ook d.m.v. kannibalisme in leven.

  Like

 5. Wachteres zegt:

  http://www.mo.be/opinie/wwf-onder-vuur-de-panda-duldt-geen-kritiek

  WWF is een van ‘s werelds machtigste natuurbehoudsorganisaties met een jaarlijks budget van ongeveer 500 miljoen euro. De nobele missie van de panda luidt ‘het verlies van biodiversiteit op
  aarde tegengaan en bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur’. Maar steeds vaker wordt het Wereldnatuurfonds in verband gebracht met greenwashing en big business. Onlangs verscheen in Knack een artikel met als titel ‘WWF is de vijand’ en vorige maand publiceerde het Duitse kwaliteitsblad Der Spiegel de schokkende reportage ‘WWF helpt de industrie meer dan het milieu’. ‘Ik ben blij met de publicatie in Der Spiegel,’ zegt Wilfried Huismann, wiens film en boek niet meer mogen verspreid worden tot na de rechtszaak. ‘Nu ben ik minder geïsoleerd.’

  Lees eens hoe wij worden bedonderd. Wij zijn ook jaren lid geweest van het Wereldnatuurfonds.

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Waarde Linsky, mijn respect voor dit doordacht artikel. Veel puzzelstukjes vallen op hun plaats, en de puzzel krijgt zijn vorm, in andere woorden U bewijst terecht de grote samenzwering tegen de mensheid. En dat criminele organisaties als de BILDERBERGERS en de EU hieraan meewerken hoeft niemand meer te verwonderen. Mij in ieder geval niet. Ook de rol van LINKS en de new agers is mij zeer duidelijk. Het is ook duidelijk waarom ons de EU en de massa-immigratie door de strot is geduwd. Er moet en zal rotzooi gemaakt worden, en haat onder de mensen, met slechts 1 doel, de NIEUWE WERELD ORDE, met totale controle over het individu.

  Like

 7. Frans Brassens zegt:

  Hans van de Mortel (09:16), de werkelijkheid is veel gekker dan jij en ik kunnen verzinnen. Waarom zouden er geen (al of niet geheime) connecties zijn tussen de machthebbers van de blocks die je noemt?
  Dat hersengestoorde misdadige zooitje kruipt gerust bij elkaar hoor, dat zie je in het klein ook bij de beramers van dat bevolkingsvijandige Kunduz-gedrocht.
  Die zijn alleen nog niet zo ver dat ze volhouden, daarvoor zijn het dan ook stuk voor stuk minkukeltjes.

  Wereldwijd bestaat er een veel sluwere club die al jaren – en doorgaand bij een soort ‘erfopvolging’- heel planmatig bezig is om de wereld voor jou en mij onleefbaar te maken als mens.
  Ik verdenk er het gore westerse soort zelfs ook van, innige connecties te hebben met het, in het kwade verwante, sturende moslimtuig. Ik heb daarbij ook bedenkingen gekregen n.a.v. de Bin Laden Hoax.
  Met ‘complottheorie’ heeft e.e.a. niets te maken. Daarvoor zijn de handelingen van dat tuig veel te duidelijk voor wie kijken en luisteren kan.

  Je denkt volgens mij nog teveel als ‘Hans’, die zich niet kan voorstellen hoe krankzinnig en misdadig keurig geklede beesten kúnnen zijn en ZIJN. En hoe ze daartoe kúnnen samenkruipen en SAMENKRUIPEN.
  In dat stadium heb ik ooit ook verkeerd, maar dat bleek gezien de zich voordoende feiten wat onnozel, want gekleurd door de naïviteit van iemand (ik dus) die zich NOG niet kon voorstellen hóe slécht ‘mensen’ kunnen zijn.
  Nu kan ik dat inmiddels wél en ik weet: Je kunt álles verwachten van lieden die macht hebben en zich voorzien van debiele uitvoerders die men tegenwoordig ‘usefull idiots’ noemt.

  Een heel goed stuk van Linsky. Gebaseerd op feiten en daarbij heel goed gedocumenteerd.
  De reactie van Tom Hendrix (08:41) vind ik dus niet zo vreemd.

  Like

 8. Henk Schroemges zegt:

  De overbevolking van onze planeet Aarde is al als probleem gesignaleerd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Feit is dat er werelddelen zijn waar de bevolking kennelijk slechts 2 aktiviteiten kent: produceren van nakomelingen en de hand ophouden voor die 15% die voor al hun kosten moeten opdraven. Zou het niet zo zijn dat men al veel langer zoekt naar een middel om de overbevolking drastisch aan te pakken en wel door manipulatie van de genetica van een massa aardbewoners?

  Like

 9. Linsky zegt:

  Agenda 21 is niet van plan om “plotseling gebeuren”, zij zullen de mensen niet opeens maximaal verzamelen in de “Werkkampen” Dit zal langzaam en rustig en methodisch gebeuren. Niemand zal het merken, en die dat wel doen worden genegeerd.

  300.000 ultra moderne guillotines!

  Deze berichten kregen me weer overeind en aan het toetsenbord.
  Wat is dit allemaal? Sinds wanneer heeft iemand die dingen nodig? Zijn ze gek geworden? Waar dienen in deze tijd guillotines voor? Wat wordt er in hemelsnaam verwacht dat men er 300.000 nodig meent te hebben?

  Ik ben momenteel bezig met een heel uitgebreid artikel over deze onvoorstelbare krankzinnige toestanden.

  Like

 10. Marijke . zegt:

  Goed stuk Linsky.Vinger aan de pols.Als het waar is wat ik zie op dat filmpje is het nog erger dan ik dacht.Huiverings wekkend.BRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

  Like

 11. Alf Janszoon zegt:

  Niks mis mee om de wereldbevolking eerst stationair te houden en dan geleidelijk aan te reduceren (met uitsluiting van genocide natuurlijk). Doen mensen het niet op de humane, rationele manier dan zal de natuur het doen met evolutionair, natuurselectieve middelen. Op de WWW zijn genoeg artikelen te vinden over natuurlijke mechanismen om overbevolking van bijv. konijnen te niet te doen. Nogal bruut allemaal (myxomatose bijv.).
  Nietzsche was uiteraard nogal kort door de bocht toen hij deze uitspraak deed: “Die Erde, sagte er, hat eine Haut; und diese Haut hat Krankheiten. Eine diese Krankheiten heißt zum Beispiel: “Mensch”.” Maar toch is zijn conclusie het overdenken waard.
  Reducering van de homo sapiens populatie dient genuanceerd behandeld te worden. Sommige regio geven bevolkingskrimp te zien (Westerse Wereld minus immigratie van voornamelijk mohammedaanse gebieden) en behoeven dus geen bevolkingsreductie. De mohammedaanse wereld is andere koek. Bevolkingsexplosie enerzijds en structureel tekort aan hulpbronnen anderzijds zullen in de toekomst leiden tot ofwel massaal sterven of massa immigratie naar de vleespotten van het Westen. Watertekort (en als logische consequentie voedseltekorten), gekoppeld aan extreem hoge geboortecijfers bij mohammedanen, zal, meer nog dan nu, een bron van conflicten in het MO vormen..
  http://www.voanews.com/content/mideast-water-shortages-threaten-millions-135335598/149339.html
  Ergo: er is in principe niks mis met streven naar bevolkingsreductie.

  Citaat: “Ergo … zonder de mens met zijn ziel zou de natuur, zoals de aarde, niet eens bestaan. De mens vormt namelijk het bewustzijn van het Lichaam Aarde!”

  Ik had gedacht dat alle vormen van solipsisme (en hegelianisme) al in de prullenbak van de filosofie zijn gegooid. De wereld bestaat zelfstandig van de menselijke perceptie (een objectieve werkelijkheid). De wereld, de natuur bestond al voor homo sapiens (een jong diersoort, circa 200.00 jaar oud) en zal nog bestaan nadat genus homo al lang tot stof is vergaan.

  Geliked door 1 persoon

 12. Alf Janszoon zegt:

  De ouwe rotzooi van De Gobineau, Stewart Houston Chamberlain, Georges Vacher de Lapouge, Madison Grant of Lothrop Stoddard zijn reeds lang als pseudo wetenschap ontmaskerd. Dankzij de ontdekking van Francis Crick en James Watson kan er echte wetenschap bedreven worden door bijvoorbeeld Luigi Lucca Cavalli Sforza of Spencer Wells’
  De Gobineau cum suis worden enkel nog door nationaal socialisten bestudeerd.

  Like

 13. Linsky zegt:

  mortel,
  hoe komt het dat ze je na die toekenning van S-5 daar in het leger niet onmiddellijk hebben ingesloten? Je lijkt me nog gekker, dan zij daar al dachten! 😦

  Niemand verplicht je om de artikelen te lezen, daarom staat er Linsky onder, zodat jou soort ze onmiddellijk kan herkennen en overslaan. Ze zijn namelijk geschreven voor hen die nog bij hen volle verstand zijn en zonder jouw ongefundeerde mening kunnen! 🙂

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky 15.39. uur, ook voor mij is OBAMA een ordinaire moslim oorlogsmisdadiger. Deze figuur heeft net als SARKOZY en CAMERON, liters bloed aan zijn handen. Ik hoop dat hij spoedig verdwijnt uit het Witte Huis.

  Like

 15. Lucky9 zegt:

  O.K.
  Sluit me aan bij de vorige meningsuitingen.

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  @Lucky9

  Bij welke vorige meningsuitingen precies…? 😉

  Like

 17. Marijke . zegt:

  Ja Mortel ik zal braaf recht op zitten hoor.Als ik me niet vergis ben je een flink tijdje een getuigen geweest he.Nou ik heb daar een paar weken studie gehad en gauw gevlucht.Ja ik zag wel dat ze mensen aan het hersenspoelen waren.maar jij bent er mooi ingetuint al die jaren.En ik geloof dat ze je hersens een beetje hebben aangetast.Als ik al die verhaaltjes lees die je hier neerplemt.je moet even ongift worden hoor.

  Like

 18. Pieter Veenstra zegt:

  Ik weet niet in hoeverre dezo bron betrouwbaar is maar de onderstaande link geeft toch wel te denken… Ik heb deze bij een ander artikel gepost.

  http://sp00kje.nl/2012/06/20/false-flag-aanval-london-2012-bevestigd/

  Like

 19. Linsky zegt:

  VN-insiders geven klimaatleugens toe, zeggen dat mensheid moet verdwijnen!!

  VN onderwijst kinderen dat mensen vergif zijn voor de planeet – Steeds meer Britten willen dat hun land uit de VN treedt

  Toeval of niet, het in gifgroen licht gehulde beeld van Jezus Christus boven Rio de Janeiro was nauwelijks te zien omdat het gedurende bijna de hele klimaattop door laaghangende bewolking en forse regenbuien aan het oog werd onttrokken.

  Anti-globalistische groepen zoals CFACT zijn de afgelopen dagen in staat geweest te infiltreren in de VN klimaattop in Brazilië. Wat ze daar van VN insiders te horen kregen was ronduit schokkend. Niet alleen werd toegegeven dat het ‘klimaat’ en ‘Global Warming’ puur verzonnen voorwendselen zijn die als enige doel de ondergang van het rijke Westen hebben, maar ook dat de uiteindelijke doelstelling van de door extreem linkse ideologen bestuurde VN niets minder dan het wegvagen van vrijwel de complete mensheid van onze planeet is. Bedenk dat ook in Nederland lokale overheden zich hebben aangesloten bij dit ronduit duivelse ‘Agenda-21’ programma.

  Lord Monckton, één van de bekendste en felste tegenstanders van de globalistische VN milieuagenda, sprak met Infowars voorman Alex Jones over de bevindingen van CFACT in Rio de Janeiro. Het in 1888 gebouwde beeld van Jezus Christus boven Rio, dat voor de gelegenheid in gifgroen licht werd gezet, bleek gedurende vrijwel de hele klimaattop onzichtbaar door laaghangende bewolking en zware regenval. ‘De Almachtige moet dus wel een gevoel voor humor hebben,’ aldus Lord Monckton.

  Geheimhouding
  Tijdens Rio+20 waren niet-overheidsorganisaties zoals CFACT voor het eerst niet welkom bij de officiële zittingen en werd de officiële onderhandelingstekst -die overigens al vóór de conferentie werd vastgesteld!- eveneens geheim gehouden. Waarom plotseling deze censuur? Volgens Lord Monckton werd hiertoe besloten omdat er tijdens en na de vorige conferenties grote verontwaardiging onder het publiek ontstond toen bekend werd welke extreme anti-humane doelen de VN in samenwerking met milieuorganisaties en de meeste ‘groene’ partijen nastreeft.

  Hypocriete elite
  Rio+20 zou volgens de VN een ‘transparante’ bijeenkomst zijn, maar het tegendeel was het geval: niemand werd zelfs maar in de buurt van de onderhandelingsdelegaties gelaten. Ook werden de besproken onderwerpen zorgvuldig geheim gehouden tot het einde van de conferentie, toen de conclusies simpelweg aan het publiek werden medegedeeld als (zogenaamde) vaststaande ‘feiten’…………verder;
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=661204&r=1&tbl_archief=&

  Like

 20. Linsky zegt:

  Misschien moet je dan eens beter leren lezen, mortel!!

  Xander vermeld ALTIJD zijn bronnen, en vaak meerderen ook.
  Alleen staan die onderaan het artikel, apart vermeld, met de cijfers waar de links in het artikel worden gemerkt.

  Verder doet de persoonlijke overtuiging van Xander helemaal niet ter zake, omdat de meeste artikelen, heel objectief en goed onderbouwd zijn.

  Like

 21. Pingback: Update voor Agenda 21: Globalist Plan to Downsize Americans into Jail Cell Like Holmes | Linsky's Place

 22. Pingback: Gebande episode: Jesse Ventura – Police State | Linsky's Place

 23. Pingback: U bent een terrorist! – 3 | Linsky's Place

 24. Pingback: Red de wereld…vermoord jezelf! (video) | Linsky's Place

 25. Pingback: Agenda 21 voor Dummies | Linsky's Place

 26. Pingback: De arrogantie van CNN | Linsky's Place

 27. Pingback: We bereiden ons voor op een grote Burgeroorlog! | Linsky's Place

 28. Pingback: The Greatest Truth Never Told | Linsky's Place

 29. Pingback: De ontmaskering van de NWO ontvolking agenda! | Linsky's Place

 30. Pingback: Agenda 21: NWO en dépolulatie | Linsky's Place

 31. Pingback: Meer raadsels rond Sandy Hook | Linsky's Place

 32. Pingback: Schrikbarende groei aantal patiënten met schildklierkanker | Gewoon-Nieuws.nl

 33. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  In mijn allereerste blog heb ik al geschreven over de “GEHEIME AGENDA” van onze landsbestuurders. Deze agenda is in feite de “tool” die gebruikt gaat worden om deze wereld voorgoed naar hun hand te zetten!

  Like

 34. bari1951 zegt:

  Dit is op Kattukse Vrienden voor Israël herblogden reageerde:
  Maar geen ‘Wellness’ voor u!

  Like

 35. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op Gerrit Tienkamp herblogden reageerde:

  Like

 36. Jason Bourne zegt:

  Dit is waar ik jaren geleden als tiener al over sprak. Al die bangmakerij is onzin, maar wat verwacht je van schapen? Langzaam worden ze begeleid naar hun langzame maar zekere dood.

  Like

 37. Pingback: Agenda 21: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde! – In de hemel is wél bier !

 38. Pingback: Waarheidskrant – RECHTERS IN NEDERLAND WORDEN GEWAARSCHUWD VOOR DE GUILLOTINE | Rob Scholte Museum

 39. Pingback: De komende ‘Staat van Beleg’! Deel 1 – WAARHEDEN

 40. Pingback: De put van de afgrond – Levensreis

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s