Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid

Screenshot_21

(Door: Michael C. Schneider – Vertaling: E.J. Bron)

De politieke correctheid schrijft voor wat men mag weten! Men mag weten dat urine stinkt, dat uranium straalt…dat de koran doodt? Dat mag men niet weten. Toch weet ik het. En u ook als u de onderstaande bloemlezing uit het gevaarlijkste boek uit de geschiedenis hebt gelezen. Het is nu alweer enige jaren gelden dat ik voor het eerst de koran gelezen heb. Eerst met belangstelling, daarna met afschuw en uiteindelijk met pure ontsteltenis. De islam is tot in zijn binnenste kern een totalitaire, fundamentalistische en een qua gedachtegoed en gevaarlijkheid met het nationaalsocialisme te vergelijken ideologie, die gericht is op de vernietiging van de liberaal-democratische orde. Men moet over de koran weten, dat het gaat om de eerste en beslissende oorkonde, waarin de binnenste kern van de islam bindend voor alle moslims voor eeuwig is vastgelegd.

De totalitaire claim van de koran

Soera 32-2: De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden.
Daarom is het zeer schokkend welke fascistische ideologie dit haatboek verbreidt.

(Ik heb centrale uitspraken van de koran thematisch gerangschikt, zodat het tot verdubbelingen kan komen als een uitspraak meerdere thema´s betreft).

Het offeren van de menselijke waardigheid op het altaar van de goddelijke waardigheid in de islam

De goddelijke waardigheid is zó belangrijk, dat er voor welke soort menselijke waardigheid dan ook maar weinig overblijft: Soera 17-37: “En wandel niet hoogmoedig op aarde rond want je kunt de aarde niet doen splijten, noch kun je de bergen in hoogte evenaren.” Soera 19-93: “Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.”

De ontkenning van de menselijke waardigheid van alle niet-moslims door de islam

Niet-moslims nemen niet deel aan de menselijke waardigheid. Zij moeten buiten blijven: Soera 2-90: “…Daardoor brachten zij toorn op toorn over zich en er is een vernederende kastijding voor de ongelovigen.” Soera 37-98: “En zij hadden een complot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.” Soera 95-4 t/m 6: “Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen, daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.” Soera 76-4: Voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen ketenen, ijzeren halsbanden en een laaiend Vuur bereid.” Soera 43-32: Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.” En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit (…) want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.” Soera 4-91: “… grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt.” Soera 4-47: “… Gelooft (…)voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken (…) Allah’s gebod zal volbracht worden.” Soera 7-166: “En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´.” Soera 5-60: “Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt.” Soera 5-103: “…maar de ongelovigen verzinnen een leugen tegen God en de meesten hunner begrijpen dit niet.” Soera 8-22: “Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen [d.w.z. de ongelovigen] die niet willen begrijpen.” Soera 25-44: “Denk je dat de meesten hunner horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee – neen, zij zijn verder afgedwaald.” Soera 9-28: “O, jij die gelooft, de afgodendienaren zijn voorzeker onrein.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.”

Screenshot_2

De pedofiele paradijsfantasieën van de islam

Soera 56-17: “Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen.” Soera 76-19: “En jonge mensen, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide paarlen zijn.”

De weigering van de mensenrechten door de islam

Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.”

De binding van recht, staat, politiek aan het haatboek van de islam

Soera 7-2/3: (Dit is) een (volmaakt) Boek, dat aan u is geopenbaard – laat er daarom in uw hart geen twijfel zijn om er mee te waarschuwen; – dit is een aanmaning voor de gelovigen. Volgt hetgeen u van uw Heer is neergezonden en volgt geen andere vrienden, dan Hem. Hoe gering is de lering, die gij trekt.” Soera 7-158: Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.” Soera 8-1: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” Soera 96-1: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.”

De vurige haat tegen de westerse vrijheid en losse westerse moraal van de kant van de islam

Soera 8-1: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” Soera 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.” Soera 2-219: “Zij vragen je omtrent wijn en kansspel. Zeg hen: “In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel.” Soera 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Soera 4-29: “O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.”

De heilige drie-eenheid van angst, bedreiging en moord als 6e zuil van de islam

Soera 51-10: “Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.” Soera 4-92: “Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt.” Soera 2-178: “O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.” Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Daar komt de verplichting van iedere moslim bij om de normale menselijke remming om te doden of te verwonden in zichzelf te overwinnen om in de jihad te trekken: Soera 2-216: “Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. Allah weet het en jij weet het niet.” Geen recht op leven voor niet-moslims: Soera 3-141: “Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.” Soera 3-181: “En voorzeker, God heeft de uiting gehoord van degenen, die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” Wij zullen hetgeen zij hebben gezegd en hun pogingen om de profeten onrechtvaardig te doden, optekenen en Wij zullen zeggen: “Ondergaat de straf van het branden.” Soera 4-14: “En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt en Zijn grenzen overschrijdt zal Hij het Vuur doen binnengaan; hij zal daarin verblijven en dit zal voor hem een vernederende straf zijn.” Soera 4-56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” Soera 32-20: “Maar het tehuis van de ongehoorzamen zal het Vuur zijn. Telkens wanneer zij er uit willen komen, zullen zij er weer in worden teruggedreven en hun zal worden gezegd: “Ondergaat de straf van het Vuur dat ge ontkende.”; zo is een 9/11 moeiteloos te legitimeren. En zo: Soera 41-27/28: “Maar Wij zullen zeker de ongelovigen een strenge straf doen toekomen en Wij zullen hun slechtste daden vergelden. Dat is het loon van Allahs vijanden: het Vuur. Daar zullen zij een langdurig tehuis hebben; een vergelding, omdat zij Onze tekenen niet erkenden.” Iedere nog zo voorzichtige kritiek op de islam staat de moslims moord, verminking en verdrijving toe: Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 5-45: “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden.”

Screenshot_4

De Jodenpogroms van de islam

Soera 7-167: En toen verkondigde uw Heer dat Hij dezulken zou zenden, die hen (de Joden) met een marteling zouden kwellen tot de dag der Opstanding. Voorzeker, uw Heer is vlug in vergelding en Hij is Vergevensgezind, Genadevol.” Soera 9-29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

De christenvervolging van de islam

Soera 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” Soera 8-67: “Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs.”

De wrede moord-, martelaars- en oorlogsideologie van de islam

Soera 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.”  De cijfers 9 en 11 zijn geen toeval, want het was deze soera die de daders van 9/11 heeft geïnspireerd: Soera 16-33: “Zij (de ongelovigen) wachten op niets anders dan dat de engelen over hen komen of dat het gebod van uw Heer zal worden uitgevoerd. Degenen, die vóór hen waren deden dat evenzo. Allah deed hun geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.”

De sadistische marteling, verminking, vernietiging in de islam

Soera 2-104: “… Er is voor de ongelovigen een pijnlijke straf.” Soera 2-175: “Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het Vuur!” Soera 3-56: “Doch de ongelovigen zal Ik in deze wereld en in de volgende streng straffen en zij zullen geen helpers hebben.” Soera 3-127: “Opdat Hij een deel der ongelovigen kon afsnijden en hen vernederen, zodat zij onverrichter zake zouden teruggaan.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 8-12: “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

Verkrachting in het huwelijk en vrouwenmishandeling in de islam

Soera 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.” Soera 4-34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” Soera 38-43: “Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.” 

De lichamelijke straffen in de islam

Soera 5-38: En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs.” Soera 5-45: “…Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden…” Soera 24-2: “Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.” Soera 24-63: “Behandelt de uitnodiging van de boodschapper onder u niet zoals je de uitnodiging van elkander behandelt. Allah kent degenen uwer die wegsluipen en zich verbergen. Laat daarom degenen die tegen Zijn gebod ingaan, zich in acht nemen opdat hen geen rampspoed overkome of een pijnlijke straf hen achterhale.” Soera 45-11: “Dit is de leiding. En voor degenen die de tekenen van hun Heer verwerpen, is de kwelling van een pijnlijke straf gereed.”

Terreur als belangrijkste fundament van de islam

Soera 8-2: “Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.”

De genocide als programma van de islam

Soera 4-104: “En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

De vrouw als broedmachine en seksspeeltje van de man in de islam

Soera 42-11: “Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” Soera 2-25: “…En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven.” Soera 44-54: “Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.” Soera 52-20: “…En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.” Soera 78-33: “En jeugdige gezellen, gelijk in leeftijd.” Soera 37-48/49: “En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen. Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.” Honderden Jihadisten wereldwijd, ook in ons land, zijn bereid om voor zo´n zorgvuldig bewaard pornografisch ei hun leven op te offeren. Soera 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”

Screenshot_3

Onbeschermdheid en rechteloosheid van de vrouw in de islam

Soera 2-228: “…de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.” Soera 2-282: “… En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan…” Soera 4-34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn…” Soera 2-229: “Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.” Soera 65-1: “O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer.” Soera 4-3: “En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier…” Soera 4-11: Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen…” Soera 4-176: “ En als er meer zijn – zowel mannen als vrouwen – dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen.” Soera 4-34: “En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.” Soera 38-44: “Neem een handvol gedroogde stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed niet.” Soera 24-31: En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”

Discriminatie, volksophitsing en genocide als lot van de niet-moslim in de islam

Soera 2-14: “En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: “Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts (met hen).” Soera 2-89: “Allahs vloek rust derhalve op de ongelovigen.” Soera 2-161: “Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen.” Soera 2-171: “De ongelovigen (…) zijn doof, stom en blind.” Soera 3-87: “De vergelding van dezulken is slechts, dat de vloek van Allah, de engelen en de mensen, op hen rust.” Soera 3-118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.” Soera 4-50/52: “Zie, hoe zij een leugen tegen Allah smeden. Dezen zijn degenen die Allah heeft vervloekt en die Allah vervloekt voor hen zul je geen helper vinden.” Soera 4-101: “Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.” Soera 8-35: “En hun gebed in het Huis (de Kaaba) is niet anders dan fluiten en klappen in de handen.” Soera 2-34: “… onderwierpen zich allen, behalve Iblies (de duivel). Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.” Soera 7-11: “…en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen.” Soera 15-30/31: “De engelen onderwierpen zich allen tezamen. Maar Iblies weigerde tot degenen te behoren die zich onderwierpen.” Soera 17-61: “En toen Wij tot de engelen zeiden: “Betuigt eer aan Adam”, betuigden zij eer, behalve Iblies.” Deze demonisering van het weigeren van de islamitische gebedshouding keert constant terug: Soera 18-50: “Toen Wij tot de engelen zeiden: “Buigt voor Adam”, zij bogen, doch Iblies niet.” Soera 20-116: En toen Wij tot de engelen zeiden: “Bewijst Adam eer,” bewezen zij allen eer, doch niet Iblies. Hij weigerde.” Soera 38-73/74: “Derhalve vielen alle engelen neder, doch Iblies niet, hij toonde hoogmoed en behoorde tot de ongelovigen.” Islamitische gebedshouding is voor iedereen plicht: Soera 13-15: “En wie in de hemelen en op aarde is, onderwerpt zich willens of onwillens aan Allah en hun schaduwen doen ’s morgens en ’s avonds hetzelfde.” Vandaar het openbare gebed in binnensteden op vrije plaatsen als machtsdemonstratie van de islam. Soera 22-77: “O, gij die gelooft, buigt u neder en werpt u ter aarde, en aanbidt uw Heer, en doet goed, opdat je moge slagen.” Soera 32-15: “Slechts zij geloven in Onze tekenen (de koranverzen), die, wanneer zij er aan herinnerd worden, zich met het gelaat ter aarde werpen en hun Heer verheerlijken met de lof die Hem toekomt, en die niet hoogmoedig zijn.” Soera 53-62: “Werpt u voor Allah neder en aanbid (Hem).”

Antisemitische haattirades in de islam

Soera 2-75: “Verwacht je, dat zij je zullen geloven, terwijl een aantal hunner het woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.” (opnieuw de beschuldiging dat de Joden de schrift vervalst zouden hebben). Soera 2-141: “Dit is een volk, dat is heengegaan: voor hen is, hetgeen zij verdienden en voor u is, hetgeen je verdient; en je zult niet worden ondervraagd over hetgeen zij deden.” Daarom is iedere Holocaust herdenkingsdag voor moslims een aanleiding om feest vieren. Soera 3-71: “O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in?” Soera 3-75: “Dat komt, omdat zij (de Joden) zeggen: “Wij zijn niet aansprakelijk voor de zaak van de ongeletterden. Daarmee uiten zij tegen beter weten in een leugen tegen Allah.” Soera 4-45/46: “Allah kent uw vijanden goed. Allah is voldoende als Vriend en Allah is toereikend als Helper. Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: ” Wij horen en gehoorzamen niet” en “luister je, zonder te horen” en “Raainaa”, terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij gezegd hadden: “Wij horen en wij gehoorzamen” en “hoort toe” en ,,Kijk ons aan” het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig.” Soera 4-160: “En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van God’s weg, verboden Wij hen de reine dingen die hen (voordien) waren toegestaan.” Het nazi-stereotype van de joodse woekeraar komt uit de islam. Soera 7-169: “Na hen kwam er een boos geslacht dat het Boek erfde. Zij namen de goederen van deze wereld en zeiden: “Het zal ons worden vergeven.” Maar als meer dergelijke goederen tot hen kwamen zouden zij deze ook hebben genomen.” Soera 5-41: “O gij boodschapper, laat degenen, die gemakkelijk in het ongeloof vervallen u niet verdrieten, n.l. zij die met hun mond zeggen: “Wij geloven,” maar in hun hart hebben zij niet geloofd. En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren, dezen luisteren terwille van een ander volk dat niet tot u is gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet en zeggen: “Als u dit wordt gegeven, neemt het dan aan, maar als het u niet wordt gegeven, past dan op.” En wie Allah wenst te beproeven, gij zult hem tegen Allah stellig niets baten. Dit zijn degenen, wier hart het Allah niet heeft behaagd te louteren; er zal voor hen schande in deze wereld en een grote straf in het Hiernamaals zijn.” Soera 5-64: “En de Joden zeggen: “De hand van God is gebonden.” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen.” Soera 5-82: “Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden.” Soera 16-118: En Wij verboden voordien de Joden al hetgeen Wij u hebben vermeld. En Wij deden hun geen onrecht aan doch zij handelden onrechtvaardig jegens zichzelf.” Dat is de oorsprong van de nazi-argumentatie dat het de eigen schuld van de Joden is als ze door pogroms worden getroffen. Soera 62-5: “Degenen die belast zijn met de Torah en deze niet naleven, zijn als een ezel die boeken draagt. Slecht is de staat van het volk dat de tekenen van Allah verwerpt. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” Soera 62-6/8: “Zeg: “O gij Joden als gij denkt dat gij met uitsluiting van andere mensen de vrienden van Allah zijt, wenst dan de dood als gij de waarheid spreekt.” Maar zij zullen deze nooit wensen vanwege hetgeen hun handen hebben uitgevoerd. En Allah kent de onrechtvaardigen goed. Zeg: “De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen. Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten over hetgeen gij placht te doen.” Soera 2-109: “Velen van de mensen van het Boek, wensen, nadat je gelovig geworden bent, je uit afgunst weer tot ongelovigen te maken, nadat de Waarheid hen is duidelijk geworden. Maar vergeef en wees toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt. Voorzeker, Allah heeft macht over alle dingen.”

Omgangsverboden voor moslims met niet-moslims in de islam

Soera 3-28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.” Soera 3-118: “O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen.” Soera 4-89: “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Soera 4-144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wil je Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?” Soera 5-51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Soera 5-57: “O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring dergenen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt.” Soera 6-106: “Volg, hetgeen u van uw Heer is geopenbaard: er is geen God naast Hem; en wend u van de afgodendienaren af.”

Screenshot_5

Steeds opnieuw oproepen tot moord op de ongelovigen in de islam

Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden…zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89: “Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Discriminatie van geestelijk gehandicapten in de islam

Soera 4-5: “En geeft eigendom, dat Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet aan de dwazen…”

Discriminatie van homoseksuelen in de islam

Soera 7-81: “Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, U bent een volk dat de perken te buiten gaat.”

Discriminatie van Europeanen in de islam

Racisme tegen Midden- en Noord-Europeanen (die ten tijde van het opstellen van de koran al bekend waren als kooplieden en zeevaarders) komt uit het haatboek: Soera 20-102: “De Dag waarop de bazuin zal worden geblazen zullen Wij de zondigen bijeenverzamelen en hun ogen zullen zonder licht zijn.” De vrome moslim kan zich een slechte zondaar helemaal niet anders voorstellen dan een Duitser of Scandinaviër.

Afwijzing van het begrip tussen de volkeren in de islam

Soera 60-13: “O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk waarmee Allah vertoornd is;…” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.”

Afwijzing van de religieuze tolerantie door de islam en de bereidheid tot massamoord

Soera 3-19: “Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam.” Soera 2-43: “En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en bidt met hen, die bidden.” Soera 2-83: “… zegden Wij, dat je niemand zult aanbidden, dan Allah alleen…” Soera 16-60: Het kenteken van degenen die niet in het Hiernamaals geloven is slecht, terwijl Allahs kenteken het beste is, Hij is de Almachtige, de Alwijze.” Soera 35-7: “Er is een strenge straf voor hen die niet geloven.” Soera 40-35: “Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en onderdrukker.” Soera 2-135: “En zij zeggen: “Wees Joden of Christenen, dan zul je worden geleid”. Zeg (hen): “Neen, maar (volg) de godsdienst van Abraham, de oprechte: hij behoorde niet tot de afgodendienaren.” Soera 42-51: “Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot hem zou spreken anders dan door ingeving of van achter een sluier of door een boodschapper te zenden om door Zijn gebod te openbaren wat Hij wil. Voorwaar, Hij is de Verhevene, de Alwijze.” Daarom werden door de mainstream islam talrijke soefi sektes verbitterd vervolgd en velen van hen volledig uitgeroeid, omdat zij dit wilden.

Verbod van het christelijke geloof door de islam

Soera 2-116: “En zij zeggen: “Allah heeft Zich een zoon verwekt. Heilig is Hij. Neen, alles, wat in de hemelen en op aarde is, behoort Hem toe en alles gehoorzaamt Hem.” Soera 5-17: “Voorzeker, zij lasteren Allah die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Soera 5-72: “Zij lasteren Allah, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria.” Soera 10-68/69: “Zij zeggen: “Allah heeft een zoon tot Zich genomen. Heilig is Hij, Hij is Zichzelf genoeg. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is. Gij hebt hier geen gezag over. Zeg je over Allah wat gij niet weet? Zeg: “Degenen, die over Allah een leugen verzinnen, zullen niet slagen.” Soera 18-4/5: “En om diegenen te waarschuwen, die zeggen: “Allah heeft Zich een zoon genomen.” “Zij hebben er geen kennis van en hun vaderen evenmin. Erg is het woord, dat uit hun mond komt. Zij zeggen slechts onwaarheid.” Soera 19-34/35: “Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het “is”. Soera 19-88/92: “En zij zeggen: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.” Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken. De hemelen dreigen vaneen te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen. Daar zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend. Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te hebben.” Soera 23-91: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.” Soera 25-2: “Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.” Soera 39-4: “Had Allah een zoon begeerd dan zou Hij uit wat Hij geschapen heeft kunnen nemen, wie Hij wilde. Heilig is Hij. Hij is Allah, de Ene, de Opperste.” 

Antichristelijke haattirades en oproepen tot moord in de islam

Soera 5-14: “En met degenen die zeggen: “Wij zijn Christenen, sloten Wij (eveneens) een verbond, maar zij vergaten een deel van hetgeen hen was voorgehouden. Daarom deden Wij vijandschap en haat onder hen ontstaan, tot de Dag der Opstanding. Allah zal hen weldra laten weten, wat zij deden.” Soera 9-30: “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allahs vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!” Soera 63-4: “En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken luistert gij naar hen. Zij lijken op aangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allahs vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de Waarheid)!”

Antihindoeïstische haattirades en oproepen tot moord in de islam

Soera 2-165: “Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.” Soera 2-255: “Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande.” Soera 3-2: “Allah! Er is geen God, dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande.” Soera 3-62: “Dit is voorzeker de ware uitleg, en er is geen God dan Allah en waarlijk, Hij is de Almachtige, de Alwijze.” Soera 4-87: “Allah! Er is geen God, dan Hij. Hij zal u zeker bijeenroepen op de Dag der Opstanding, waaromtrent geen twijfel is. En wie is waarachtiger in Zijn woord, dan Allah?” Soera 4-116: “Allah vergeeft niet dat iets met Hem vereenzelvigd wordt en Hij zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald.“ Soera 26-213: “Roep daarom naast Allah geen andere god aan, anders zul je gestraft worden.” Soera 31-13: “…afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid.” Soera 41-6: “En wee de afgodendienaren.” Praktische aanwijzingen voor de omgang met Hindoes en andere polytheïsten: Soera 9-5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.” Voldoende bekend uit de geschiedenis van bijvoorbeeld India. Soera 48-6: “En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte bestemming.”

Anti-mormoonse haattirades in de islam (omdat Mohammed vermoedde dat zij later zouden verschijnen)

Soera 33-40: “Mohammed is niet de vader van één uwer mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten; Allah heeft kennis van alle dingen.”

Screenshot_9

Religieus gemotiveerde genocide in plaats van religieuze tolerantie in de islam

Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.” Soera 4-89: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Soera 3-112: “Waar zij zich ook bevinden, worden zij door vernedering getroffen, tenzij zij een verbond met Allah of een verbond met andere volkeren hebben.” (d.w.z. tenzij ze zich tot de islam bekeren of zich onderwerpen). Soera 23-77: “Maar, wanneer Wij voor hen de poort der gestrenge straf openen, dan zullen zij tot wanhoop vervallen.”

Moorddreigingen tegen alle apostaten door de islam

Soera 2-217: “Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Deze zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.” Soera 3-85: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.” Soera 9-74: “…maar indien zij zich afwenden zal God hen met een pijnlijke straf in deze wereld en in het Hiernamaals straffen en zij zullen op aarde vriend noch helper hebben.” Soera 16-106: “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allahs toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.” Soera 20-124: “Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan.” Soera 88-23/24: “Maar hij die zich afwendt en niet gelooft, Allah zal hem straffen met de strengste straf.” Soera 92-14/15/16: “Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur; Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste, Die loochent en zich afwendt.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 8-12: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” Soera 9-12: “Maar indien zij na hun verbond hun eden breken en uw godsdienst smaden, bestrijdt dan de leiders van het ongeloof – waarlijk, hun eden zijn niets – opdat zij mogen ophouden.”

Volksophitsende laster tegen anders gelovigen in de islam

Soera 9-34: “O, jij die gelooft, velen der priesters en monniken verteren de rijkdommen der mensen door valse middelen en leiden de mensen van de weg van Allah af. En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee.”

Irrationele bedreigingen tot aan lichamelijke vernietiging toe voor ongelovigen in de islam

Soera 10-99/100: “En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wil je de mensen dan dwingen, gelovigen te worden? Doch geen ziel kan geloven zonder verlof van Allah. En Hij werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken.” Soera 47-4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.”

Afwijzing van de vrijheid van meningsuiting tot aan de strafbaarheid van gedachtemisdaden in de islam

Soera 47-9: “Dat is omdat zij, hetgeen Allah heeft geopenbaard, haten, daarom maakte Hij hun werken vruchteloos.” Soera 2-231: “En drijft niet de spot met Allahs geboden en gedenk Allahs gunst aan jou en (gedenk) het Boek en de wijsheid, die Hij je heeft neer gezonden, waarmee Hij je vermaant. En vrees Allah en weet, dat Allah de Kenner is van alle dingen.” Soera 9-63: “Weten zij niet, dat hem die Allah en Zijn Boodschapper vijandig gezind is het Vuur der hel wacht, waarin hij zal vertoeven? Dat is de grote vernedering.” Soera 25-77: “Zeg: ´Mijn Heer zou niets om U geven als je niet bidt. Je hebt de waarheid verloochend en weldra zal de straf (u) worden opgelegd´.” Soera 33-57: “Betreffende hen, die Allah en Zijn boodschapper lastig vallen, Allah heeft hen in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen bereid.” Soera 33-21: “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.” Soera 33-38: “Er moet voor de profeet geen bezwaar zijn betreffende hetgeen Allah voor hem geordend heeft. Dit is ook de handelwijze van Allah met hen die vóórdien zijn heengegaan – en het gebod van Allah is een vastgestelde verordening.” Soera 33-50: “Profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt, aan wie gij haar huwelijksgiften hebt gegeven, en degenen die uw rechterhand bezit van haar, die Allah u als een oorlogsbuit heeft gegeven en de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde en de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u emigreerden, en elke gelovige vrouw indien zij zich aan de profeet toevertrouwt als de profeet haar wenst te huwen; dit is slechts voor u en niet voor de gelovigen.” Immoraliteit van de profeet? Dat kan niet. Om dat de denken is een gedachtemisdaad. Dat was het al toen hij nog leefde: Soera 33-53: “…En het past u niet de boodschapper van God lastig te vallen…” Soera 49-2: “O gij gelovigen, verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkander spreekt, opdat uw werken niet vruchteloos mogen worden zonder dat gij het bemerkt.” Soera 33-58: “En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde.” Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 7-204: “En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luistert er naar en weest stil, opdat u barmhartigheid moge geschieden.” Wraak voor elke vorm van islamkritiek: Soera 43-24/25: “Zij (de boodschappers) zeiden: “Hoewel wij u een betere leiding brengen dan hetgeen gij uw vaderen hebt zien volgen?” Zij zeiden: “Waarlijk, wij verwerpen datgene waarmede gij gezonden zijt.” Daarom straften Wij hen; ziet dan hoe het einde der loochenaars was.”

Afwijzing van de kunstvrijheid door de islam

Afbeeldingsverbod: Soera 5-90: “O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn.” Kunstvernietiging, beeldenstormen/iconoclasmeplicht van de moslims: Soera 21-52+58: “Toen hij tot zijn vader en tot zijn volk zeide: “Wat zijn deze beelden waaraan je zo gehecht bent? Alsdan brak hij ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem zouden wenden.” Daarom is het niet verwonderlijk, dat de boeddhistische kunst overal daar, waar de islam zijn intrede deed, vernietigd werd. De islam stopt ook niet voor het Wereldcultuurerfgoed.

Screenshot_7

Bestrijding van de wetenschap en de vooruitgang door de islam

Soera 7-158: “Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.” Soera 3-160: “Als Allah u helpt, zal niemand u overweldigen, maar als Hij u verlaat, wie is er dan die u buiten Hem kan helpen? In Allah zullen de gelovigen hun vertrouwen leggen.” Er bestaat een verbod op medisch-psychologische attesten betreffende de grote fantasieën van Mohammed: Soera 7-184: “Hebben zij er niet over nagedacht dat er in hun metgezel (Mohammed) geen krankzinnigheid is? Hij is slechts een duidelijk waarschuwer.”, volgens welk Mohammeds geestelijke ziekte al duidelijk was voor zijn tijdgenoten, maar niet mocht worden onderzocht. Soera 15-6: “En dezen zeggen: “O, gij, tot wie de vermaning is neer gezonden, je bent voorzeker bezeten.” Soera 21-5: “Neen,” zeggen zij, “verwarde dromen; neen, hij heeft het verzonnen; neen, hij is een dichter. Laat hem ons een teken brengen zoals de vroegere (profeten) dit hebben gebracht.” Soera 23-70: “Of zeggen zij: “Hij is krankzinnig?” Neen, hij heeft hun de Waarheid gebracht maar de meesten hunner houden niet van de Waarheid.” Soera 34-7/8+46: “En de ongelovigen zeggen: “Zullen wij u een man aanwijzen die u meedeelt dat wanneer gij door bederf uiteen valt, gij dan opnieuw zult worden geschapen?” “Heeft hij een leugen uitgedacht over Allah, of is hij een waanzinnige?” Neen, zij die niet in het Hiernamaals geloven zullen onder de straf lijden, en zij zijn ver afgedwaald.”  Zeg: “Ik raad u aan slechts één ding te doen; dat gij paarsgewijze en alleen voor Allah staat en dan nadenkt. En (gij zult weten) dat er geen krankzinnigheid in uw metgezel is; hij is voor u slechts een waarschuwer vóór een strenge straf (komt).” Soera 37-36: “En zeiden: “Zullen wij onze Goden voor die waanzinnige dichter opgeven?” Soera 68-2: “Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige.” Soera 10-32+37: “Zo is Allah, uw ware Heer. Wat is er buiten de waarheid anders, dan dwaling? Waarheen word je dan afgewend? En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.” Er bestaat een verplichting om te geloven in astronomische onzin: Soera 22-65: “…En Hij weerhoudt de hemel ervan op aarde te vallen behalve met Zijn toestemming….” Een verplichting om in aerodynamische onzin te geloven: Soera 67-19: “Hebben zij de vogelen niet boven hun (hoofden) gezien, die hun vleugels uitspreiden en ineenvouwen? Niemand behalve de Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij ziet alle dingen.” Een nadrukkelijke afwijzing van iedere vorm van evolutie: Soera 30-30: “Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. – De schepping van Allah kent geen verandering. – Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.” Soera 32-4: “Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon. Gij hebt geen helper of bemiddelaar buiten Hem. Wilt gij dan geen lering (hieruit) trekken?” Verbod op wetenschappelijke of “überhaupt maatschappelijke vooruitgang: Soera 33-62: “Voorwaar, zo was Allahs handelwijze met degenen die voordien zijn heengegaan en in Allahs handelwijze zult gij geen verandering vinden.” Soera 46-9: “Zeg: “Ik ben geen nieuwe boodschapper, noch weet ik wat met u of mij zal geschieden. Ik volg alleen hetgeen mij is geopenbaard; en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer.”

Screenshot_1

Dictatoriaal beheer van huwelijk, familie, nageslacht door de islam

Soera 24-32: “En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend.” Soera 24-59: “En wanneer de kinderen onder u geslachtsrijpheid bereiken, moeten ook zij verlof vragen evenals ouderen dan zij om toestemming vragen. Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk; Allah is Alwetend, Alwijs.” Soera 33-36: “En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk afgedwaald.” De legitimering van gedwongen huwelijken staat dus al helemaal aan het begin van de islam: Soera 2-221: “En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen.” Eenzijdige scheiding alleen door de man: Soera 2-229: “Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.” Devaluatie van het gezin: Soera 8-28: “En weet, dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn en dat voorzeker bij Allah een grote beloning is.” Ideologische splijting van het gezin, net zoals in het communisme en nationaalsocialisme: Soera 9-23: “O jij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.” Soera 64-14: “O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht.” Het verhaal van de vermoorde jongeling spreekt voor zich: Soera 18-74+80: “Zij reisden dus verder tot dat zij een knaap ontmoetten en hij deze doodsloeg. En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof.” Eermoorden en ongehoorzame zoons en dochters zijn daarom geen bedrijfsongeval van de islam, maar zijn volledig in overeenstemming met de theologie en pedagogiek van Mohammed.

Afwijzing van de privésfeer en van het brief-, post- en telefoongeheim

Soera 58-8+10: “Hebt gij degenen niet waargenomen, wie de geheime samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde, overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? Geheime samenzwering gaat alleen uit van Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan hun niet schaden dan met Allahs toelating. Laat dus de gelovigen in Allah hun vertrouwen stellen.”

Afwijzing van de principes van een moderne economie door de islam

Soera 2-275: “Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: ´Handel is gelijk aan rente´, terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.” Soera 6-141: “…Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”

Kwetsbaarheid van de woning in de islam

Soera 59-2: “Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o gij die ogen hebt.” Soera 4-89: “…grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Screenshot_11

Communistische afschaffing van het eigendom in de islam om de jihad te financieren

Eigendom verplicht tot de jihad: Soera 9-34: “En degenen, die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws van een pijnlijke straf mee.”

Geen bescherming van eigendom in de islam: rooftochten, buit en onbegrensde herverdeling

Soera 8-1: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: ´De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper´.” Soera 9-29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Alla noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Soera 2-254: “O, jij die gelooft, geef van hetgeen Wij (Allah) je hebben geschonken, voordat de dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap, noch voorspraak zal zijn; en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen.” Soera 57-10: “Waarom geeft gij niet terwille van Allah, terwijl aan Allah de erfenis van de hemelen en de aarde behoort? Degenen onder u die (geld) besteedden en streden vóór de overwinning zijn niet gelijk maar hoger in rang dan degenen die nadien (geld) besteedden en streden…”

Geen asiel voor geloofsvluchtelingen in de islam

Geen veiligheid voor christelijke vluchtelingen uit islamitische landen: Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. (…) zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 4-89: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Soera 42-8: “Doch de onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper hebben.”

Onverenigbaarheid van de islam met een laïcistische staat en de afwijzing van de democratie

Soera 29-45: “…En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste…” Soera 2-20: “…Allah heeft macht over alle dingen.” Soera 4-59: “O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.” De islamitische regeringsvorm is de theocratie. Eerst moet Allah gehoorzaamd worden, daarna de profeet en dan de autoriteit: Soera 7-54: “Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep;…” Soera 2-115: “En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen je je ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.” Soera 73-9: “Hij (Allah) is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.” Soera 3-189: “En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en Allah heeft macht over alle dingen.” Soera 7-61: “Hij zeide: “O, mijn volk, er is in mij geen dwaling, doch ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden.” Soera 114-1: “Zeg: ´Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen´.” Soera 2-229: “… wie de door God voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn overtreders.”

De handhaving van de theocratie d.m.v. oorlog en geweld in de islam 

Soera 2-279: “Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper;…” Kalifaat in plaats van democratie en parlementarisme: Soera 3-26: “Zeg: ´O, Allah, Heer van het Koninkrijk, Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt en neemt terug van wie Gij wilt. Gij verheft, wie Gij wilt en vernedert, wie Gij wilt. Slechts in Uw hand is het goede. En Gij hebt macht over alle dingen´.” Bevoegdheid tot wetgeving van de oemma, de gemeenschap van de moslims: Soera 3-194: “Onze Heer, schenk ons hetgeen Gij ons door Uw boodschappers hebt beloofd en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorzeker, Gij breekt de belofte niet.” Soera 9-71: “En de gelovigen (…) Zij sporen aan tot het goede en verbieden het kwade…” Soera 3-110: “Gij (Moslims) bent het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; je gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah….”

Gehoorzaamheid in plaats van zelfbeschikking in de islam

Soera 24-51: “Wanneer de gelovigen tot Allah en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: “Wij horen en wij gehoorzamen.” Dezen zijn het die zullen slagen.”

Afschaffing van het recht op verzet door de islam

Soera 8-25: “En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen. En weet, dat Allah streng is in het straffen.” Soera 33-61: “Vervloekt zijn zij (huichelaars en onruststokers); waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.”

Ondermijningsplicht van de moslims tegenover de ongelovige staat in de islam

Omgekeerd is de moslim tegenover geen enkele niet-islamitische regering verplicht tot loyaliteit en gehoorzaamheid: Soera 76-24: “Wees daarom geduldig volgens het gebod van uw Heer en gehoorzaam niemand die onder hen zondig of ongelovig is.” Iedere assimilatie is dus in werkelijkheid, zoals de leidende Turkse politicus het in onze dagen heeft uitdrukt, een zonde.

Afwijzing van de dierenbescherming door de islam

Soera 22-34: En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven.” Soera 108-2: “Bid daarom tot uw Heer en offer.”

Natuurvernietiging door de islam

Soera 59-5: “Welke palmbomen gij ook hebt neder gehouwen of op hun wortels hebt laten staan, het was met Allahs toelating, opdat Hij de overtreders mocht vernederen.” Een ieder, die de Jihad boven de natuurlijke bestaansgrond (destijds palmbomen) plaatst, deinst vanzelfsprekend ook niet terug voor het inzetten van ABC-wapens.

Screenshot_10

Plicht tot de totale oorlog en tot de Derde Wereldoorlog in de islam

Gebod van de wereldwijde Jihad-oorlogvoering, totdat er alleen nog maar islam is: Soera 2-193: “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.” Soera 2-279: Maar indien je dit niet doet, bereid je dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper.” Soera 2-94: “Zeg:´Indien het tehuis van het Hiernamaals, bij Allah alleen voor jou is, met uitsluiting van andere mensen, wens dan eer de dood, als je te goeder trouw bent´.” Soera 2-154: “En zegt niet van degenen, die voor Allahs zaak zijn gedood, dat zij dood zijn – neen, zij leven, maar je merkt het niet.” Soera 2-244: “Strijd voor de zaak van Allah en weet, dat Allah Alhorend, Alwetend is.” Soera 3-121: “Toen je in de vroege morgen van uw huisgezin wegtrok om de gelovigen hun plaatsen voor het gevecht aan te wijzen, – Allah is Alhorend, Alwetend –.“ Soera 3-140: “Als gij (Moslims) letsel krijgt (in de strijd); dat volk (de tegenstander) is reeds een dergelijk letsel overkomen. Zulke dagen laten Wij onder de mensen wisselen, opdat Allah degenen, die geloven onderscheidde en uit uw midden getuigen (martelaren) neme en Allah heeft de onrechtvaardigen niet lief.” Soera 3-158: “En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot Allah zul je worden teruggebracht.” Soera 3-169: “En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.” Soera 4-66: “En indien Wij hun hadden geboden: ´Wijdt u ten dode´ of: ´verlaat uw huizen´ zouden zij het met uitzondering van weinigen hunner niet hebben gedaan en indien zij hetgeen hun gemaand was te doen, hadden gedaan, zou het voor hen zeker goed zijn geweest en het, beste ter versterking (van hun geloof).” Soera 4-71: “O, gij die gelooft, neemt uw voorzorgsmaatregelen, rukt dan op in afzonderlijke groepen of allen tezamen.” Soera 4-74: “Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.” Soera 4-76: “Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.” Soera 4-84: “Strijd daarom voor de zaak van Allah – slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld – en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat Allah de macht der ongelovigen zal beteugelen en Allah is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.” Soera 5-35: “O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering tot Hem en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen.” Soera 6-32: “Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch voor degenen die Allah vrezen, is het tehuis van het Hiernamaals beter. Wil je dan niet begrijpen?” Soera 29-64: “Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen!” Soera 6-45: “Zo werd de levensader van de mensen, die slecht handelden, afgesneden. Alle lof komt Allah toe, de Heer der Werelden.” Soera 8-60: “En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.” Soera 8-65: “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. De wrede martelaars- en oorlogsideologie is in talloze soera´s te vinden: Soera 9-14: “Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten.” Soera 9-20: “Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.” Soera 9-36: “En bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen, zoals zij u bestrijden en weet, dat Allah met de rechtvaardigen is.” Soera 9-41: “Gaat voort licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor jou als je het slechts weet.” Soera 9-73: “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.” Soera 9-123: “O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.” Soera 17-19: “En een ieder die het Hiernamaals begeert en er naar streeft zoals er naar gestreefd behoort te worden terwijl hij een gelovige is, deze is het wiens streven zal worden beloond.” Soera 61-4: “Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” Soera 9-111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood.” De cijfers 9 en 111 zijn geen toeval, want het is deze soera die de daders van 9/11 geïnspireerd heeft. Soera 5-33/34: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.” “Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is.” Soera 2-98: “Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen.” Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 2-193: “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt.” Soera 2-279: “Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en Zijn boodschapper; indien je berouw hebt is voor u het oorspronkelijke kapitaal: zo zult jij geen onrecht doen, noch zal je onrecht worden aangedaan.” Minderwaardigheid van de foute moslim, die wegloopt voor de gewapende Jihad: Soera 4-95: “Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.” Soera 49-15: “De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden. Zij zijn de waarachtigen.” En de psychische bevrijding: Soera 8-17: “Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde.” Soera 28-59: “En uw Heer is niet zo, dat Hij steden vernietigt, voordat Hij in de hoofdstad een boodschapper heeft verwekt die hun Ons woord verkondigt; noch verwoesten Wij steden tenzij de bewoners er van onrechtvaardig zijn.” Het einde van de Derde Wereldoorlog is pas bereikt als er alleen nog moslims zijn: Soera 8-39: “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.” Soera 48-28: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.”
Soera 8-1/2: “Zij vragen u over de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt.” “Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.”

Theocratisch systeem islam

Soera 2-2: “Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.” Soera 2-4: “En die geloven in hetgeen je is geopenbaard en in hetgeen vóór je is geopenbaard, en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal.” Onveranderlijk is niet de grondwet, alleen de koran: Soera 6-115: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. Niemand kan Zijn woorden veranderen; Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

Doodscultus islam: Wraak, doodstraf, vernietiging

Soera 2-178: “O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven.” Soera 2-191: “En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” Soera 5-45: “En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden.” Soera 17-33: “En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt. En wie onrechtvaardig is gedood, aan diens erfgenaam hebben Wij zeker gezag verleend, doch laat hem bij het doden niet buitensporig zijn, want hij wordt (door de wet) gesteund.”

Conclusie

Soera 85-21: “Voorwaar, het is een glorierijke Koran.”

Een twijfelachtige troost voor alle islamhaters: Soera 40-10: “De ongelovigen zullen worden toegesproken: “Het misnoegen van Allah was groter dan uw eigen misnoegen toen gij tot het geloof werd geroepen doch gij dit verwierpt.”

Screenshot_12

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Michael C. Schneider

Vertaald en bewerkt uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

PS 1.: Bij het vertalen van de koranverzen heb ik gebruik gemaakt van onderstaande sites:

http://nl.wikipedia.org

Wanneer je op deze site een soera kiest, daarna op de volgende pagina via “externe links” de desbetreffende soera aanklikt, dan kom je terecht op de Nederlandse versie van de volgende site:

www.altafsir.com

PS 2.: Overal waar in de koranverzen gesproken wordt van “God”, heb ik deze naam vervangen door “Allah”.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, koran. Bookmark de permalink .

86 reacties op Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid

 1. lucky9 zegt:

  Overweldigend correct natuurlijk! Maar bij het begin van dit nieuwe jaar heb ik er de voorkeur aan gegeven de islam thematisch te gaan “behandelen” Zie: http://nageltjes.be/wp/?p=8872 .

  Like

 2. luckybee zegt:

  En dit is wat God over zich heeft gezegd;Matheus 20 vers 20-28 De Zonen van Zebedeus.
  vers 28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
  Dit is geen uitspraak van een despotische God zo als Allah dat is, maar meer van een democraat.Ik ben niet bang voor de Islam.Kom maar op.

  Like

 3. Aegolius cs zegt:

  Geachte Bert,
  Het is bijna ongelooflijk, aan de knoppen draaiend en je gezinsleven niet tekort te doen met wat je nu weer presteert!
  Hartelijk dank maar stel het lezen even uit….. en sla het op. Zo bezwarend te lezen op de tweede dag van het nieuwe jaar dat eigenlijk de voortgang is van 1400 jaar ellende.
  Mogelijk chapeau Bert!

  Like

 4. Aegolius cs zegt:

  Voor “mogelijk” vraag ik uw vergiffenis…..

  Like

 5. Mr Talkie zegt:

  Hier nog een kleine aanvulling…bij deze lap tekst…maar ik heb wel alles gelezen !!!
  http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm
  http://www.answering-islam.org/Dutch/l/godofallah.htm
  En nog voor iedereen hier een gezond en gelukkig 2014…

  Like

 6. Aegolius cs zegt:

  Beter plaatje, Bert: alchemistische islam?! Verplichte stam uithuwelijking heeft een leger van inteelt tot op heden als islam voortplantende waanzinnigen opgeleverd.

  Like

 7. Jean zegt:

  Die vuiligheid is nog te smerig om er je achterste mee af te vegen, nu weet ik ook waarom ze steeds ‘alleen’ hun links hand gebruiken voor dat werk!!!! ☺☺☺
  En die smeerlapperij wordt hier door de linkse ratten gesubsidieerd???
  Hoe laag kunnen westerlingen toch vallen….

  Like

  • delamontagne zegt:

   Als je even alle HAAT-teksten eruit scheurt, kun je ,m toch nog gebruiken om een enigszins “wiebelende” tafel, tot rust te-laten-komen.

   Like

   • bigljohn zegt:

    Dan houd je alleen de voorkaft en de achterkaft over. En daar het woord Koran daar op voorkomt, een ander woord voor massale wrede dood en vernietiging voor onschuldigen, kun je beter alles opstoken.

    Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Op de eerste plaats respect voor onze web master Bert! Wat een lap tekst! Daar ik thuis het boek heb: ” Weg uit de Islam- Getuigenissen van Afvalligen”, geschreven door IBN WARRAQ, uitgegeven bij Meulenhoff pers, kan ik zonder de hele lap tekst gelezen te hebben, volledig instemmen met de gehele tekst. Eigenlijk zouden de verraders van kamerleden van links tot rechts, deze tekst onder ogen moeten krijgen, vooral de klootzakken van D66,PvdA,VVD en het CDA! Deze zijn het die constant wegkijken van deze “cultus des doods”, te weten de perverse islam. En allah is de duivel zelf!

  Like

 9. Fred zegt:

  Toch kan de bijbel er ook wat van.
  Veel van wat er in de koran staat is overgeschreven uit de bijbel.
  Er is iemand die de moeite heeft genomen alle verschrikkelijke passages uit de bijbel netjes op een leesbare manier te groeperen en dit geschrift “The Dark Bible” te noemen.
  Lees en huiver. Hier een link naar “The dark Bible.” Is in het Engels.
  http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible3.htm
  Het duurt wel even voordat je dit allemaal hebt gelezen en tot je genomen hebt.
  Neem de moeite en weet wat religie voor treurigs in petto heeft.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Fred 17.37. uur. Wat het Oude Testament betreft heeft U een punt. Maar zeker in het Nieuwe Testament, is er enkel sprake van onze heiland Jezus Christus, die vol liefde was jegens ieder mens. En zelfs in het Oude Testament staan daden van goedheid en mildheid. Voor mij persoonlijk, heb ik niets met instituten van kerken, en ook niet van politiek op basis van christelijke beginselen, ik sta humaan tegenover iedereen die dat ook naar mij is. Het grote verschil tussen de Bijbel en de koran is, dat de koran een aaneenschakeling is van moord en doodslag. Ik weet niet met wel oogmerk U hier reageert op de vreselijke ideologie der islam.

   Like

  • lucky9 zegt:

   Beste Fred,
   Als atheïst ben ik de eerste om religieuze misbruiken moreel af te keuren. Desalniettemin plaats ik alles in een historisch (chronologisch) en logisch perspectief.
   Mag ik uw aandacht vestigen op de allereerste paragraaf en tevens in leiding van dit stuk.
   De oorkonde van de enige overgebleven bron van het oer-fascisme werd slechts in 1834 voor het eerst in het Duits gedrukt. Pas in 1924 verschijnt er een allereerste vertaling naar het modern Arabisch. Het oude testament van de bijbel is reeds veel langer bekend en dus als reliek uit een duister verleden ontmaskerd.
   Niemand die gelooft of durft beweren dat het O.Testament door God zelf zou geschreven zijn.
   De koran daarentegen… Zie je het verschil?

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Lucky9: 18.13. uur. Precies waarde Lucky. En terwijl in Europa en Israel, inmiddels bekend zijn met het fenomeen Schriftkritiek, haalt de these van Fred volledig onderuit. De rabbijnen hebben al meer dan 1000 jaar de traditie, om volledig in vrijheid de schriften kritisch te beschouwen, en zeker niet alles voor zoete koek te slikken. Sinds de Verlichting heeft ook het Christendom zichzelfd vernieuwd en hervormd, waardoor ook binnen het christendom Schriftkritiek een gewaardeerde vorm van onderricht en lering vormen! De KORAN daarentegen is in zijn wezen ONVERANDERBAAR, er valt niet te discussiéren over deze ideologie, want dat mag niet van hun allah. Et voilá zie het verschil.

    Like

  • Trucker zegt:

   Zelfs ZOU het in de bijbel staan benje uit je nek aan het lullen.
   De manual aka koran is wat het is een handboek dat de islamieten bijhebben en waar ze hun instructies uithalen, de Bijbel is een Heilig Boek waar nog weinig Christenen in lezen.
   De islamiet brengt in de praktijk wat hij uit zijn manual haalt en dat is kill kill en kill, waar de meest fanatieke Christenen die geweld gebruiken niet zozeer de Bijbel gebruiken om hun tot daden te bewegen maar hun eiegn interpretatie van hoe het zou moeten zijn.
   Ik praat dan over de religieuze fanatiekelingen in de US die een abortus kliniek onder vuur nemen, of mensen die daar werken doden, dit is een ABSOLUTE minderheid, in cijfers volkomern te verwaarlozen waar de islamiet diametraal tegenovergesteld is.
   De manual is de leidraad voor wat zich nu afspeelt en mocht je het niet weten: de verovering van het Vrije Westen, en wat is de Bijbel in hier, wat leuter je.

   Like

  • Vederso zegt:

   @ Fred. Er is zelfs iemand die de moeite heeft genomen om het aantal gewelddadige passages in Koran en Bijbel te tellen en daaruit bleek dat de Bijbel toch een relatief vreedzaam boek is in vgl. met de Koran.

   http://books.google.nl/books/about/Religie_en_haat.html?id=rTwTAQAAMAAJ&redir_esc=y

   Like

  • max zegt:

   Ach Fred, het klopt dat de Bijbel ook wrede stukken kent. Lees die stukken echter wel in context. En dat gebeurt op jouw link niet! Ik ga maar niet op de doel van die site in.

   Ik citeer Martien Pennings, die kan het veel mooier verwoorden dan ik het kan:

   “Het Oude Testament bevat ook behoorlijk wat wrede scènes. Een essentieel verschil is echter dat op de Koran nooit een Nieuwe Testament is gevolgd. Nog een essentieel verschil: oproepen tot geweld in het OT zijn altijd concreet en in een specifieke situatie gedaan en worden nooit universele oproepen tot geweld tegen alle ongelovigen. Dit laatste is in de Koran (en de hele islamitische traditie) voortdurend juist wel het geval. In het Oude Testament zijn bovendien mensen aan het woord die iets beweren over wat God gezegd zou hebben. In de Koran is een agressieve Allah zelf aan het woord.:”

   Dit is 1 van grote verschillen: “en worden nooit universele oproepen tot geweld tegen alle ongelovigen.”

   We hebben het nu even over de Koran. Waarom moet je de Bijbel er bij halen? Om de Koran wat te verzachten?

   Of wil je ook nog even uitweiden over het socialisme, en over de doden die door de “religie” Socialisme zijn gevallen in de afgelopen +/-100 jaar? Nou, die doen het nog beter dan de islam, die in pas in +/- 400 jaar aan 170 miljoen doden kwamen. En Fred, daar komen de christenen en Joden bij lange na niet aan toe! Weet je waarom? Om dat daar de menselijke waarde, de menselijke moraal hoog in het vaandel staan! De menselijke waarde kom je in de koran én bij het socialisme niet tegen, zeker niet als je anders denkt!

   En waar hebben christen en joden dat geleerd, die menselijke waarde en de moraal, waar is dat op gebaseerd? Juist ja, op wat jij de dark bible noemt!

   Ja, Fred, ik weet ook dat er christenen en Joden zijn geweest die heel fout waren. Maar die handelden wel tegen hun leer in, en dát is nog een groot verschil: dat doet de islam niet, die handelt volgens de islamitische leer!

   Like

  • Pieter Nokkio zegt:

   beste Fred, en anderen die met dit probleem tobben (of de valse vergelijking maken tussen Bijbel en Koran), over de zogenaamde gelijkheid in wreedheid tussen christendom en islam. Lees asjeblieft het ogen openende boek van Bill Warner, ‘A self-study course on political islam, level 1’ (en eventueel van de zelfde auteur ‘The Islam, doctrine of christians and jews’). Ik kocht beide boeken voor weinig via Amazon op de (gratis) app Kindle (een soort iBooks) en las ze in één ruk uit. Verhelderend.
   Ook dank aan Lucky9 voor zijn/haar uitstekende bijdrage aan de gedocumenteerde waarheid, zoals hier boven vermeld.
   Zojuist in de auto naar die vreselijke ‘journalist’ van de EO, met zijn triangelmondje geluisterd. In plaats van de vele wandaden van moslim-jongeren aan de kaak te stellen, vergrootte hij na drie dagen nogmaals het incident in het (overwegend christelijke) dorpje Veen uit, waar elk jaar tijdens de jaarwisseling een paar sloopauto’s in brand worden gestoken. OK, er werd wat vergaande baldadigheid gepleegd maar o, o, wat makkelijk weer, om de vinger bij die helemaal niet zo zere plek te leggen en geen woord over moslimmisdaden te noemen!
   Heb een goed jaar allemaal, groeten van Pieter

   Like

  • jitskesez zegt:

   Ja zo kan ik ook, zeg. De Islam/Koran heeft *niets dan* haat en bloed te bieden, hakken en moorden en roven — zulk gedrag is niet aangemoedigd of geoorloofd, zelfs lijfstraffen worden beperkt. Verder staat er geen religie in de Bijbel. Religie is wat mensen uitvinden, ceremonien, rituelen, gedragsregels, om te denken God/de goden te behagen en de boodschap van de Bijbel is, dat gaat niet lukken, je hebt Jezus Christus nodig. De boodschap van liefde spreekt luid en duidelijk in het hele boek, maar komt niet eens in de Koran voor.
   Ik vind het goor, om een gelegenheid waarbij de Koran en Islam wordt aangetoond van begin tot eind slecht te zijn, te gebruiken om aandacht te vragen voor hoe jij de Bijbel haat, en dat beginnen afzeiken. Hou je bij het onderwerp.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Fred.
   Het punt is niet dat er zo veel verschrikkelijks in de Bijbel of de koran staat, maar dat moslims de koran letterlijk als levensovertuiging nemen.
   Wij hebben ons door de eeuwen heen ontwikkeld tot vredelievende mensen die hun naaste lief kunnen hebben.
   We noemen dat beschaving.
   De islam maakt het haar volgers onmogelijk zich geestelijk te ontwikkelen.
   De moslim of moslima moet geheel en precies leven volgens datgene wat er in de koran staat.
   Dat houdt in dat de moslim onverzoenlijk moet staan tegenover andersdenkenden omdat juist dàt het cement is wat de islam samenbindt.
   Chantage en terreur…!
   Letterlijk en figuurlijk: “Tot de dood er op volgt…!

   Daarom het volgende: Elke moslim/moslima zal als tegenargument aanvoeren dat er veel van wat er in de koran staat ook in de Bijbel staat.
   In de allereerste plaats komt dat omdat de koran voor grote gedeelten bijna letterlijk uit de Bijbel is gekopieerd.
   Maar wat hij/zij wil zeggen is dat hij/zij zichzelf daarmee vrijpleit van elke beschuldiging inzake chantage en terreur.
   En nu komt het belangrijkste: “En jullie plegen toch óók geen chantage en terreurdaden.”
   Inderdaad. Maar zijj wèl!
   Want het is nogmaals, niet wat de koran voorschrijft maar het slaafs MOETEN volgen van datgene wat er in de koran staat!

   De koran is verder voor een groot gedeelte gevuld door datgene wat er in de Talmoed staat.
   Maar ook de Joden plegen geen gruweldaden…omdat zij niet gechanteerd worden door hun geloofsgenoten.
   Omdat zij geen terreur mogen plegen van hun geloofsgenoten

   Like

 10. Jan zegt:

  Wolgograd-djihadist: “Why should we follow those Christian commandments, when Allah, may he be glorified, urges us to fight those kafirs [infidels]?” “Why shouldn’t we leave their children orphans?”
  http://www.jihadwatch.org/2013/12/volgograd-train-station-jihadist-i-have-come-here-only-to-make-allah-pleased-with-mei-am-not-inventi.html

  Like

 11. Jan Wandelaar zegt:

  NDC’s international donors include: the European Union

  http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=758&fld_id=758&doc_id=10465

  Like

 12. Jan zegt:

  Al Qaida’s zelfmoorddchool in ‘bevrijd’ Syrië:

  Like

 13. Maloch zegt:

  Wie zijn eigenlijk ‘Wij’ en ‘Zij’ in het verhaal?
  -er is maar 1 god allah en zijn profeet mohammed is de boodschapper.-

  Als de islam met ‘zij en wij’ mooh en allah bedoelt, worden zij beiden op hetzelfde niveau geplaatst.

  Aaah….daar komt het dus vandaan dat mooh zijn eigen religie (wel of niet geholpen door de Roomse Leer) gelijkgesteld wordt met een ‘godheid’.

  Er blijkt helemaal niks ‘goddelijks’ te zijn aan de woorden van allah. Mooh had ze net zo goed kunnen uitspreken na het nuttigen van wat papaverbladeren.

  De God van Abraham, Izaak en Jakob/Israël heeft er tenminste nog moeite voor gedaan om Zichzelf kenbaar te maken aan de wereld. Verzen en historische bewijzen in overvloed. Deze charlatans claimen lucht.

  Al is het onze vijand, eigenlijk (pas wel op met hun; zij hebben de dood liever als het leven) moeten wij het ook een beetje met hun te doen hebben.
  Eigenlijk kunnen wij ze ook ‘helpen’ op een andere manier. Op het moment dat zij worden geïndoctrineerd met de doodscultus, zijn zij ook heel vatbaar voor de liefde voor hun medemens (liefde in het algemeen).
  Vele organisaties zijn daarmee bezig en al lijkt het een bodemloze put….wij moeten volhouden hen en hun ouders te overtuigen dat er een andere Weg is in het leven. Anders dan van die doodscultus.

  Like

 14. delamontagne zegt:

  Ik heb het nog niet allemaal doorgenomen, wat een “hels” ( wel erg toepasselijk bij dit soort lectuur….! !.) karwei moet ,t zijn geweest. Maar wat ik bovenal waardeer, ,t woord God is vervangen door allah.
  Niet dat ik nog erg gelovig ben, maar de verschillen zijn wel erg groot.

  Like

 15. Trucker zegt:

  Gaa het opslaan is inderdaad geen aangename lectuur om het jaar te starten, heb reeds viideo’s voor meer dan TIEN uur te zien uitsluitend van de perfide misdadige cultuur islam, heb ook nog Fubar’s linken…wordt een drukke tijd.
  Kudo’s voor het plaatje zegt in dat éne beeld treffend wat die cultuur inhoud.
  The boss maakt overuren met al het materiaal aan te reiken waar wij dan kunnen op reageren.
  Hulde daarvoor.
  Mijn voorlopige eerste comment op deze misdadige cultuur is deze video die in minder dan vijf minuten laat zien wat er aan het gebeuren is, maar waar de domme en achteloze europeaan geen besef van heeft en waar de overheden denken dat het echt niet zo’n vaart zal lopen.
  Dit filmpje zou verplicht moeten vertoond worden voor het kieslokaal te betreden, ik post het heel graag omdat Heer Bron’s blog veeeeeelgelezen is.

  Like

  • Tiny zegt:

   @ Trucker: helaas kreeg ik de volgende boodschap:
   “Deze video is niet beschikbaar in dit landdomein vanwege
   een juridische klacht van de overheid”.

   Hier staan we al behoorlijk onder censuur.

   Like

 16. Jan zegt:

  Creditkaarten van Joden hacken is haram

  Bijzondere opmerking op 0:59 “….. they have always benefited of the moral values of islam”

  Like

 17. Theresa Geissler zegt:

  Nou ja, je HOEFT die gruwel ook niet in z’n geheel te lezen, want ook uit andere bronnen vernémen we dit gewoon. Wie niet stelselmatig weg kijkt van het reilen en zeilen binnen de Islam kan het allemaal wéten.
  Wat mij dan steeds weer wel te binnen schiet, is die coördinatrice bij het maatschappelijk werk -trouwens eveneens vermoedelijk een moslima, zij het zonder hoofddoek- die in alle ernst op mijn mededeling, dat ik metterdaad wat tegen de Islam had, reageerde met: “U zou U er misschien eerst beter in kunnen verdiepen; de Islam is een mooie Godsdienst. Ik bedoel, dat ik echt de indruk kreeg dat ze oprecht meende wat ze zei, zodat je je afvraagt, wat die lui hier in ’s Hemelsnaam zo móói aan vinden. De vergelding dan zeker. Ik houd ook van vergelding, moet ik zeggen -in bepaalde gevàllen. Speciaal die gevallen, waarin de één de ander eerst hetzelfde heeft aangedaan, wat in de Koran meestal niet het geval is. Hoe dan ook, net als de Bijbel -goed dan, inderdaad voornamelijk het OT- leert de Koran dat er rangen en standen zijn en dat de één aan de ander ‘gehoorzaamheid”en respect verschuldigd is. Vaststaande gezagsverhoudingen, dus en dat bevalt mij al niet. En dan heb je het over de gruwelen nog niet eens gehad! Ik zeg het echt niet gauw van een geschrift, maar van dít boek zeg je nu eens hardgrondig: Op de brandstapel ermee!

  Like

 18. Jan zegt:

  Islam in Amerika

  Like

  • delamontagne zegt:

   Een interessante filmpje, ik zou zo zeggen kunnen heel wat NL-parlementariers nog wat van leren: het ontwijken van rechtstreekse antwoorden geven of dubbelzinnige uittingen. Ik bemerkte dat U dikwijls veel Am.-links en in Engels gestelde reacties geeft.! VOORAL eerder op die “Obama-care”.
   Voor mij staat namenlijk die “Obama-care”, gelijk aan de nl-se
   “Hoogervorst-zorg”. als U begrijpt wat ik bedoel ? Maar een onbescheiden vraag:”Woont U in U.S. ? “

   Like

 19. Jean zegt:

  Na alles gelezen te hebben incl. alle reacties is een zaak overduidelijk en dat zeg ik al jaren nl. Religie en alles wat daar voor doorgaat is al eeuwen Levensbedreigend en Levensgevaarlijk omdat volksverlakkers en volksverraders het met hand en tand verdedigen.
  Ongeveer 55 jaar geeden heb ik het uit mijn leven gezet en vanaf toen heb ik rust in mijn leven en kan ik momenteel die achterlijke gewelddadige smeerlapperij plaatsen.

  Like

 20. jans zegt:

  Goed om God te vervangen door allah, want het zou fout zijn om allah (satan) God te noemen. De islam moet verboden worden, alle korans moeten worden verbrand en alle moskeen moeten worden gesloten!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Het complexe is echter, Jans, dat de moslims Allah wel degelijk als God zien en vinden dat hun manier van Allah aanbidden we degelijk het nastreven van het Goede is. Zij hebben zelfs een equivalent van het Kwade, Satan, die zij Shaytan noemen.
   Al is de Islam nog zo weerzinwekkend, ‘satanisch’ is tóch weer iets anders. Als U interesse mocht hebben, kunt U het artikel er op nalezen dat ik er een paarmaanden geleden over geschreven heb. “De Islam, hypocriet, pervers, gewelddadig. Maar Satanisch…..?” Klik bij ‘onderwerp zoeken’ bv. op ‘satanisch’ dan komt u er zó terecht.

   Like

   • Banderes zegt:

    De waarheid achter deze stelling is gemakkelijk te vinden: zelfs reeds in het begin van dit artikel wordt het genoemd: soera 32-2: “De openbaring van het boek is zonder twijfel van de heer der werelden.”

    Hierop zoeken in de Bijbel levert meerdere tekstplaatsen op waaruit blijkt wie er erkent wordt als die “heer der werelden”: zie bijvoorbeeld: 1Joh.5:19 …: “Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de [macht van de] goddeloze.”

    Satan is de godheid die de wereld overheerst ! Het boek ‘koran’ spruit dus zonder enige twijfel voort uit satan, de duivel himself.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Banderes, 1.05u. Tja, daar zijn jullie, belijdende christenen niet van af te brengen omdat jullie zo graag duidelijk het “Goede” tegenover het “Kwade”gesteld zien: De Islam is weerzinwekkend, dús vertegenwoordigt zij Satan. Zo ongecompliceerd ligt het echter niet.
    Hou het er maar op dat de Islam veel te grof en te opvallend-weerzinwekkend te werk gaat om Satan te vertegenwoordigen. Die werkt héél anders. Ik zeg niet : beter, maar: ànders.
    En nog iets: Als christenen zichzelf nadrukkelijk tegenover zoiets als de Islam zetten en zichzef op grond daarvan zo vréselijk goed vinden, lopen ze het gevaar, precíes in de valkuil te trappen, die Satan voor ze heeft uitgezet.
    Kijk maar naar al die christenen, die op dit moment helemaal níets doen, niet eens hun stèm verheffen tegen wat mede-christenen in het midden-oosten wordt aangedaan. Die slechts zeggen: we zullen voor hen bidden…….
    Zou dàt misschien het werk van Satan kunnen zijn, als je het per sé zo wilt stellen?
    Nogmaals, de Islam ís weerzinwekkend. En ze móet bestreden worden. Maar houd het er maar op, dat ze veel te grof en te stompzinnig is om satanisch te kunnen zijn.
    En nog een goede raad: Bestudeer de Bijbel zo intensief als U wilt, maar neem haar
    nooit letterlijk, maar zoveel mogelijk figuurlijk .
    Door haar letterlijk te nemen vervalt U juist gemakkelijker in dat soort fatale fouten.

    Like

 21. fleckie zegt:

  Daar “ontlenen” ? zij hun inkomsten( salarissen)aan?

  Like

 22. Pingback: Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid | Fubar

 23. delamontagne zegt:

  Mag bij alle narigheid hierboven vermeldt, er even een zeeeer kort “islam-mopje” tussendoor. ? ?
  /////////
  Wat moet je doen alvorens een mop over islam te-vertellen ?
  Even vlug achterom kijken. ! !

  Like

 24. Pingback: Koran het handboek voor de vernietiging van de mensheid | burgelijkongehoorzaam

 25. scooter zegt:

  De reliegiefanaten zullen allemaal maar pas wakker worden als ze overgaan naar de geestelijke dimentie’s.

  Like

 26. Jan Wandelaar zegt:

  moslims die maar 12 procent uitmaken in het land

  http://nos.nl/artikel/592965-ze-respecteren-god-noch-gebod.html

  Like

 27. topsporter zegt:

  De moslims zijn feitelijk slaven van een boek en wat mij betreft hemeltergend is , dat slaven , gezellig onder elkaar zijnd de behoefte hebben elkaar ook nog in diverse klassen te verdelen.
  Een slavenideologie in optima forma.
  En dat is kaasje voor de westerse machthebbers.

  Like

 28. Jantje zegt:

  De heer der werelden dat is een synoniem voor de duivel, niet voor God. Jezus is, immers, niet van deze wereld.
  uit wikipedia:
  In het Evangelie volgens Matteüs zegt Satan tegen Jezus dat hij alle koninkrijken in de wereld kan krijgen en voegt er in het Evangelie volgens Lucas aan toe: Ik zal aan u al die macht en de heerlijkheid daarvan geven, want zij is aan mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Wanneer gij dan mij aanbidt, zo zal zij geheel de uwe zijn. Jezus betwist hier deze aanspraak van Satan niet, noch ontkent hij de macht en eigendomsrechten van Satan aangaande de wereldse heerlijkheid.
  Hieruit blijkt dat Satan de macht in deze wereld heeft.
  Er zijn bewijzen te over dat Allah = Satan.
  De rest heb ik niet gelezen want een beerput vermijd ik gaarne.

  Like

 29. Jean zegt:

  Als ik de commentaren lees moet ik eerlijk bekennen: “Wat ben ik blij en gelukkig dat ik niets heb met dat volksbedrog God en Satan en nog van die achterlijke bullshit”.
  Het is en blijft een ordinaire volksmennerij en manipulatie om op een simpele manier deftig aan uw geld te kunnen plukken.
  Domme mensen doen wat hun gezegd wordt, slimme mensen komen in verzet tegen manipulatie, vrijheid en onafhankelijkheid is een gouden goed dat moet men koesteren en doorgeven aan kinderen en kleinkinderen.
  Het is een schande dat zoiets als verplicht vak ik herhaal “vak” gegeven wordt op scholen.
  Om mensen te belazeren en te besodemieteren wordt in België een waal daar 110.000 euro voor betaald!!! Gaat het licht nog niet aan? 11.000 euro per jaar is nog teveel aan zo iemand.
  Wie werkt wordt belast en wie de mensen belazerd wordt beloond.

  Like

 30. ztiertje zegt:

  Hoeveel moppen zijn er gemaakt over de islam & moslims ?

  Antwoord 2 , van elk 1 .

  De rest wat er verteld word is echt gebeurt , of gebeurt echt !!!!

  Like

 31. Jan zegt:

  Hitler-adept, woonachtig in Merkelland:

  Lol, menorah en ster van David op achtergrond en vervolgens brullen en brallen.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ja dat was wel grappig, vergeten er iets voor te hangen. Het brullen en brallen vond ik wel mee vallen, eerder gestotter in begin. Had iets verwacht zoals vroeger : “a-la “Nasser van Egypt. Dat deed mij vroeger denken aan de redevoeringen van Hitler, ik bedoel qua dictie/intonatie.

   Like

 32. dynd21 zegt:

  Tomorrow we will be approaching the newspapers, I currently have three boys sitting at home and their story is awful.
  The restaurant where they wanted to get something to eat had a Star of David on the facade and it was named “Shalom”, the menu showed food with Iraeli names, but the owners turned out to be Moroccans. The moment our son walked into the restaurant and asked if the food was Kosher, and upon seeing a Star of David around the neck of one of his friends, the whole thing exploded. They we’re beaten up by 15 a 20 islamitische man, one boy has trouble walking because of it. They told me “we thought we we’re going to be kicked to death.” My son clearly tells “We we’re surrounded and they wanted to kill us.”
  Me as a mother of one of the boys will go take all steps that are possible. I will also call the newspapers and I will notify the Israeli authorities. The police did nothing.
  This is a shame, my son wants to take action as well, he wants to sue the Dutch police, because anti-Semitism shouldn’t be a part of the police force.
  Last update: 02-01-2014
  Yesterday evening the boys went to the hospital anyway because of persistent pain. Florin has a heavily bruised ankle, bruised elbow, bruised his neck badly and his skull is 20 centimeters swollen. Michael has a cut on his heat from the bottles that we’re broken on his head. Our son merely has some phychological pain, the shock of something like this being possible in The Netherlands. When you see a restaurant with a Star of David on the facade, when it says “Shalom” on the menu card with a “Tel Aviv” and “Jerusalem” sandwich, then you think you’re in a Jewish restaurant. Then you start talking Hebrew with the owner and he doesn’t understand a word, and then the owner sees the Star of David around the neck of Florin and hears the Hebrew. And within seconds you are surrounded by 15 a 20 islamitische man, which then drag you into an alley, surrounded you are beaten with fists, bottles, stones and even bicycles we’re thrown at them. The police came but did nothing besides insulting our son for being Jewish. Because he spoke Hebrew? Today we will file a complaint at the police, and I will contact the media. This can not occur in the Netherlands.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Ik zat dit bericht 2 – 3 keer met stijgende verbazing te lezen, omdat ik ,t niet direct begreep. De strekking ervan, niet ,t engels. Toen pas dat video-tje.
   Eerst dacht ik, zal wel in A,dam zijn, nu blijkt ,t in een (wat wij vroeger noemden….) een provincie-stadje te zijn. Als ,t in NL al zo aan ,t “verworden” is.
   Kan het nog steeds NIET geloven.
   Op welke manier kun je ,t vervolg/gevolgen hiervan bijblijven??????????
   Neem aan ,t is een Israelische fam, op bezoek in NL. Politie doet er niets aan? ! ? !
   DIT KAN TOCH NIET.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Ik zit ,t allemaal nog eens door-te-nemen. Ik begin haast te geloven dat dit gefingeerd is.?
    Zoiets kan toch niet in een ! ! rechtstaat ? ? IN EEN WOORD VERSCHRIKKELIJK. goeie aanbeveling voor je Joodse en/of Israelische kennissen om NL te bezoeken.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Nederland is heel snel aan het verworden tot ’n samenleving waarin de islam een overheersende rol zal spelen.
    Gelukkig zijn er volgend jaar maart verkiezingen en zullen de kaarten opnieuw geschud worden.
    Ook al wordt Wilders geen president dan toch zal de PVV enorm aan macht toenemen.

    Het is een lange weg die op het eind korter zal lijken dan hij was.
    Het moet nog véél erger worden…

    Like

 33. vanhetgoor zegt:

  Ziek! In een woord de islam is gewoon ziek! Steeds als ik er over lees dan wordt ik er meer van overtuigd dat de islam slecht is en alleen tot doel heeft om leed en ellende te brengen over de mensheid. Er is geen moraal en er is geen eer, geen oprechte trots. Alleen een ziekelijke lust naar kinderen neuken en naar geld. Er is geen eerbaarheid, geen zorgzaamheid, geen liefdadigheid maar boven al: ER IS GEEN TOEKOMST!

  Ratten vermenigvuldigen zich sneller dan moslims, het zelfde geldt voor vlooien, maar ratten kunnen alleen afval van mensen eten, vlooien kunnen alleen leven door mensen of dieren te steken en hun bloed te drinken. Moslims kunnen niet zelfstandig voortbestaan. Er is altijd een gastheer nodig, dat hebben moslims, vlooien en ratten met elkaar gemeen.

  De islam zal nooit overwinnen, net zo min als de enige overlevende diersoort de vlo zal kunnen zijn. Ze kunnen alleen een parasitair bestaan leiden. Net als ratten alleen maar kunnen gedijen op afvalbergen en in de goot. Nooit zal er een paleis zijn waar een rat aan het hoofd staat en waar ratten de dienst uitmaken, nooit nooit nooit!

  Op het moment dat de mensheid voor het merendeel islamitisch is geworden is het gedaan met de mensheid, dan wordt het overal verdriet en ellende. Maar dan loopt alles op zijn eind, er is geen islamitische wetenschap, geen gezondheidszorg, er is namelijk geen toekomst.

  Het moet inmiddels iedereen wel duidelijk zijn dat de Satan in de bijbel grote gelijkenis vertoont met Allah in de koran. Het wordt tijd dat de allerlaatste strijd gestreden wordt en dat Allah afgemaakt wordt. Zijn fictieve strot moet worden afgesneden en zijn darmen vertrapt worden op straat, voer voor de ratten, dat dan wel weer!

  Like

 34. Kraftavilqa zegt:

  Vanhetgoor: “islam slecht is en alleen tot doel heeft om leed en ellende te brengen over de mensheid” Het doel van islam was Mo macht en rijkdom te verschaffen. Mo had ambities hij wilde macht en rijkdom en hij wist dat hij daartoe hulp nodig zou hebben maar wie en hoe? Gelukkig was Mo sluw hij wist dat zijn woestijngenoten dom en goedgelovig waren en dat zij barbaren waren (die vooral dol waren op moorden, plunderen, verkrachten e.d.) dus wat deed Mo hij verzon een doctrine die de aanhangers deszelve alle moord, plundering etc. die zij maar verlangden in het vooruitzicht stelde deze doctrine afficheerde hij heel handig als een religie (zodat hij de doctrine -want dat was natuurlijk van groot belang – als voor eeuwig en onveranderlijk kon verkopen) ja hoor met honderden trapten ze erin de woestijnidioten en presto Mo had z’n bende en verwierf daarmee de zo begeerde macht en rijkdom. En zo startte Mo een doctrine die nog eeuwen na zijn dood millioenen in z’n greep zou houden in eeuwige barbarij gevangen. Dat is wat pislam is geïnstitutionaliseerde barbarij.

  Like

 35. Pingback: DEMONSTRATIES EN BELEDIGINGEN VAN AMBTENAREN GAAN AAN BANDEN GELEGD WORDEN | E.J. Bron

 36. Pingback: Stichting JaN

 37. Anoniem zegt:

  ‘Discriminatie van geestelijk gehandicapten door de islam:
  Soera 4-5: “En geeft eigendom, dat Allah als middel van bestaan heeft gegeven niet aan de dwazen…”
  Dus u denkt dat met ‘dwazen’ verstandelijk gehandicapten bedoeld worden? Nou, sorry hoor, maar volgens mij discrimineert u hiermee zelf! Want een ‘dwaas’ is namelijk iets heel anders dan een verstandelijk gehandicapte!! Maar voor de rest heeft u geloof ik wel gelijk..

  Like

 38. Frank de Vries zegt:

  Hulde voor deze zoveelste poging om de werkelijke bedoelingen van de Islam-leiders aan “het Nederlandse volk” duidelijk te maken
  .
  Mijn mening (in reactie op) mag na zoveel duidelijke en soms gruwelijke “Bron-artikelen over de Islam” wel bekend zijn. Bovendien schrijf en reageer ik WEL onder eigen naam. (Ben een van de weinigen die blijkbaar niet bang ben voor die laffe en vooral hypocriete moslims!) .

  Waar het mij nog steeds om gaat is de OORSPRONG van het (plotseling na zo veel eeuwen) binnenhalen van zoveel moslims in dit land.(En in Europa!) .
  Die “OORZAAK” ligt het “Geheime verdrag van Europese regeringen in 1973 met de Arabische Olielanden!”
  (EEN ZOVEELSTE ONDEMOCRATISCH VERDRAG! WEER OP BASIS VAN EEN PUUR LAFFE KORTZICHTIGHEID VAN HOOFDZAKELIJK SOCIALISTEN, DIE DAARMEE HUN TRADITIONELE “JUDAS KENMERK” WEER WAAR MAAKTEN. TEN KOSTE VAN ONS VOLK.)
  In Nederland herkennen wij deze puur hoogmoedig, laffe en vooral Elitair dictatoriale houding als de “VOC-mentaliteit”.

  Socialisten houden niet van Geschiedenis! Dat hebben ze met de (mede)invoering van de Mammoetwet aan heel nog onwetend jeugdig Nederland opgedrongen! (Die hoefden toen het vak Geschiedenis niet meer te kiezen als ze naar de Middelbare school gingen!)
  “Als je nl. geen Geschiedenis kent, dan kun je gewoon weer dezelfde historische fouten maken!”
  Zo is de tweede generatie na 1945 de aanloop tot WO II vergeten.
  DUS HERKENNEN NU NIET: ” Hitler is NU Mohammed en Mein Kampf is NU de Koran geworden!

  En het toen ook al Haags politiek dwaas naieve gehouden volk demonstreerde tegen de toen openlijk agressieve Nazi’ (her)bewapening met “Het gebroken geweertje!”
  Net zoals NU met het politiek Links/Christelijk vergoelijken van de gruwelijke moslimaanslagen en onderling afslachten van mannen, vrouwen en kinderen met hun verzachtende “Arabische Lente”

  “Als ze ONS maar aardig blijven vinden” EN DAARDOOR op ons stemmen!” Zo redeneren de Socialistische (en NU schijnbaar ook CDA, D66 en VVD) “Judassen in Den Haag” nog steeds!
  Aardrijkskunde en Biologie hoefden in het nieuwe leersysteem ook niet meer.
  DUS konden de Socialisten gewoon dom en naïef naar het Aardkundig onbenullig volk blijven propageren, dat “Elke Multiculturen een verrijking betekende” EN “Alle mensen, rassen en culturen in de wereld gelijkwaardig waren (Dus ZEKER ook aan onze cultuur!”).
  ONDANKS DE OFFICIEEL TOEGEGEVEN MISLUKKING VAN DE INTEGRATIE gaat die “gekte” tot de dag van vandaag toe gewoon door!

  Die “gekte” heeft links/Christelijk Den Haag tot “politiek correctheid” verheven!
  NB: Iedere vorm van (legale) kritiek op een groep mensen en/of een cultuur (zelfs al heeft die politiek, culturele en maatschappelijk kenmerken, die absoluut aan die van ons strijdig zijn!) wordt door NB ONZE NATIONALE REGERING (die in dienst staat van Nederlandse kiezers, die zij primair in alle opzichten MOETEN DIENEN in hun meerderheidsbelangen en wensen!) gewoon ONDEMOCRATISCH ONDERGESCHIKT GEMAAKT aan “hun” LAFFE BUITENLAND POLITIEK !

  Deze staat al vanaf 1973 al in het teken van een puur pro-Islamitische houding en beleid “om een mogelijke olieboycot a la 1973 te voorkomen!”
  HOE GEK KUN JE ZIJN EN BLIJVEN!

  NB: Er was in 1973 helemaal geen daadwerkelijke olietekort in 1973, want “het alleen al politiek dreigen met… !” deed alle aanlopende mammoettankers uit de OPEC landen met bestemming Rotterdam, hun anker voor Europoort uitwerpen!
  Met die laffe, bange en eigen volk benadelend manipulerende Socialisten (onder die Joop den Uyl!!) die direct “Het volk dwong tot benzinedistributie en autoloze dagen!”, liet zij de PRIJS van de miljoenen tonnen lading olie in die snel aangroeiende vloot tankers voor onze kust PER UUR(!) louter profijtelijk voor de oliemaatschappijen OMHOOG JAGEN!
  (Ergo: Er is toen dus NOOIT een gebrek aan olie voor Nederland geweest! (WIJ ZIJN in 1973 DOOR JOOP EN C.S. GEWOON BEDROGEN!) En … we worden nog steeds door de PvdA en c.s. BEDROGEN!

  En NU worden we al weer vanaf 1973 door ALLE achtereenvolgende Haagse Regeringen bedrogen over “HUN TOEN Arabisch gechanteerde VERPLICHTING ex 1973 OM MASSAAL DE (ONS ALLEN VIJANDIGE) ISLAM (ongelimiteerd en zonder enige beperking ONDER ONS TOE TE LATEN!
  De Haagse lafaards proberen zelfs NU via “Brussel” ONS GRONDRECHT OP VRIJE MENINGSUITING TE ONTNEMEN ten faveure van de ONS ALLER VIJANDIGE ISLAM!

  DOCH… alle goede bedoelingen, artikelen en commentaren ten spijt van o.a. E. J. Bron en al die goedwillende- en WEL consequent en Islam belezen reactie scribenten ten spijt, ZIJN ALLE HAAGSE POLITICI (Behalve Geert Wilders en naar ik hoop PVV stemmers) NOG STEEDS LIEVER HAAGS “POLITIEK CORRECT” DAN UNIVERSEEL “MENSENRECHTEN CORRECT”.

  Om nog maar te zwijgen over al die links naïef en eenzijdig links/Christelijk geïndoctrineerden , die massaal in beklag zijn gegaan tegen de roep om reductie van criminele Marokkanen van Geert Wilders, …. die ALS (nog) ENIGE HAAGSE POLITICUS de primaire belangen van ONZE democratische vrijheden en westers geëmancipeerd gelijk berechting met inzet van eigen leven en persoonlijke vrijheid TEGEN DE ONS ALLER VIJANDELIJKE ISLAM blijft verdedigen!

  Aan één kant hoop ik op WEER een openbaar politiek showproces versus Wilders, waarin hij de rechters kan vragen “instemmend”(?) antwoord te willen geven op de E.J. Bron bekende:
  “Lijst met 24 belangrijkste argumenten waarom de Islam verboden moet worden”, zoals die o.a. ook aan mij op 15 augustus 2009 en aan Veld@werk.nl en Nieuws@verbaast.u.nl werd doorgezonden.

  Pas dan kan heel Nederland een ( vanaf 1973 voor ons geheim gehouden) eenzijdig politiek Justitionele instemming en (illegale) recht statige instemming en bekrachtiging ervaren van een jarenlang algemeen Haags politieke instemming met een (inter)nationaal beleid, dat de islamisering van Nederland en de ondergang van onze Nederlandse cultuur en het accepteren van de Sharia toe staat. ,Die dan van alle Nederlanders en alle NIET moslims CDA- legaal Halal slachtvee maakt (max. 40 sec lijden is dan Nederlands wettelijk toegestaan volgens die laffe pro-moslim Bleeker !

  WEG MET AL DIE LAND- EN EIGEN VOLK-VERRADERS IN DEN HAAG!!
  WIJ MOETEN NU ONS EIGEN LEVEN EN LAND GAAN VERDEDIGEN TEGEN LAF DEN HAAG EN FASCISTISCH MEKKA!

  Like

 39. Pingback: 63% niet-stemmers wijzen de EU af + 50% van de stemmers: ga door met islamiseren, tuig van de NWO-richel ! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 40. Gevlucht van Islam zegt:

  Red jezelf Nederlanders voor het te laat is.
  Ik (als een Iranier) vluchte van Islam maar nu zie ik dat hier langzaamerhand valt onder hun greep. Red jezelf voor het te laat is. Ik word zelfs in mijn woning gestoord door hun, of ze komen geld verzamelen voor hun moskeeën of word ik gebeld om deel te nemen aan koranlessen in islamitische school. Ik belde Politie en vroeg waarom komen deze mensen zo maar bij me thuis en voor geld vragen en de politie zei dat ze de toesteming van de Amsterdaamse gemmente hebben. Dus inderdaad Nederland capituleert voor de islam. Ik woon al 20 jaren in Nederland en nooit meegemaakt dat de andere religieuze instanties me thuis of zelf op de straat lastig vallen terwijl ik door hen meerdere keeren per jaar word voor geld gevraagd. Ik heb wel een paar keer door de jehova getuigen ben benaderd maar nooit voor geld. Ik begrijp niet waarom moslms zo veel extra macht en aandacht krijgen. Ik hoop van harte dat de islamisering van de wereld stoopt.

  Like

 41. Pingback: Voor alle twijfelaars, besluitelozen, onwetenden en diegenen die nog steeds denken dat de islam een “religie van de vrede” zou zijn: Koranverzen, die al 1400 jaar lang (van Mohammed tot ISIS) oproepen tot haat en moord op “ongelovigen” | E.J. Bron

 42. Pingback: Islam geschiedenis – Hoe afgod Sin via Al-Ilah Allah werd | islamgeschiedenis

 43. Pingback: islamgeschiedenis

 44. Free Citizen zegt:

  Dit is op Free Citizen herblogd.

  Like

 45. Pingback: 14 jaar na 9-11 en niks geleerd. Importeer mohammedanen en je importeert terreur | Fubar

 46. Pingback: Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid | E.J. Bron | Onwetendheid

 47. Pingback: Mohammedanen zijn onbeschaafde, wraakzuchtige, moorddadige barbaren | Fubar

 48. Pingback: Mohammedanen zijn onbeschaafde, wraakzuchtige, moorddadige barbaren | De Vrije Chroniqueurs

 49. Pingback: Mohammedanen zijn onbeschaafde, wraakzuchtige, moorddadige barbaren |

 50. Pingback: Geef maar aan N.v.Miltenburg…. |

 51. Pingback: Die ongelovige Duitse hoeren hebben het aan zichzelf te danken | Fubar

 52. Pingback: Die ongelovige Duitse hoeren hebben het aan zichzelf te danken |

 53. Pingback: De hypocrietstoere praatjes van VVD-ers

 54. Pingback: De hypocrietstoere praatjes van VVD-ers – Fubar

 55. Pingback: “Verbinden”; knieval voor islam | E.J. Bron

 56. Pingback: DE JODEN EN HET NAZISME VAN DE 21E EEUW – Fenixx.org

 57. Pingback: Koran – handboek voor de vernietiging van de mensheid – WERKELIJK FORMIDABEL ARTIKEL | toodlessss

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s