LONGREAD: DE-ISLAMISERING

Screenshot_181

(Door: Petra de Geus)

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Volop neutraal verpakt geweld als in “een man” of “jongeren” deden dit of dat en altijd zijn dat moslims die iets tegen niet- moslims doen. Achter het bloed gaat de dagelijkse islamisering door in de vorm van de grote demografische transitie, van hogerhand gereguleerd door de Declaratie van Marakesh en hoge vruchtbaarheidscijfers. Spanje is de nieuwe gateway. Maar er is ook goed nieuws: Tommy is vrij! Salvini en Orbán houden stand. De haarscheurtjes van de EU worden groter. Als we er in zouden slagen de immigratiestromen enigszins in te dammen, komt de volgende vraag aan de orde, namelijk die van de de-islamisering.

In het jaar 622 migreerde Mohamed met zijn volgelingen van Mekka naar Yatrib (nu Medina). Deze migratie is in de islam zó belangrijk dat zij wordt gezien als het begin van de islamitische jaartelling. De hidjra of emigratie is een van de vele manieren waarop de islam zich verspreidt, en gegeven het feit dat het het begin van hun jaartelling aangeeft, een heel belangrijke. De islam is namelijk niet zo maar een religie, het gaat vooral om het verspreiden van zijn basiswaarden, te weten: verovering, uitbuiting, knechting en tot slaaf maken. In Medina woonden toen Joden en niet-islamitische Arabieren. Na de migratie duurt het niet lang voordat de strijd met Mohamed er los breekt.

In 2015 is er “plotseling” een “vluchtelingencrisis” in Europa. Is het een vluchtelingencrisis of is ook hier weer sprake van versluierend taalgebruik, zoals bij de No-Go-Zones en de parallelle samenlevingen? De “Syrische vluchtelingen” komen met tienduizenden binnen, bezetten min of meer het station in Boedapest en vanuit de chaos roept Merkel dat iedereen veilig naar Duitsland kan komen. Aan de grenzen worden ze met applaus verwelkomd.

Een aantal dingen viel hierbij op. Allereerst het straatbeeld. De “vluchtelingen” bleken voornamelijk te bestaan uit jonge mannen, gemiddeld zo tussen de 18 en 30 jaar. Het idee van weg vluchtende mensen met kinderen en oma’s op oude boerenkarren was totaal afwezig. Het tweede wat opviel, was dat het helemaal niet alleen om Syriërs ging. Hoewel de media steevast van Syriërs berichtten, bleek al snel uit interviews dat de mensen uit een hele brede geografische regio kwamen, eigenlijk van Gambia tot Bangladesh. Een derde ding dat opviel, en dat mij als zeer “on Duits” voorkwam, was dat de “vluchtelingen” hun paspoorten hadden weggegooid en ongeregistreerd werden toegelaten. Een vierde punt dat vreemd was, was dat ondanks deze observaties, die voor iedereen waarneembaar waren, de media het maar steeds over “Syrische vluchtelingen” bleven hebben. Een vijfde punt, dat daar mee samenhangt, is het gegeven dat deze mensen door zes of meer veilige landen waren getrokken, dus hoe waren ze nu als vluchteling te definieren? Ze waren door Turkije, Griekenland, Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk getokken, voordat ze in Duitsland aankwamen. Een ander punt, dat pas later duidelijk werd, was dat het eigenlijk steeds om islamitische mensen ging.

Screenshot_182

Met andere woorden, er werd door de regering en de media een fake verhaal opgehouden over “Syrische vluchtelingen”, die met superlatieven werden beschreven, zoals apothekers uit Aleppo, waardevoller dan goud, kansenparels … In feite ging het om islamitische gelukzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten, voornamelijk jonge mannen in de soldatenleeftijd. Maar het is nog veel erger. Deze massa-immigratie uit 2015 was niets anders dan een hidjra. Een islamitische veroveringsimmigratie om de islamitische waarden te vestigen van verovering, islamisering, knechting en tot slaaf maken. En deze hidjra wordt door onze elites blijkbaar gewenst en door hun media gefaciliteerd.

De immigratiestrategie is een bekend gegeven vanuit de islam. Zoals gezegd, Mohammed begon er al mee. Nu is Europa aan de beurt. Wie wil weten hoe de toekomst er uitziet, kan naar trends kijken. Twee belangrijke trends zijn de trends van mensen en van kapitaal. Als een land wordt binnengevallen door mensen die een invasie plegen op de sociale voorzieningen, dan weet je dat het daarmee snel zal zijn afgelopen. Want een massa-immigratie van behoeftigen en een sociaal voorzieningsstelsel zijn niet lang te combineren, dat is ideologische schizofrenie. Daarnaast vertrokken in Duitsland in 2015 1000 miljonairs. In 2016 vertrokken er 4000. De armen komen en de rijken gaan. In Frankrijk is het niet anders. Ook de Joden verlaten Frankrijk. BMW investeert in Hongarije, Toyota en Mercedes in Polen. Er lijkt sprake te zijn van een nieuwe Drang nach Osten.

Het aantal moslims in West-Europa is onbekend, omdat onze catastrofale leiders het verzamelen van gegevens in de weg staan. Maar laten we het percentage eens op 10% stellen. Volgens Ley, de bekende Oostenrijkse politicoloog, is het zo dat als een maatschappij zelf te weinig nakomelingen heeft en er is sprake van immigratie, dat die immigrantengroep zich dan elke tien jaar verdubbelt. Dat betekent in 2028: 20% moslims. Dat betekent in 2038: 40% moslims. In dit scenario zullen heel kort na 2038 de Europese landen vallen.

De vraag dient zich aan of we kunnen de-islamiseren en zo ja, hoe? Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis is de Reconquista, letterlijk ”de herovering”. Spanje werd in de 8e eeuw binnen gevallen door moslims. In de bergen van het uiterste noordwesten, in Asturië, slaagt een groep bewoners er onder leiding van Don Pelayo in zich buiten de islamitische invloedssfeer te houden. Vanuit deze regio ontstaat in de loop van de komende eeuwen een vrijheidsstrijd die tot het einde van de 15e eeuw zal duren. Bijna 800 jaar dus duurde de herovering. Toen Spanje heroverd was, kregen de overgebleven moslims een meerkeuzevraag voorgelegd: je kunt je bekeren tot het christendom, je kunt remigreren of je kunt de doodstraf krijgen.

Veel moslims keerden terug naar Afrika, anderen, vooral de armen, bekeerden zich. In de islam is het toegestaan je te laten bekeren tot een andere religie als er geen andere opties open staan. Men zegt dan dat je in je hart moslim moet blijven. Natuurlijk merkten de Spanjaarden dat veel bekeerlingen zich enkel in naam hadden bekeerd. Men had ook de Inquisitie om dit soort praktijken te onderzoeken en soms werden crypto moslims betrapt.  In die tijd speelde eveneens het argument van de goedkope arbeidskrachten. Vooral rond Valencia, het gebied van de sinaasappels, waren goedkope islamitische arbeidskrachten bij de grootgrondbezitters gewild. Uiteindelijk leidt dit tot problemen en is er in de 17e eeuw een nieuwe expulsie van moslims. De Spanjaarden geloven niet langer meer in de bekering en zetten alle moslims uit. Kortom: oplossingen zijn altijd mogelijk. Dat hadden ze niet zelf verzonnen, dat is een meerkeuze regel die door moslims was geïntroduceerd.

In het beleid van de Nederlandse overheid is er geen enkel signaal dat wijst op de-islamisering. Er is nog geen minister van Remigratie of Deportatie, geen nationale uitsmijter. Integendeel, zelfs zij die uitgewezen zouden moeten worden, misdadigers, uitgeprocedeerden, worden niet uitgewezen, maar blijven vrolijk zitten. Soms wordt er iemand uitgewezen, maar met de open grenzen van Schengen zijn die mensen in een paar dagen weer terug. Het immigratiebeleid is een lachertje.

Screenshot_183

Om enkele scenario’s te schetsen. Allereerst zou de wet gehandhaafd kunnen worden en zouden criminelen en uitgeprocedeerden uitgezet kunnen worden. Dat is eigenlijk iets wat je van een rechtsstaat zou verwachten. Om met de Tsjechische president te spreken: “Als mensen wel beboet worden als ze geen visvergunning hebben, maar niet als ze zonder paspoort illegaal in een ander land verblijven, kun je rustig stellen dat je bestuurd wordt door een stel idioten”.

Een logische aanpak zou een actief immigratie- en integratiebeleid zijn. Een beleid van immigratie met een selectie die gericht is op mensen die een bijdrage aan Nederland kunnen leveren. Met werving van talent dat aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt kun je de positie van Nederland versterken. Voor mensen die niet willen integreren, kunnen sancties worden ingesteld. Een volgende stap is een actief ontmoedigingsbeleid van kanslozen en onwilligen. Faciliteiten kunnen worden versoberd en remigratie kan gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met actieve uitzetting of met een “oprotpremie”.

Het Pact van Omar

Ook zou er een actief ontmoedigingsbeleid kunnen worden ingesteld. Dit zou kunnen bestaan uit  verboden, of geboden, zoals extra lasten. De islamitische oplossing is dat niet-moslims een djizya belasting moeten betalen. Zoiets zou in Nederland ingevoerd kunnen worden voor moslims. Verder zijn er in islamitische landen tal van maatregelen van kracht tegen niet-moslims. Ook hieruit kan inspiratie worden geput. Een na-Koranisch document over de dhimmi-status is het Pact van Omar. Deze geeft bepalingen over wat dhimmi’s wel en niet mogen. Het pact is geschreven vanuit de dhimmi en dit zijn de bepalingen:

1. Wij zullen niet bouwen, in onze steden noch in de buurt daarvan, nieuwe mannenkloosters,

2. kerken,

3. vrouwenkloosters,

4. of kluizenaarshutten,

5. noch zullen wij ze repareren, bij dag of bij nacht, mocht een van hen instorten

6. of gelegen zijn in een moslimwijk.

7. Wij zullen onze poorten openhouden voor voorbijgangers en reizigers. We zullen voor drie dagen onderdak en leeftocht geven aan alle moslims die voorbij komen.

8. Wij zullen noch in onze kerken noch in onze woonhuizen enige spion onderdak geven,

9. noch hem voor de moslims verbergen. Wij zullen de Koran niet aan onze kinderen onderwijzen.

10. Wij zullen onze godsdienst niet in het openbaar beoefenen,

11. noch iemand ertoe bekeren.

12. Wij zullen niemand van onze familie verhinderen tot de islam over te gaan als zij dat wensen.

13. Wij zullen de moslims respect tonen, en

14. wij zullen van onze zitplaats opstaan als zij wensen te zitten.

15. Wij zullen niet proberen op de moslims te lijken door het imiteren van een van hun kledingstukken, hoofdsieraden, tulband, schoeisel, of de scheiding van hun haar.

16. Wij zullen niet spreken wanneer zij spreken,

17. noch zullen wij hun eervolle namen dragen.

18. Wij zullen niet rijden op een zadel,

19. noch zullen wij zwaarden aangorden, noch enig wapen in de hand houden of op ons lichaam dragen.

20. Wij zullen geen Arabische tekens in onze zegels graveren.

21. Wij zullen geen gefermenteerde dranken verkopen.

22. Wij zullen onze kruisen en boeken niet tonen op de straten of markten van de moslims.

23. Wij zullen in onze kerken alleen heel zachtjes klappen.

24. Wij zullen niet hard praten in onze kerkdiensten of in de nabijheid van moslims,

25. noch zullen wij onze stem verheffen wanneer wij in een rouwstoet lopen.

26. Wij zullen geen verlichting voeren op enige straat van de moslims of op hun markten.

27. Wij zullen onze doden niet dichtbij de moslims begraven.

28. Wij zullen geen slaven nemen die aan de moslims zijn toegewezen.

29. Wij zullen onze huizen niet hoger maken dan die van de moslims.

Dit is hoe moslims de relatie met niet-moslims zien en eeuwenlang hebben vormgegeven. Om te kijken hoe het klinkt met betrekking tot de de-islamisering heb ik in het Pact van Omar de bepalingen simpelweg omgedraaid en dat wat christenen ge- of verboden was op moslims betrokken. Voor christenen kan wat mij betreft ook atheïsten of gewoon Nederlanders worden gelezen. Dan ziet het er als volgt uit:

1. Wij zullen niet bouwen, in onze steden noch in de buurt daarvan, nieuwe moskeeën,

2. culturele centra,

3. of andere religieuze, culturele, of politieke gebouwen

4. noch zullen wij ze repareren, bij dag of bij nacht, mocht een van hen instorten

5. of gelegen zijn in een christelijke wijk.

6. Wij zullen onze poorten open houden voor voorbijgangers en reizigers. We zullen voor drie dagen onderdak en leeftocht geven aan alle christenen die voorbij komen.

7. Wij zullen noch in onze moskeeën noch in onze woonhuizen enige spion onderdak geven,

8. noch hem voor de christenen verbergen. Wij zullen de Bijbel niet aan onze kinderen onderwijzen.

9. Wij zullen onze godsdienst niet in het openbaar beoefenen,

10. noch iemand ertoe bekeren.

11. Wij zullen niemand van onze familie verhinderen tot het christendom over te gaan als zij dat wensen.

12. Wij zullen de christenen respect tonen, en

13. wij zullen van onze zitplaats opstaan als zij wensen te zitten.

14. Wij zullen niet proberen op de christenen te lijken door het imiteren van een van hun kledingstukken, hoofdsieraden, tulband, schoeisel, of de scheiding van hun haar.

15. Wij zullen niet spreken wanneer zij spreken,

16. noch zullen wij hun eervolle namen dragen.

17. Wij zullen niet rijden op een zadel,

18. noch zullen wij zwaarden aangorden, noch enig wapen in de hand houden of op ons lichaam dragen.

19. Wij zullen geen Nederlandse tekens in onze zegels graveren.

20. Wij zullen onze islamitische symbolen en boeken niet tonen op de straten of markten van de christenen.

21. Wij zullen in onze moskeeën alleen heel zachtjes klappen.

22. Wij zullen niet hard praten in onze religieuze diensten of in de nabijheid van christenen,

23. noch zullen wij onze stem verheffen wanneer wij in een rouwstoet lopen.

24. Wij zullen geen verlichting voeren op enige straat van de christenen of op hun markten.

25. Wij zullen onze doden niet dichtbij de christenen begraven.

26. Wij zullen onze huizen niet hoger maken dan die van de christenen.

Ik heb drie bepalingen weggelaten, omdat die niet op hun plaats lijken: de kluizenaarshutten, het verbod gefermenteerde drank te verkopen en over slaven. In plaats daarvan zouden drie andere bepalingen kunnen worden opgenomen. De islam biedt genoeg inspiratie om door middel van spiegelen het de-islamiseringsproces in te zetten.

Screenshot_184

Mocht dit alles niet helpen, dan kunnen we te rade gaan bij D66. Bij D66? Jawel, bij D66. Hans Gruijters, die samen met Hans van Mierlo de partij had opgericht, was na zijn ministerschap burgemeester van Lelystad. Daar vond hij dat er problemen waren met Roma, ofwel zigeuners. Hij stelde hen voor de keus om goedschiks of kwaadschiks te vertrekken. Degenen die goedschiks wilden vertrekken, zou hij helpen. Hij gaf hen kledingadviezen en droeg de vrouwen op hun haar te blonderen. Daarna liet hij de politie illegale valse (Italiaanse) paspoorten regelen en zette hij ze op het vliegtuig naar de VS. Dit speelde zich af in de jaren ‘80 en gebeurde op zijn initiatief. Waar een wil is ….

Leve een Vrij Nederland!

Door:
Petra de Geus (augustus 2018)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, Historie, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

6 reacties op LONGREAD: DE-ISLAMISERING

 1. scherpschutter1943 zegt:

  De haagse politici en ambtenaren, (of wat daarvoor doorgaat) zijn onze grootste vijanden. Zij weigeren wetten aan te nemen die alleen voor moslims en of asielzoekers zijn gemaakt . Zij weigeren de wetten die er zijn, te handhaven en staan oogluikend toe dat gemeentebesturen moslims ondersteunen met geld en huisvesting, die uitgeprocedeerd zijn en geen titel hebben tot v erblijf in nederland hebben. illigalen dus. Ook kerken en andere linkse gelovigen maken zich hieraan schuldig. Deze zogenaamde goede mensen hebben allemaal een draadje los in hun hersenen die hen weigeren te laten in zien op welk hellend scheepsdek wij allen zitten en weigeren de moslims van ons zinkende schip van staat af te slaan. Moslims doen dat wel. Met niets ontziend geweld en intimidatie nemen zij de staatsmacht over, zowel bij de politie als bij het leger en de ambtenarij, waar moslims met 2 paspoorten lopen die wachten op het sein uit Ankara om hun slag te slaan. Dat dat moment komt staat voor mij absoluut vast. Die ambtelijke en politieke wegkijkers beseffen niet dat zij straks als eerste aan de beurt zijn om hert onder het zwaard van de islam, hun hoofd te verliezen . Het is ze meer dan gegund.

  Geliked door 2 people

 2. kampersrene zegt:

  ….De islamiseringsmachine draait op volle toeren….. Ooit draaide de nazi’s ook op volle toeren…..Het verschil is echter …moest er indertijd een groene partij zou bestaan …dan hadden wij de oorlog verloren !

  Geliked door 2 people

 3. J. Vulkanoloog zegt:

  Petra, je hebt wel in de gaten dat het dan burgeroorlog wordt, als je het Pact van Omar tegen ze gebruikt. Gesteund door de linkszure hulptroepen van de Antifa e.d. zullen ze een oorlog tegen ons ontketenen wanneer mohammedanisten behandeld worden zoals kafirs onder mohammedanisten worden behandeld.. Ik ben het met je eens, daar niet van. Er is maar één oplossing en dat is totale verwijdering van het mohammedanisme uit de Westerse wereld. Maar wederom, dat betekent oorlog omdat er een gigantisch deel is die dat niet wil (deïslamisering) en zo gek gemaakt is de laatste 20 jaar dat ze ervoor gaan moorden.

  Geliked door 2 people

 4. reageerbuis zegt:

  Een goed stuk! Ik ben echter bang dat het wensdenken zal blijken te zijn. Onze regering zal ongetwijfeld op 10 en 11 december blijmoedig het migratieverdrag van de VN-lidstaten mede ondertekenen. Het houdt in dat migratie een mensenrecht wordt. Migranten zullen daarmee allemaal worden gelegaliseerd en toegang krijgen tot de sociale stelsels van het land waarheen ze gaan. Zie https://www.freiewelt.net/nachricht/globaler-pakt-zur-migration-wird-im-dezember-verabschiedet-hunderte-millionen-koennten-dann-nach-europa-10075072/

  Geliked door 1 persoon

 5. Jean zegt:

  Dat de de-islamisering zal plaatsvinden moet niet aan getwijfeld worden gezien de gigantische walging voor die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse zwijnerij en hopelijk zal die plaatsvinden zonder geweld maar dat zal moeilijk worden gezien die zwijnerij enorm gewelddadig is.
  Wij zullen dus eerst de lafaards onder eigen volk die deze zwijnerij steunen moeten uitschakelen te beginnen met die EU zwijnenstal die de rotzooi heeft binnen gehaald.
  Wij zullen sowieso strijden tot die rotzooi totaal van het grondgebied verdreven is want wij strijden voor de veiligheid voor onze kinderen, kleinkinderen, vrouwen en onze westerse seculiere gemeenschap.
  In onze westerse samenleving hoort die zwijnerij nooit thuis.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s