Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden

(Door: Linsky)

Waarom, en hoe is het mogelijk dat overheden, die toch ten dienste horen te staan van hun volk, datzelfde volk terroriseert, knecht, bedriegt, misleidt, kleineert, uitbuit, besteelt, vergiftigt, mishandelt, valselijk berecht, onteert, hersenspoelt, beliegt, manipuleert,   intimideert, provoceert, molesteert, verloochent, onredelijke wetten oplegt, verraadt, in oorlogen stort,  tot dhimmitude dwingt, kritiek bestraft,… en zelfs vermoordt?! Er schijnt wat structureel mis te zijn!

Twee smaken

Voor mezelf verdeel ik mensen in twee categorieën: de burgers (volk) en de overheden (autoriteiten, politici, etc..), waarbij burgers bestaan uit ‘complete’ mensen en de overheden uit ‘incomplete’ mensen. Waarom ik dat zo zie, hoop ik in het verloop van dit artikel uit te kunnen leggen.

Van overheden weten we wat ze willen: macht over het volk, da’s alles.

Van de volkeren weten we dat ze gewoon willen leven, …da’s alles.

Aan een volk, de massa’s, de kuddes mankeerde nooit wat. Om de doodeenvoudige reden dat ze het met elkaar moesten rooien en dat bewijsbaar ook altijd deden, juist omdat zij dat ook konden. De overheid heeft daar nog nooit enige inbreng of invloed op mogen hebben. Dat kregen zij ook niet….dat hebben zij zich toegeëigend, meestal met geweld…van oudsher!

Feitelijk is binnen elke willekeurige groep, club, stam of andere gemeenschap overheidsbemoeienis, hoe dan ook, volkomen uit den boze! Elk volk echter, elke vorm van samenleving, is door de eeuwen heen geknecht en vergiftigd door haar eigen overheden,…of die van anderen!

Als iemand op dit blog te ver gaat, de ongeschreven regels overschrijdt, treedt er onmiddellijk een geheel natuurlijk proces in werking. Een zelfregulerende en aanpassende energie die de basis vormt van de groep. Hetzelfde gebeurt in een tribe, een kleine of grotere groep die close samenleeft, of in  welke willekeurige leefgemeenschap dan ook.

Normale mensen hebben principes! Vooral in een groepsgebeuren.  Dat wil niet zeggen dat er altijd even verheven mee wordt omgesprongen, integendeel. Evenmin als dat daar ’n probleem door iedereen duidelijk onder woorden kan worden gebracht. Wat wel absoluut gebeurt, is dat het onderling op ’n zeker moment individueel dan wel collectief begrepen en er een bevredigende oplossing voor gevonden wordt….altijd!  En daar juist zit de kracht, maar vooral de waarde van wat een normaal mens kenmerkt en wat bewijst dat de gewone burger zeer wel in staat is de eigen habitat en samenleving te bestieren.

Normale, gewone mensen willen in principe groeien in hun ziel, hun geest, en op ethische wijze voor zichzelf en anderen verantwoordelijk zijn. In feite streven gewone burgers altijd naar een samenleving die aangenaam, leefbaar en acceptabel is voor elk lid en daar doet men vaak verregaande concessies in. Uiteindelijk lukte het hen altijd een leefbare communiteit te creëren waarin ieder een rechtmatige plaats vond.

Hoewel aanvankelijk opgedrongen, heeft men desondanks leren leven met allerlei lieden van buiten. In sommige opzichten heeft er zelfs daadwerkelijk cultuurverrijking plaatsgevonden. Alleen met moslims is dat niet gelukt…en zal en kan dit ook nooit lukken!

Overheden hebben echter geen principes! Zij willen in feite alleen groeien in aantallen, in economische grootheid, in macht en aanzien en meerdere eer en glorie ten behoeve van hun eenzijdige ego.

Hoe komt dat alles?

Normale burgers werken naar vermogen met twee delen van hun hersenen (hemisferen), het rationele (intellect, taal, logica, wiskunde, etc.) en het irrationele (emotie, intuïtie en creativiteit, etc.) deel. De zetel van het ‘geweten’  echter is te vinden in de emotionele helft, bij 95% van ons te vinden in de rechterhemisfeer. Door het samenwerken van beide delen is het een normaal mens mogelijk om een zekere balans te vinden in geest en lichaam in het dagelijkse leven. Het is evident, dat dit niet iedereen even gemakkelijk afgaat. Deze vorm van balans wordt al eeuwen gesymboliseerd door  het Yin en Yang. Simpel, maar duidelijk.

Overheden werken echter enkel met het rationele deel. That’s it…!

Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat van een dergelijke onevenwichtigheid geen goeds te verwachten is. Overheden gedragen zich als iemand met twee benen, maar weigeren het ene te gebruiken en gaan hinkend rond. Daarbij hebben zij evenwel het bijzondere, maar logische vermogen ontwikkeld, op dat ene been sneller te zijn dan een normaal mens die zich op twee benen voortbeweegt…..En daar zijn ze nog trots op ook! Een soort van overcompensatie dus, door enkel ontwikkeling van de linker hemisfeer. Bij onherstelbare schade aan de ene hersenhelft wordt de uitgevallen functie in veel gevallen door de andere helft overgenomen.

Bij dit alles dient te worden beseft dat onze hersenen sowieso uit twee gepolariseerde delen, hemisferen, bestaat, waarbij het ene deel het intellect/rede bevat en het andere onze emoties/gevoelens. Zo is het lichaam/materie onlosmakelijk als tegendeel gebonden aan de geest/ziel! (Hierbij dient te worden opgemerkt dat de ‘Band van Möbius’ een prachtige metafoor kan zijn om de polariteit, dualiteit en complexe eenheid in verscheidenheid te kunnen begrijpen.)

Ieder mens vormt een eigen referentiekader en dat is per definitie uniek voor ieder individu. Een gekozen referentiekader is dat waarop wijzelf onze ‘realiteit’ projecteren en aan ontlenen. Het is in het zogenaamde emotionele, irrationele deel van ons brein waaruit de creatieve en constructieve, maar ook subversieve ideeën geboren worden. Dat is dan ook de voornaamste reden dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat het zwaartepunt van ons ‘zelf/geweten‘ juist daar gezeteld is. Terwijl we met het intellect alleen de mogelijkheid bezitten om vorm en gestalte te geven aan het ontstane idee aan de ander zijde. In feite is het intellect vanuit die perceptie dus enkel een instrument.

In principe vormt het geweten dus de controlerende factor teneinde balans te verkrijgen in het leven. Bij afwezigheid van ‘geweten’ zullen zij zich noodgedwongen op puur intellectuele wijze van argumenten voorzien, waarmee zij hun misdaden rechtvaardigen. Per definitie ‘geloven’ zij dus zichzelf logischerwijs.  Dat is een van de redenen waarom hun waarheid van vandaag de leugen van morgen zal zijn, omdat het nog al eens voorkomt dat de argumentatie dient te veranderen. Ergo, daardoor kunnen deze lieden die het establishment vormen zelfs met volkomen droge ogen, gespeend van welke vorm van emotionaliteit dan ook,  beslissingen nemen die duizenden of miljoenen het leven kosten!

De geschiedenis herhaalt zich

Hoe verwonderlijk is het dus dat met name politici al eeuwen eenzijdig leven…! Het mag duidelijk zijn dat dit eenzijdige denken dus in de meest voorkomende vormen aanwezig is, zich manifesteert en daar waar het kan onmiddellijk de leiding neemt. Daarbij is conformisme bij de kuddes helaas de meest voorkomende aandoening! Het veroorzaakt een ongerechtvaardigd, vaak zelfs onwankelbaar vertrouwen in autoriteit, wetenschap, dogma’s, axioma’s, kortom het hele establishment, etc…

Een volk, een leefgemeenschap, klein of groot, kan bij een ideaal, laag aantal mensen van buiten evenwel zelf de teugels in handen houden en daar waar het nodig is ook zelf stichtelijk en corrigerend optreden. Het overwicht blijft gehandhaafd. En er is weinig of geen gevaar van transformatie van eigen normen, zeden en cultuur. Uiteindelijk zullen gevoel, emotionele en intellectuele overwegingen leiden tot een evenwichtig standpunt, waarin ook het allochtone  volkje zich in redelijkheid kan vinden.

Daar waar machthebbers een andere politieke of geografische transitie wilden, kiezen zij steevast voor anarchie, revoluties en etnische en/of religieuze oorlogen die natuurlijk onvermijdelijk tot een versplinterd of vernietigd volk leidt. De praktijk wijst uit dat zulks ook onvermijdelijk resulteert in bruut geweld, verkrachtingen, mishandeling, moord, etnische zuiveringen, etc… en soms zelfs ontaardt in genocide. Men had al de nodige ervaring opgedaan natuurlijk in het verleden, waarbij men kan denken aan de Maya’s, de Azteken, de Spanjaarden en de Europese kolonisten in  Amerika, etc… Evenzo hebben de zendelingen in Amerika bij gedragen aan de totale vernietiging van complete volkeren!

Toen men zag dat de import in ons Westen van buitenlanders met ander gewoontes en zeden niet groot genoeg was in aantal om de bestaande structuur van de diverse samenlevingen te  ontwrichten, zetten overheden in op de ‘kaart’ van massale immigratie door moslims! Onder het huichelachtige devies dat bij voldoende tolerantie, multiculturalisme op den duur zou leiden tot cultuurverrijking, etc…. Dit streven werd beargumenteerd met de term ‘mensenrecht’, een kwalijke hypocriete oprisping in hun ‘virtuele’ hart.

Deze geschiedenis herhaalt zichzelf al eeuwen. En dat alles wordt ook door de eeuwen heen aan het volk, de normale burgers op gedrongen, liever gezegd, afgedwongen. Burgers willen nooit oorlog,… de machthebbers in het establishment willen dat!

Hypocrisie is in de politiek synoniem aan principe

“Het is de taak van leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het volk te misleiden in het belang van de staat.” (Plato)

Dat is al van oudsher bij alle wereldleiders bekend.

Tegenwoordig is er een klein nuanceverschil; “…. in het belang van hun ego!.”

Kan dat ooit veranderen?

Nee! …Er is geen enkele gerechtvaardigde grond voor optimisme. Het probleem blijft namelijk dat overheden nu eenmaal enkel kunnen werken met maar één deel van hun hersenen. De vraag van schuld is hierbij evident. Wat men nooit heeft ontwikkeld, of niet bezit, kan men niet gebruiken, zo simpel ligt dat! Een andere oorzaak kan gevonden worden in beschadiging of disfunctioneren van hersenen. In feite geeft dat echter geen relevante of significante verschillen in gedrag.*

Laat u ook niet verleiden tot idolate devotie voor hun charisma en buitengewoon vermogen geloofwaardig te suggereren dat zij enorme compassie met de kudde hebben. Vergeet nooit dat deze lieden een ‘virtueel’ hart kunnen simuleren! Het lijkt alsof zij enorm begaan zijn met  het volk en zelfs uitsluitend leven voor hun welzijn. Dit is echter pure misleiding, gelijk aan die van toneelspeler. Het is illusoir, een puur psychisch vermogen.

Natuurlijk zijn er beginnende jonge politici, die met de beste bedoelingen aan het ‘karwei’ beginnen. Al snel echter zullen zij ontdekken, dat hun positie niet houdbaar is zonder enkele concessies te doen….voornamelijk aan hun eventueel bestaande geweten! Maar dat worden er in progressief tempo steeds meer en meer. Totdat op zeker moment alle integriteit en ethiek is geofferd aan het grote ‘ideaal’! Daarna is het een fluitje van ’n cent. Door de veteranen wordt men, mits men volgzaam genoeg blijkt, de fijne kneepjes bijgebracht van het geheim hoe de laatste deeltjes emotie en gevoel te uitschakelen.

Bij kandidaten met sterke geestkracht, die te onafhankelijk zijn en te sterke eigen mening hebben, kiest men veelal voor demoniseren of chantage, met al dan niet ‘gefabriceerd’ bewijs. In andere situaties zal men de dwarsliggende ‘factor’ trachten weg te promoveren of tot ontslag te dwingen. Door misplaatste loyaliteit, ter versteviging van de eigen positie en als ‘verzekering’, met natuurlijk een stevige gouden handdruk of ‘n financiële tegemoetkoming tot aan het pensioen. In laatste instantie en uiterste nood grijpt men naar moord!

Het establishment

Het establishment is sterk, heeft de macht, de wapens en het geld en zal werkelijk alles in het werk stellen de status quo te handhaven. In feite is het daarbij niet van belang of men rechts danwel links is. Rechtse regeringen hebben evenzogoed hele beschavingen naar de kloten geholpen.  Van belang is enkel dat men macht heeft en op het pluche zit! Tevens heeft men een systeem ontwikkeld, waardoor enkel lieden die volkomen onder hun gezag vallen als gesprekspartners worden geaccepteerd.

Een voorbeeld daarvan vinden wij in het justitiële apparaat. Een burger zou met uitstekende argumenten zelf zijn zaak kunnen bepleiten, maar in zo’n geval legt elke rechter dit onherroepelijk terzijde en gaat doodgemoedereerd voorbij aan de inhoudelijkheid. Alleen als een erkend advocaat dit bepleit, zelfs indien de argumentatie nergens op slaat, zal de rechterlijke macht genegen zijn dit te overwegen. Dat is het geheim en de kracht van het establishment. De macht houdt men binnenskamers!

De enige reden dat alle regeringsleiders, hogere en  lagere overheden het ‘gewetenloze’ Spel meespelen, is de opportunistische gedachte dat men zelf veilig is. Hun ego is zo ernstig opgezwollen, dat men bereid is hele volksstammen te offeren aan wat men als ‘ideaal’ beschouwt en aan de bevolking als een ‘nieuwe orde’ in de wereld opdringt. In laatste instantie zou men zelfs kunnen stellen dat politici nergens verkeerd in zijn, omdat ‘gewetenloosheid’ op zeker moment een intrinsiek aspect van de persoon moet vormen om te kunnen doen waar zij voor pretenderen te staan! (Terzijde,..derhalve is het begrip Taqiyya bij politici al even lang bekend en in praktijk gebracht als bij islamieten.)

Natuurlijk beperkt de ‘eenzijdigheid van geest’ zich niet enkel tot politici. Het mag duidelijk zijn dat er heel wat burgers zonder geweten existeren. Dat is echter in de context van dit artikel niet relevant. Evenals dat uitzonderingen gelukkig de regel bevestigen, wat betreft gewetenloze politici. (bijv. Nigel Farage!)

Kwaliteit en kwantiteit

Deze lieden zijn uitermate intelligent, onderschat hen niet. Een normaal compleet mens verdeelt tijd en aandacht over de twee hemisferen, waardoor het brein in totaliteit wordt benut, al dan niet op evenwichtige wijze.  Deze leidt echter een volkomen kwalitatief gericht leven.

Politici etc. besteden enkel tijd en aandacht aan dat ene, rationele deel, derhalve leiden zij dus een incompleet leven, wat men kan definiëren als kwantitatief. Het is van aanvang af al een fatale gang van zaken geweest dat uitgerekend dat deel van ’t brein de macht kon grijpen, juist die helft waar geen geweten in aanwezig is!

Daarom was men in een uitermate goede positie de mens die minder intellect bezit, te bewegen hen te erkennen als leider. Dat is nog nooit gebeurd op basis van wezenlijk inzicht, normbesef of ethiek en integriteit, maar op de overtuigende argumentatie van deze lieden zelf  dat zij zo intelligent zijn en het gelijk aan hun zijde hebben.

Door de met opzet veroorzaakte onzekerheid bij de bevolking ten aanzien van zijn eigen, persoonlijke inzicht en intellect, is het vrij makkelijk te zien waarom de meerderheid vrijwel altijd zal stemmen op hem of haar die een intellectueel overwicht toont en die het eigen standpunt het beste weet te beargumenteren en te verkopen of uitzonderlijk charismatisch is.

Men laat zich zelfs overtuigen van de noodzaak het gevoel, emotie en liefde buiten het ‘spel’ te houden. Principes, emoties en liefde, mogen geen enkel rol spelen in de beslissingen….die miljoenen mensen aangaan! In een gezin en families worden vaak beslissingen genomen die principieel en/of verzoenend zijn, waarbij de financiële factor in ieder geval niet de doorslaggevende hoofdzaak is, maar veeleer het normbesef en integriteit.

Alleen regeringen… die hebben geen enkel belang bij andere aspecten dan de financiën en ongebreidelde macht! Wel…we zijn uitstekend geprogrammeerd!

Matriarchaat

Hoewel er in het verleden wel degelijk voor korte danwel langere tijd redelijk succesvolle matriarchaten zijn geweest, hadden die uiteindelijk toch weinig kans van slagen. Als we kijken naar het gezin, zien we al dat de rationele overwegingen en argumentatie van de mannen toch dikwijls doorslaggevend zijn in veel beslissingen.

Feitelijk is er in duizenden jaren nog maar weinig veranderd. Uiteraard zijn vrouwen over het algemeen even intelligent als mannen en zijn zij ook heel erg goed in staat voor zichzelf te zorgen en zelfs in hun eentje perfect te existeren.  Het is vaak uit puur conformisme dat bepaalde beslissingen aan mannen worden over gelaten…geheel onterecht natuurlijk!

Soms staat me het beeld voor ogen van een moedertje die met verwarde haren, struikelend en hakkelend de Tweede Kamer binnen komt vallen, waar meer dan de helft van de aanwezigen uit vrouwen bestaat, en verontschuldigend verklaart: “Sorry hoor, maar de kleine werd ineens ziek!”

Belachelijk idee? …Misschien, maar als er beslist moet worden over een oorlog die veel geld en olie oplevert en de bankrekening van de ‘groten’ dikker maakt, zou ik toch liever een groot aantal vrouwen met moederlijke gevoelens in de raad zien zitten!

Edoch, het zojuist geschetste beeld zal wel een utopische wens blijven………

De echte vijand

Ik heb geprobeerd een verklaring te vinden voor het ontstaan van een tweeledige mensheid. Men kan zich afvragen waar ergens schuld ligt en bij wie en waarom. Ieder mens komt met bepaalde vermogens en on-vermogens. Het is niet anders. Desalniettemin hebben juist uitgerekend politici, mensen die pretenderen het volk te kunnen leiden, een enorme verantwoordelijkheid. Het gebrek aan het een of ander is een verklaring, maar zeer zeker geen excuus! In feite is het zelfs een zieke misdadige attitude.

We moeten ons geen illusies maken. Aan deze situatie zal weinig of niets veranderd kunnen worden. Waarom niet? Wel, omdat er nog steeds massaal gestemd wordt op deze zieke geesten! Dat bepaalde figuren meer in de picture zijn en mooiere beloften doen, wil niet zeggen dat zij wel capabel zijn om de mooie vrije maatschappij die zij nastreven ook daadwerkelijk te realiseren. In feite is dat een utopie, die nooit zal plaatsvinden zolang politici, bankiers of wie dan ook de mensheid dwingt te leven zoals zij dat als ideaal voor ogen hebben. Het ideaal van het gewone volk is volkomen tegengesteld aan dat van hen! Voor gewone burgers maakt het overigens ook niet uit of ze door de hond of de kat gebeten worden.

Natuurlijk doen de machthebbers wel iets. Uiteraard is er een bepaalde structuur en orde. Zeer zeker hebben mensenmassa’s leiding nodig in de een of ander vorm. Maar wellicht zijn de huidige kuddes gewoon te groot. Misschien hebben die net als veel bedrijven hun ideale grootte overschreden. Misschien zouden we weer gelukkiger kunnen leven in kleinere tribes, besloten gemeenschappen en ander samenlevingsvormen….kleiner dus!

Iedere familie met haar eigen wetten, cultuur, gewoonten en ethiek. Met de kennis en de mogelijkheden die wij tegenwoordig hebben, hoeft  het beslist geen ‘back to the basics’ te worden. Integendeel, met de huidige verworvenheden op allerlei gebied zou het mogelijk moeten zijn een zeer bevredigend leven te leiden in rust, in vrede en liefde voor elkaar en respect voor de natuur.

Hierbij is het begrip ‘Democratie’ aan een hernieuwde definitie toe of een minder beladen equivalent.. Natuurlijk is de mondiale en nationale islamisering actueel en een enorme ramp die primair de oorzaak van de frustratie, angst en woede van het volk is….maar deze heeft een oorzaak. En is ergens door aangestuurd, gefaciliteerd en wegwijs en mogelijk gemaakt!…. Door lieden zonder emotie, gespeend van integriteit, maar bovenal…zonder geweten!

Daarom zijn de echte vijanden van onze volkeren… onze eigen overheden!!!  

“Spiritualiteit is het tegendeel van materialisme, waarbij het materialisme ervan uit gaat dat de stof primair is en dat daaruit de geestelijke vermogens ontstaan, terwijl spiritualiteit de geest ziet als oorzaak van en beheerser van de stof.”

 

PS:

Natuurlijk is het artikeltje goed beschouwt  erg ongenuanceerd en beknot. In deze context is het niet mogelijk om te diep op details in te gaan. Zoiets dreigt al snel de omvang van een novelle aan te nemen, hè. Toch is het voor hen die zich wel interesseren voor de oorzaken vanuit het individu zelf, heel interessant om dit eens uit te diepen, omdat een beetje basiskennis van ons brein een aantal zaken echt duidelijk en begrijpelijker maakt.

Zelf ben ik absoluut overtuigd van de oorzakelijkheid van het hierboven beschreven probleem door de, bewust en onbewuste,  gerichtheid en ontwikkeling van onze hersenen. (Manipulatie door autoriteiten is daar voor een groot deel schuld aan!) Daarom was ik ook behoorlijk gecharmeerd van de boeken van Carl Gustaf Jung, die een bijzonder goed beeld schetst van de menselijke aard en zijn geest.

 

 • Psychopathie zit in de hersenen

In de hersenen is te zien of iemand psychopaat is. Zulke mensen hebben afwijkingen in de gebieden van het brein waar emoties, inlevingsvermogen en schuldgevoel worden geregeld. Dat hebben psychiaters van de universiteit King’s College in Londen gezien.

De wetenschappers hebben 66 mensen onder een MRI-scanner gelegd en hun hersenen bestudeerd. Onder de proefpersonen waren 44 gewelddadige criminelen. Ze waren veroordeeld voor onder meer moord, verkrachting, poging tot moord en ernstige mishandeling.

Van de criminelen hadden 17 een antisociale persoonlijkheidsstoornis in combinatie met psychopathie. De andere 27 waren wel antisociaal maar niet psychopathisch. Hun hersenen werden vervolgens vergeleken met die van 22 gezonde mensen zonder strafblad.

Een onderzoek gepubliceerd op 7-5-‘12 in het wetenschapsblad Archives of General Psychiatry. Bron; Telegraaf.

*********************************************************

Verklaring van begrippen;

 • Yin en Yang (☯) zijn begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het zijn niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire, elkaar aanvullende waarden. Het is tevens de voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij Yin vrouwelijkheid symboliseert en Yang mannelijkheid.

 

 •  Een cerebrale hemisfeer of hersenhelft is een van beide delen van de hersenen, die verticaal in het midden gescheiden zijn. Strikt genomen zijn er geen twee maar vier hersenhelften. Zowel de grote hersenen (cerebrum) als de kleine hersenen (cerebellum) zijn in twee helften te verdelen. Men zou dus beter kunnen spreken van de grote hersenhelft (cerebrale hemisfeer/hemisphaerium cerebri) en de kleine hersenhelft (cerebellaire hemisfeer/hemisphaerium cerebelli), in plaats van alleen ‘hersenhelft’. Bij gebruik van de term ‘hersenhelft’ bedoelt men veelal de grote hersenhelft ofwel de cerebrale hemisfeer.
 • De linker en rechter hemisferen zijn in veel opzichten asymmetrisch. De verhouding in hoeveelheid van verschillende celtypen varieert en ook de aanwezigheid van verschillende hormonen en neurotransmitters. De hersengebieden voor spraak, het gebied van Broca en het gebied van Wernicke, bevinden zich in de taaldominante hemisfeer; bij ongeveer 95% van de bevolking is dit de linker hemisfeer.
 • Door kruising van de zenuwbanen in de medulla oblongata stuurt de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam aan en omgekeerd. Ook de zintuiglijke informatie van ogen en oren gaat naar de tegengestelde hemisfeer. Men neemt aan dat de taaldominante hemisfeer verantwoordelijk is voor logisch en ruimtelijk denken, en de niet-taal dominante voor intuïtie en creativiteit.
 • Rechter hemisfeer (voor intuïtie en creativiteit, etc.) Als een mens niet beide hemisferen evenwichtig ontwikkelt, ontstaat er een scheefgroei, zeg maar. Mannen gebruiken veel meer hun linkerkant en vrouwen de rechterkant, waardoor er dominantie in het gedrag van die hemisfeer ontstaat. Dit zegt verder niks over de mate van intelligentie van mannen of vrouwen, wel over de wijze waarop ze er mee omgaan.
  Er is dan geen balans en dat is precies ook het probleem van de mensheid.

Gerelateerd:

https://ejbron.wordpress.com/2012/02/12/het-verhaal-van-hij-die-weet/

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/24/het-grote-dilemma/

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/

Door:

Linsky (voor www.ejbron.wordpress.com) )

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

36 reacties op Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden

 1. Eigenvolk weet waar die aan toe is in eigenland.
  En een buitenlander wacht wel wat hem tegemoet komt !
  En eenmaal geaard hier heeft hij het toch beter .
  daarom zien we meer vreemd ,en daarom zijn we in
  eigen land meer vreemd dal ling.
  Wand ling is al in.

  Rijmt het !
  Bart

  Like

 2. JooJootje zegt:

  Mooi geschreven Linsky, maar wel een beetje zweverig.
  Maar de kern er van het parasitisme van de macht zonder geweten daar zullen de meeste vrijdenkende mensen het wel mee eens zijn.
  Een volk kan bestaan zonder overheid, maar een overheid kan niet bestaan zonder volk.

  Like

 3. Linsky zegt:

  ooJootje,
  Da’s helemaal niet zweverig, hoor.
  Dat zijn gewoon harde feiten.

  In de rechterhelft zit een kleine kern van intellect en in de linker een kleine kern van gevoel.
  Dat is de voornaamste reden dat ’n onevenwichtig brein niet tot goede resultaten kan komen.

  Als een probleem door beiden helften geanalyseerd is en gecompleteerd, is er een totale balans. Dat is in het meest diep gaande geval ook het ‘ureka’ moment. Omdat het intellect in totaliteit bevestigd is door de gevoelsmatige basis en vice versa. In dat geval is een evenwichtig oordeel bereikt, waarbij de intelligentie op basis van gevoel, en het gevoel op basis van intellect in een nieuwe geestelijk waarheid is geresulteerd.

  Je ziet hetzelfde verschijnsel in een relatie. Als de een te veel zou gaan afwijken van de normale gang van zaken op ‘n moment, ontstaat er een onmiddellijk een onbalans, waardoor de energieën niet meer passend aansluiten op elkaar. Het evenwicht van de basis is verstoord.

  Met een Yin Yang symbool in gedachten kun je zelfs al je relaties, kennissen enz. tamelijk snel analyseren.

  Like

 4. Eva zegt:

  Een groot deel van de z.g. bobo’s lijdt ook nog eens aan een ernstige vorm van narcisme.
  Goed voorbeeld is Rutte die met deuren gaat slaan als hij z’n zin niet krijgt en dan Wilders gaat dreigen dat hij ervoor zal zorgen dat zijn partij geen zetels overhoud!
  Met een narcist kun je maar op een manier omgaan en dat is zo ver mogelijk uit de buurt te blijven!!

  Like

 5. JooJootje zegt:

  Beste en zeer gewaardeerde Linsky

  Ik begrijp het wel, zeker over de hersenhelften en hun functies
  En bij mij is de linker helft dominant maar ik ben niet corrupt ook al kan ik niet goed meeleven met andere bijna geen empathie.
  Maar dat is geen handicap ik ben zeer goed in abstract denken organiseren en plannen.
  Leiding geven dus.
  En mijn geweten berust op 1 wet, doe een ander niet aan wat je zelf ook niet aangedaan wil worden.
  Vandaar dat het voor mij een beetje zweverig over komt, maar het is geen onzin.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Dat is een prima ‘wet’ Joojootje!
  Als we die allemaal zouden hanteren waren er heel wat problemen de wereld uit. 🙂

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  Ik hoop dat de verrader RUTTE met zijn verraders BILDERBERG VVD crapuul, nog geen 5 zetels haalt. Wat zijn deze mensen toch een stel Farizeeërs bij elkaar, met Rutte als JUDAS!

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Weer een hele brok Linsky.
  Ik herken er ook veel in.
  Vroeger vertelde mij een gemeenteambtenaar eens dat alle politici corrupt waren.
  Door mijn verwondering legde hij me uit dat je als politicus altijd compromissen moest sluiten en dus begon te liegen want het was niet altijd wat je wilde.

  Na de uitleg van Spies bij ik meen een dame over hart en hoofd i.v.m. de boerka heb ik daar duidelijk Taqiyya geconstateerd.
  Ik ben het wel eens met Joojootje en iets anders gezegd met dezelfde strekking.
  Wat gij niet wilt dat U geschied doe dat ook een ander niet.

  Like

 9. Linsky zegt:

  Psies Louis, maar om daarop te kunnen komen en te hanteren, heb je per definitie dus al een vorm van ‘geweten” nodig hè. 🙂
  Die gewetenlozen, doen nou net wel wat zij willen, maar wij niet!

  Like

 10. Marijke . zegt:

  Nou je hebt zeer zeker je suf zitten tikken.Goed stuk hoor.Ja wat moet ik er nou nog aan toevoegen.Ik ben niet zo van stukken te ontleden en ik sla het op.Heb me vanavond weer suf zitten ergeren aan nieuws uur.En haast het hele gesprek ging weer over Wilders.Wat zijn we toch een arme tierig land geworden.En de meeste mensen lopen er weer als een kudde achteraan.In Spanje gaan ze overal de straat op en alles gaat naar de klote en hier hebben ze alleen de mond vol van Wilders en verders niks zinnigs.Hoe zielig maar het maakt me ook verdrietig.Bedankt voor het leesvoer hoor linsky.Je mag blijven .Ha ha.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Lieve meid, daar moet je ook helemaal niet naar kijken, hoor!
  da’s uitermate slecht voor het hart, en de gezondheid in ’t algemeen. 😦

  Ik heb m’n artikel speciaal voor jou wat langer gemaakt, omdat ik weet dat je er lekker van in slaap valt, 🙂 🙂

  Like

 12. Marijke . zegt:

  Ja dat zeg ik steeds ik kijk niet meer.Maar dan wil ik toch weer eens zien wat leugens ze nu weer gaan vertellen en hoe ze het kaas van me brood gaan opeten.maar ik zou eigenlijk naar je moeten luisteren en niet meer kijken he.

  Like

 13. Linsky zegt:

  Ik kijk om de zelfde reden heel soms, om te zien wat ze verzwijgen, wat ze liegen en wat ze verdraaien, de boeven!

  Kranten moet je ook lezen om te zien, wat er niet staat, hè. 🙂

  Like

 14. Pingback: Tijd voor een nieuwe perceptie! | E.J. Bron

 15. Pingback: De ‘Grote Oorlog’ tegen de mensheid! | E.J. Bron

 16. Pingback: Het Geheime “Wellness Plan” voor Aarde! | E.J. Bron

 17. DonnaDolce zegt:

  ” Bij kandidaten met sterke geestkracht, die te onafhankelijk zijn en te sterke eigen mening hebben, kiest men veelal voor demoniseren of chantage, met al dan niet ‘gefabriceerd’ bewijs. In andere situaties zal men de dwarsliggende ‘factor’ trachten weg te promoveren of tot ontslag te dwingen. Door misplaatste loyaliteit, ter versteviging van de eigen positie en als ‘verzekering’, met natuurlijk een stevige gouden handdruk of ‘n financiële tegemoetkoming tot aan het pensioen. In laatste instantie en uiterste nood grijpt men naar moord! ”

  Goh, waarom moet ik hier nu aan Wilders en Fortuyn denken????

  Fantastisch stuk weer trouwens…

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke 23.43. uur, door de staatszender NOS en natuurlijk de VARA en de andere media, is de nederlander zo murw gemaakt in 40 jaar tijd, dat de nederlander klakkeloos de leugens van links en liberaal slikt, en terugvechten, dat kan de nederlander niet meer zo gehersenspoels als hij/zij is.
  Gelukkig ben ik al op leeftijd, want ik zou hier geen 18 jaar meer willen zijn, dit land gaat door de maffia van links/liberaal naar de klote!

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  Oei gehersenspoels moet zijn gehersenspoeld. Excusez!

  Like

 20. Pingback: HET MAAKT NIET UIT WELKE PARTIJ JE KIEST, WANT……. « eunmask

 21. Pingback: Maakt het wat uit welke politieke partij aan de macht komt?

 22. humphrey zegt:

  Inderdaad is het volk door de eeuwen heen gigantisch gehersenspoeld.
  Het wordt tijd dat we de ogen openen en de hersenspoeling ongedaan maken.

  Bij de komende verkiezingen hebben wij de kans om de overheid in te perken en om te vormen ten dienste van het volk.

  Kijk eens naar het programma van de SOPN op SOPN.nl

  SOPN staat voor 100% inspraak.
  Maar ook voor allerlei andere zaken die nodig zijn voor een vreedzame en eerlijke samenleving.

  Het is belangrijk dat de SOPN voldoende stemmen haalt, zodat eindelijk kan worden uitgevoerd wat wij als volk willen!

  Als je het met de meeste standpunten van de SOPN eens bent en mee wil werken aan het verspreiden van deze boodschap, vertel het dan verder of kopieer en mail dit nieuws naar familie, vrienden bekenden, collega’s, medestudenten enzovoort.

  Veel goeds aan iedereen.

  Like

 23. Pingback: Zijn politici psychopaten? | Linsky's Place

 24. Pingback: “Wij willen niet vechten omdat wij van andere mensen houden!” | Linsky's Place

 25. Pingback: Gebande episode: Jesse Ventura – Police State | Linsky's Place

 26. Pingback: Agenda 21 voor Dummies | Linsky's Place

 27. Peter Selie 1 zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  11 augustus 2012 om 13:24

  Vergeet de FNV vakbond niet Tom ook een belangrijke factor!

  Like

 28. Pingback: Agenda 21: Glenn Beck spreekt met Rose Koire | Linsky's Place

 29. Pingback: The Greatest Truth Never Told | Linsky's Place

 30. Pingback: Meer raadsels rond Sandy Hook | Linsky's Place

 31. Pingback: De waanzin van het ‘stemmen’! | E.J. Bron

 32. Republikein zegt:

  Zo, tijd geleden!!!

  Like

 33. Republikein zegt:

  Ben blinde vink wtf gloeiende, deze, Bert help me!!!!!

  Like

 34. Pingback: Simpel bewijs van de oorlog tegen het volk! | E.J. Bron

 35. Pingback: De komende ‘Staat van Beleg’! Deel 1 – WAARHEDEN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s